דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

סעיף 3 (ה3) לפקודת מס הכנסה I תיקון ההנחיות למעסיקים לשנת 2007 I קופות גמל

חוזר מס הכנסה I קופות גמל I פורסם ביום 18/09/07

 
 
רשות המיסים בישראל - סמנכ"ל בכיר שומה וביקורת
 
 
18 ספטמבר 2007
ו' תשרי תשס"ח
SHP.00391107
 
 
 
לכבוד
המעבידים ולשכות השרות
פקידי השומה וסגניהם, רכזים, מפקחים ונותני אישורים
 
הנדון: סעיף 3(ה3) לפקודת מס הכנסה
 
  1. כללי                                                                                                                         

סעיף 3 (ה3) לפקודה תוקן במסגרת תיקון 138 לפקודה, במקביל לתיקון תקנה 19 לתקנות קופות גמל.  

 
לאחר התיקון הנ"ל פורסמו הנחיות שמספריהן 15205 מיום 20/9/05 ו-61905 מיום 29/9/05.
בהנחיות הנ"ל ניתנה אורכה ליישום התיקון בנוגע לסעיף 3(ה3) לפקודה, כך שבשנת המס 2005 הונחו המעבידים לפעול עפ"י תקרת ההפרשה (מכפלת שיעור ההפרשה המקסימלי בנמוך שבין המשכורת בפועל לבין התקרה שנקבעה בסעיף).
 
באשר לשנת המס 2006, הונחו המעבידים כי קיימות שתי תקרות – תקרת שכר מבוטח ותקרת שיעור להפקדה. עפ"י ההנחיה, נקבע סכום התקרה ע"י הכפלת משכורתו של העובד המבוטחת בקופת גמל, כשהיא מוגבלת בתקרה הרלוונטית לאותו סוג קופה, בשיעור שהופקד בפועל ע"י המעביד למרכיב התגמולים שבקופה כשהוא מוגבל בשיעור המירבי הקבוע בחוק. החישוב נערך בשנת המס 2006 לכל קופה בנפרד.
 
בהנחיות ניתנו דוגמאות ליישום ההוראות המפורטות לעיל, תוך הפרדה בין החישוב שייערך בשנת המס 2005 לבין החישוב שייערך בשנת המס 2006.
היישום של ההנחיות בשנת המס 2006 גרם לקשיים תפעוליים רבים ונתקבלו פניות רבות של המעבידים באשר לאי יכולתם ליישם את ההנחיות.
 
  1. הוראות לפעולה בשנת המס 2007  
 
בדיון מחודש שנערך בהנהלת החטיבה לשומה וביקורת באישור החטיבה המשפטית, הוחלט לבטל את ההנחיות שהיו תקפות בשנת המס 2006.
 
לפיכך, החל מה- 1/1/07 יש לפעול עפ"י ההנחיות שהיו בתוקף בשנת המס 2005 (בכפוף לעדכון הסכומים).
 
משמעות הדבר היא שמשנת המס 2007 ואילך יישום סעיף 3 (ה3) לפקודה יבוצע כאשר החישוב ייערך לגבי כל סוג קופה בנפרד (תגמולים או קצבה) ולא לגבי כל קופה בנפרד. התקרה תהיה תקרת ההפרשה המהווה מכפלה של שיעור ההפרשה המקסימלי עפ"י החוק בנמוך שבין המשכורת (כהגדרתה בחוק לעניין אותו סוג קופה) לבין התקרה הרלוונטית ( לאותו סוג של קופה).
 
יודגש הפרשה לקופה בשיעור העולה על השיעור המירבי שנקבע בחוק (7.5%) גם אם ההפרשה היא בגין חלק מהשכר בלבד תהווה הכנסה לפי סעיף 3(ה3) לפקודה.
 
ניתן לראות דוגמאות מפורטות בהנחיה 15205 מיום 20/9/05, ולפעול כאמור לגבי זקיפות השווי בדוגמאות לגבי שנת מס 2005 בלבד, בכפוף לעדכון הסכומים.
 
  1. בשאלות ולהבהרות ניתן לפנות למחלקת שומת פרט-מר פואד ג'ודום או למחלקה לפיתוח מקצועי-הגב' מינה גולן. 
 
 
 
בכבוד רב
 
אהרון אליהו, רו"ח
סמנכ"ל בכיר שומה וביקורת
 
 
העתק:
 
מר יהודה נסרדישי, מנהל רשות המיסים
מר משה מזרחי, עו"ד (רו"ח), יועץ משפטי רשות המיסים
מר גידי בר זכאי, רו"ח (משפטן), סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים
מר אורי קלינר, עו"ד, ס. בכיר ליועץ המשפטי
מר פואד ג'ודום, רו"ח, מנהל תחום בכיר (שומה – פרט)
גב' מינה גולן, רו"ח, מנהלת מחלקת פיתוח מקצועי


זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.