דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מדריך ביטוח לאומי לפתיחת עסק

מדריך ביטוח לאומי למי שרוצה לפתוח עסק עצמאי לאחר הפרישה - מתוך אתר המוסד לביטוח לאומי - עיקרי הדברים.

 

עצמאי
חוק הביטוח הלאומי רואה בך "עובד עצמאי" אם אתה נמנה עם אחד מאלה:


1. מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
2. מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע במשק.
3. מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע במשק.

עצמאי שאינו עונה על אחד מהתנאים הנ"ל הינו "עצמאי שאינו עונה להגדרה" ולעניין חובת התשלום והזכאות לקצבאות ייחשב כ"בעל הכנסה שלא מעבודה" = תושב ישראל שיש לו הכנסות שמקורן אינן מעבודה.

הבסיס לחישוב דמי ביטוח לאומי

הביטוח הלאומי מחשב את דמי הביטוח על פי ההכנסות שהיו לעובד העצמאי מהמקורות המפורטים בסעיפים 2[1], 2[8] לפקודת מס הכנסה בשנת המס שבעדה משולמים דמי הביטוח. העובד העצמאי מצהיר בטופס הדין וחשבון הרב שנתי על הכנסה משוערת. סכום המקדמות החודשיות של דמי הביטוח נקבע על פי ההכנסה הזאת או על פי השומה האחרונה, שנמצאת בידי המוסד. ההצהרה הזאת מכונה להלן "הצהרה בדבר הכנסות". את המקדמות משלמים על פי ההכנסה, והן עשויות להשתנות לפי השינויים החלים בשכר הממוצע. עם קבלת השומה הסופית של העצמאי ממס הכנסה, מחשב המוסד מחדש את דמי הביטוח השנתיים שבהם חייב העובד העצמאי ומיידע אותו בדבר הפרשים - הן לזכותו של העובד והן לחובתו - אם יש הפרשים כאלה.

הכנסה מינימלית לתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות

הכנסה זו שווה ל- 25% מן השכר הממוצע במשק לחודש.


עצמאי ללא הכנסה או שהכנסתו נמוכה מהסכום המינימלי ישלם דמי ביטוח כאילו הייתה הכנסתו הסכום המינימלי:

על ההכנסה של העצמאי, שאינה עולה על 60% מהשכר הממוצע, משלם העצמאי "שיעור מופחת" של דמי ביטוח. זאת בתנאי שאינו עובד גם כשכיר נוסף על עבודתו כעצמאי. מבוטח עצמאי שהוא גם עובד שכיר "נהנה" כבר מהשיעור המופחת שנוכה משכרו כשכיר, ולכן ישלם את השיעור המלא מהכנסתו כעצמאי.

פטור מתשלום דמי ביטוח

פטורים מתשלום דמי ביטוח לענפי הביטוח השונים, אך חייבים בתשלום לענף נפגעי עבודה בלבד מי שנמנים עם אחד מאלה:
1. עובד עצמאי שעדיין לא מלאו לו 18 שנה.
2. מי שאינו תושב ישראל והוא עובד עצמאי בישראל.
3. עובד עצמאי שהוא נכה עבודה בעל דרגת נכות יציבה של 100% ומקבל קצבה לפי חוק ביטוח נפגעי עבודה.
4. עובד עצמאי שהוא נכה בעל דרגת נכות יציבה של 75% לפחות ומקבל קצבה לפי חוק ביטוח נכות.
5. עובד עצמאי שהוא נכה בעל דרגת נכות כללית זמנית של 75%, שנה לפחות.


חובת הדיווח והתשלום

העובד העצמאי חייב על פי החוק לשלם בעצמו את דמי הביטוח בעבורו. גובה התשלום מושפע מגילו של המבוטח העצמאי וכן מגובה הכנסותיו.

כעובד עצמאי חלה עליך חובה להירשם מיד, רצוי עוד לפני פתיחת העסק או התחלת העבודה במשלח ידך, בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך.

המוסד לביטוח לאומי יראה אותך "רשום" אם עשית אחד מאלה:

נרשמת באמצעות מילוי טופס דין וחשבון רב שנתי או העברת למוסד לביטוח לאומי הודעה בכתב, שממנה משתמע שאתה עובד עצמאי בהתאם לנדרש בחוק או שילמת, בתקופה שקדמה ליום המזכה אותך בקצבה, את כל דמי הביטוח לכל ענפי הביטוח, שבהם היית חייב, על-פי מקורות הכנסתך כעובד עצמאי. לאחר שנרשמת בביטוח הלאומי כעובד עצמאי, ישלח אליך הביטוח הלאומי פנקס מקדמות לתשלום דמי הביטוח.
 

דרכים לדיווח ולתשלום דמי ביטוח לעובד העצמאי

ביצוע התשלום לעובד עצמאי באתר התשלומים - לתשומת לבך, אתר התשלומים תומך רק בדפדפן מסוג explorer - גרסאות ביתא אינן נתמכות.

כדאי לזכור שהרישום והתשלום במועד הם תנאים הכרחיים לזכאות לקבלת קצבה בעת פגיעה בעבודה.

אשה נשואה, העוסקת במשלח ידה והעונה להגדרת "עובד עצמאי ", חייבת גם היא ברישום ובתשלום דמי ביטוח בעד עצמה.

בני זוג העוסקים במשק חקלאי נחשבים "עובדים עצמאים", ומוטלת על כל אחד מהם החובה להירשם בנפרד וכן לשלם דמי ביטוח בעד עצמם. זאת גם אם הם בני זוג במשק חקלאי אחד, גם אם לכל אחד משק חקלאי נפרד וגם אם הכנסותיהם נמוכות.

מבוטח שאינו עובד כשכיר ואינו עונה להגדרת "עובד עובד עצמאי ": נקרא במוסד לביטוח לאומי "מי שאינו עובד שכיר ואינו עובד עצמאי". אם אתה מבוטח כזה, אתה חייב לפנות למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הקרוב למקום מגוריך לצורך קביעת המעמד שלך בביטוח הלאומי ולצורך תשלום דמי הביטוח בעד עצמך, הכללים החלים עליך שונים מהכללים החלים על עובד עצמאי.

עובד עצמאי שלא נרשם במועד - אם נפגעת בעבודה, וביום הפגיעה לא היית רשום במוסד כעובד עצמאי, לא תהיה זכאי לקבל דמי פגיעה או החזר עבור הוצאות לטיפול רפואי בגין הפגיעה, או גמלת נכות מעבודה. שאיריו של עובד עצמאי, שנפגע בעבודה ולא נרשם במועד, אינם זכאים לקצבת תלויים.


עיסוקים מעורבים

עובד עצמאי עשוי להיות בעל עיסוקים נוספים:
1. עובד שכיר וגם עובד עצמאי - אין התייחסות במאמר זה.
2. עובד שכיר וגם עובד עצמאי וגם בעל הכנסות שאינן מעבודה - אין התייחסות במאמר זה.
3. עובד שכיר וגם עובד עצמאי ומקבל פנסיה
4. עובד עצמאי ובעל הכנסה שאינה מעבודה - אין התייחסות במאמר זה.
5. עובד עצמאי ובעל הכנסה שאינה מעבודה ומקבל פנסיה

שיעור דמי הביטוח

עצמאי שמלאו לו 18 שנה, ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה ישלם:
מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע במשק ישלם 6.72% דמי ביטוח לאומי ו- 3.10% דמי ביטוח בריאות נכון לשנת 2010.
מחלק ההכנסה שמעל 60% השכר הממוצע ועד למקסימום ההכנסה החייבת בדמי ביטוח ישלם 11.23% דמי ביטוח לאומי ו- 5.00% דמי ביטוח בריאות נכון לשנת 2010.

מקבל פנסיה בעל הכנסה שאינה מעבודה

הגדרה / תנאים

1. הוא עונה להגדרה של מקבל פנסיה.
2. יש לו הכנסה שלא מעבודה העולה על 15% מהשכר הממוצע במשק.
3. עדיין לא הגיע לגיל פרישה.

ההשלכה לעניין תשלום דמי ביטוח

כבעל הכנסה שלא מעבודה, הוא יחויב לשלם דמי ביטוח על בסיס הכנסתו עד גובה מקסימום ההכנסה (ההכנסה המרבית) לתשלום דמי ביטוח. כמו כן ינכה משלם הפנסיה דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

עובד עצמאי בעל הכנסה שלא מעבודה והכנסה מפנסיה

הגדרה / תנאים

1. הוא עובד עצמאי.
2. עדיין לא הגיע לגיל פרישה.
3. הוא עונה על ההגדרה של מקבל פנסיה.

ההשלכה לעניין תשלום דמי ביטוח

1. כעובד עצמאי יחויב לשלם דמי ביטוח על הכנסתו עד גובה מקסימום ההכנסה (ההכנסה המרבית) לתשלום דמי ביטוח.
2. מהכנסתו שלא-מעבודה יחוייב לשלם דמי עד לגובה ההכנסה המרבית, לאחר הפחתת 25% מהשכר הממוצע ולאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעצמאי .
3. מהכנסתו מפנסיה יחויב לשלם דמי ביטוח עד לגובה ההכנסה המרבית, לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעצמאי והכנסתו שלא-מעבודה.


עובד שכיר בעל הכנסה שאינה מעבודה והכנסה מפנסיה

הגדרה / תנאים

1. הוא עונה על ההגדרה של עובד שכיר.
2. עדיין לא הגיע לגיל פרישה.
3. בעל הכנסה שלא מעבודה.
4. בעל הכנסה מפנסיה.

ההשלכה לעניין תשלום דמי ביטוח

1. כעובד שכיר יחויב בדמי ביטוח על שכרו עד לגובה המקסימום ההכנסה (ההכנסה המרבית) לתשלום דמי ביטוח.
2. מהכנסתו שלא-מעבודה יחויב עד לגובה ההכנסה המקסימלית, לאחר הפחתת 25% מהשכר הממוצע ולאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כשכיר.
3. מהכנסתו מפנסיה יחויב עד גובה ההכנסה המקסימלית לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כשכיר והכנסתו שלא מעבודה.

עובד שכיר וגם עובד עצמאי ומקבל פנסיה

הגדרה / תנאים

1. הוא עונה על ההגדרה של עובד שכיר.
2. הוא עונה על ההגדרה של עובד עצמאי.
3. הוא עונה על ההגדרה של מקבל פנסיה

ההשלכה לעניין תשלום דמי ביטוח

1. כעובד שכיר יחויב על שכרו עד לגובה מקסימום ההכנסה (ההכנסה המרבית) לתשלום דמי ביטוח
2. כעובד עצמאי יחויב על הכנסתו עד לגובה ההכנסה המקסימלית לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעובד שכיר.
3. כמקבל פנסיה יחויב על הפנסיה עד לגובה ההכנסה המקסימלית לאחר שנלקחו בחשבון הכנסותיו כעובד שכיר ועובד עצמאי, וזאת רק אם הכנסותיו כשכיר וכעצמאי אינן עולות על ההכנסה המרבית


עובד עצמאי בעל הכנסה שלא מעבודה והכנסה מפנסיה

הגדרה / תנאים

1. הוא עובד עצמאי.
2. עדיין לא הגיע לגיל פרישה.
3. הוא עונה על ההגדרה של מקבל פנסיה.

ההשלכה לעניין תשלום דמי ביטוח

1. כעובד עצמאי יחויב לשלם דמי ביטוח על הכנסתו עד גובה מקסימום ההכנסה (ההכנסה המרבית) לתשלום דמי ביטוח.
2. מהכנסתו שלא-מעבודה יחוייב לשלם דמי עד לגובה ההכנסה המרבית, לאחר הפחתת 25% מהשכר הממוצע ולאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעצמאי .
3. מהכנסתו מפנסיה יחויב לשלם דמי ביטוח עד לגובה ההכנסה המרבית, לאחר שנלקחה בחשבון הכנסתו כעצמאי והכנסתו שלא-מעבודה.

מידע מתוך אתר המוסד לביטוח לאומימדריך מעמ לפתיחת עסק

מדריך מס הכנסה לפתיחת עסק

  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.