דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מענק פרישה או פיצויים

קו הפרדה אדום

פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות

 
ככלל, הזכות לפיצויי פיטורים נקבעת על פי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963, חוק פיצויי פיטורים (והתקנות לחוק) מונה את כל המצבים בהם מתקיימת זכאות לקבלת תשלום פיצויי פיטורין, תוך התייחסות למקרה פיטורים, התפטרות, פרישה ויציאה לפנסיה או פטירה של העובד. כמו כן תיתכן זכות למענקי פרישה נוספים, כאשר לעניין מענק פרישה נוסף או לדוגמא, תשלום בעבור פדיון ימי מחלה, הזכאות לקבלת תשלומים אלו נקבעת לפי הסכם עבודה או הסכם פרישה אישי, הסכם קיבוצי או חוק הנוגע לזכויות בעת פרישה, המתייחס למגזר מסוים.
 
הזכאות לפטור ממס על כספי פיצויי פיטורים או מענק פרישה נקבעת במסגרת סעיף 9(7א) לפקודת מס הכנסה.
 
האם על מענק פרישה או פיצויים צריך לשלם דמי ביטוח לאומי ומס בריאות ?

הוראות המוסד לביטוח לאומי עד שנת 2015 -
 
מענק פרישה או פיצויי פיטורים, מאחר ומשולמים לעובד, לאחר שיחסי עובד-מעביד הגיעו לסיומם, נהוג שלא לראותם כחלק משכר עבודה (לבטח לעניין ביטוח לאומי) ולפיכך לא חייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות וזאת בהתבסס על חוזר המוסד לביטוח לאומי.
 
להלן ציטוט מתוך סעיף ב'(17)(א) לחוזר מס' 239 - מיום 5 ביולי 1995 - המוסד לביטוח לאומי - (הכנסות חייבות והכנסות פטורות מדמי ביטוח - מעבידים) : "על ההכנסות הבאות לא ישולמו דמי ביטוח על ידי המעביד: פיצויי פיטורין כאמור בסעיף 9(7א) לפקודה".
 
 
הוראות חוק הביטוח לאומי החל משנת 2015 - עדיין בסטטוס הצעת חוק - הליך החקיקה נעצר !
 
ביום 28.10.2015 פורסמה הצעת חוק חדשה הנוגעת בין היתר גם לנושא זה, להלן קישור: הצעת חוק להעמקת גביית המסים ולהגברת האכיפה (תיקוני חקיקה) התשע"ו-2015 (החלק המתייחס לפרישה ועזיבת מקום עבודה).
 
במסגרת הצעת החוק החדשה, המחוקק ביקש לעגן בחקיקה את הפטור מתשלום דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות כמפורט מעלה, אשר עד כה ניתן בהסתמך על הוראות המוסד לביטוח לאומי (כמפורט בחוזר של המוסד לביטוח לאומי). להלן התיקון שהוצע לסעיף ההכנסות הפטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות:
 
סעיף 350 (הכנסות פטורות מדמי ביטוח) לחוק הביטוח לאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995:
 
(א) לעניין תשלום דמי ביטוח לא יראו כהכנסה -
 
(10) "סכום, מענק או טובת הנאה אחרת (בפסקה זו - טובת הנאה) שהגיעו לידי עובד אגב סיום יחסי עבודה, לרבות פרישה, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה סכום שהופקד בעבורו למרכיב הפיצויים בקופת גמל, אך למעט טובת הנאה שניתנה לעובד כדי שלא יעסוק בתחומי הפעילות של המעסיק או יתחרה בו בדרך אחרת, ולמעט פיצוי ששולם לו בשל אי-מתן הודעה מוקדמת, לפי סעיף 7(א) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001, לעניין זה, "מרכיב הפיצויים" - כהגדרתו בסעיף 9(7א)(א)(4) לפקודת מס הכנסה".


עדכון 02/2019 -
 
הכנסות עובד שכיר הפטורות מתשלום דמי ביטוח - חוזר המוסד לביטוח לאומי (ביטוח 1460, חוזר מעסיקים 1479, חוזר ביקורת ניכויים 12) מיום 21/02/2019. במסגרת חוזר זה מצוין באופן מפורש כי פיצויי פיטורים (ואנו מוסיפים - מענקי פרישה) אינם חייבים בתשלום דמי ביטוח לאומי.
 
 
 
 
 
 
 
אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ אישי. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המסים הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה ובחוק הביטוח הלאומי.


פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת - חובת תשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות - הוראות המוסד לביטוח לאומי
 
 
הכנסה ממענק המשולם לאדם אגב סיום יחסי עבודה, לרבות פרישה, או אגב הפסקת מתן שירותים - סעיף 3(יא) לפקודת מס הכנסה (עדיין בסטטוס הצעת חוק - הליך החקיקה נעצר !)
הידעת ?
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.