דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מענק מוות - מס הכנסה על מענק מוות של עובד שנפטר ואפשרויות תכנון מס

עדכון מדיניות רשות המסים - אוגוסט 2010

 

האם יש פטור ממס על מענק מוות ו/או כספי פיצויי פיטורים ששולמו לשאירים של עובד שנפטר, כולם או חלקם ?

מענק הון שנתקבל עקב מוות פטור מתשלום מס הכנסה עד לסכום השווה למשכורת של שני חדשי עבודה לכל שנת עבודה, לפי המשכורת האחרונה אך לא יותר מהתקרה -  24,700 ₪ לכל שנת עבודה וחלק יחסי מסכום זה בשל עבודה בחלק משנה נכון לינואר 2021. 

עדכון - למיטב ידיעתנו, בעבר, בדומה לפטור מוגדל במקרה של פרישה "רגילה" ולא עקב מוות, במקרים של משכורות נמוכות מהתקרה, ניתן היה לקבל פטור עד לשיעור של 150% מהמשכורת האחרונה (ואז כפול 2 במקרה עקב מוות של עובד) כמובן בכל מקרה לא יותר מתקרת הפטור למענק מוות

לאחרונה, נמסר לנו מגורם בכיר ברשות המסים כי רשות המסים חדלה מלאשר "פטור מוגדל" כמתואר במקרה מוות של עובד, אלא רק פטור בגובה 2 משכורות לכל שנת עבודה אך לא יותר מהתקרה, כמתואר מעלה. לטענת רשות המסים "פטור מוגדל" ניתן רק במקרה של פרישה "רגילה" של עובד. נוסיף כי אנו לא מסכימים עם עמדת רשות המסים, זה לא היה כך בעבר ולא אמור להיות כך גם היום, לעניין זה ראו האמור בסיפא של סעיף 9(7א)(ב)(1) לפקודת מס הכנסה: "...עלה סכום המענק על שיעור האמור, רשאי המנהל לפטור את העודף, כולו או  מקצתו, בהתחשב בתקופת השירות, בגובה השכר, בתנאי העבודה ובנסיבות הפטירה". אמנם "רשאי" זה לא "חייב" ואולם חבל שזו מדיניותה הנוכחית של רשות המסים. 

חשוב לנו להוסיף כי לדעתנו בלבד (וכמובן זו רק דעתנו ואין זה מחייב את רשות המסים...) כי גם אם חל שינוי לרעה במדיניות רשות המסים ייתכן ובסיטואציה הבאה כן ניתן יהיה לדרוש ולקבל "פטור מוגדל": בחודש 04/2019 פרסמנו כאן באתר כי רשות המסים מאלצת שאירי עובד שנפטר לבחור בין "פטור כפול" על מענק מוות לבין פריסה לאחור של יתרת המענק החייב במס ולא מאפשרת "גם וגם". ככל שהשאירים בוחרים בפריסה אחורה במקום בפטור כפול על מענק מוות, הרי שבמקרה כזה ההכנסה החייבת בפריסה אחורה מיוחסת לעובד שנפטר ולא לשאירים. ככל שההכנסה היא של העובד שנפטר ולא נהנים מפטור כפול, לפי רציונל זה, במקרה של משכורת נמוכה מהתקרה אנו לא רואים סיבה הגיונית מדוע פקיד השומה לא יאשר "פטור מוגדל" (עד 150% מהשכר, בכפוף לתקרה "הרגילה" על מענק פרישה).

מענק עקב מוות - תקרת פטור לכספי פיצויי פיטורים ו/או מענק עקב מוות - סעיף 9 (7א)  (ב) לפקודת מס הכנסה

מהו שיעור המס החל על מענק מוות ו/או כספי פיצויי פיטורים ששולמו לשאירים של עובד שנפטר ?

ככלל, שיעור המס החל על מענק מוות ו/או כספי פיצויי פיטורים ששולמו לשאירים של עובד שנפטר הוא שיעור המס השולי של כל אחד מהשאירים אך בכל מקרה לא יותר משיעור של כ- 40%. (ההכנסה החייבת במס תחולק בין השאירים, בהתאם לחלקו של כל אחד מהם בכספי מענק מוות ו/או כספי פיצויי פיטורים).

שומת הכנסתו של נפטר - סעיף 120 לפקודת מס הכנסה

המס על הכנסה לאחר פטירה - סעיף 125א לפקודת מס הכנסה 

נדגיש כי לפי פקודת מס הכנסה וקובץ הפרשנות לפקודה, גם הפרשי שכר, פדיון ימי חופשה, מענקים אחרים ותשלומים נוספים הנחשבים להכנסת עבודה או הם חלק ממענק "הפרישה" המתקבלים בידי השאירים לאחר פטירתו של העובד יראו אותם כהכנסה של העיזבון דהיינו כהכנסתם של היורשים לפי חלקיהם בהכנסות העזבון ותחול לגביהם ההוראה לעניין שיעור המס המקסימלי.

מה לגבי חבות המס של קטינים, ילדיו, שאיריו של עובד שנפטר ?

יש לשים לב בעת הפניה לפקיד השומה, כי פקיד השומה יחלק את החלק החייב במס של כספי הפיצויים ומענק המוות בין כל השאירים כהגדרתם בחוק, כך יש סיכוי להפחית את נטל המס לעומת מצב בו פקיד השומה זוקף את כל החלק החייב במס כולל חלקם היחסי של הקטינים לבן הזוג הנותר והכל בכפוף להוראה לעניין שיעור המס המקסימלי, לגבי כל אחד מהם.

אילו מסמכים דרושים לצורך פניה לפקיד השומה (מס הכנסה) במקרה פטירה של עובד ?

טופס 161 - הודעת מעביד על פרישה של עובד

טופס 161ב - הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות

טופס 116ג - בקשה לפריסה (במידה והוחלט על ביצוע פריסה ראה המשך המאמר)

מסמכים נוספים כגון: צו ירושה או צו קיום צוואה, אישור בית משפט על מינוי אפוטרופוס לקטינים, או על מינוי מנהל עיזבון וכדומה (יש לשים לב להנחיה האחרונה של רשות המסים לפקידי השומה במסגרת חוזר מקצועי מיום 13.07.2011 הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים - חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 כי לצורך קביעת הזכאים לכספי הפיצויים ומענק המוות (השאירים) בעת הפניה לפקיד השומה במקרה פטירה של עובד, פקיד השומה אינו יכול להסתמך עוד על צו ירושה או צו קיום צוואה (המתייחסים ליורשים שהם אינם בהכרח השאירים על פי חוק). בכוונתנו לפנות בכתב לרשות המסים בנושא בקרוב).

המלצה: יש לבצע בדיקה יסודית האם העובד שנפטר ביצע בעבר רצף זכויות פיצויים ו/או רצף קצבה בהתייחס לכספי פיצויי פיטורים ו/או מענקי פרישה ממעבידים קודמים שכן במקרה זה יש להמציא את כל המסמכים הרלבנטיים כגון טופס 161 ממעבידים קודמים, אישור נציבות מס הכנסה או אישור פקיד שומה לרצף זכויות פיצויים ו/או לרצף קצבה שבוצעו בעבר בעת עזיבת מקומות העבודה הקודמים, לרבות אישורי יתרה עדכניים של כל כספי הפיצויים בכל הקופות.

קרא עוד..: מענק מוות, פיצויי פיטורים, למי הם שייכים במקרה שהעובד נפטר ?

האם ניתן לבצע "פריסת מס" על החלק החייב במס הכנסה של מענק מוות ו/או כספי פיצויי פיטורים ?

 

פריסת מס לאחור (פריסת מס לשנים קודמות)

ניתן לקבל מפקיד השומה (מס הכנסה) אישור לביצוע פריסת מס לשנים קודמות, במקרה זה החלק החייב במס (מעל תקרת הפטור) של כספי הפיצויים ומענק המוות יחולק על פני (עד) 6 שנים ויתווסף להכנסותיו החייבות במס של העובד הנפטר בכל אחת משנות הפריסה וכך גם תיקבע חבות המס הסופית על כספים אלו אשר תשולם על ידי השאירים מתוך כספי הפיצויים ומענק המוות המגיעים לידיהם (יבוצע ניכוי מס מתוך הכספים בטרם תשלומם לשאירים על פי חלקם היחסי) וזאת בדומה לפריסת מס המבוצעת על ידי עובד שפרש מעבודתו והכל על פי הכללים לביצוע פריסת מס לפי סעיף 8 (ג) לפקודת מס הכנסה, נדגיש כי בקשה לפריסה, מוטב שתוגש לפקיד השומה רק לאחר בירור יסודי של כל האפשרויות העומדות בפני השאירים לתכנון המס על כספי פיצויי הפיטורים ומענק המוות ומומלץ להתייעץ עם מומחה למיסוי ופרישה לבחינת כל החלופות והכל על מנת שלא לשלם מס מיותר! שיעור המס שיחול על כספים אלו בפריסה לאחור יהיה שיעור המס השולי של הנישום בכל אחת משנות הפריסה ולא שיעור המס השולי של השאירים שכן אין זו נחשבת להכנסתם במקרה זה ולפיכך לגישת מס הכנסה לא יחול האמור בסעיף המס על הכנסה לאחר פטירה - סעיף 125א לפקודת מס הכנסה בכל הנוגע לשיעור מס מקסימלי.

באילו מקרים פריסה לאחור יכולה להתאים ?

לדוגמא (בלבד) במקרים בהם בשנים שקדמו לפטירת העובד, הכנסותיו החייבות במס של העובד היו נמוכות ו/או העובד שהה בחופשה ללא תשלום ו/או היה לו פטור ממס בשל נכות ולעניין זה נסב את תשומת הלב למדיניות המוצהרת של רשות המסים בכל הקשור למימוש פטורים, לקיזוז הפסדים והכרה בזיכויים ובניכויים שונים במהלך שנות הפריסה, ראה מקרה, פסק הדין בעניינו של שרל שבטון.

קרא עוד..: פריסת מס

קרא עוד..: דיון מחודש לאור פסק הדין שרל שבטון

פריסת מס קדימה (פריסת מס לשנים הבאות)

עד לחודש יולי 2010 לערך ניתן היה לקבל מפקיד השומה (מס הכנסה) אישור לביצוע פריסת מס קדימה, לשנים הבאות. במקרה זה החלק החייב במס (מעל תקרת הפטור) של כספי הפיצויים ומענק המוות חולק על פני (עד) 6 שנים והתווסף להכנסותיו החייבות במס של השאיר בכל אחת משנות הפריסה וכך גם נקבעה חבות המס על כספים אלו אשר שולמה על ידי השאיר מתוך כספי הפיצויים ומענק המוות שהגיעו לידיו (בוצע ניכוי מס מתוך הכספים בטרם תשלומם לשאיר) וזאת בדומה לפריסת מס המבוצעת על ידי עובד שפרש מעבודתו והכל על פי הכללים לביצוע פריסת מס לפי סעיף 8 (ג) לפקודת מס הכנסה, דהיינו נקבעה מקדמה לתשלום ועל השאיר חלה החובה להגשת דוח שנתי למס הכנסה בכל אחת משנות הפריסה. במקרה זה שיעור המס היה לא יותר משיעור המס המקסימלי כקבוע בסעיף המס על הכנסה לאחר פטירה - סעיף 125א לפקודת מס הכנסה בכל אחת משנות הפריסה.

למה שאיר ולא שאירים ?

מאחר ואם קוראים את הכתוב בגב טופס 161בהודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות, מצויין שם במפורש כי ניתן לקבל אישור לפריסת מס כאשר המענק משולם לשאיר אחד בלבד. כאשר המענק מחולק בין מספר שאירים – לא תותר פריסת מס. אנו משערים כי בכל מקרה ההתייחסות הנ"ל הינה רק לפריסת מס קדימה ולא לפריסת מס לאחור שכן אין משמעות במקרה של פריסה לאחור למספר השאירים מאחר וחישוב המס מבוצע על בסיס הכנסותיו של הנפטר בשנים שקדמו לפטירתו ולא על הכנסותיהם של השאירים ולפי שיעור המס השולי של הנישום שנפטר בכל אחת משנות הפריסה.

אז מה עכשיו ?

מאז חודש אוגוסט 2010 , פקידי השומה (בהנחיית נציבות מס הכנסה) אינם מתירים לשאירים לבצע פריסה קדימה על מענק מוות וכספי פיצויי פיטורים של עובד שנפטר. בחודש יולי 2011 רשות המסים פרסמה את החלטתה הסופית לכאורה שלא לאפשר פריסה קדימה במסגרת חוזר מקצועי שפרסמה: הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים - חוזר מס הכנסה מס' 10/2011.
 

איך פקיד שומה יכול לעשות זאת ?

אם נקרא את סעיף 8 (ג) לפקודת מס הכנסה נראה כי כתוב במפורש: "...אולם רשאי המנהל, אם נתבקש על כך, להתיר חלוקה לתקופה אחרת לרבות לשנים הבאות, בתנאים שיקבע, לרבות תשלום מקדמה", דהיינו רשאי ולא חייב. פריסה לאחור לשנים קודמות קבועה בחוק, במסגרת פקודת מס הכנסה ואילו פריסה קדימה לשנים הבאות אינה קבועה בפקודת מס הכנסה אלא נתונה לשיקול דעתו של פקיד השומה. נוסיף בנימה אישית כי את דעתנו בנושא נביע במקומות המתאימים...ונעשה ככל יכולתנו למנוע גזירת מס זו על שאירים, אלמנות, אלמנים ויתומים, אשר במקרים רבים, המפרנס העיקרי בבית נפטר באמצע החיים וכל מה שנותר להם, אלו הם כספי הפיצויים ומענק המוות באמצעותם הם יכולים לדאוג, ככל האפשר, לקיום צרכי המשפחה. 

איך הנחיית נציבות מס הכנסה לפקידי השומה שלא להתיר לשאירים ביצוע פריסת מס קדימה לשנים הבאות עולה בקנה אחד עם הוראות סעיף 8 (ד) לפקודת מס הכנסה ?

על פי הוראות סעיף 8 (ד) לפקודת מס הכנסה במקרה של פטירתו של אדם לאחר פרישתו מעבודתו אך בטרם הגיעו לסיומן שנות הפריסה (כאשר ביצע פריסת מס קדימה לשנים הבאות בעת פרישתו מעבודתו) אחת החלופות העומדות בפני השאירים היא בפועל להיכנס לנעלי האדם שנפטר ולהמשיך את הפריסה קדימה ואם כך נשאלת השאלה איך זה עולה בקנה אחד עם החלטת רשות המסים שלא להתיר פריסה קדימה לשאירים בעת פטירתו של עובד ? את השאלה הזו העלנו בפני פקידת שומה אשקלון (מס הכנסה) במסגרת פנל מקצועי בו השתתפנו בכנס לשכת יועצי המס באילת:

להלן קישור למצגת: מיסוי מענקי פרישה - חידושים בחקיקה - פנל מקצועי בהשתתפות פקיד שומה אשקלון ורו"ח אמיר גבאי

להלן קישור לתקציר הפנל: מיסוי מענקי פרישה - חידושים בחקיקה
 
בכל מקרה בחודש יולי 2011 רשות המסים פרסמה את החלטתה הסופית לכאורה שלא לאפשר המשך פריסה קדימה על ידי שאירים גם במקרה שנפטר אדם לאחר שפרש מעבודתו אך בטרם הגיעו לסיומן שנות הפריסה (כאשר ביצע פריסת מס קדימה לשנים הבאות בעת פרישתו מעבודתו) וזאת במסגרת חוזר מקצועי שפרסמה: הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים - חוזר מס הכנסה מס' 10/2011.
 

אדם שנפטר לאחר שפרש מעבודתו ולאחר שביצע רצף קיצבה על כספי פיצויי פיטורים (עוד בחייו) לצורך הדוגמא בפוליסת ביטוח לקצבה, וטרם קיבל קצבה חודשית

 
ככלללדעתנו, שיעור המס שצריך לחול על כספים אלו ששולמו לשאירים של אדם זה שנפטר בטרם קיבל קצבה מכספים אלו, הוא שיעור המס השולי של כל אחד מהשאירים אך בכל מקרה לא יותר משיעור של כ- 40%. (ההכנסה החייבת במס תחולק בין השאירים, בהתאם לחלקו של כל אחד מהם בכספים אלו). בנוסף, ככלל, עד לאחרונה, עמדת רשות המסים הייתה - כי לא תינתן אפשרות לבצע פריסה, גם לא לאחור, גם לא לשנים קודמות. בכל מקרה, לאור כל אי הבהירות בנושא, רשות המסים "ריעננה" את כל הנחיותיה לפקידי השומה וכאן המקום להפנות לחוזר מס הכנסה האחרון מיום 1 במאי 2011 - אופן הטיפול בחרטה מרצף קצבה לפי סעיף 9 (7א) (ז) לפקודת מס הכנסה - חוזר מס הכנסה מס' 3/2011 , חוזר מקצועי אשר דן, בין היתר, גם בחרטה מרצף קצבה במקרה של פטירה של הנישום.
 
יש לשים לב להנחיות נוספות של רשות המסים באותו הנושא ממש במסגרת חוזר מקצועי נוסף מיום 13.07.2011 - הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים - חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 .

המס על הכנסה לאחר פטירה - סעיף 125א לפקודת מס הכנסה 

אדם שנפטר לאחר שפרש מעבודתו ולאחר שביצע פריסת מס על מענק פרישה ו/או פיצויי פיטורים (עוד בחייו) 

קרא את המאמר: עובד שביצע פריסת מס (עד 6 שנים) ונפטר לפני תום תקופת פריסת המס 

סוגיה נוספת שעולה: לעניין ההגדרה של ההכנסה כהכנסה מיגיעה אישית ושיעור המס החל על הכנסה זו

 
ידוע לנו, כי נכון לשעה זו מערכת המחשב של רשות המסים אינה מתייחסת להכנסה זו כהכנסה מיגיעה אישית (במקרים בה ההכנסה נחשבת להכנסה של השאירים הממוסה לפי שיעור המס השולי של כל אחד מהשאירים ומוגבלת בשיעור מס שולי מקסימלי של לא יותר מ- 40% ), וזאת למרות שהסעיף בפקודת מס הכנסה קובע זאת ! ומשמעות הדבר היא שבעת הגשת דוח שנתי למס הכנסה מערכת המחשב של רשות המסים מחשבת את המס החל על ההכנסה באותה שנת מס לפי שיעור מס מינימלי החל על הכנסות שאינן נחשבות להכנסה מיגיעה אישית, לדוגמא שיעור מס של כ- 30% לפחות נכון לשנת המס 2009 ובפועל מגיש הדוח ממוסה ביתר כאשר אין לו הכנסות נוספות חייבות במס באותה שנת מס או יש לו הכנסות נמוכות, מלבד ההכנסה מכספי הפיצויים או מענק המוות החייבים במס. במקרה זה יש לפעול מול פקיד השומה לבירור ולטיפול ב"תקלה".
 
יש לשים לב להנחיות של רשות המסים לעניין השאלה האם מדובר בהכנסה מיגיעה אישית ובידי מי תמוסה ההכנסה (הנישום שנפטר או השאירים) במסגרת חוזר מקצועי נוסף מיום 13.07.2011 - הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים - חוזר מס הכנסה מס' 10/2011.
 

מיסוי מענק מוות וסוגיות נוספות

ביום 01.09.2010 שלחנו מכתב לנציבות מס הכנסה, לקראת התכנסות הועדה המיוחדת ברשות המסים הדנה במיסוי מענק מוות. במכתב העלנו בפני רשות המסים שאלות נוספות ובקשה להבהרות בעקבות סימני שאלה שעלו לאחרונה במהלך עבודתנו מול פקידי השומה. לעיון במכתב בפורמט PDF לחץ על הקישור: מיסוי מענק מוות - שאלות . את השאלות הללו העלנו גם בפני פקידת שומה אשקלון (מס הכנסה) במסגרת פנל מקצועי בו השתתפנו בכנס לשכת יועצי המס באילת:

להלן קישור למצגת: מיסוי מענקי פרישה - חידושים בחקיקה - פנל מקצועי בהשתתפות פקיד שומה אשקלון ורו"ח אמיר גבאי

להלן קישור לתקציר הפנל: מיסוי מענקי פרישה - חידושים בחקיקה

לרב השאלות ניתנו תשובות במסגרת חוזר מקצועי מיום 13.07.2011 - הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים - חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 . כמובן שהתשובות משקפות את עמדתה של רשות המסים, אשר בחלק גדול מהנושאים שבנדון, אנו לא שותפים לה ולדעתי אין מדובר בסוף פסוק בסוגיות אלו.

 
 
המידע מוצג להמחשה בלבד, אין מדובר בייעוץ אישי ו/או חוות דעת, חבות המס הסופית תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס.
מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. 

מענק עקב מוות - פטור על כספי פיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה (לרבות פטור ממס על הרווחים שנצברו) - סעיף 9(7א)(ב1) לפקודת מס הכנסה


זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.