דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פדיון חופשה

פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות - הוראות המוסד לביטוח לאומי

 
הזכאות לתשלום בגין פדיון ימי חופשה שלא נוצלו במהלך תקופת העבודה נקבעת לפי חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951.

האם על פדיון חופשה צריך לשלם דמי ביטוח לאומי ומס בריאות ?

  • נדגיש כי ככל שהחופשה מנוצלת בפועל (וגם במקרים בהם מבוצע "פדיון" של ימי חופשה שנצברו, בכסף, בתוספת למשכורת, במהלך תקופת העבודה!) הרי שלא מדובר בתשלום פדיון ימי חופשה המבוצע לאחר ניתוק יחסי עובד מעביד -  ולכן מדובר בשכר עבודה "רגיל" החייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות !
  • ואולם, לעניין תשלום פדיון ימי חופשה המבוצע לאחר ניתוק יחסי עובד מעביד (לעניין ביטוח לאומי!) אין מדובר בשכר עבודה "רגיל" ולכן פדיון חופשה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות.
שימו לב ! כי בכל מקרה - אין זכאות לפטור ממס על פדיון ימי חופשה ! ככל שמעוניינים לבחון את האפשרות להקטין את חבות המס על פדיון חופשה ניתן לשקול לבצע:  פריסת פדיון ימי חופשה.
 
על מה מבוסס הפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות על פדיון חופשה ?

הוראות המוסד לביטוח לאומי עד שנת 2015 -
 
פדיון ימי חופשה, מאחר (וכל עוד) ומשולם לעובד, לאחר שיחסי עובד-מעביד הגיעו לסיומם, נהוג שלא לראותו כחלק משכר עבודה (לעניין ביטוח לאומי) ולפיכך לא חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות וזאת בהתבסס על חוזר המוסד לביטוח לאומי.
 
להלן ציטוט מתוך סעיף ב'(17)(ב) לחוזר מס' 239 - מיום 5 ביולי 1995 - המוסד לביטוח לאומי - (הכנסות חייבות והכנסות פטורות מדמי ביטוח - מעבידים) : "על ההכנסות הבאות לא ישולמו דמי ביטוח על ידי המעביד: "פדיון חופשה" ותשלום "דמי הסתגלות" המשולם לעובד עקב ניתוק יחסי עובד ומעביד, יש להדגיש כי תשלום "תמורת חופשה" הוא תשלום המשולם לעובד בעת קיום יחסי עובד מעביד ולכן הוא חייב בתשלום דמי ביטוח".
 
 
הוראות חוק הביטוח לאומי החל משנת 2015 - עדיין בסטטוס הצעת חוק - הליך החקיקה נעצר !
 
ביום 28.10.2015 פורסמה הצעת חוק חדשה הנוגעת בין היתר גם לנושא זה, להלן קישור: הצעת חוק להעמקת גביית המסים ולהגברת האכיפה (תיקוני חקיקה) התשע"ו-2015 (החלק המתייחס לפרישה ועזיבת מקום עבודה).
 
במסגרת הצעת החוק החדשה, המחוקק ביקש לעגן בחקיקה את הפטור מתשלום דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות כמפורט מעלה, אשר עד כה ניתן בהסתמך על הוראות המוסד לביטוח לאומי (כמפורט בחוזר של המוסד לביטוח לאומי). להלן התיקון שהוצע לסעיף ההכנסות הפטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות:
 
סעיף 350 (הכנסות פטורות מדמי ביטוח) לחוק הביטוח לאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995:
 
(א) לעניין תשלום דמי ביטוח לא יראו כהכנסה -
 
(10) "סכום, מענק או טובת הנאה אחרת (בפסקה זו - טובת הנאה) שהגיעו לידי עובד אגב סיום יחסי עבודה, לרבות פרישה, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה סכום שהופקד בעבורו למרכיב הפיצויים בקופת גמל, אך למעט טובת הנאה שניתנה לעובד כדי שלא יעסוק בתחומי הפעילות של המעסיק או יתחרה בו בדרך אחרת, ולמעט פיצוי ששולם לו בשל אי-מתן הודעה מוקדמת, לפי סעיף 7(א) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001, לעניין זה, "מרכיב הפיצויים" - כהגדרתו בסעיף 9(7א)(א)(4) לפקודת מס הכנסה".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ אישי. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המסים הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה ובחוק הביטוח הלאומי.


 
 
פדיון ימי חופשה - הזכות לצבירה והתיישנות תביעה  - מתוך הפסיקה בבית הדין לעבודה
 
   
 
פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת - חובת תשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות - הוראות המוסד לביטוח לאומי
 
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.