דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

תקנות המשטרה (חופשה), תשל"א-1971

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 50 לפקודת המשטרה, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות –

בתקנות אלה –

"שוטר" – כמשמעותו בפקודה לרבות שוטר מוסף זמני, שוטר שלא מן המנין ושוטר חובה;

"שוטר חובה" – שוטר המשרת במשמר הגבול של חיל המשטרה לפי צו לפי סעיף 18א לחוק שירות בטחון, תשי"ט-1959 [נוסח משולב].

2. חופשה שנתית –

מכסת ימי החופשה השנתית במשכורת מלאה שזכאי לה שוטר, אופן חישובה והתנאים לצבירתה, יהיו כמפורט בפקודות המטה הארצי כמשמעותן בסעיף 9א(ב) לפקודה.

3. היתר עבודה בימי החופשה –

לא יעבוד שוטר בשכר בימי החופשה בכל עבודה שאינה משטרתית, אלא לפי היתר מאת המפקח הכללי.

4. מדים בימי חופשה –

לא ילבש שוטר מדים בתקופת חופשתו, אלא בהסכמתו של המפקח הכללי.

5. חופשה ללא תשלום –

המפקח הכללי רשאי, במקרים הנראים לו, להעניק לשוטר לפי בקשתו חופשה ללא תשלום.

6. חופשת מחלה –

שוטר שחלה ושמחלתו הוכחה בדרך שהורה המפקח הכללי, זכאי לחופשת מחלה בתשלום.

6א. יציאה מישראל בימי חופשה –

לא יצא שוטר מישראל בחופשה שנתית, בחופשה ללא תשלום ובחופשת מחלה, אלא אם כן קיבל לכך היתר מאת המפקח הכללי ובהתאם לתנאי ההיתר.

7. מחלה באשמת החולה –

נגרמה מחלתו של שוטר על ידי התנהגות שלא כשורה או רשלנות של החולה, יורה המפקח הכללי בכל מקרה על אופן חישוב החופשה ועל המשכורת שתשולם לשוטר בתקופת מחלתו.

8. תחולה –

הוראות תקנות 2 עד 5 לא יחולו על שוטר חובה.

9. ביטול –

תקנות המשטרה (חופשה), תשי"ח-1957 – בטלות.

10. השם –

לתקנות אלה ייקרא "תקנות המשטרה (חופשה), תשל"א-1971".

ג' בשבט תשל"א (29 בינואר 1971)
 
שלמה הלל
שר המשטרה


  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.