דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

סכומים משוריינים - סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים

קו הפרדה אדום

האם סכומים ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ניתנים להחזרה למעביד ?

 
סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963 קובע כדלקמן:
 

26. סכומים משוריינים –

(א) סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 20 או לפי סעיף 21, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים, או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה –

(1) אינם ניתנים להחזרה, להעברה לשעבוד או לעיקול; הוראה זו לא תחול על סכום ששולם או הופקד כאמור בעד עובד שבינתיים חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים, אלא אם הסכום מיועד גם לביטוח קצבה ולא נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר, שהוא ניתן להחזרה או להעברה;

(2) אינם חלק מנכסי המעביד במקרה של פטירה, פשיטת רגל או פירוק, במידה שתביעות העובדים לפי חוק זה לא סולקו.

(ב) הוראות סעיף זה יחולו גם לגבי ריבית והפרשי הצמדה, שנוספו על סכומים כאמור.

הסבר:
 
סכומים ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה במקום פיצויי פיטורים , גם כאשר לא נחתם הסכם בין המעביד לעובד לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, אינם ניתנים להחזרה למעביד. אולם - הוראה זו לא תחול על סכום ששולם או הופקד כאמור בעד עובד שבינתיים חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים, אלא אם הסכום מיועד גם לביטוח קצבה ולא נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר שהוא ניתן להחזרה או להעברה למעביד.
 
דהיינו כאשר מעביד מפקיד כספי פיצויי פיטורים עבור עובד לקרן פנסיה ו/או לפוליסה לקצבה (ואף לקופת גמל שכן החל מיום 1 בינואר 2008 כל קופות הגמל לקצבה - אגב, למיטב ידיעתנו, הגדרה זו טרם עמדה במבחן בבית המשפט) במהלך תקופת העבודה, גם כאשר העובד מתפטר ו/או עוזב את מקום העבודה מרצונו, המעביד אינו רשאי לקבל בחזרה מקרן הפנסיה ו/או חברת הביטוח את כספי הפיצויים שהופקדו עבור העובד אשר מיועדים לקצבה אלא אם קיים הסכם המתיר למעביד לעשות כן.
                 
 
במציאות היום יומית, במקרים בהם עובדים מתפטרים / עוזבים את העבודה מרצונם, מעסיקים רבים מקבלים בחזרה את כספי הפיצויים שהופקדו עבור העובד בקרן פנסיה ו/או פוליסה לקיצבה ו/או בקופת גמל לקצבה וזאת בכפוף לחתימה על טופס התחייבות כי במידה וקרן הפנסיה ו/או חברת הביטוח ו/או קופת הגמל לקצבה תיתבע על ידי העובד, המעביד הוא זה שישא באחריות וישפה את קרן הפנסיה ו/או חברת הביטוח ו/או קופת הגמל לקצבה בגין כל נזק, במידה וייגרם לה, כתוצאה מהגשת תביעה על ידי העובד.
 
לפי החוק, בכפוף לכל התנאים האמורים,  המעביד אינו רשאי למשוך את כספי הפיצויים שהופקדו בקופת גמל לקצבה, מעביד אשר מעוניין להבטיח כי אכן הכספים מיועדים לקצבה, יכול לדרוש מקרן הפנסיה ו/או מחברת הביטוח ו/או מקופת הגמל לחתום בפניו על התחייבות להחזרת הכספים אליו, במידה והעובד יבחר, בשלב כזה או אחר, למשוך את הכספים ולא לייעד אותם לקצבה.
                 
 
מה קורה כאשר העובד שהתפטר, מחליט למשוך את כספי הפיצויים בסכום חד פעמי ולא לייעד את הכספים לקצבה ?
במקרה זה העובד חשוף לדרישת המעביד לקבל את כספי הפיצויים בחזרה.
 
עדכונים משפטיים אקטואליים:
 
 
ביום 16 באוגוסט, 2010 הוגשה תביעה כנגד מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, כתב התביעה הוגש לבית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב יפו  (דמ"ש 28479-08-10 ) , על ידי מבוטחת בקרן הפנסיה "מקפת אישית" . יחד עם התובענה הגישה התובעת בקשה לאישור התובענה כייצוגית על פי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו- 2006. התובעת טוענת כי לאחר סיום עבודתה אצל מעסיקתה, מקפת הודיעה לתובעת כי מעסיקתה הודיעה למקפת על סיום העבודה בין הצדדים בנסיבות שאינן מזכות את התובעת בכספיי פיצויי פיטורים וכי היא מבקשת את השבת הכספים שנצברו לזכותה. לטענת התובעת, בטרם ישוחררו כספי פיצויי פיטורים לטובת המעסיק, היה על מקפת לדרוש ולקבל מהמעסיק הסכם קיבוצי או הסכם אחר הקובע את זכות המעסיק לקבל את הכספים לידיו. עילות התביעה הנטענות הן, בין היתר, הפרת חוזה, הפרת חובה חקוקה של הוראת סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג- 1963 (להלן: "חוק פיצויי פיטורים"), התרשלות, הפרה צפויה של חוזה ו/או חובה חקוקה, פגיעה באוטונומיה. המידע אודות התביעה תומצת מתוך דיווח מיידי לבורסה לניירות ערך בתל אביב של חברת מגדל, לדיווח המיידי המלא של חברת מגדל לחץ כאן - תביעה כנגד מגדל מקפת - דיווח מיידי.
 
לדעתנו, אין כל ספק כי במקרים רבים, עובדים אשר אינם מודעים להוראות החוק "מפסידים את כספם" ומוותרים שלא ביודעין על זכויותיהם וכך אין דבר המונע מהמעביד מלמשוך בחזרה את כספי הפיצויים שהופקדו עבורם במשך שנים רבות מקרן הפנסיה ו/או מחברת הביטוח ו/או מקופת הגמל לקצבה מבלי שהיה רשאי לעשות כן תוך שהוא מתחייב בפני קרן הפנסיה..חברת הביטוח..הקופה לקצבה לשפותה במקרה של תביעה בעתיד.
 
בעת הגשת התביעה הערכנו שני תרחישים אפשריים: האחד, בית המשפט יפסוק כי יש לשוב למעביד בתביעה וקרן הפנסיה / חברת הביטוח / הקופה לקצבה אינה זו שנושאת באחריות כלפי העובד. השני, בית המשפט יקבע כי ישנה אחריות במידה כזו או אחרת לקרן הפנסיה / חברת הביטוח / הקופה לקצבה ואז ניתן לומר כי זוהי הסנונית הראשונה ולאחריה יוגשו תביעות כנגד כל הגופים הפיננסיים שפעלו כך עד היום.
 
ואולם, בסופו של דבר, לאחר מעקב אחר התנהלות תביעה ספציפית זו התברר כי מקרה ספציפי זה שהובא לדיון בבית המשפט הסתיים בפשרה בין הצדדים לתביעה.
 
בכל מקרה, לשם לימוד נוסף של הסוגיה המשפטית ניתן לעיין בכתב הטענות שהוגש לבית המשפט בתביעה זו - אלמוג נגד מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ.
     
ביום 12 בספטמבר 2013 ניתן פסק דין חשוב בעניין סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים - הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' מדינת ישראל באמצעות משרד האוצר אגף שוק ההון ביטוח וחסכון - עש"א 23659-05-12 . בפסק הדין, בית המשפט דחה את ערעור חברת הביטוח הפניקס על החלטת המפקח על הביטוח לפיה חייב המפקח על הביטוח את חברת הביטוח הפניקס לשלם למבוטחת פיצויי פיטורים, לאחר שכבר חברת הביטוח הפניקס העבירה בחזרה את כספי הפיצויים למעסיק של המבוטחת !.
 
להלן שני ציטוטים מתוך פסק הדין המבהירים את העניין ומשקפים את גישת בית המשפט, נכון להיום, באשר לאופן היישום של סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים:
 
"מעצם העובדה שהמערערת לא יידעה את גב' אפק על בקשת המעסיקה להעברת הכספים ולא אפשרה לה להביע עמדתה, וכמו כן, לא נקטה בפעולות כלשהן לבירור האם יש בסיס כלשהו לטענת המעסיקה שגב' אפק אינה זכאית לפיצויי פיטורים, והעבירה את הכספים על בסיס הבקשה האמורה בלבד, וכפי שאף עולה מעמדת נציגי המערערת בשימוע, אין אלא להסיק שהמערערת הסתמכה אך ורק על כתב השיפוי ונטלה על עצמה את הסיכון שאם בסופו של יום יתברר כי גב' אפק כן זכאית לפיצויי הפיטורין (כפי שאכן נקבע בפסק דין חלוט של בית הדין האזורי לעבודה), או אז תצטרך לשלם לה את הכספים, ותהיה זכאית להפעיל את סעיף השיפוי שבבקשת המעסיקה".

"בעשותה כך, פעלה המערערת בניגוד להוראות הברורות של סעיף 26(א)(1) לחוק פיצויי פיטורים, בו נקבע כי סכומים ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים, "אינם ניתנים להחזרה, להעברה לשעבוד או לעיקול; הוראה זו לא תחול על סכום ששולם או הופקד כאמור בעד עובד שבינתיים חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים". כפי שנקבע בהחלטת המשיבה, לא הוצגו אסמכתאות, ואף לא נטען, כי המערערת נקטה בפעולות כלשהן לבדיקה האם אכן הגב' אפק אינה זכאית לפיצויי פיטורים או מהי עמדתה בעניין זה. אלא, המערערת הסתמכה אך ורק על סעיף השיפוי שבבקשה להעברת הכספים (והעובדה שהמעסיקה פשטה את הרגל, כך שכלל לא ניתן להפעיל נגדה את סעיף השיפוי, ומלכתחילה אף חברה אחרת חתומה על כתב השיפוי ולא המעסיקה, רק מוכיחה עד כמה שדרך פעולתה של המערערת במקרה דנן לא הייתה תקינה)...".

 

אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. 
 
סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים - האם ומתי אנו זכאים לפיצויים שנצברו בקופות ? האם ומתי חובה על המעביד לבצע השלמה של פיצויים ?
 
 
 
 
כספי פיצויים - הצעות לשינויי חקיקה בהתייחס לפיצויי פיטורים - מתוך טיוטת הצעות החלטה לממשלה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018.
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.