דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פיצויים בבית הדין לעבודה - סיכום

קו הפרדה אדום

 

כאמור, הזכות לתשלום פיצויי פיטורים מעוגנת ב- חוק פיצויי פיטורים ומהווה זכות סוציאלית המוקנית לעובד על פי חוק מגן קוגנטי. בעניין מהות זכות העובד לתשלום פיצויי פיטורים הרחבנו בפרק המבוא, כך גם לגבי שיעור הפיצויים. מנקודת פתיחה זו ביקשנו לצאת אל השאלה העיקרית:

 

מהן הנסיבות ובאילו מקרים פוסקים בתי הדין לעבודה, בקשר לסיום יחסי עובד מעביד, פיצויים נוספים לעובד, אף מעבר לפיצויי פיטורים על פי החוק ?

פתחנו את הדיון בשאלה הרחבה כשסקרנו בפרק הראשון את זכות העובד לפיצוי הלנת פיצויי פיטורים לפי חוק הגנת השכר. כאשר, לסיכום הפרק הראשון קבענו כי: פיצויי הלנת פיצויי פיטורים הינם המשך טבעי לחובה החלה על המעביד לשלם לעובד את פיצויי הפיטורים, הם נדרשים כסנקציה כנגד מעבידים אשר לא ממלאים את החובה לשלם לעובד את פיצויי הפיטורים במועד על פי החוק וכן מהווים פיצוי כספי ממשי בגין השיהוי שחל בתשלומם לעובד ולפיכך תשלומם עולה בקנה אחד עם מהות פיצויי הפיטורים ומטרת תשלומם.

המשכנו בדיון כשסקרנו בפרק השני את זכות העובד לפיצוי כספי נוסף בשל הפרת חוזה עבודה. חוזה עבודה ככל חוזה אחר כפוף לדיני החוזים: חוק החוזים, חוק החוזים (תרופות) והכל בתנאי שאין הוראות אחרות לעניין חוזה העבודה והפרתו בחוק אחר המסדיר את יחסי העבודה. משקבע בית הדין כי המעביד הפר את חוזה העבודה ונשללה החלופה של סעד אכיפת החוזה, נותרה החלופה של סעד בצורת פיצוי כספי בגין הפרת החוזה (בנוסף על תשלום פיצויי פיטורים).

סיימנו את הדיון בפרק השלישי בסקירה רחבה ומקיפה של כל המקרים העשויים להיכנס להגדרה של פיטורין שלא כדין ועקב כך לזכות את העובד בפיצוי כספי נוסף מעבר לפיצויי פיטורים.

החל מפיצויים לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח 1988 תוך התייחסות לאיסור הפליה, נטל ההוכחה, סמכות השיפוט והתרופות, סוג הפיצוי - ממוני ולא ממוני. פיצויים לפי חוק עבודת נשים, תשי"ד 1954 תוך התייחסות להגבלת פיטורים, השוואה לנעשה במדינות אחרות ושילוב פיצוי כספי עם סעד נוסף.

פיצויים לפי חוק חיילים משוחררים החזרה לעבודה התש"ט-1949 תוך התייחסות לחובת ההחזרה לעבודה וסמכויות ועדות תעסוקה, האיסור לפטר עובד שנקרא לשירות מילואים וסעד הפיצוי. פיצויים לפי חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו–2006, תוך התייחסות לאיסור פיטורים ומהו הסעד הראוי. פיצויים לפי חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז – 1997 תוך התייחסות להגבלת פיטורים וסעד אכיפת יחסי עבודה אל מול סעד של פיצוי כספי.

פיצויים לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1998 תוך התייחסות לזכות השוויון, איסור אפליה והמבחן לבדיקת קיומה של אפליה, סעד של אכיפה בשילוב פיצוי כספי ופיצוי בגין נזק לא ממוני. פיצויים לפי חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז - 1957 תוך התייחסות לאיסור פגיעה בעובד לענין חברות או פעילות בועד עובדים או בארגון עובדים, סעד של אכיפה בנסיבות של פגיעה בזכות יסוד חוקתית, שינוי ההלכה לעניין הסעד הראוי, אכיפה כסעד ביניים, אופן בחינת חוקיות הפיטורין וההבחנה בין גוף פרטי, גוף ציבורי וגוף דו מהותי.

לאור הסקירה הרחבה, תחילה ניתן לומר כי פיטורין שרירותיים ללא סיבה אמיתית פסולים וצריך שייעשו בתום לב, אין לפטר עובד ללא נימוק ענייני. בנסיבות בהן פוטר עובד שלא כדין, על העובד מסוככת קשת רחבה של חוקי מגן באמצעותם הוא יכול לאבחן את מצבו, להעלות טענות ונימוקים רלבנטיים להפרת זכויותיו, לבקש סעדים ולזכות בפיצוי כספי נוסף, מעבר לכספי הפיצויים! לאור הפסיקה אליה התייחסנו ולאור החקיקה אותה הזכרנו, ניתן לומר כי בית המשפט נוהג בגישה קפדנית כלפי המעבידים ומהווה גורם חשוב ביותר, בחקיקת המגן שנועדה לספק הגנה לעובד הבודד.

בבואנו לבחון את הנסיבות בהן פוטר העובד עלינו לסקור את כלל חוקי המגן ולבצע את המבחנים לגבי כל אחד מהם, לבחון את הסעדים האפשריים בהתאם למקרה ולהלכה המקובלת, לבחון את זכאות העובד לפיצוי ממוני ול- פיצוי לא ממוני, הן בפאן העובדתי והן בפאן המשפטי ולזכור כי לבית הדין לעבודה אשר בידו הסמכות לתת תרופות וסעדים, יש מרחב גדול יחסית של שיקול דעת.

חוקי המגן הם כלי בידי העובד, הן לשמירת זכויותיו כעובד והן לשמירת זכויות היסוד שלו כאדם, כאשר סעדים אחרים כמו ביטול הפיטורין שנעשו שלא כדין ואכיפת יחסי עובד מעביד אינם רלבנטיים מסיבות שונות שחלקן אוזכרו או לא די בהם כפי שראינו בחלק מהמקרים שאוזכרו, סעד הפיצוי הוא "התרופה" אשר תינתן לעובד, כאשר כל פיצוי כזה, הינו בא בנוסף על זכאותו של העובד לתשלום פיצויי פיטורים כחוק.

לסיום, אם ננסה לתמצת את הדברים, כך ייראה מבנה המטריצה:

מבחן 1'

בחינת זכאות לפיצויי פיטורים – לפי חוק פיצויי פיטורים
 
כן ?

בשלב לאחר מכן, בחינת זכאות לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים – לפי חוק הגנת השכר

(חריגים: מדובר בטעות כנה, נסיבה שלמעביד לא הייתה שליטה עליה או היו חילוקי דעות ממשיים בדבר עצם החוב......)

מבחן 2'

האם הופר חוזה העבודה ?

 • הפרת חוזה עבודה – כללי
 • הפרת חוזה עבודה לתקופה קצובה
 • הפרת הסכם קיבוצי
(לבדוק האם היה נימוק סביר לביטול החוזה, בחינת תום לב, הקטנת נזק, מבחנים לאור חוק החוזים, פסיקה והסכמים קיבוציים)
 
כן ?

בשלב לאחר מכן, ייבחן הסעד הנדרש – אכיפת החוזה, פיצוי כספי חלקי, פיצוי כספי מלא או אף שילוב בין שני הסעדים (אכיפה ופיצוי).

מבחן 3'

האם מדובר בפיטורים שלא כדין ?

 • פיטורים שלא כדין – כללי
 • אפליה – לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
 • טיפולי פוריות, היריון, חופשת לידה, שהייה במקלט לנשים מוכות... – לפי חוק עבודת נשים
 • שירות בצה"ל, מילואים – לפי חוק חיילים משוחררים החזרה לעבודה
 • מצב ביטחוני... – לפי חוק הגנה על עובדים בשעת חירום
 • הגשת תלונה נגד מעביד או עובד אחר – לפי חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין)
 • פעילות במסגרת ארגון עובדים – לפי חוק הסכמים קיבוציים
(בחינת תום לב, הפרת הוראות חוק, פגיעה בזכות חוקתית, הבחנה בין גוף פרטי לציבורי או דו מהותי, הקטנת נזק, מבחנים מהפסיקה)
 
כן ?

בשלב לאחר מכן, ייבחן הסעד הנדרש – ביטול הפיטורים והחזרה לעבודה, פיצוי ממוני, פיצוי לא ממוני או אף שילוב בין הסעדים (החזרה לעבודה ופיצוי) ואף סעד זמני
 

אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד.פיצויים בבית הדין לעבודה:
 
 1. מבוא - רקע כללי לזכות לפיצויי פיטורים
 2. פיצויי הלנת פיצויי פיטורים - פיצויים לפי חוק הגנת השכר, תשי"ח 1958
 3. פיצוי בגין הפרת חוזה - פיצויים לפי חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973 , חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970
 4. פיצוי בגין פיטורים שלא כדין - פיצויים לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח 1988 , פיצויים לפי חוק עבודת נשים, תשי"ד 1954 , פיצויים לפי חוק חיילים משוחררים החזרה לעבודה התש"ט-1949 , פיצויים לפי חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו–2006 , פיצויים לפי חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז – 1997 , פיצויים לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח - 1998 , פיצויים לפי חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז - 1957
 5. פיצויים בבית הדין לעבודה - סיכום
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.