דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

אופן החישוב של "סכום קצבה מזערי" – עמדה שנויה במחלוקת

מאמר שלישי בסדרה (פטור על קצבה מזכה לפי תיקון 190 לפקודה)

 

מאת: עו"ד (רו"ח) אמיר גבאי

בחודש מאי 2013 פרסמה רשות המסים חוזר מקצועי העוסק בפטור על קצבה מזכה לפי תיקון 190 לפקודה: חוזר מס הכנסה מס' 02/2013 (תיקון 190 לפקודה – הוראות סעיף 9א למתן פטור על הקצבה המזכה). להזכירכם, תחילתו של תיקון 190 לפקודה ביום 1 בינואר 2012 (למעט סעיפים מסויימים להם נקבע ספציפית תאריך תחילה שונה).

למרבה הצער, גם לאחר פרסומו של החוזר, כשנה וחצי מאז תחילתו של תיקון 190 לפקודה, אני בספק רב אם יש פקיד שומה המכיר את כל הוראות תיקון 190 לפקודה ויודע ליישם את אותן ההוראות כהלכה. עובדה זו פוגמת באופן ניכר בשירות לו זוכים הנישומים הפונים למשרדי פקיד השומה בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה.

פורשים רבים מטורטרים שלא לצורך בין פקיד השומה לבין המעסיק לבין סוכן הביטוח לבין חברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל. הן המעסיק והן סוכן הביטוח, הניצבים בתווך, לא בהכרח מעודכנים בכל השינויים ומשמעותם ורובם המכריע נמנע מלספק לפורשים כל הכוונה.

יתרה מכך, עד לרגע זה, עדיין, כל הטפסים המשמשים את הנישומים בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה, אינם מעודכנים ואינם מותאמים להוראות החוק והפסיקה, עד כדי הכשלת הנישומים בעת פנייתם לפקידי השומה. אגב, עניין מהותי זה הביא אותי לפנות לרשות המסים בבקשה לפעול בהקדם לעדכון כל הטפסים. (ראו העתק מכתב שהועבר למנהל רשות המסים - רו"ח משה אשר ביום 20.05.2013 - קובץ pdf - בקשה לתיקון הטפסים המשמשים נישומים בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה).

לעיון במאמר הראשון בסדרה - 32 שנים או 32 שנות עבודה ? ניואנס קטן, יותר מס.

לעיון במאמר השני בסדרה - מענק הפרישה החייב לשנה – מונח חדש שחובה להכיר .

 

אופן החישוב של "סכום קצבה מזערי" – עמדה שנויה במחלוקת

אחד התנאים לביצוע היוון קצבה (משיכה כדין של כספים מקופת גמל לקצבה בסכום חד פעמי), כמוזכר בחוזר הנדון (סעיף 5.2.1 עמ' 13) הינו:

"סכום הקצבה שיוותר ליחיד, לאחר ההיוון, לא יפחת מ"סכום קצבה מזערי" (4,356 ש"ח ב- 2012), לצורך בדיקת "סכום קצבה מזערי" יובאו בחשבון כל קצבאותיו של היחיד, למעט קצבאות אשר למעשה הוגדרו בסעיפים 9(6) – 9(6ז) לפקודה (קצבת שארים, קצבת זקנה מביטוח לאומי, וכו'). יובהר כי, במידה וקצבתו של היחיד קטנה מסכום הקצבה המזערי, הוא יכול להוון עד 25% מקצבתו שהייתה אמורה להשתלם לו בתקופה שלא תעלה על חמש שנים, לפי כללי ההיוון של הקופה המשלמת".

לפני שניגע בעיקר נפנה את תשומת הלב לאמור בסיפא של סעיף זה. שימו לב, גם במקרים בהם הקצבה קטנה מסכום הקצבה המזערי ניתן לבצע היוון. אך היוון זה מוגבל עד ל- 25% מהקצבה, למשך 5 שנים, לפי כללי ההיוון של הקופה המשלמת !

בהתייחסותה למשיכה כדין של כספים מקופת גמל לקצבה בסכום חד פעמי, רשות המסים חזרה על עמדתה השנויה במחלוקת לפיה קצבת שארים לא תובא בחשבון לצורך בדיקת "סכום קצבה מזערי".

כבר בעת הפצת טיוטת החוזר הנדון לתגובות, במסגרת פעילותי כיועץ בתחום הפנסיה והגמל מטעם לשכת יועצי המס בישראל, בנייר עמדה של לשכת יועצי המס שהועבר לרשות המסים, טרחנו להסב את תשומת לב רשות המסים לעובדה כי לעניות דעתנו, לעמדתה זו אין כל הצדקה ואף אין כל עיגון בחוק:

· לשכת יועצי המס מתנגדת לפרשנות רשות המסים לפיה, לדוגמא, לגבי אלמן או אלמנה המעוניינים לבצע משיכה של סכום חד פעמי (היוון קצבה) מקופת גמל משלמת קצבה במסגרתה הם צברו כספים לקצבה - לא תובא בחשבון גם קצבת שאירים המשולמת לאלמן או לאלמנה מקופת גמל לקצבה של בן הזוג (או מפנסיה תקציבית של בן הזוג כהגדרתה).

· הן במסגרת פקודת מס הכנסה, הן במסגרת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 והן במסגרת חוזרי אגף שוק ההון הביטוח והחיסכון במשרד האוצר – לא קיימת החרגה זו!

· סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005: 23. (א) (1) (א) משיכה בידי עמית בקופת גמל שאינה קרן ותיקה או בידי עובד של עמית-מעביד, לגבי כספים מקופת גמל משלמת לקצבה, בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי תיעשה – (1) לגבי עמית – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה, ובלבד שסכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון לא יפחת מסכום הקצבה המזערי; ובמידה וסכום הקצבה שבו זכאי העמית לאחר ההיוון שווה לסכום הקצבה המזערי או במידה וסכום הקצבה שבו זכאי העמית אינו עולה על סכום הקצבה המזערי – בהתאם לשיטת ההיוון שנקבעה בתקנון הקופה, לפי שיעור מהקצבה שלה הוא זכאי מהקופה שלא יעלה על 25% ולתקופה שלא תעלה על חמש שנים; משולמת לעמית פנסיה תקציבית או קצבה מקופה אחרת, יובא בחשבון גם סכום הקצבה או הפנסיה התקציבית כאמור, לצורך חישוב סכום הקצבה שבו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון;

· ראו הגדרות רלבנטיות: "פנסיה תקציבית" – תשלומים בשל פרישה, המשולמים לעמית, מדי חודש באופן רציף, לפי דין או הסכם, מאוצר המדינה או מקופת מעבידו, במשך כל ימי חייו; "קצבה" – תשלומים המשולמים מדי חודש באופן רציף מקופת גמל, בהתאם לתקנונה, בסכומים שווים או בסכומים שווים מעודכנים, לעמית-עצמאי, לעמית-שכיר, או לעובד של עמית-מעביד, במשך כל ימי חייהם, ולאחר מותם, למוטבים שלהם, אם ישנם; לענין זה, "סכומים שווים מעודכנים" – סכומים שווים כשהם מעודכנים בהתאם להוראות בתקנון הקופה שענינן הצמדה או ריבית, לרבות הצמדה למדד, לשכר הממוצע במשק או לתשואת הקופה, או המתעדכנות על פי מנגנון אחר שאישר הממונה, ובקופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח – בכפוף להוראות בתקנון הקובעות מנגנון לשמירה על איזון אקטוארי של הקופה.

· סעיף 6 לחוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר למנהלי גופים מוסדיים מיום 15 באפריל 2008, סוגיות בנושא תיקון מס' 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל),התשס"ה-2005: "לעניין סכום הקצבה המזערי כהגדרתו בסעיף 23(ה) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה-2005 , נבהיר כי יובאו בחשבון סכומי קצבה להם זכאי אותו עמית מקופת גמל אחרת או ממעביד (להלן קצבה ממקור אחר), בכפוף לקבלת אישור על קבלת הקצבה ממקום אחר".

לסיכום, לא ברור מדוע רשות המסים, פעם אחר פעם, בוחרת להתעלם מניירות העמדה אותם אנו טורחים להעביר לעיונה, בכל פעם בה היא מפיצה טיוטת חוזר מקצועי - כאשר מטרת הפצת הטיוטה היא לנהל דיון מקצועי, ענייני ופורה בשיתוף אנשי המקצוע !

התייחסות הולמת מצד רשות המסים לדעתנו המקצועית, בשלבי הטיוטה, בנוגע לתוכנם של החוזרים המקצועיים בכלל ובנוגע לסוגיות כגון זו המוצגת במאמר זה בפרט, היתה יכולה לחסוך נזקים כספיים ועגמת נפש מיותרת מהנישומים, בלבול מיותר בקרב ציבור הנישומים, אנשי המקצוע ופקידי השומה, מאבקים מקצועיים ברשות המסים שחלקם מתגלגלים לפתחו של בית המשפט ותדמית ירודה של רשות ממשלתית שאינה יציבה, המתנהלת ב"זיגזג", הממהרת לשלוף הנחיות מקצועיות שבמקרים רבים היא נאלצת לאחר מכן לחזור בה מאותן ההנחיות.

בהקשר שלנו, שוב, לא ברור מדוע רשות המסים חוזרת על עמדתה השנויה במחלוקת לפיה קצבת שארים לא תובא בחשבון לצורך בדיקת "סכום קצבה מזערי".

זה המקום לשוב ולהזכיר לאנשי רשות המסים כי רשות המסים אינה הרשות המחוקקת אלא הרשות המבצעת האמונה על האכיפה והגביה בלבד ולפיכך עליה לנהוג במשנה זהירות בכל הקשור ליצירת הנחיות מקצועיות חדשות, היוצאות מגבולות הוראות החוק המפורשות !

עדכון ינואר 2019 - הכי עצוב בכל הסיפור הזה, שאנו נתקלים במקרים בהם הרפרנט במשרד פקיד השומה מאשר לפורש מסויים לבצע היוון גם כאשר הוא לא עומד בכל התנאים ולפורש אחר הוא לא מאשר היוון ככל שהוא לא עומד בתנאים, אם זה מתוך רשלנות וחוסר תשומת לב, אם זה מתוך אי הכרת הכללים של רשות המסים ובורות, אם זה מתוך אפליה בין נישומים. בסופו של דבר, אין זה משנה מדוע מלבד אפליה ואי ודאות איך ינהג הרפרנט במשרד פקיד השומה כלפי הפורש הבא.


סכום קצבה מזערי / סכום צבירה מזערי - סכומים לשנים:  2012 > 2021 
 
מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.


  

זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.