דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

סעיף 14

האם ומתי אנו זכאים לפיצויים שנצברו בקופות ? האם ומתי חובה על המעביד לבצע השלמה של פיצויים ?

 
הוראות סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים קובעות כי תשלומים שוטפים של מעביד עבור עובדו, לקופת גמל, לקרן פנסיה, לפוליסת ביטוח מנהלים – לא יבואו במקום פיצויי פיטורים אלא על חשבון פיצויי פיטורים. דהיינו ככלל, על המעביד לבצע השלמה של פיצויים (במידת הנדרש) לפי חבות המעביד לתשלום פיצויי פיטורים במקרה של ניתוק יחסי עובד מעביד בנסיבות המזכות את העובד בפיצויי פיטורים על פי חוק פיצויי פיטורים.

אלא אם נקבע כי התשלומים השוטפים יבואו במקום פיצויי פיטורים במסגרת הסכם קיבוצי (לרבות צו הרחבה) החל על המעביד והעובד או במסגרת הסכם עבודה אישי שנחתם בין המעביד לעובד שצורף לו אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים (או שצורף לו אישור ספציפי שניתן בעבר על ידי שר העבודה והרווחה...).

נוסח סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג- 1963:

14. פיצויים ותגמולים –

תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעביד והעובד ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר על ידי שר העבודה ובמידה שאושר.

באופן מעשי בהקשר של סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים ובכלל בעת ניתוק יחסי עובד מעביד עולות 2 שאלות מרכזיות:

1. האם על המעביד לבצע השלמה של פיצויים (במידת הנדרש) בעת ניתוק יחסי עובד מעביד ? וזאת כל עוד העובד זכאי לפיצויי פיטורים...

2. האם המעביד רשאי לקבל בחזרה, בעת ניתוק יחסי עובד מעביד, את כספי הפיצויים שהפקיד עבור העובד בקופות השונות במהלך תקופת העבודה ? נניח, במקרה שהעובד התפטר ולא פוטר...

זה המקום להעיר - כי ללא כל קשר להוראות החוק, במסגרת הסכמי עבודה אישיים רבים נקבע כי ככלל, כספי הפיצויים שנצברו בקופות השונות של העובד, ישוחררו לטובת העובד, בעת ניתוק יחסי עובד מעביד, גם כאשר העובד התפטר...וכמובן שבכל מקרה, המעביד רשאי לבצע השלמה של פיצויים מרצונו הטוב ...

על מנת לתת מענה לשאלות אלו, זה המקום לעצור ולבדוקמה חל לגבי המקרה הספציפי ?

הסכם קיבוצי ?

צו הרחבה ?

הסכם עבודה אישי ?

הסכם קיבוצי כללי ו/או צו הרחבה - לביטוח פנסיוני (מה שנקרא פנסיית חובה...) ועל איזו תקופה ואיזה שכר (שימו לב לכך) ?
 
 
 
 
 

 
לגבי כל מקרה ומקרה יש לעיין בהסכם הקיבוצי הרלבנטי, בצו ההרחבה הרלבנטי ו/או בהסכם האישי – בהתאם ! וכן לבחון את היישום של ההוראות הרלבנטיות על כל תקופת העבודה ועל כל השכר !
 
לצורך המשך הדיון בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים וקבלת מענה לשאלות המרכזיות, ניקח לדוגמא את צו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 , מה הוא אומר ?
 
 
7. תשלום לקרן ו/או לקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים

בכפוף לאמור בסעיף 8 להלן, תשלומי המעביד לפי צו זה לפיצויי פיטורים בשיעורים המפורטים בטבלה שבסעיף 6 די לעיל (בטור "פיצויי פיטורים") יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים בגינם נעשתה ההפרשה בלבד. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של עובד לתשלום פיצויי פיטורים בגין שכר ו/או רכיבים ו/או תקופות ו/או שיעורים אשר בגינם לא בוצעו הפרשות לפיצויי פיטורים.

8. ההפקדות ותשלומי המעביד עבור רכיב פיצויי הפיטורים בהתאם לאמור בסעיף 7 לעיל, לא ניתנות להחזרה למעביד, למעט במקרה בו העובד משך כספים מקופת הגמל לפני שקמה לו או לשאיריו זכאות לקבלת כספים מקופת הגמל לפי תקנונה בשל אירוע מזכה בלבד. "אירוע מזכה" - מוות, נכות או פרישה בגיל 60 ויותר, ולמעט אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכח סעיפים 16 ו - 17 לחוק פיצויי פיטורים. (ראו מטה סעיפים אלו).

9. השלמת פיצויי פיטורים:

א. מעסיק המפריש את פיצויי הפיטורים כאמור בטבלה שבסעיף 6ד' לצו זה, או בשיעורים גבוהים יותר, יהיה רשאי לשלם את השלמת פיצויי הפיטורים עד ל- 8.33% מרכיבי השכר שבגינם מפריש המעביד לקופת גמל (להלן: "השלמת פיצויי פיטורים") לקופת גמל אישית לפיצויים על שם העובד או לקופת גמל לקצבה. הסכים או בחר המעסיק לשלם את השלמת הפיצויים לקופה כאמור, יהיה רשאי להודיע בהודעה בכתב לקופה עם העתק לעובד, כך שכספי השלמת פיצויי הפיטורים יבואו "במקום פיצויי פיטורים" בהתאם לאמור בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, בתנאים המפורטים בסעיף 7 לעיל בהתאמה, אזי כספי השלמת פיצויי הפיטורים לא יהיו נתונים להחזרה למעסיק כמפורט בסעיף 8.

ב. מעסיק שלא העביר תשלומי השלמת פיצויי פיטורים באופן שוטף כאמור בסעיף קטן א׳ לעיל, ישלם לעובד הזכאי להם את השלמת פיצויי הפיטורים בהתאם להוראות חוק פיצויי פיטורים, בגין התקופה, השכר והרכיבים בגינם לא הועברו תשלומים כאמור בסעיף קטן א׳ לעיל.

ג. בכפוף לאמור בסעיף קטן א', בחר המעסיק בהחלת סעיף 14 לחוק על תשלום השלמת הפיצויים, ישחרר לעובד את כל הכספים שנצברו בקופת גמל אישית לפיצויים או בקופת גמל לקיצבה ככל שהופרשו בהתאם לסעיף קטן א׳ לעיל, לרבות בסיום עבודה במקרה של זכאות לתשלום קצבה מקופת גמל לקצבה.

ד. בכפוף לאמור בסעיף קטן א׳, בחר המעסיק לשלם את השלמת פיצויי הפיטורים כאמור בסעיף קטן א׳ אך לא בחר בהחלת סעיף 14 לחוק על תשלום השלמת הפיצויים, ישחרר לעובד את כל הכספים שנצברו לו, במועד קרות ארוע המזכה בפיצויי פיטורים ובנוסף ישלם לעובד הזכאי את יתרת חוב הפיצויים בהתאם להוראות חוק פיצויי פיטורים, הן בגין התקופה בה העביר את השלמת פיצויי הפיטורים כאמור (על חשבון פיצויי פיטורים), והן בגין התקופה, השכר והרכיבים בגינם לא הועברו התשלומים להשלמת פיצויי הפיטורים.

ה. לא העביר המעסיק תשלומי השלמת פיצויי פיטורים, ישלם המעסיק לעובד את השלמת הפיצויים כאמור בסעיף קטן ב׳ לעיל, במועד קרות ארוע המזכה בפיצויי פיטורים.

עובד שלא יהיה זכאי לתשלום קצבה מקופת גמל לקצבה, בשל כך שלא נצבר לטובתו מינימום מזכה בקצבה, יהיה זכאי אף הוא לתשלום כאמור בסעיף זה.
 
להלן הסעיפים בחוק פיצויי פיטורים במסגרתם ניתן לשלול זכאות לפיצויי פיטורים:

16. פיטורים ללא פיצויים מכוח הסכם קיבוצי –

לא יהיה עובד זכאי לפיצויים או יהיה זכאי לפיצויים חלקיים בלבד, הכל לפי הענין, אם פוטר בנסיבות, שעל פי הסכם קיבוצי החל על המעביד והעובד – ובאין הסכם כזה, על פי ההסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של העובדים באותו ענף – מצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים בלבד.

17. פיטורים ללא פיצויים מכוח פסק דין –

בענף העבודה שאין בו הסכם קיבוצי, רשאי בית הדין האזורי לעבודה לקבוע שפיטוריו של עובד היו בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים שיקבע; בדונו בענין זה יונחה בית הדין האזורי לעבודה על פי הכללים שבהסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים.

בהקשר של סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים - עוד עשוי לעניין-
 
זכאות בלא תנאי - ערך פדיון פיצויים לפי תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964 במקרה של זכאות בלא תנאי לכספי הפיצויים.
 
סכומים משוריינים - סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים.
 
 
 
אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד.
 
 


כספי פיצויים - הצעות לשינויי חקיקה בהתייחס לפיצויי פיטורים - מתוך טיוטת הצעות החלטה לממשלה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018.
 
         
              
 
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.