דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

עזבת מקום עבודה ואתה רוצה למשוך את כספי הפיצויים מהקופה ? ייתכן ותידרש לרשום צ'ק לפקודת מס הכנסה על מנת לקבל את האישור למשיכת כספי הפיצויים מקופת הגמל.

לראשונה, פקיד השומה שם את הפורשים בין הפטיש לסדן - אפריל 2013

 

לאחרונה, פקיד שומה (לא אציין את שמו), התנה המצאת האישורים הדרושים לפורש לצורך משיכת כספי הפיצויים מהקופה בהשארת צ'ק לפיקדון על חשבון המס המגיע למס הכנסה, צ'ק בסך מאות אלפי שקלים, אשר עלול היה להיפרע בתום 30 יום באם עד למועד זה, לא היה עולה בידו של הפורש לספק לפקיד השומה, אישור בכתב מהקופה כי המס נוכה במקור מכספי הפיצויים, כחוק.

במשך שנים רבות, במסגרת פגישות ייעוץ פרישה, נשאלתי: "איך אני משלם את המס ? האם אני צריך לשלם את המס בעצמי למס הכנסה ?". לשאלות אלו נהגתי להשיב בדרך של הלצה וברצינות כאחד: "נראה לך שמס הכנסה יחכו שתשלם את המס בעצמך ? המס משולם עוד לפני שמועברים לך כספי הפיצויים לחשבון הבנק". הרי, ידוע לכל, כי מימים ימימה המס מנוכה במקור על ידי הקופה ומועבר ישירות למס הכנסה והפורש מקבל את כספי הפיצויים מהקופה בניכוי המס כחוק.

זו הסיבה שנדהמתי כאשר אותו פורש אשר פנה אליי לייעוץ מס לאחרונה, הלין על כך שחבל שלא יידעתי אותו מראש כי עליו לצרף לטפסים וליתר המסמכים גם המחאה לפקודת מס הכנסה בעת ביקורו במשרדי פקיד השומה לצורך קבלת אישור פקיד השומה למשיכת כספי הפיצויים.

לעניות דעתי, זו דרישה מכבידה ומיותרת לחלוטין אשר שמה את הפורשים בין הפטיש לסדן ומהווה תקדים "רע" לפורשים.

מרבית הקופות נכון להיום אינן שולחות לפורש ביוזמתן אישור ניכוי מס במקור מיד לאחר ניכוי המס ואם חלקן בכלל טורחות לעשות כן, לבטח הן לא עושות זאת בתוך 30 יום.

לעניין אותו פורש יקר, רק לאחר פניות חוזרות ונשנות לקופה ובסיוע אישי שלי הנ"ל קיבל מהקופה אישור ניכוי מס במקור, מה שמנע את פירעון הצ'ק על ידי פקיד השומה. ואולם, מה היה קורה אם היה חל עיכוב בקבלת האישור מהקופה ? להלן שני תרחישים אפשריים (לדוגמא):

1. נניח כי הקופה ניכתה את המס אך לא העבירה לפורש אישור ניכוי מס במקור מיד לאחר ניכוי המס: בפועל, הפורש ישלם מס פעמיים, פעם אחת באמצעות הקופה, פעם שניה כאשר ייפרע הצ'ק שהופקד בידי פקיד השומה, שלא לדבר על הצרה אליה עלול להיקלע הפורש אם לא יהיה לו מספיק כסף בחשבון הבנק לצורך פירעון הצ'ק המיותר !

2. נניח כי הקופה התעכבה בתשלום הפיצויים לפורש ולא ניכתה את המס בזמן סביר ולפיכך לא העבירה לפורש אישור ניכוי מס במקור (וזה לא מדע בדיוני...) – בפועל, הפורש ישלם מס על כספי פיצויים שטרם זכה לקבלם !

בכל מקרה, התנהלות שנויה במחלוקת זו של פקיד השומה, מעבר לסיכונים המתוארים, מביאה את הפורש למצב בו הוא שרוי במתח רב ובחרדה במהלך כל תקופת ההמתנה לקבלת אישור ניכוי המס במקור מהקופה שכאמור לא תמיד פועלת בזריזות וביעילות וכנדרש בחוק ובתקנות ומביאה לכדי "טרטור" של הפורש, הלוך ושוב למשרדי פקיד השומה, שלא לצורך...

מדוע זו דרישה מיותרת ?

לא שמעתי עד היום על פורש שמשך את כספי הפיצויים שלו מהקופה מבלי לשלם את המס כנדרש בחוק, שכן על הקופה חלה חובת ניכוי מס במקור על פי חוק !

להלן סקירה של הסעיפים בחוק ובתקנות:

סעיף 164 לפקודת מס הכנסה (חובת ניכוי במקור):

"כל המשלם או האחראי לתשלומה של הכנסת עבודה לרבות חלק ממענק שנתקבל עקב פרישה או מוות, שאינו פטור על פי סעיף 9(7א), של השתכרות או רווח שמקורם בהימורים, בהגרלות או בפעילות נושאת פרסים, כאמור בסעיף 2א, של סכום המתקבל עקב היוון קיצבה שאינו פטור על פי סעיפים 9א או 9ב, או של סכומים ותשלומים שחל עליהם סעיף 18(ב) והמהווים הכנסה בידי מקבלם או של הכנסה לפי סעיף 2(5), או של הכנסה חייבת שהעבירה קרן להשקעות במקרקעין כהגדרתה בסעיף 64א2 לבעלי מניותיה, או של תמורה כמשמעותה בסעיף 88, או של ריבית או דיבידנד או של כל הכנסה אחרת ששר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, קבעה לכך בצו, ינכה בשעת התשלום מן הסכום המשתלם מס באופן ובשיעורים שנקבעו; ואולם רשאי שר האוצר לקבוע לענין השתכרות או רווח כאמור בסעיף 2א כי ניכוי המס יהיה כפי שיקבע, אף שלא בשעת התשלום ושלא מן הסכום המשתלם; הוראה זו חלה גם על המדינה".

תקנה 34 (א) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964 (תשלום לעמית שכיר):

"קופת גמל אישית לפיצויים תשלם לעמית-שכיר את המגיע לו – לפי תקנות קופת הגמל והסכם העבודה – מכספי הפיצויים שהצטברו בה לזכותו, רק לאחר פרישתו מהעבודה או – לאחר פטירתו לזכאים לכך. משעשתה כן תודיע על כך קופת הגמל, בכתב, לפקיד השומה, תוך שבעה ימים מיום התשלום, זולת אם נעשה התשלום לעובד יומי וזולת אם התשלום נעשה באמצעות המעביד".

סעיף 23 (א) (2א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 (משיכה והעברה של כספים מקופת גמל):

"העברה של כספים ממרכיב הפיצויים בקופת גמל לא משלמת לקצבה או מקופת גמל אישית לפיצויים, לחשבון חדש בקופת גמל לא משלמת לקצבה על שמו של העמית, שלא יהיה ניתן להפקיד אליו תשלומי כספים נוספים, וזאת לאחר שנוכה מהסכום האמור מס בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה לגבי החלק שאינו פטור לפי סעיף 9(7א) לפקודה האמורה; כספים שהועברו לחשבון חדש כאמור לא יראו אותם כחלק ממרכיב הפיצויים לעניין סעיף זה"

אז למרות שהדרישה מיותרת, איך בכל זאת פקיד שומה רשאי לדרוש צ'ק פיקדון ?

לפי סעיף 194 לפקודת מס הכנסה (גביית מס במקרים מיוחדים):

(א) היתה לפקיד השומה סיבה לחשוש, כי המס על הכנסה פלונית לא ייגבה משום שיש בדעתו של אדם פלוני לצאת מישראל, או מחמת סיבה אחרת, רשאי הוא

(1) אם כבר נשום אותו אדם לענין אותה הכנסה או שהוא חייב לגביה בתשלום מקדמות - לדרוש בהודעה בכתב, שהאדם יתן מיד ערובה, כדי הנחת דעתו של פקיד השומה, לתשלום המס שנשום, או המקדמות שהוא חייב בהן;

(2) אם עדיין לא נשום האדם כאמור - לשום אותו לפי סכום ההכנסה שעליה נמסר הדו"ח, ואם לא מסר אותו אדם דו"ח או שמסר ואינו מניח את דעתו של פקיד השומה - לפי סכום סביר בעיני פקיד השומה;

(3) אם עדיין לא היה האדם חייב למסור דו"ח על אותה הכנסה - לדרוש ממנו בהודעה בכתב לערוך מיד דו"ח ולאחר מכן יהא פקיד השומה רשאי לפעול לפי האמור בפסקה (2).

(ב) שומה שנערכה לפי סעיף קטן (א)(2) ימסור פקיד השומה הודעה עליה וכל מס שנשום לפי אותה שומה ישולם מיד עם מסירת ההודעה.
 
(ג) לא שילם הנישום את המס או לא נתן את הערובה לפי סעיף קטן (א)(1), רשאי בית המשפט המוסמך על פי בקשת פקיד השומה, לתת צו, אף שלא בפני הנישום –

(1) על עיכוב יציאתו מהארץ;

(2) על עיקול רכושו.

(ד) נישום ששילם את המס או נתן ערובה לפי סעיף זה זכאי להגיש השגה וערעור לפי הסעיפים 150-158 והסכום ששילם יתוקן לפי התוצאות.

 
לסיכום, מאחר ואיני יכול להעלות על הדעת, דרך סבירה בה פורש יכול להתחמק מתשלום מס בעת פנייתו לקופת גמל לצורך משיכת כספי פיצויים, איני רואה סיבה רציונלית מדוע להכביד על הפורש באמצעות דרישה מיותרת זו למרות שלפי הוראות פקודת מס הכנסה רשאי פקיד השומה לדרוש ערובה לתשלום המס.
 
מכאן, ולאור כל זה, אני קורא לכל פקידי השומה ולהנהלת רשות המסים שלא לנקוט באמצעים מיותרים אלו כנגד נישומים בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה.
 
 
הכותב: רו"ח אמיר גבאי, מומחה למיסוי ופרישה.
 
 
 
 
אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. במסגרת המאמר מובאות דעה אישית ופרשנות אישית בלבד של כותב המאמר. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד.


 
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.