דף הבית
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ מבית PROFIT שרותים פיננסים פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מיסוי דירה שלישית (מס ריבוי דירות)

מתוך – מס ריבוי דירות - פרק י"ב לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016.

 
מאמר זה מתייחס לחלק מהוראות החוק בלבד ובאופן חלקי בלבד ביחס להוראות עצמן, תוך שימת דגש על הוראות מרכזיות שנראה היה לנו לנכון להבליט אותן. חובה לעיין בכל הוראות החוק ! יש לעיין גם בתקנות שאושרו בחקיקה, ברגע שיפורסמו.
 
 
הגדרות – סעיף 115 לחוק (לכל ההגדרות - יש לעיין בהוראות החוק המלאות, ראה קישור מטה לנוסח המלא של החוק).
   
"חייב במס" – יחיד שהוא בעלים של מספר דירות מגורים ששיעור הבעלות שלו בהן הוא 249% או יותר.
        
"דירה חייבת" – דירת מגורים ש"חייב במס" נדרש לשלם בעדה מס ריבוי דירות.
   

מס ריבוי דירות – סעיף 117 לחוק

(א) "חייב במס" ישלם, בכל שנת מס, מס ריבוי דירות...., בעד כל דירת מגורים שהיתה בבעלותו בכל שנת המס, למעט 2 דירות מגורים, לפי בחירתו.

(ב) חל שינוי במהלך שנת המס במספר דירות המגורים שבבעלות "חייב במס" או בשיעור בעלותו באחת או יותר מהן, או הפך יחיד להיות "חייב במס" במהלך שנת המס, יחולו ההוראות האלה לעניין חישוב סכום המס לאותה שנת מס, לפי העניין:

(1).... (2).... (3)....

(4) על אף האמור בסעיף קטן (א), "חייב במס" שצירוף של "הסכום הקובע" המיוחס לכל הדירות שבבעלותו, למעט הדירה ש"הסכום הקובע" לגביה הוא הגבוה ביותר (להלן – "סכום דירות ההשקעה"), נמוך מ- 1,150,000 שקלים חדשים, יהיה פטור מהמס ....
 

סכום המס סעיף 118 לחוק

(א) מס ריבוי דירות יעמוד על שיעור של 1% מ"הסכום הקובע" כפי שחושב לפי הנוסחה שבסעיף 2 לתוספת לפרק זה.... (ראה מטה את התוספת).

(ב) ...

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), סכום המס השנתי, בעד כל דירה חייבת, לא יעלה על 18,000 שקלים חדשים.

(ד) מס ריבוי דירות שישלם "חייב במס" שהוא בעל חלק מ"דירה חייבת" יהיה סכום המס החל על אותה דירה כשהוא מוכפל בשיעור בעלותו בדירה.

(ה) על אף האמור בסעיף קטן (א), ה"סכום הקובע" שעליו ישלם "החייב במס" ש"סכום דירות ההשקעה" שלו עולה על 1,150,000 שקלים חדשים אך נמוך מ- 1,400,000 שקלים חדשים יהיה החלק היחסי כשהוא מוכפל בסכום המתואם; לעניין זה –

"הסכום המתואם" – ההפרש בין "סכום דירות ההשקעה" ל- 1,150,000 שקלים חדשים, כשההפרש מוכפל ב- 5.6;

"החלק היחסי" – "הסכום הקובע" לגבי "הדירה החייבת" לחלק ב"סכום דירות ההשקעה".

(ו) הסכום כאמור בסעיף קטן (ג) יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה (בסעיף זה – יום העדכון) לפי שיעור שינוי מדד מחירי הדירות שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום העדכון, לעומת מדד מחירי הדירות שפורסם בחודש נובמבר של השנה שקדמה לכך, ויעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את הסכום המעודכן לפי סעיף קטן זה.
 

חזקות חלוטות לעניין בעלות סעיף 119 לחוק

לעניין סימן זה –

(1) יראו כדירת מגורים בבעלותו של יחיד גם דירת מגורים שהיא בבעלותו של איגוד מעטים, אם יש ליחיד, באמצעות זכויות באיגוד, במישרין או בעקיפין, חלק בבעלות בדירה, בהתאם לזכויותיו באיגוד;

(2) על אף האמור בכל דין ובכל הסכם, יראו יחיד ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים, כבעלים אחד והחבות לפי חוק זה תהיה על היחיד ובן זוגו, יחד ולחוד.
 

דירות מגורים אשר לא יימנו לצורך הטלת המס – סעיף 120 לחוק

דירת מגורים כמפורט להלן לא תימנה כדירת מגורים לצורך הטלת מס ריבוי דירות:

(1) דירת מגורים בבעלותם של עמותה לפי חוק העמותות... הקדש ציבורי לפי חוק הנאמנות... או חברה לתועלת הציבור לפי חוק החברות...

(2) דירת מגורים שבעלה זכאי להטבות בשלה לפי פרק שביעי 1 לחוק לעידוד השקעות הון..., בשנות המס שבהן זכאי להטבות כאמור.

(3) דירת מגורים שהיא דירה בבניין להשכרה, כמשמעותה בחוק לעידוד בניית דירות להשכרה..., אשר חברה בעלת בניין להשכרה כהגדרתה בחוק האמור, מקבלת הטבות מכוח אותו חוק בשל הבניין שבו נמצאת הדירה.

(4) דירת מגורים שמשמשת להשכרה לטווח ארוך לפי מכרז שפרסמה המדינה או החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה.

(5) דירת מגורים המושכרת למגורים בשכירות שחוק הגנת הדייר..., חל עליה.

(6) דירת מגורים המהווה מלאי עסקי לעניין מס הכנסה.

(7) דירת מגורים המוחכרת לתקופה שבשלה יש לחוכר זכות במקרקעין בדירת המגורים, לא תימנה כדירתו של המחכיר.

(8) דירת מגורים שפוצלה בהתאם לכל דין, תיחשב כדירת מגורים אחת.

(9) מספר דירות מגורים שחוברו לדירה אחת, ייחשבו כדירת מגורים אחת.

(10) דירת מגורים אשר בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, לא ניתן להעביר בה זכויות אלא כחלק מנחלה.

(11) דירת מגורים שהתקבלה בירושה, ובלבד שלא הושכרה בשנה הראשונה לאחר פטירת המוריש – לא תימנה כדירת מגורים בשנה הראשונה כאמור.

(12) דירת מגורים של מי שהוא יתום משני הוריו שטרם מלאו לו 18 שנים.
 

הודעת שומה מותנית – סעיף 121 לחוק

(א) המנהל ישלח הודעה ל"חייב במס", לא יאוחר מה- 30 בינואר של כל שנת מס, ובה יקבע המנהל לפי מיטב שפיטתו את הדירות החייבות לשנת המס, וכן את סכום המס השנתי שחב בו "חייב במס" (בסימן זה – הודעת שומה מותנית); הודעת השומה המותנית תכלול פירוט בדבר דירות המגורים שבבעלות "החייב במס", האזור כהגדרתו בתוספת שבו נמצאת כל דירה כאמור, שטחה של כל דירה כאמור, הסכום הקובע לגבי כל דירה כאמור, וכן כל מידע אחר הדרוש לצורך עשיית השומה, בהתאם לנתונים המצויים בידיו.

(ב) בקביעת הדירות החייבות בהודעת השומה המותנית, יבחר המנהל את דירות המגורים שהמס שישולם בעדן הוא הנמוך ביותר.

(ג) המנהל רשאי, בתוך 8 חודשים מהמועד שבו שלח ל"חייב במס" הודעת השומה המותנית, אם שוכנע שנפלה בה טעות חשבון – לתקנה, ביוזמתו או לבקשת "החייב במס".

(ד) מי שחויב בתשלום המס לפי הודעת השומה המותנית, רשאי, בתוך 30 ימים מהמועד שבו קיבל את ההודעה, לבחור דירת מגורים אחרת שבבעלותו כדירה חייבת, באמצעות הגשת הודעה בדבר בחירה כאמור, בטופס שקבע המנהל; לא הגיש הודעה כאמור, לא יהיה רשאי לבחור דירת מגורים אחרת כ"דירה חייבת" באותה שנת מס.

(ה) "חייב במס" אשר לא קיבל הודעת שומה מותנית עד ה- 30 במרס של שנת מס, יגיש למנהל, לא יאוחר מה- 30 במאי של שנת המס, הצהרה על דירות המגורים שבבעלותו, שבה יפרט, בטופס שקבע המנהל, את העניינים המפורטים בפסקאות (1) ו- (2) של סעיף 122(א), וכן את סכום המס השנתי המגיע בעד "הדירות החייבות" שבחר בהן; החובה להגיש הצהרה לפי סעיף קטן זה לא תחול על "חייב במס" שהגיש קודם לכן הצהרה לפי סעיף 122(א) לגבי אותה שנת מס.

שימו לב להוראות סעיף 148(ב) לחוק: על אף האמור בסעיף 121(א), לעניין שנת המס 2017, לא ישלח המנהל הודעת שומה מותנית, ומי ש"חייב במס" בשנת המס האמורה, יגיש למנהל הצהרה כאמור בסעיף 121(ה) לגבי שנת המס עד יום ד' בניסן התשע"ז (31 במרס 2017), אשר יראו אותה כשומה עצמית לפי סימן זה, ויחולו לגביה כל הוראות סימן זה החלות על הצהרה.
 

הצהרה והודעה על שינוי – סעיף 122 לחוק

(א) חל שינוי במהלך שנת המס במספר דירות המגורים שבבעלות "חייב במס" או בשיעור בעלותו באחת או יותר מהן, או הפך יחיד להיות "חייב במס" במהלך שנת המס, יגיש "החייב במס" למנהל הצהרה בתוך 30 ימים מהיום שבו חל השינוי כאמור, שבה יפרט את כל אלה, בטופס שקבע המנהל:

(1) פרטים בדבר כל דירת מגורים שבבעלותו, ובכלל זה כתובת הדירה ושטחה;

(2) בחירתו לעניין דירות המגורים שיהיו דירות חייבות;

(3) סכום המס המגיע לאותה שנת מס בעקבות השינוי נשוא ההצהרה;

(4) פרטים לגבי השינוי ומועדו.

(ב) "חייב במס" שחל שינוי בשטח דירת מגורים שבבעלותו בשנת המס, לעומת שנת המס הקודמת, יגיש למנהל, עד סוף שנת המס שבה חל השינוי, הודעה על כך בטופס שקבע המנהל.
 

סופיות בחירת "הדירה החייבת" – סעיף 123 לחוק

בחר "חייב במס" דירת מגורים כ"דירה חייבת", כאמור בסעיפים 121(ד) ו-(ה) או 122(א), לא יהיה רשאי לשנות את בחירתו באותה שנת מס.
   
 

אופן ההגשה – סעיף 124 לחוק

(א) הצהרות, השגות, בקשות לתיקון שומה והודעות שמגיש חייב במס לפי סעיפים 121(ד) ו-(ה), 122(א) ו-(ב), 127(א), 129 ולפי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין כפי שהוא מוחל בסעיף 128 לחוק זה, יוגשו באופן מקוון באתר האינטרנט של רשות המסים באמצעות מערכת ממוחשבת אשר יפעיל ויתחזק המנהל לצורך הגשת דוחות באופן מקוון.

(ב) הצהרה, השגה, בקשה לתיקון שומה או הודעה שהיתה חובה להגישה באופן מקוון ולא הוגשה בדרך זו, יראו אותה כאילו לא הוגשה.

שימו לב להוראות סעיף 148(א) לחוק: תחילתו של סעיף 124, 15 ימים מיום פרסומה ברשומות של הודעת המנהל בדבר תחילת פעולתה של מערכת ממוכנת המאפשרת קבלת דיווחים מקוונים כאמור באותו סעיף; עד המועד האמור יוגשו הודעות, הצהרות, השגות, ובקשות לתיקון שומה באופן שאינו מקוון.
 

שומה עצמית – סעיף 125 לחוק

הוגשה למנהל הצהרה לפי סעיף 121(ה) או 122(א), יראו את ההצהרה כקביעת המס בידי אותו אדם (בפרק זה – שומה עצמית).
  
 

שומת המנהל – סעיף 126 לחוק

המנהל רשאי, בתוך 8 חודשים מהמועד שבו הוגשה השומה העצמית, לבדוק אותה ולעשות אחת מאלה:

(1) לאשר את השומה העצמית.

(2) אם יש למנהל טעמים סבירים להניח שהשומה העצמית אינה נכונה – לקבוע לפי מיטב שפיטתו את המס החל; שומה לפי פסקה זו יכול שתיעשה בהתאם להסכם עם "החייב במס".

(3) אם שוכנע שנפלה בשומה העצמית או בשומה לפי סעיף זה, טעות חשבון – לתקנה, ביוזמתו או לבקשת "החייב במס"; תיקן המנהל כאמור שומה עצמית, ימשיכו לראות בה כשומה עצמית.
           
 

שומה בהעדר שומה עצמית – סעיף 127 לחוק

(א) לא הוגשה למנהל שומה עצמית, והמנהל סבור שאדם פלוני חייב בתשלום מס, רשאי המנהל לדרוש ממנו הגשת הצהרה כאמור בסעיף 121(ה) ומשלא נענה בתוך 30 ימים רשאי המנהל לקבוע לפי מיטב שפיטתו את "הדירות החייבות" לשנת המס, את האזור כהגדרתו בתוספת שבו נמצאת כל דירה, את שטחן של הדירות, את תקופת ההחזקה של "החייב במס" בהן, ואת סכום המס ש"החייב במס" חב בו, וכל דבר אחר הדרוש לצורך עשיית השומה לפי סעיף זה.

(ב) בקביעת "הדירות החייבות" לפי סעיף קטן (א), יבחר המנהל את דירות המגורים שהמס שישולם בעדן הוא הנמוך ביותר.
        
 

תשלום המס סעיף 130 לחוק

(א) תשלום המס על ידי "חייב במס" ייעשה בהתאם למפורט להלן, לכל שנת מס:

(1) לא יאוחר מיום 30 ביוני בשנת המס – ישולם מחצית מסכום המס;

(2) לא יאוחר מיום 31 בדצמבר בשנת המס – תשלום יתרת המס.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), מי שנוסף לו סכום מס לתשלום בשל שינוי כאמור בסעיף 117(ב)(1) או (3) שחל –

(1) בתקופה שמיום 31 במאי עד יום 30 בנובמבר, בשנת המס – ישלם את סכום המס שנוסף לו, לא יאוחר מיום 31 בדצמבר באותה שנת המס;

(2) בתקופה שמיום 1 בדצמבר עד יום 31 בדצמבר, בשנת המס – ישלם את סכום המס שנוסף לו, לא יאוחר מיום 30 ביוני בשנת המס העוקבת.

(ג) נמסרה ל"חייב במס" הודעה בדבר שומה לפי סעיפים 126(2) או 127, ישלם את יתרת המס שהוא חייב בה לפי ההודעה, בתוך 15 ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה; הגיש "החייב במס" השגה על שומה כאמור, ישלם את סכום המס שאינו שנוי במחלוקת כאמור.

(ד) ניתן פסק דין בערעור על השגה, ישולם סכום המס המגיע לפי פסק הדין בתוך 45 ימים מיום שניתן, זולת אם קבע בית המשפט העליון אחרת.

(ה) ניתן פסק דין של בית המשפט העליון בערעור על פסק דין לפי סעיף קטן (ד), ישולם סכום המס המגיע לפי פסק הדין בתוך 15 ימים מיום שניתן.
 

תשלום נוסף בשל אי הגשת הצהרה – סעיף 131 לחוק

(א) לא הגיש אדם הצהרה או הודעה לפי סעיפים 121(ה) או 122 או בעקבות דרישת המנהל כאמור בסעיף 127, יטיל עליו המנהל, נוסף על סכום המס המגיע לפי סעיף 118, תשלום נוסף בגובה סכום המס שלא שולם בשל אי-הגשת ההצהרה.

(ב) הגיש "חייב במס" הצהרה לפי סעיפים 121(ה) או 122(א) לאחר המועד הקבוע להגשתה, יטיל עליו המנהל, בעד כל שבועיים של פיגור, תשלום נוסף בסכום הקבוע בסעיף 94א(א)(1) לחוק מיסוי מקרקעין.
 

עבירות ועונשים – ראה פירוט בחוק !

 
מערכת ממוחשבת לחישוב המס – סעיף 145 לחוק
            
המנהל יפעיל ויתחזק, באתר האינטרנט של רשות המסים, מערכת ממוחשבת המאפשרת למשתמש בה לחשב את סכום מס ריבוי הדירות שעשוי לחול לגבי דירת מגורים בהתאם לפרטים שיזין.
  

תחילה והוראות מעבר – סעיף 148 לחוק

(א) תחילתו של סעיף 124, 15 ימים מיום פרסומה ברשומות של הודעת המנהל בדבר תחילת פעולתה של מערכת ממוכנת המאפשרת קבלת דיווחים מקוונים כאמור באותו סעיף; עד המועד האמור יוגשו הודעות, הצהרות, השגות, ובקשות לתיקון שומה באופן שאינו מקוון.

(ב) על אף האמור בסעיף 121(א), לעניין שנת המס 2017, לא ישלח המנהל הודעת שומה מותנית, ומי שחייב במס בשנת המס האמורה, יגיש למנהל הצהרה כאמור בסעיף 121(ה) לגבי שנת המס עד יום ד' בניסן התשע"ז (31 במרס 2017), אשר יראו אותה כשומה עצמית לפי סימן זה, ויחולו לגביה כל הוראות סימן זה החלות על הצהרה.

(ג) על אף האמור בפרק זה, חייב במס, שמכר דירת מגורים עד יום י"א בתשרי התשע"ח (1 באוקטובר 2017) (בפסקה זו – הדירה הנגרעת), יהיה פטור מחלק יחסי מהמס השנתי על דירה חייבת שיבחר בה, כיחס מספר הימים שהיה בעליה של הדירה הנגרעת באותה שנת מס ל- 365, ובלבד שלא מדובר במכירה לקרוב.

(ד) שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע תנאים וסכומים למתן מענק לחייב במס שלא רכש דירת מגורים מיום ט"ז בכסלו התשע"ז (16 בדצמבר 2016), ושמכר את דירת המגורים, עד יום י"א בתשרי התשע"ח (1 באוקטובר 2017) למי שאינו קרובו, בתנאים שיקבע ובלבד שהוא היה חייב במס ביום תחילתו של חוק זה; לא עמד החייב במס בתנאים שקבע השר, יוחזר המענק ויחולו על גביית המענק הוראות פקודת המסים (גבייה).
 

תחילה – סעיף 164 לחוק

תחילתו של חוק זה ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017) אלא אם כן נקבע בו אחרת (לעניין סעיפים ספציפייים ראה מעלה תחילה והוראות מעבר).
 

תוספת לפרק י"ב

(סעיפים 117, 118(א) ו-(ב), 121 ו-127)

1. הגדרות -

בתוספת זו –

"אזור" – אזור סטטיסטי, ובאין מידע בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי האזור הסטטיסטי – היישוב, ובאין מידע לגבי היישוב – תחום המועצה האזורית;

"אזור דירת המגורים" – האזור שבו נמצאים הגוש והחלקה שעליהם ממוקמת דירת המגורים, לפי נתוני המרכז למיפוי ישראל; ובאין אפשרות לקבוע באיזה אזור נמצאת הדירה לפי הנתונים כאמור – האזור שבו נמצאת דירת המגורים לפי רשת קואורדינטות ברשת ישראל החדשה, ולעניין דירת מגורים שאינה נמצאת באזור – המועצה האזורית הקרובה ביותר לדירת המגורים לפי קו אווירי;

"אזור סטטיסטי" – יחידת שטח רציפה שנוצרה מחלוקה גאוגרפית-סטטיסטית, שנקבע כאזור סטטיסטי לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החברתי-כלכלי" – אפיון אזורים בישראל וסיווגם לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה, לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"מדד הפריפריאליות" – מדד הפריפריואליות של רשויות מקומיות ולפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"מעריך" 4.421 בהפחתת 2.2% ממכפלת ערך פריפריאליות בערך חברתי-כלכלי, בתוספת הסכום המתקבל מצירוף של כל אלה:

(1) 79.7% ממקדם שטח הדירה;

(2) 7.8% מהערך החברתי-כלכלי;

(3) 8% מערך הפריפריאליות;

(4) 2.8% מהתוצאה המתקבלת מהעלאת ערך המדד החברתי-כלכלי בחזקת 2;

(5) 2% מהתוצאה המתקבלת מהעלאת ערך מדד הפריפריאליות בחזקת 2;

"מקדם שטח הדירה" – לוגריתם לפי בסיס 10 של שטח הדירה;

"המרכז למיפוי ישראל" ו"רשת ישראל החדשה" – כמשמעותם לפי פקודת המדידות;

"ערך חברתי-כלכלי", לגבי דירת מגורים – ערך המדד החברתי-כלכלי של אזור דירת המגורים, לפי המדד החברתי-כלכלי;

"ערך פריפריאליות", לגבי דירת מגורים – ערך מדד הפריפריאליות של אזור דירת המגורים, לפי מדד הפריפריאליות;

"פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה" – הנתונים המופיעים בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הידועים ב-31 באוקטובר שלפני שנת המס שלגביה מוטל המס לפי פרק זה.

2. הנוסחה לחישוב הסכום הקובע -

הנוסחה לחישוב הסכום הקובע היא העלאת 10 בחזקת המעריך.

 
 
 
 
בעריכת: עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי


מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. במסגרת המאמר מובאות דעה אישית ופרשנות אישית בלבד של כותב המאמר. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


בית המשפט העליון ביטל את חוק מס ריבוי דירות - בג"ץ 10042/16 (וכן בג"ץ 10046/16, בג"ץ 10054/16, בג"ץ 76/17, בג"ץ 802/17) מיום 06/08/2017.
 
מס ריבוי דירות - פרק י"ב לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016 (נוסח מלא של החוק)
 
 
 
הפקדות לקופת גמל להשקעה בעקבות מכירת דירה  - סע' 22(א1) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005
 
  
מידע קודם:
 
מס ריבוי דירות - פרק ח' - סימן ד' להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016.
  
מס ריבוי נכסים - תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה לשנים 2017 ו-2018), התשע"ו-2016 - פרק _': מס ריבוי נכסים - מיום 05/09/2016.
  
מיסוי דירת מגורים - הצעות לשינויי חקיקה בהתייחס לבעלי דירות למגורים - מתוך טיוטת הצעות החלטה לממשלה במסגרת התכנית הכלכלית לשנים 2017 ו- 2018
 
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.