דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

שירות מילואים - פיטורים - תגמול מהמוסד לביטוח לאומי

קו הפרדה אדום

איסור על פיטורים של מגויסים למילואים


לפי חוק "חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט - 1949" אסור לפטר עובד בשל גיוסו למילואים לרבות בשל תדירות או משך השרות במילואים. פיטורים בניגוד לחוק בטלים. עוד קובע החוק כי אין לפטר עובד במהלך שרותו ועד 21 ימים לאחר תום שרות המילואים. פיטורים אלו תלויים באישור וועדת התעסוקה לאחר שהוכח כי הפיטורים אינם בשל שרות המילואים ולאחר שנתן העובד את תגובתו לכך.

חוק "חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט - 1949" חל גם לגבי אי חידוש הסכם עבודה ומחייב כל מעביד בין אם הוא המעסיק בפועל ובין אם הוא קבלן כ"א. כמו כן מרחיב החוק את האיסור ומתייחס לשוויון הזדמנויות, אפליית עובד מקבלה לעבודה, תנאי עבודה, קידום, הכרה או השתלמות מקצועית וכן לפיצויי פיטורים, הטבות ותשלומי פרישה.

מנגד, החוק מטיל על מגויס למילואים חובה להודיע למעסיק מיד עם קבלת צו הקריאה על שרות מילואים צפוי, בין אם הוא עובד מן המניין או שהינו מועמד לעבודה חדשה. מומלץ לעובד, למרות שהחוק אינו דורש זאת, לבקש מהמעסיק לאשר בחתימתו כי דבר השרות הצפוי הובא לידיעתו תוך שבעה ימים מיום בו קיבל העובד את הצו. באם מסרב המעסיק לחתום כאמור, יציין זאת העובד על גבי הצו, אשר בכל מקרה יישאר בידו לשם ראיה במידת הצורך.

עובד שפוטר בניגוד לחוק יכול לפנות לועדת התעסוקה במשרד הבטחון אשר תדון ותפסוק בכל בקשה תוך 15 ימים מיום הגשתה. בסמכות הועדה לנקוט בסנקציות כנגד המעביד בהן: צו העסקה (מותנה בהסכמת העובד), צו לפיצויים שגובהו עד 5 פעמים שכרו של העובד או צו משולב של העסקה ופיצויים כאחד. את התלונה יש להפנות בכתב לועדת התעסוקה הנמצאת בכל לשכה להכוונת חיילים משוחררים.


תשלום תגמולי מילואים מאת המוסד לביטוח לאומי


מגויס למילואים מילואים זכאי לקבל תגמולים מהמוסד לביטוח לאומי בעבור אובדן הכנסה שנגרם לו עקב יציאתו למילואים. שיעור התגמולים תלוי בהכנסתו של המגויס למילואים ומשך שירותו, והוא כפוף לכללי החישוב של המוסד לביטוח לאומי. חישוב התגמולים מבוסס על ההכנסה היומית של המגויס למילואים לפי הכנסתו החודשית במהלך שלושת החודשים שקדמו לגיוסו למילואים. במסגרת אותם כללי חישוב נקבע גם סף מינימום ותקרת מקסימום לתגמולים.


תביעה לקבלת תגמולי מילואים מאת המוסד לביטוח לאומי


התביעה מוגשת באמצעות טופס הקרוי 3010 שניתן למגויס למילואים ע"י קצינת הקישור בסיום שירותו.


• מגויס למילואים שהינו עצמאי - יגיש תביעה בצירוף טופס 3010 ישירות לביטוח לאומי ויזוכה בתגמולים באופן ישיר.
• מגויס למילואים שהינו שכיר - יגיש את טופס 3010 למעבידו אשר יתבע בעבורו את התגמולים מביטוח לאומי. התגמולים יינתן למעביד והמגויס למילואים ימשיך לקבל את שכרו מהמעביד באופן שוטף. במקרה שבו המגויס למילואים מועסק פחות מ- 75 ימים באותו מקום עבודה - יגיש המגויס למילואים את התביעה ישירות לביטוח לאומי ולא דרך מעסיקו.
• עובד שהינו שכיר וגם עצמאי - יקבל את התגמולים ממעסיקו ובנוסף יגיש תביעה אישית למוסד לביטוח לאומי לקבלת השלמת תגמולים בעבור הכנסותיו כעצמאי.
• מגויס למילואים שאינו עובד ואינו עצמאי - יגיש אף הוא תביעה אישית לביטוח לאומי והוא יזוכה בתגמולים בשיעור המינימום כמפורט מעלה.תגמולי מילואים מיוחדים


בנוסף לתגמולים המשולמים מאת המוסד לביטוח לאומי כפיצוי על אובדן הכנסה, קיימת בצה"ל מערכת נפרדת של תגמולים למגויס למילואים בעבור שירותו וכהוקרה על תרומתו לביטחון המדינה. תגמולים אלו הינם התגמולים המיוחדים והם ניתנים למגויס למילואים החל משנת 1998. מדי שנה מתעדכנים הקריטריונים לזכאות בהתאמה למספר המשרתים וממוצע ימי השירות הכלל צה"לי.קצינים ביחידות קרביות שמלאו להם 41 שנים


זכאים לתגמולים מיוחדים נוספים על האמור לעיל. תוספת התגמולים מתבטאת בהקדמת היום המזכה בתגמולים ליום ה- 8 לשירות, כלומר התגמולים ניתנים ביחס לתקופות שירות מילואים פעיל מצטברות קצרות מאלה הקבועות לכל יתר המגויסים למילואים.

שים לב - דין תגמול המגיע לעובד ממעסיקו כדין שכר עבודה, ועל המעסיק לשלמו במועד תשלום השכר הרגיל. זכותו של העובד להגיש תובענה לפי חוק הגנת השכר נגד מעסיק המסרב לשלם את התגמול או מעכבו. אם שילם המוסד לביטוח לאומי למעסיק סכום תגמול גדול מן הסכום ששילם המעסיק לעובד, חובה על המעסיק לשלם לעובד את ההפרש.למקבל קצבאות נוספות מהמוסד לביטוח לאומי


מי שזכאי לדמי אבטלה בתקופת השירות במילואים, יקבל תגמולי מילואים לפחות בשיעור דמי האבטלה שהיו מגיעים לו אלמלא שירת במילואים. אין משולמים דמי אבטלה בעד תקופת השירות במילואים. מי שזכאי גם לתגמול מילואים וגם לדמי פגיעה בעבודה יבחר באחת משתי הקצבאות.
 


שעת חירום


אם שר הביטחון קובע את שירות המילואים כשירות חירום, ישלם הביטוח הלאומי מקדמה על חשבון תגמול המילואים המגיע. המקדמה לכל משרת במילואים תהיה בסכום השווה לשיעור מינימום התגמול.

המוסד לביטוח לאומי משלם תגמולי מילואים בשיעורים המגיעים לפי החוק, לכל האזרחים שגויסו למילואים, ללא כל קשר לסוג הצו שקיבלו (צו 8 או צו גיוס אחר).
 


ניכויי דמי ביטוח לאומי ומס בריאות


• עובד שכיר שמקבל את התגמול ממעסיקו - ינוכו מהתגמול דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, כפי שמנוכה מהכנסתו מעבודה.
• עובד שכיר שמגיש תביעה אישית – ינוכו מהתגמול מס בריאות בלבד.
• עצמאי, מי שאינו עובד וכן תלמיד הלומד במוסד להשכלה גבוהה, שמגישים תביעה אישית - מהתגמול לא ינוכו דמי ביטוח לאומי ומס בריאות.
 


מס הכנסה


המוסד לביטוח לאומי מנכה מן התגמול מס הכנסה לפי "לוח המס לניכוי משכר עבודה (עובדים יומיים)". הנחה או פטור יינתנו לזכאים על-פי תקנות מס הכנסה.תשלומים לקופות תגמולים וקרנות פנסיה


עובד שהוא חבר בקרן פנסיה או בקופת תגמולים, או שהוא מבוטח בביטוח מנהלים, חייב לשלם בעד פרק הזמן שבו שירת במילואים, וכן חייב מעסיק של עובד שכיר לשלם את חלקו כאילו לא שירת העובד במילואים והמשיך לעבוד.

 

הפרשים לעובד עצמאי


עובד עצמאי שהכנסתו לפי שומה היתה גבוהה מן ההכנסה שלפיה שולמו לו תגמולי מילואים, ישולמו לו הפרשים בתוספת הצמדה. אם היתה הכנסתו נמוכה מן ההכנסה שלפיה שולמו לו תגמולי מילואים, יידרש להחזיר את ההפרש בתוספת הפרשי הצמדה. הפרשי המילואים יחושבו בעת חישוב הפרשי דמי הביטוח לפי השומה.חוב למוסד לביטוח לאומי


המוסד לביטוח לאומי רשאי לקזז חוב בדמי הביטוח מתגמולי המילואים.


  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.