דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פדיון ימי מחלה

פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות - הוראות המוסד לביטוח לאומי

 
להבדיל מהזכאות לתשלום בגין פדיון ימי חופשה שלא נוצלו במהלך תקופת העבודה לפי חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951, לעניין פדיון ימי מחלה שלא נוצלו במהלך תקופת העבודה - אין זכאות לתשלום זה על פי חוק (חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976) ואולם תיתכן זכאות לתשלום מסוג זה לפי הסכם עבודה אישי,  הסכם קיבוצי או חוק הנוגע לזכויות בעת פרישה, המתייחס למגזר מסוים.
 
ראו מידע מפורט בקישור - הסכם קיבוצי לפדיון ימי מחלה.
 
הזכאות לפטור ממס על פדיון ימי מחלה נקבעת, כחלק מהפטור ממס על מענקי הפרישה, במסגרת סעיף 9(7א) לפקודת מס הכנסה. כמו כן ניתן לבחון לגביו את כל אפשרויות תכנון המס לרבות האפשרות לבצע פריסה של החלק החייב במס (פריסת פדיון ימי מחלה).
 
האם על פדיון ימי מחלה צריך לשלם דמי ביטוח לאומי ומס בריאות ?

הוראות המוסד לביטוח לאומי עד שנת 2015 -
 
פדיון ימי מחלה בדומה למענק פרישה אחר או כספי פיצויי פיטורים, מאחר ומשולם לעובד, לאחר שיחסי עובד-מעביד הגיעו לסיומם, נהוג שלא לראותו כחלק משכר עבודה (לבטח לעניין ביטוח לאומי) ולפיכך לא חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות וזאת בהתבסס על חוזר המוסד לביטוח לאומי.
 
 
 
הוראות חוק הביטוח לאומי החל משנת 2015 - עדיין בסטטוס הצעת חוק - הליך החקיקה נעצר !
 
ביום 28.10.2015 פורסמה הצעת חוק חדשה הנוגעת בין היתר גם לנושא זה, להלן קישור: הצעת חוק להעמקת גביית המסים ולהגברת האכיפה (תיקוני חקיקה) התשע"ו-2015 (החלק המתייחס לפרישה ועזיבת מקום עבודה).
 
במסגרת הצעת החוק החדשה, המחוקק ביקש לעגן בחקיקה את הפטור מתשלום דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות כמפורט מעלה, אשר עד כה ניתן בהסתמך על הוראות המוסד לביטוח לאומי (כמפורט בחוזר של המוסד לביטוח לאומי). להלן התיקון שהוצע לסעיף ההכנסות הפטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות:
 
סעיף 350 (הכנסות פטורות מדמי ביטוח) לחוק הביטוח לאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995:
 
(א) לעניין תשלום דמי ביטוח לא יראו כהכנסה -
 
(10) "סכום, מענק או טובת הנאה אחרת (בפסקה זו - טובת הנאה) שהגיעו לידי עובד אגב סיום יחסי עבודה, לרבות פרישה, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה סכום שהופקד בעבורו למרכיב הפיצויים בקופת גמל, אך למעט טובת הנאה שניתנה לעובד כדי שלא יעסוק בתחומי הפעילות של המעסיק או יתחרה בו בדרך אחרת, ולמעט פיצוי ששולם לו בשל אי-מתן הודעה מוקדמת, לפי סעיף 7(א) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001, לעניין זה, "מרכיב הפיצויים" - כהגדרתו בסעיף 9(7א)(א)(4) לפקודת מס הכנסה".

עדכון 02/2019 -
 
הכנסות עובד שכיר הפטורות מתשלום דמי ביטוח - חוזר המוסד לביטוח לאומי (ביטוח 1460, חוזר מעסיקים 1479, חוזר ביקורת ניכויים 12) מיום 21/02/2019.
 


 
אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ אישי. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המסים הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה ובחוק הביטוח הלאומי.


 
פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת - חובת תשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות - הוראות המוסד לביטוח לאומי.
 
 
 
הכנסה ממענק המשולם לאדם אגב סיום יחסי עבודה, לרבות פרישה, או אגב הפסקת מתן שירותים - סעיף 3(יא) לפקודת מס הכנסה (עדיין בסטטוס הצעת חוק - הליך החקיקה נעצר !).
 
מענק פרישה או פיצויים - פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות - עיגון הוראות המוסד לביטוח לאומי בחקיקה חדשה
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.