דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

קצבה מוכרת - פטור ממס על קצבה מוכרת

קו הפרדה אדום

לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - מידע עדכני והסברים

 

להלן סקירה של הזכאות לפטור ממס על "קצבה מוכרת" לאור תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה ותיקוני חקיקה נוספים שבאו לאחריו, לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - פטור לקיצבה המשתלמת מאת מעביד או קופת גמל ולקיצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה.

 

מהי קצבה מוכרת ?

"קצבה מוכרת" – חלק מקצבה המשולמת על ידי קופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה, הנובע מתשלומים פטורים;

הסבר:

ככלל, קצבה מוכרת הינה קצבה / פנסיה חודשית המשולמת מכספים שנצברו בקופת גמל לקצבה, עליהם כבר שולם המס בעת ההפקדה ו/או החוסך בקופת הגמל לא היה זכאי להטבות מס (כמו ניכוי או זיכוי) בעת ההפקדה ו/או מדובר בכספי פיצויים שהושארו בחשבון "חדש" בקופת הגמל לאחר ההתחשבנות עם מס הכנסה בעת עזיבת עבודה או פרישה או בכספי עמית שנפטר שהושארו על ידי המוטבים בחשבון "חדש" בקופת הגמל או בכספים שהופקדו על ידי החוסך בעבור עצמו - בקופת גמל להשקעה והכל - כל עוד לא מדובר בקרן ותיקה.
 
 
לעניין ההגדרה, פקודת מס הכנסה מפנה לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005:
 
קרן ותיקה קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח, שאושרה לראשונה לפי תקנות קופות גמל, לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995).
 
 
"תשלומים פטורים" – כל אחד מאלה:

(1) סכומים ששולמו לקופת גמל לקצבה –

(א) על ידי מעבידיו של עובד, בעבור העובד, על חשבון מרכיב תגמולי המעביד, העולים על השיעור להפקדה כשהוא מוכפל במשכורתו של העובד או בסכום התקרה, לפי הנמוך.

(ב) על ידי העובד על חשבון מרכיב תגמולי העובד, העולים על השיעור המרבי להפקדה של מרכיב תגמולי העובד לפי סעיף 22 לחוק הפיקוח על קופות גמל, כשהוא מוכפל במשכורתו של העובד או בשכר הממוצע במשק לחודש, לפי הנמוך.
 
(ג) על ידי מעבידיו של עובד, בעבור העובד, על חשבון מרכיב הפיצויים, אשר ראו אותם כהכנסת עבודה של העובד במועד שבו שולמו לקופת גמל לקצבה לפי סעיף 3(ה3)(1א) או (1ב).

הסבר:

הכוונה לאותם כספי תגמולים, חלק המעביד, שהופקדו בקופת גמל לקצבה, שמעבר לשיעור של 7.5% * משכורת העובד (או תקרת השכר להפקדה כקבוע בחוק) וכן לאותם כספי תגמולים, חלק העובד, שהופקדו בקופת גמל לקצבה שמעבר לשיעור של 7% * משכורת העובד (או שכר ממוצע במשק), דהיינו לעניין תגמולי המעביד, כספים שבעת ההפקדה, במהלך תקופת העבודה, חוייבו במס ולעניין תגמולי העובד, עקרונית, לא זיכו את העובד בהטבת מס. כמו כן, הכוונה גם לאותם כספי פיצויים, שהופקדו בקופת גמל לקצבה, שמעבר לתקרת הפיצויים או לתקרת ההשלמה לפיצויים, דהיינו כספי פיצויים שבעת ההפקדה, חוייבו במס.

יש לשים לב כי טרם תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה, כל תגמולי העובד נחשבו ל"תשלומים פטורים" לעניין קצבה מוכרת (לעניין זה ראה ההגדרה "הישנה" בסעיף 9א לפקודה ל"תשלומים פטורים" טרם תיקון מס' 190: "סכומים שהפקיד מקבל הקיצבה, ואשר לא היה זכאי בעבורם לניכוי כאמור בסעיף 47" וגם הוראות סעיף 4.5 (2) לחוזר מס הכנסה מס' 7/2000 מיום 01/06/2000 העוסק בהטבות מס לחיסכון לטווח ארוך: "אין מניעה לראות כ"תשלומים פטורים" סכומים שמקורם בהפקדות שמקבל הקצבה היה זכאי בגינם לזיכוי על פי סעיף 45א לפקודה - ואפילו ניצל בפועל זיכוי מוגדל של 35%"). כמו כן לעניין רכיב הפיצויים, מיסוי רכיב זה, מעבר לתקרות שנקבעו, החל בחודש ינואר 2017.

(2) כספים שהועברו לחשבון חדש כאמור בסעיף 23(א)(2א) או (2ב) לחוק הפיקוח על קופות הגמל;

הסבר:

הכוונה לאותם כספי פיצויים שהושארו בחשבון "חדש" בקופת הגמל לאחר ההתחשבנות עם מס הכנסה בעת עזיבת עבודה או פרישה או כספי עמית שנפטר שהושארו על ידי המוטבים בחשבון "חדש" בקופת הגמל לאחר פטירתו של העמית (נזכיר כי האפשרות להשארת כספים אלו בקופת הגמל נפתחה "מחדש" בעקבות תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה)

להלן נוסח סעיף 23(א)(2א) או (2ב) לחוק הפיקוח על קופות גמל:

(2א) העברה של כספים ממרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה או מקופת גמל אישית לפיצויים, לחשבון חדש בקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה על שמו של העמית, שלא יהיה ניתן להפקיד אליו תשלומי כספים נוספים, וזאת לאחר שנוכה מהסכום האמור מס בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה לגבי החלק שאינו פטור לפי סעיף 9(7א) לפקודה האמורה; כספים שהועברו לחשבון חדש כאמור לא יראו אותם כחלק ממרכיב הפיצויים לעניין סעיף זה;

(2ב) העברה של כספים המגיעים למוטב מקופת גמל לקצבה שאינה קופת גמל מרכזית לקצבה, מקופת גמל לתגמולים או מקופת גמל אישית לפיצויים, לחשבון חדש בקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה על שמו של המוטב, שלא יהיה ניתן להפקיד אליו תשלומי כספים נוספים;

(3) סכומים ששילם יחיד בעד עצמו לקופת גמל לקצבה, בלא תשלום מקביל מטעם מעביד, ושהיחיד אינו זכאי בשלהם לזיכוי לפי סעיף 45א או לניכוי לפי סעיף 47;

הסבר:

הכוונה לאותם כספים, שהופקדו באופן עצמאי בקופת גמל לקצבה, שבעת ההפקדה, במהלך תקופת החיסכון, החוסך לא היה זכאי להטבות מס (כמו ניכוי או זיכוי) בגין אותן הפקדות.

מבחינה מעשית, לפי עמדת רשות המסים ופרשנותה, זה לא משנה אם ניצל או לא ניצל את הטבות המס בפועל בעת ההפקדה ובכל מקרה המבחן הוא ביחס לתקרה, רק מה שמעבר לתקרה המזכה בהטבות מס… (ושהיחיד אינו זכאי…)

יש לשים לב כי טרם תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה, גם כספים שהופקדו באופן עצמאי בקופת גמל לקצבה והחוסך היה זכאי להטבת מס מסוג זיכוי (להבדיל מניכוי) בגין אותו חלק של הפקדות, נחשבו ל"תשלומים פטורים" לעניין קצבה מוכרת. (לעניין זה ראה ההגדרה "הישנה" בסעיף 9א לפקודה ל"תשלומים פטורים" טרם תיקון מס' 190: "סכומים שהפקיד מקבל הקיצבה, ואשר לא היה זכאי בעבורם לניכוי כאמור בסעיף 47")

(4) סכומים ששילם יחיד בעד עצמו לקופת גמל להשקעה.

הסבר:

הכוונה לאותם כספים, שהופקדו באופן "פרטי" על ידי החוסך עבור עצמו בקופת גמל להשקעה. זה המקום להדגיש כי בעת ההפקדה, החוסך אינו זכאי להטבות מס (כמו ניכוי או זיכוי) בגין ההפקדות, מאידך, במהלך כל תקופת החיסכון החוסך יכול למשוך את הכספים במזומן בכל רגע נתון (תוך תשלום מס על הרווח הריאלי בלבד) ומדובר בקופת גמל נזילה מיום פתיחתה.
 

קצבה מוכרת - התנאים ואופן חישוב הפטור ממס –

(ב1) הקצבה המוכרת שמקבל אחד מאלה פטורה ממס:

(1) יחיד שמלאו לו 60 שנים;

(2) יחיד שפרש פרישה מוקדמת כאמור בפסקה (2) להגדרה "גיל פרישה" שבסעיף קטן (א)

הסבר:

מי זכאי לפטור ממס על "קצבה מוכרת" ?

מי שהגיע לגיל 60 או פרש "פרישה מוקדמת" בשל נכות יציבה בדרגה של 75% או יותר, שנקבעה על פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 9(5)(א), או על פי תקנות שהותקנו מכוח סעיף 9(5)(ב).

מהו גובה הפטור ממס ?

כל ה"קצבה המוכרת" כהגדרתה - פטורה ממס.

האם הפטור ממס על "קצבה מוכרת" בא על חשבון הפטור ממס על "קצבה מזכה" לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה ?

התשובה היא – לא ! בעקבות תיקון מס' 190 לפקודה, מעתה, אפשר ליהנות משני הפטורים גם יחד, הן מפטור ממס על "קצבה מוכרת" והן מפטור ממס על "קצבה מזכה".

נדגיש, כי לעניין פטור ממס על "קצבה מזכה", הפטור ממס יינתן בכפוף לעמידה בכל התנאים כמפורט בסעיף 9א לפקודת מס הכנסה, לרבות "נוסחת השילוב" הידועה לשמצה, אליה נתייחס, במאמר נפרד.

לסיכום,

לאחר שטרחנו לסקור בהרחבה, את כל הכללים הנוגעים לפטור ממס על "קצבה מוכרת" והסברנו כל סעיף וכל מונח,
אי אפשר שלא לסיים את המאמר בשאלה הגדולה מכולן:
 
נכון להיום, כמה זה מעשי בכל המקרים לקבל פטור ממס על קצבה מוכרת ?
 
אמנם נכון לומר כי ככל שהשנים עוברות והמידע הנדרש לחישוב מדווח על ידי המעסיקים ומתועד באופן ממוחשב על ידי קופות הגמל לקצבה זה הופך להיות יותר מעשי מבעבר, ואולם עדיין, על השאלה לא נותר לנו אלא להשיב בשאלה: כמה זה באמת מעשי בכל המקרים להמציא את כל הנתונים הדרושים, שנים אחורה, לצורך חישוב ה"קצבה המוכרת" ? מי אמון על ביצוע החישוב ? הקופה המשלמת את הקצבה, הנישום או פקיד השומה ? תלוי את מי שואלים...
 
ובאשר לכספי פיצויים נזילים וכספי עמית שנפטר, שהועברו ל"חשבון חדש בקופת גמל לא משלמת לקצבה" רצוי מאוד להוסיף ולשאול:
 
עד כמה זה כלכלי, להפוך את אותם הכספים, שהם נזילים וניתנים למשיכה כסכום חד פעמי, לקצבה חודשית לכל החיים, לפי תנאים חדשים בהם הפנסיה אינה קבועה ומשתנה לאורך כל תקופת הפנסיה בהתאם למצב שוק ההון והיא מחושבת לפי מקדמים חדשים ?
 
 
 
תחילה, תחולה והוראות מעבר - לעניין הוראות הסעיף החדשות - יש לעיין ביסודיות בסיפא של תיקון 190 לפקודה. 
היוון קצבה מוכרת - לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - מידע עדכני והסברים
 
הסדר ניכוי מס במקור בעת היוון קצבה מוכרת - החלטת מיסוי בהסכם 6849/15 - פורסמה ביום 05/05/2015.
 
היוון קצבה מוכרת – תנאים להיוון קצבה מוכרת ללא צורך באישור פקיד שומה.
 
 
 
 
תשלומי קצבה מוכרת - בקשה להבהרה לעניין חבות (או פטור) בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות - מכתב שהועבר למר ברזני יגאל - סמנכ"ל ביטוח וגבייה - המוסד לביטוח לאומי - ביום 10/06/2016.
 

מרכיבי חשבון בקופת גמל - תיקון - חוזר גופים מוסדיים 2021-9-15 - מיום 22/12/2021 - מומלץ להסב את תשומת הלב להוראות סעיף 8 לחוזר זה המתייחסות לבקשות עמית להסבת כספים המנוהלים בקופות גמל שונות (לעניין "תשלומים פטורים").

אישור ניכוי מס במקור על קצבה מוכרת שמקורה בהפקדות שנעשו בין השנים 2000 עד 2012 - הבהרה - מחלקת קופות גמל ומיסוי פרט - החטיבה המקצועית - רשות המסים בישראל - מתוך דוח סיכום פעילות לשנת המס 2018 - החטיבה המקצועית - רשות המסים בישראל - עמוד 96
שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.