דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

צו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו מקרן השתלמות כהכנסה), תשנ"ח-1997

קרן השתלמות - הגדרות חשובות

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 164 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור:

1. הגדרות –

בצו זה –

"קרן השתלמות" - כל אחת מאלה:

(1) קרן השתלמות, כהגדרתה בסעיף 3(ה) לפקודה;

(2) קרן השתלמות לעצמאים, כהגדרתה בסעיף 17(5א) לפקודה;

(3) קרן השתלמות לחברי קיבוץ, כהגדרתה בסעיף 58א לפקודה;

"עמית" - יחיד שהשתלמו בעדו כספים לקרן השתלמות בין בידיו ובין בידי אחר;

"הפקדה מוטבת" – כהגדרתה בסעיף 9(16א)(ג) או 9(16ב) לפקודה, לפי הענין;

"סכומים מקרן השתלמות" - סכומים שמשך עמית מחשבונו בקרן השתלמות, לרבות ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים, אשר אינם פטורים ממס לפי סעיף 9(16א) לפקודה או לפי סעיף 9(16ב) לפקודה לפני שחלפו המועדים הקבועים באותם סעיפים, למעט כל אחד מאלה:

(1) סכומים שעמית שהוא עובד הפקיד בקרן השתלמות כהגדרתה בסעיף 3(ה) לפקודה;

(2) סכומים שבעת הפקדתם חויב עליהם העמית במס לפי סעיף 3(ה) לפקודה;

(3) סכומים שלא הותרו בניכוי, לפי סעיף 17(5א) לפקודה או לפי סעיף 58א לפקודה.

"סכומי ריבית חייבת" – ריבית ורווחים ששילמה קרן השתלמות לאחר שחלפו המועדים הקבועים בסעיף 9(16א) או 9(16ב) לפקודה, לפי הענין, ולמעט ריבית ורווחים שמקורם בהפקדה מוטבת כהגדרתה באותם סעיפים.

2. קביעת סכומים ששולמו לעמית מקרן השתלמות כהכנסה -

סכומים מקרן השתלמות וסכומי ריבית חייבת יהיו הכנסה לפי סעיף 164 לפקודה.
 
 

ט' בתשרי תשנ"ח (10 באוקטובר 1997)

יעקב נאמן

שר האוצרמשיכת כספים בפטור ממס מקרן השתלמות בתקופת הקורונה - הוראות החוק והנחיות מס הכנסה - 07/2020

אישור ניכוי מס מסכומים ששולמו מקרן השתלמות - מכתב הנחיות רשות המסים למעסיקים ולקופות הגמל מיום 28/07/2020 - (הנחייה זו מתייחסת לאופן ניכוי המס במקור בעת תשלום סכומים לעמית מקרן השתלמות וזאת לפני שחלפו המועדים הקבועים בפקודת מס הכנסה למשיכת כספים מקרן השתלמות)

משיכת כספים מקרן השתלמות - הוראות פקודת מס הכנסה
 
תקנות מס הכנסה (כללים לתנאים שבהם חשבונות שונים בקרן השתלמות ייחשבו לחשבון אחד), תשנ"ג-1993 - החלת וותק של קרן השתלמות אחת על קרן השתלמות שניה לצורך משיכת כספים מקרן השתלמות.
 
 
 
משיכה מקרן השתלמות - סעיפי החוק הרלבנטיים (סעיף 9(16א), סעיף 9(16ב), לפקודת מס הכנסה והוראות חוק נוספות).
 
 
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.