דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מענק עקב פרישה - פטור על כספי פיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה (וחיוב במס של הרווחים שנצברו בגינם)

קו הפרדה אדום

סעיף 9(7א)(א1) לפקודת מס הכנסה

 
(הוראה חדשה, החל מינואר 2017, רלבנטית אך ורק למקרים בהם הופקדו כספי פיצויים בעבור העובד שמעבר לתקרת הפיצויים או לתקרת ההשלמה לפיצויים).

(א1) סכומים שראו אותם כהכנסת עבודה של העובד במועד שבו שולמו לקופת גמל לקצבה, לפי סעיף 3(ה3)(1א) או (1ב), אשר התקבלו כמענק הון עקב פרישה, ויחולו הוראות אלה:

(1) על ריבית ורווחים אחרים שמקורם בסכומים האמורים, אשר נמשכו מהקופה בידי העובד או בעקבות פטירתו, יוטל מס בשיעור הקבוע לפי סעיף 125ג(ג).

(2) בכל משיכה מהקופה בידי העובד של חלק מהסכומים האמורים יראו כאילו נמשכו גם ריבית ורווחים אחרים כאמור בפסקת משנה (1), בהתאם לחלקם היחסי ביתרה הצבורה.

(3) הסכומים האמורים וכן ריבית ורווחים אחרים שמקורם בסכומים אלה, אשר נמשכו מהקופה בידי המעביד, יחויבו במס כהכנסה בידי המעביד וינוכה מהם סכום השווה לסכום המתקבל מהכפלת שיעור המס המרבי לפי סעיף 121 בסכומים שנמשכו.

(4) סכום שנוכה כאמור בפסקת משנה (3) –

(א) יישאר במרכיב הפיצויים בקופת הגמל של העובד.

(ב) יראו אותו כסכום שהופקד בידי העובד במועד שבו נמשכו הסכומים בידי המעביד.

(ג) יראו אותו כמס שנוכה במקור לפי סעיף 164, על ידי הקופה, מהכספים ששולמו למעביד.
 
 
 
הסברים/הבהרות:

הוראות סעיף משנה זה נוגעות למקרה פרישה של עובד (עזיבת מקום עבודה).
 
(לעניין מקרה מוות של עובד, כאשר מדובר בפטירה של העובד תוך תקופת העבודה, בהיותו עובד שכיר, יש התייחסות נפרדת בסעיף משנה אחר - סעיף 9(7א)(ב1) לפקודת מס הכנסה, כאשר נחדד ונדגיש כי סעיף 9(7א)(א1) הוא זה הרלבנטי גם למקרה פטירה של החוסך, בחלוף הזמן... לאחר ניתוק יחסי עובד מעביד, במקרה שסכומים אלו נותרו בקופת הגמל...חשוב לשים לב להבדל זה (כאשר במקרה מוות של מי שמצוי בהסדר של רצף זכויות פיצויים לעניין מעסיקים קודמים או מעסיק אחרון, עולה השאלה האם יחול פטור ממס על הרווחים לפי סעיף סעיף 9(7א)(ב1) לפקודת מס הכנסה ? השכל הישר אומר שכן ואולם בשלב זה לא ניתן לומר זאת בבירור)).
 
סכומים אלו, כמוגדר מעלה, למעט הרווחים שנצברו בגינם, ישולמו לעובד בפטור ממס, יש לשים לב כי לעניין סכומים אלו - אין מגבלה של תקרת פטור מאחר והמס שולם על כספים אלו בעת ההפקדה. מאידך, בהתייחס לרווחים שנצברו בגינם - יחול מס בעת משיכת הכספים (ראה התייחסות מפורטת מטה).
 
כמו כן, מאחר וסכומים אלו, נחשבו להכנסת עבודה בידי העובד בעת ההפקדה בקופה ושולם עליהם מס בהתאם, ישירות ממשכורתו של העובד, במקרה שהמעסיק (באותם המקרים בהם הוא רשאי לעשות כן לפי דיני העבודה) מושך בחזרה את הכספים מהקופה, סכום המס שנוכה במקור מהתשלום למעסיק, כמוגדר מעלה,  ייותר בקופה בעבור העובד, כאשר:
בעבור המעסיק - סכום המס ייחשב כמס שנוכה במקור בגין ההכנסה שנוצרה לו כתוצאה מקבלת הכספים בחזרה לידיו (לצורך התחשבנות המעסיק על הכנסותיו מול רשויות המס).
 
בעבור העובד - סכום המס ייחשב כאילו הופקד על ידו בקופה באותו היום.
באופן הזה, מבקש המחוקק "להחזיר" לעובד את המס ששילם העובד ישירות ממשכורתו בשלב ההפקדה על אותם הכספים, שבדיעבד התברר כי הוא אינו זכאי לקבלם.
 
האם יש כאן הקבלה מלאה ? בין שיעור המס השולי של העובד (בעת ההפקדה) לבין שיעור המס השולי המקסימלי החל על יחיד בישראל (שנקבע לעניין משיכת כספים על ידי המעסיק) ?
 
ומה לעניין דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות ככל שנוכו ממשכורתו של העובד בעת ההפקדה מאחר ולפי התיקון לחוק סכומים אלו נחשבים להכנסת עבודה של העובד בעת ההפקדה ??
 
כמו כן, לעניות דעתנו, דרושה הבהרה לעניין הקביעה הנוספת לפיה יראו את סכום המס שנותר בקופה בעבור העובד, כסכום שהופקד בידי העובד.. למה הכוונה ? מה סיווג ההפקדה ? לעניות דעתנו, נקודה זו לא הובהרה עד תום בנוסח הנוכחי של הסעיף, אנו משערים כי רשות המסים תבהיר נקודה זו בהמשך, ככל הנראה במסגרת חוזר מקצועי שיופץ על ידה.
 
להלן התייחסות - לעניין אופן מיסוי הרווחים:
 
שיעור המס לפי סעיף 125ג(ג) לפקודת מס הכנסה:
(1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), שולמה הריבית על נכס שאינו צמוד למדד, או שהוא צמוד בחלקו לשיעור עליית המדד, כולו או חלקו, או שאינו צמוד למדד עד לפדיון או עד להחזר, תחויב הכנסתו של היחיד מריבית במס בשיעור של 15%.
 
(2) שר האוצר רשאי לשנות בצו את שיעור המס הקבוע בפסקה (1), בהתאם לשינוי במדד.
לאור העובדה, כי גם כאן, בדומה להליכי חקיקה קודמים בתחום המיסוי הפנסיוני, שוב, בחר המחוקק למסות את הרווחים בשיעור של 15% על הרווח הנומינלי ולא למסות את הרווחים בשיעור של 25% על הרווח הריאלי, נחזור על ההערה שלנו כפי שטרחנו להעלותה בעבר מספר פעמים לפיה:
תשלום מס בשיעור מס קבוע של 15% על הרווח הנומינלי זה לא בהכרח ובכל המקרים, יוצא פחות מתשלום מס בשיעור מס קבוע של 25% על הרווח הריאלי. נכון יותר לומר כי עדיפות מסלול מיסוי אחד על משנהו, מושפעת הן מביצועי הקופה בהתאם למסלול ההשקעה בו בחר החוסך (התשואה), הן מדמי הניהול אותם גובה הקופה, והן משיעור עליית המדד במהלך תקופת החיסכון והיחס ביניהם.
נוסיף בזהירות כי למיטב הבנתנו, מהרגע שבוצעה "התחשבנות מס" על כספי הפיצויים בקופה (בעת עזיבת מקום העבודה) לא ברור לנו מדוע בחר המחוקק להתייחס באופן שונה לכספי פיצויים אלו, במקרה שהחוסך מושך את הכספים בהמשך הדרך - בסכום חד פעמי במזומן. נסביר:
 
הוראות סעיף 9א (ה1) לפקודת מס הכנסה מתייחסות לאופן מיסוי הרווחים במקרה של היוון קצבה מוכרת כאשר מקור הכספים הוא: כספי פיצויי פיטורים שהושארו בקופת גמל (לאחר שנוכה מהם המס כחוק בהתאם להוראת פקיד השומה) כשהם נזילים וניתנים לפדיון בכל עת כסכום חד פעמי במזומן או כספי מוטבים שהושארו בקופת גמל במקרה פטירתו של העמית, כשהם נזילים וניתנים לפדיון בכל עת כסכום חד פעמי במזומן.
 
הוראות סעיף זה מחריגות מהכלל. אופן המיסוי יהיה 25% מהרווח הריאלי ולא 15% מהרווח הנומינלי גם כאשר המשיכה נופלת להגדרת היוון קצבה (מוכרת).
 

לאור האמור, לא ברור מדוע לגבי חלק זה של כספי הפיצויים כמוגדר מעלה, קבע המחוקק אופן מיסוי שונה (15% על הרווח הנומינלי ולא 25% על הרווח הריאלי) למרות שמדובר בשני המקרים בכספי פיצויים שכבר שולם עליהם המס... 

תקרת הפקדה לפיצויים - לשנים 2017 ואילך
        
שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.