דף הבית
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

לאן נעלם הפטור ממס על הפרשי הצמדה מקופת גמל ?

בהמשך להוראת השעה לעמיתי קופות הגמל:

 


רקע כללי

תיקון 132 לפקודת מס הכנסה – המקור לחיוב במס

ביום 4 באוגוסט 2002 פורסם ברשומות תיקון מס' 132 לפקודת מס הכנסה אשר קבע דין חדש בקשר למשיכת כספים מקופות גמל, קרנות השתלמות ופוליסות ביטוח חיים. במסגרת התיקון נקבע בין היתר כי החל מיום 01/01/2003 , "הפרשי הצמדה, ריבית ורווחים האחרים" אשר קיבל עמית יחיד מחשבונו בקופת גמל ושמקורם בהפקדות החל מיום 01/01/2003 , יראו אותם כהכנסה מריבית החייבת במס בשיעור של 15% (לפי סעיף 125ג לפקודת מס הכנסה). מאוחר יותר, בינואר 2006 , הועלה שיעור המס על הכנסה זו לשיעור של 20% ואולם רק על הכנסה שמקורה בהפקדות חדשות החל מיום 01/01/2006.

במקביל הוגדרה בפקודת מס הכנסה ובתקנות, לראשונה, "התקרה המוטבת" והמצבים בהם ההכנסה מריבית, כולה, תהא פטורה ממס לחלוטין ואולם אין צורך לפרט מצבים אלו לעניין מטרתנו, דיון במשיכת כספים מקופת גמל במסגרת הוראת השעה.

נדגיש כי האמור אינו מתייחס למצבים המוגדרים "משיכה שלא כדין" אשר לגביהם חל שיעור מס בשיעור של 35% על כל הכספים שנצברו בקופת הגמל, הן על ההפקדות והן על הרווחים.

סעיף 9(18) לפקודת מס הכנסה – הפטור על הפרשי ההצמדה

באותה העת, נקבע עוד במסגרת סעיף 9(18) לפקודת מס הכנסה כי רווחים בגובה "הפרשי הצמדה" יהיו פטורים ממס. כך שבפועל באותם המקרים החיוב במס על ההכנסה מ"הפרשי הצמדה, ריבית ורווחים אחרים" (במצבים בהם, מצד אחד, לא חל הפטור ממס בעת משיכת כספים מקופת גמל ומצד שני, לא מדובר במשיכה שלא כדין) בוצע רק על הרווח הריאלי ובחלק מהמצבים המוגדרים בפקודת מס הכנסה ובתקנות, אף רק על הרווח הריאלי שמקורו בהפקדות שמעל התקרה המוטבת בלבד.

תיקון 171 לפקודת מס הכנסה – בעקבות תיקון 3 לחוק קופות הגמל

במסגרת תיקון מס' 171 לפקודת מס הכנסה שונה סעיף 9(18) לפקודת מס הכנסה כך שהורחבה תחולת סעיף 9(18) שהתייחסה עד לתיקון 171 לפקודה, להכנסה של עמית יחיד מקופת גמל מ"הפרשי הצמדה" בלבד, להכנסה מ"ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים" וזאת בהתייחס למשיכות מקופת גמל שבוצעו ויבוצעו החל מיום 1 ביולי 2009 ואולם רק לגבי משיכות כדין, של כספים שמקורם בהפקדות בין השנים 2003-2007 בלבד ולא לאחר מכן. כך שבפועל, מצד אחד, התיקון היטיב עם החוסכים והורחב הפטור ממס על כלל הרווחים ואולם מצד שני הוגבל הפטור רק לגבי הפקדות שבוצעו עד ליום 31 בדצמבר 2007 ולא לאחר מכן.

סיכום ביניים

לאן נעלם הפטור ממס על הפרשי הצמדה ?

אנו מניחים כי באותה העת, בעת תיקון מס' 171 לפקודת מס הכנסה, לא צפו רשות המסים ואגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון באוצר כי תיפתח מחדש אפשרות למשיכת כספים מקופת גמל במסגרת הוראת שעה, לגבי הפקדות חדשות, לאחר יום 1 בינואר 2008, היום בו הפכו כל קופות הגמל לתגמולים לקופות גמל לקצבה וכך למעשה "נעלם" מפקודת מס הכנסה הפטור ממס לפי סעיף 9(18) לפקודת מס הכנסה לגבי רווחים בגובה הפרשי ההצמדה. בהקשר זה נוסיף, כי סעיף 9(13) לפקודת מס הכנסה המעניק באופן כללי, פטור ממס בגין הפרשי הצמדה, לא חל על הכנסות של עמית יחיד מקופת גמל וזאת באופן מפורש כך שלא ניתן להסתייע בו לעניין משיכת כספים מקופת גמל במסגרת הוראת השעה.

הנחיית רשות המסים לפקידי השומה

לאור האמור, אנו משערים שזו הסיבה אשר הובילה את רשות המסים להוציא הנחיה פנימית לפקידי השומה, מיד עם פרסום הוראת השעה, לפיה שיעור המס על הריבית, הפרשי ההצמדה והרווחים האחרים במקרה של משיכת כספים מקופת גמל במסגרת הוראת השעה יהיה 15% על כל הרווחים ולא 20% על הרווח הריאלי בלבד. כבר נדגיש למי שטרם שם לב, ש – 15% מסך הרווח זה הרבה יותר מ- 20% מהרווח הריאלי בלבד. במסגרת ההנחיה הפנימית לפקידי השומה קבעה רשות המסים כי קופת גמל הינה אפיק השקעה שאינו צמוד, כך שאין כלל וכלל הפרשי הצמדה ולפיכך זהו יהיה שיעור המס (15%) על כל הרווחים. קביעה שאיני מסכים איתה באופן אישי ודי בכך שנבסס את עמדתנו המנוגדת לזו של רשות המסים על בסיס טענות פשוטות מאוד ונפנה את תשומת ליבה של רשות המסים לשלוש העובדות הבאות:


1. אנו מזמינים את רשות המסים לעיין ב-
חוזר מס הכנסה מס' 19/2002 של המחלקה המקצועית ברשות המסים המתייחס לתיקון מס' 132 לפקודת מס הכנסה במסגרתו היא מציגה דוגמאות לחישוב בהן ניתן פטור ממס על הרווחים בגובה הפרשי ההצמדה (בחוזר אמנם נקבע שיעור מס של 15% על הרווח הריאלי, אך בינואר 2006 הוא הועלה לשיעור של 20%). אופן חישוב מס זה בוצע בפועל, על ידי קופות הגמל, עד ליום 1 ביולי 2009 , במקרים של משיכת כספים שמקורם בהפקדות שבוצעו בין השנים 2003-2007.


2. הוראת השעה מתייחסת לא רק לקופות גמל אלא גם לפוליסות "תגמולים לעצמאים" ולפוליסות ביטוח מנהלים מסוג הון, פוליסות הכפופות לתקנות קופות הגמל אשר חלקן נושאות תשואה מובטחת, דהיינו ריבית בשיעור קבוע הצמודה למדד, האם ניתן לקבוע גם לגביהן שהן אפיק לא צמוד ? לחלוטין לא ! (ראה קישור ל-
אילו מוצרים מתייחסת הוראת השעה)


3. מה השוני, לעניין אופן מיסוי הרווחים וההבחנה בין אפיק צמוד לבין אפיק לא צמוד בלבד, בין קופת גמל לבין פוליסת ביטוח חיים (או פוליסת חיסכון) מסוג פרט שאינה כפופה לתקנות קופות גמל, המשתתפת ברווחים ויש בה מגוון של אפיקי השקעה שונים, בדיוק כמו בקופת גמל, שהרי לגבי פוליסת ביטוח חיים מסוג פרט, עדיין בשעה זו מתייחסת רשות המסים כאל אפיק צמוד והפרשי ההצמדה, בעת משיכת כספים ממנה, פטורים ממס !

עוד נוסיף באותה נשימה, כי כספי פיצויים שיושארו בפוליסות ביטוח מנהלים לאחר ניכוי המס מהם כשהם נזילים וניתנים למשיכה בכל עת - גם בעתיד (כי מאחר וגם לאחר תיקון 3 ניתן להמשיך לעשות כן, להבדיל מקופת גמל "רגילה") בין אם הושארו בפוליסות ביטוח משתתפות ברווחים ובין אם הושארו בפוליסות מבטיחות תשואה הצמודה למדד באופן מעשי בעת משיכת הכספים חברות הביטוח מחשבות וימשיכו לחשב את המס בשיעור של 20% בלבד על הרווח הריאלי בלבד ואם כך אנו שואלים מדוע יש הבדל בין המקרים ? גם לגבי זה כנראה שכרגע אין תשובה טובה לרשות המסים.

מה צריכה הייתה לעשות רשות המסים ?

רשות המסים צריכה הייתה לחשוב צעד אחד קדימה וכבר במסגרת הוראת השעה לקבוע כללים ספציפיים (במסגרת חקיקה) לאופן חישוב המס ואופן ניכוי המס בעת משיכה של כספים מקופות גמל במסגרת הוראת השעה. כללים לפיהם שיעור המס יהיה 20% על הרווח הריאלי בלבד, כאשר הרווחים בגובה הפרשי ההצמדה יהיו פטורים ממס וכך העמיתים היו משלמים הרבה פחות מס.

ראה דוגמא להמחשה.

נכון לעכשיו, אנו רואים בזה עיוות, נוצרה לקונה בפקודת מס הכנסה שככל הנראה לא הייתה כוונה ליצור אותה, נוצר מצב בו אופן חישוב המס לא הוגן ולא שוויוני בהתייחס לאפיקי השקעה אחרים.

ואולם, מכאן ועד לבסס את טענותינו כטענות משפטיות שיש להן אחיזה בחוק ויש בכוחן באופן ודאי להביא לשינוי מדיניות המס בה בחרה לנקוט רשות המסים בכל הנוגע למשיכת כספים מקופת גמל במסגרת הוראת השעה, יש לנו עוד דרך לעשות. זה מצריך מאיתנו בדיקה משפטית יסודית ובירור מעמיק יותר של כל האפשרויות העומדות בפנינו, אך אני יכול להבטיח כי אנו נעשה זאת בקרוב.

לסיום אוסיף אמירה אישית, כי הוראת השעה אינה "פרס" הניתן לחוסכים בקופות הגמל מתוך רצון טוב של רשות המסים ואגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר אלא היא נועדה לתקן מחדלים שיצר תיקון 3 לחוק קופות הגמל ומוטב היה אילו רשות המסים לא הייתה גורפת לכיסה יותר מס ממה שהיא הייתה צריכה לגבות מהחוסכים. די היה בכך שהייתה גובה מס בדיוק באותו השיעור ובדיוק באותו האופן לו החוסכים היו מפקידים מתחילה את אותם הכספים, במהלך אותה התקופה, באפיקי חיסכון אחרים.

 

רו"ח אמיר גבאי, מומחה למיסוי ופרישה, מנכ"ל B4 יועצי פרישה בע"מ.08.12.10 - ראה מכתבנו האחרון לנציבות מס הכנסה - מחלקת קופות גמל - בנוגע לאופן חישוב המס על הרווחים במקרה של החזר כספים לעמית בקופת גמל - במסגרת הוראת השעה - מכתב לרשות המסים

10.01.11- ראה מכתב תגובת רשות המסים לפנייתנו (נציבות מס הכנסה - מחלקת קופות גמל) -  מכתב תגובת רשות המסים. מיותר לציין שאין אנו מסכימים עם כל האמור במכתב.

  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.