דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

העברת כספים מקרן פנסיה חדשה לא פעילה לקרן פנסיה חדשה פעילה I העברת כספים מקרן פנסיה חדשה פעילה לקופת גמל I העברת כספים מקרן פנסיה חדשה לא פעילה לקופת גמל

מאמר זה מתמקד בתקופת החיסכון בקרן הפנסיה ולא במועד הסמוך לקבלת קצבה או בתקופת הפנסיה

העברת כספים מקרן פנסיה חדשה לא פעילה לקרן פנסיה חדשה פעילה
יתרון לדוגמא בלבד חיסרון/סיכון לדוגמא בלבד
יש מקרים בהם העברת הכספים מקרן פנסיה לא פעילה לקרן פנסיה פעילה במהלך תקופת החיסכון, מביאה להקדמת "גיל הכניסה" לקרן ועקב כך להגדלת הכיסויים הביטוחיים: שיעור קצבת השאירים ושיעור קצבת הנכות הנגזרים מגיל הכניסה, כמפורט בטבלאות בתקנון הקרן (ראה סעיף 4 בחוזר גופים מוסדיים 2017-9-17 - העברת כספים בין קופות גמל - מיום 02/10/2017 - הוראות מיוחדות לעניין העברה לקרן חדשה). במהלך תקופת החיסכון, במקרה מוות של עמית פעיל משולמת קצבת שאירים הנגזרת מגובה השכר המבוטח ולא מגובה הסכום שנצבר בקרן הפנסיה. ולכן, במקרה מוות של עמית פעיל, כספים שהועברו מקרן פנסיה לא פעילה לקרן פנסיה פעילה "הולכים לאיבוד". לעומת זאת, במידה והכספים יושארו בקרן פנסיה לא פעילה, במקרה מוות של עמית לא פעיל תשולם לשאירים קצבת שאירים הנגזרת מהסכום שנצבר בקרן (בנוסף על קצבת השאירים מהקרן הפעילה) או במידה והכספים יועברו לקופת גמל, במקרה מוות של העמית, ישולם סכום חד פעמי למוטבים (בנוסף על קצבת השאירים מהקרן הפעילה).העברת כספים מקרן פנסיה חדשה לא פעילה לקופת גמל
יתרון לדוגמא בלבד חיסרון/סיכון לדוגמא בלבד
במידה והכספים יושארו בקרן פנסיה לא פעילה, במקרה מוות של עמית לא פעיל תשולם לשאירים קצבת שאירים הנגזרת מהסכום שנצבר בקרן. במידה והכספים יועברו לקופת גמל, במקרה מוות של העמית, ישולם סכום חד פעמי למוטבים. העברת הכספים לקופת גמל עשויה להוות יתרון עבור מי שמעוניין בקבלת סכום חד פעמי ולא קצבה חודשית. בקופת גמל אין הגנה של אג"ח מיועדות. לעומת זאת, בקרן פנסיה חדשה: עמיתים "מקבלי קצבה" נהנים מהשקעה באג"ח מיועדות בריבית ריאלית של 4.86% על כ- 60% מכספם, עמיתים מעל גיל 50 נהנים מהגנה דומה אך על כ- 30% מכספם ועמיתים מתחת לגיל 50 נהנים מהגנה דומה אך באופן שיורי, דהיינו ככל שנשאר עבורם לאחר חלוקת האג"ח המיועדות בין העמיתים בקרן, לא מובטח להם איזה חלק מכספם, אם בכלל, יהנה מהגנה זו. (עדכון מיום 15/11/2021 - עדיין יש הגנה אך אופן ההגנה על העמיתים משתנה -  הבטחת היציבות בתשואות קרנות הפנסיה - פרק ג' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו־ 2022), התשפ"ב - 2021 - תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) - מס' 26 - 15/11/2021).
ייתכן ושיעור דמי הניהול בקופת גמל יהיה גבוה יותר


העברת כספים מקרן פנסיה חדשה פעילה לקופת גמל
יתרון לדוגמא בלבד חיסרון/סיכון לדוגמא בלבד
במהלך תקופת החיסכון, במקרה מוות של עמית פעיל משולמת קצבת שאירים הנגזרת מגובה השכר המבוטח ולא מגובה הסכום שנצבר בקרן הפנסיה. ולכן, במקרה מוות של עמית פעיל, כספים שנצברו בקרן הפנסיה "הולכים לאיבוד". לעומת זאת, במידה והכספים יועברו לקופת גמל, במקרה מוות של העמית, ישולם סכום חד פעמי למוטבים (בנוסף על קצבת השאירים מהקרן הפעילה). בקרן פנסיה חדשה הכיסויים הביטוחיים, שיעור קצבת השאירים ושיעור קצבת הנכות, נגזרים מ"גיל הכניסה", כמפורט בטבלאות בתקנון הקרן. גברים עד גיל 41 (לא כולל 41) ונשים בכל גיל - יהנו ממקסימום כיסוי ביטוחי. גברים החל מגיל 41 יהנו מכיסוי ביטוחי קטן יותר. כאשר מבצעים משיכה או העברה החוצה של כספים מקרן פנסיה לקופת גמל (למעט משיכת כספי פיצויים), "גיל הכניסה" מתאפס ונקבע מחדש ! והכיסויים הביטוחיים עלולים להיפגע ולהיות נמוכים יותר (ראה הוראות סעיף 33 לתקנון התקני של קרנות הפנסיה החדשות - גיל תחילת הכיסוי הביטוחי וראה הטבלאות בתקנון הקרן).
על עמית שמשך או העביר כספים ממרכיב התגמולים בקרן תחול תקופת אכשרה של 60 חודשי ביטוח רצופים החל ממועד תשלום דמי הגמולים הראשון שלאחר המשיכה או העברת הכספים, לגבי הסכום שנמשך או הועבר, בשל אירוע מזכה הנובע מפטירת העמית, לרבות פטירת עמית נכה. (ראה הוראות סעיף 34 לתקנון התקני של קרנות הפנסיה החדשות - תקופת אכשרה).
דמי ביטוח בשל סיכוני מוות ונכות יחושבו בהתאם למקדם המתאים למין העמית, גילו, שנת לידתו, ובהתאם לשיעור הכיסוי הביטוחי, השכר הקובע, ויתרת הזכאות הצבורה של העמית כמפורט בנספח שתקבע החברה המנהלת, בכפוף לאישור הממונה (ראה הוראות סעיף 38 לתקנון התקני של קרנות הפנסיה החדשות - דמי ביטוח). משמעות הדבר כי הקטנת הזכאות הצבורה של העמית בעקבות משיכה או העברה החוצה של כספים עלולה לייקר את עלות הכיסויים הביטוחיים.
בקופת גמל אין הגנה של אג"ח מיועדות. לעומת זאת, בקרן פנסיה חדשה: עמיתים "מקבלי קצבה" נהנים מהשקעה באג"ח מיועדות בריבית ריאלית של 4.86% על כ- 60% מכספם, עמיתים מעל גיל 50 נהנים מהגנה דומה אך על כ- 30% מכספם ועמיתים מתחת לגיל 50 נהנים מהגנה דומה אך באופן שיורי, דהיינו ככל שנשאר עבורם לאחר חלוקת האג"ח המיועדות בין העמיתים בקרן, לא מובטח להם איזה חלק מכספם, אם בכלל, יהנה מהגנה זו. (עדכון מיום 15/11/2021 - עדיין יש הגנה אך אופן ההגנה על העמיתים משתנה -  הבטחת היציבות בתשואות קרנות הפנסיה - פרק ג' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו־ 2022), התשפ"ב - 2021 - תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) - מס' 26 - 15/11/2021).מאמר זה מתמקד בתקופת החיסכון בקרן הפנסיה ולא במועד הסמוך לקבלת קצבה או בתקופת הפנסיה

מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה.

מדובר בדוגמאות בלבד ולא ברשימה סגורה. תנאי תקנון קרן הפנסיה, מדיניות קרן הפנסיה והוראות החוק הרלבנטיות - הם המחייבים בלבד !

כל פעולה במוצר פנסיוני או קבלת ייעוץ בנוגע לכדאיות החיסכון באמצעות מוצר פנסיוני יש לעשותה באמצעות בעל רישיון מתאים.


זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.