דף הבית
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ מבית PROFIT שרותים פיננסים פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

כפל מס על הפרשות מעסיק לקרן פנסיה ותיקה - לפורשים בפנסיה מוקדמת

 
להלן העתק מכתב תשובה שקיבל פורש בפרישה מוקדמת מנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה וזאת לאחר שטרח להגיש תלונה על רשות המסים בגין גבייה כפולה של מס על הפרשות לקרן פנסיה וותיקה בתקופת הפנסיה המוקדמת (ובכלל). המכתב מובא כאן בהסכמתו של מר כץ אברהם, להגברת המודעות בקרב הציבור ובקרב הגורמים הרלבנטיים לבעייתם של אלפי פורשים בפרישה מוקדמת אשר נכון לרגע זה משלמים מס כפול על ההפרשות לקרנות הפנסיה הותיקות וכצעקה לרשות המסים להיעתר לפניות הנישומים ולשים סוף למיסוי הכפול שמבוצע ביודעין על ידי רשות המסים ושאינו הוגן כלפי אותם הנישומים.
 
מתוך המכתב צועקת השורה האבסורדית בה מצויין במפורש כי רשות המסים ומשרד מבקר המדינה מודעים כי על אותם הנישומים בפרישה מוקדמת חל כפל מס, כדלקמן:
 

"בנסיבות האמורות לעיל, פורשים לפנסיה מוקדמת, החברים בקופות הוותיקות, ממשיכים לשלם מס כפול על הפרשות המעסיק לקרן הפנסיה שלהם והם לא נהנים מפטור בעת ההפרשה מאחר ורשות המסים הפסיקה ליישם את הסדר רשות הנמלים, ובעת תשלום הפנסיה הם יחויבו בתשלום מס מאחר וסעיף 9א אינו חל לגביהם. "

 
עוד נאמר במכתב התשובה:
                       
"נציבות תלונות הציבור פנתה למנהל הרשות על מנת שישוב ויבחן האם אין מקום למציאת פתרון לפורשים לפנסיה מוקדמת, החברים בקופות הותיקות, נוכח ביטול ההסדרים המינהלים שקדמו לתיקון בחוק. אולם, רשות המסים שבה על עמדתה הקודמת הנסמכת על הוראות החוק ועל דברי ההסבר להצעת החוק בה נקבע במפורש כי היא לא תחול על החברים בקרנות הוותיקות. "
  

הלכנו לחפש את דברי ההסברלהצעת חוק ההסדרים במשק מדינת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2000 ), התש"ס - 2000ומצאנו את ההסבר לתיקון פקודת מס הכנסה ואת הטענה הבאה:

  

"על מנת למנוע כפל מס, מוצע לקבוע כי קצבה המשולמת בידי קופת גמל לקצבה, הנובעת מתשלומים שלא נהנו מהטבות מס בעת הפקדתם, כלומר סכומי ההפקדה שחויבו במס והנצבר עליהם, תהיה פטורה ממס. מוצע להשאיר על כנו את הפטור הניתן כיון ל- 35% מקצבה מזכה כרצפת פטור, זאת על מנת לשמר הטבה זו לבעלי ההכנסה הנמוכה יחסית (מי שאצלו הקצבה הנובעת מתשלומים שלא נהנו מהטבות מס נמוך מ- 35% מן הקצבה המזכה)."

 

"מוצע שלא להחיל שינוי זה על קופות גמל לקצבה שנוסדו לפני 1 בינואר 1995, משני טעמים: האחד, בקופות אלה אין קשר ישיר בין הפקדות העובד לבין קצבתו, ועל כן אין בהן כפל מס הניתן לזיהוי ולכימות, השני, שכן קופות אלה נהנות, על פי החלטת הממשלה, מסבסוד ממשלתי עודף לעומת האפיקים האחרים."

  

לעניות דעתנו, לטענה זו אין כל בסיס שכן -

 

את מידת הקשר בין הפקדות העובד (והמעביד) לבין קצבתו - ניתן לזהות וניתן לכמת בדיוק רב ובמקרה הנדון בטח ובטח ניתן לזהות בבירור את התרומה של ההפקדות הנוספות במהלך תקופת הפרישה המוקדמת לגידול בקצבה החודשית ו/או בזכויות הנוספות הנצברות בקרן הפנסיה כגון מענק שנים עודפות. לגבי הטענה כי קופות אלה נהנות מסבסוד ממשלתי עודף לעומת האפיקים האחרים אנו יכולים לומר כי מצבם של העמיתים בקרנות הפנסיה הותיקות נכון לשנת 2000 אינו זהה למצבם נכון להיום, בייחוד לאור הרפורמות המשמעותיות שחלו בשנים 2003 ו- 2004 ( כ- 4 שנים לאחר חקיקת חוק ההסדרים לשנת 2000 ! ) בכל הקשור לקרנות הפנסיה הותיקות, לרבות העלאת גיל הפרישה , העלאת שיעור דמי הגמולים, קביעת דמי ניהול המנוכים מהפנסיה החודשית, שינוי שיטת החישוב של הפנסיה, קביעת מגבלה לגידול בשכר ושינויים נוספים. אם כך, מתשובה זו עולה מסקנה אחת - יש לשנות את הקביעה הבלתי הוגנת לגבי עמיתי קרנות הפנסיה הותיקות ולמנוע את "כפל המס" ממנו הם "נהנים" נכון להיום.

 
 
להלן הנוסח המלא של המכתב:
 
העתק נאמן למקור:
 
מדינת ישראל
משרד מבקר המדינה
ונציב תלונות הציבור
 
נציבות תלונות הציבור
י' בסיון התשס"ז
27 במאי 2007
 
בתשובתך נא ציין
תיק מס' XXXXXX
לכבוד
מר כץ אברהם
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
 
אדון נכבד,
 
הנדון: תלונתך על רשות המסים
 
עם סיום בירורנו בתלונתך שבנדון הננו להודיעך כדלקמן:
 
בתלונתך לנציבות תלונות הציבור קבלת על כך שרשות המסים (להלן-הרשות) מחייבת אותך בתשלום מס על הפרשות המעביד לקרן פנסיה בתקופת יציאתך לפנסיה מוקדמת.
 
בבירור התלונה ברשות נמסרו לנו הפרטים הבאים:
 
  1. סעיף 164 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן-הפקודה) מטיל חיוב של ניכוי מס במקור על האחראי לתשלומה של הכנסה, לפי סעיף 2(5) לפקודה, הדן בהכנסה מקיצבה, מלוג או אנונה. בתביעה שהגישה רשות הנמלים והרכבות נגד פקיד שומה חיפה (עמ"ה 235/90 בבית המשפט המחוזי בחיפה) נדונה השאלה האם תשלומי רשות הנמלים לקופת הגמל "נתיב", עבור עובדים שפרשו פרישה מוקדמת, שנועדה להבטיח להם פנסיה מלאה בהגיעם לגיל הפרישה הרגיל, מהווה "הכנסה" כהגדרתה בסעיף 2(5) לפקודה, שבגינה חייב המעביד בניכוי מס במקור. בתביעה נטען, כי במידה ותשלומי המעביד עבור עובדו יחויבו במס, ייווצר מצב של תשלום מס כפול- בעת ההפרשה ע"י המעסיק וכאשר תשולם הקיצבה לעובד לאחר הגיעו לגיל זקנה. בית המשפט המחוזי קבע כי הפרשה זו מחויבת בניכוי מס במקור. במסגרת ערעור שהוגש לבית המשפט העליון נחתם הסכם פשרה בין רשות הנמלים לבין מס הכנסה. על פי ההסכם, רק מחצית מהפרשות רשות הנמלים (המעביד) לקופת הגמל יהיו מחויבות בניכוי מס הכנסה במקור (להלן-הסדר רשות הנמלים). מס הכנסה יישם את ההסדר לגבי כלל הנישומים שיצאו לפנסיה מוקדמת, החל משנת המס 1997.
  2. בעקבות הסדר רשות הנמלים נהגה נציבות מס הכנסה להחיל את הסדר המיסוי החלקי (מיסוי מחצית מהפרשות המעביד) גם על פורשים אחרים בפרישה מוקדמת. אולם משנת 2000, בעקבות הוספת סעיף 9א לפקודת מס הכנסה הקובע כי "קצבה מוכרת", תהיה פטורה ממס, בידי מי שהגיע לגיל פרישה, ההסדר אינו מיושם לגבי פורשים חדשים. "קצבה מוכרת" כוללת סכומים שהפקיד מקבל הקצבה מבלי שהיה זכאי לנכות אותם לפי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה. משמעות הוראה זו היא ביטול כפל המס על תשלומי קצבה של פורשים לפנסיה מוקדמת. אולם, סעיף 9אלא הוחל על קרנות הפנסיה שהוקמו לפני ה- 1.1.1995 כמו הקופה בה אתה חבר (להלן הקופות הוותיקות). בעקבות התיקון הפסיקה רשות המסים ליישם את תנאי הסדר רשות הנמלים לגבי פורשים חדשים לפנסיה מוקדמת.
  3. בנסיבות האמורות לעיל, פורשים לפנסיה מוקדמת, החברים בקופות הוותיקות, ממשיכים לשלם מס כפול על הפרשות המעסיק לקרן הפנסיה שלהם והם לא נהנים מפטור בעת ההפרשה מאחר ורשות המסים הפסיקה ליישם את הסדר רשות הנמלים, ובעת תשלום הפנסיה הם יחויבו בתשלום מס מאחר וסעיף 9א אינו חל לגביהם.
  4. נציבות תלונות הציבור פנתה למנהל הרשות על מנת שישוב ויבחן האם אין מקום למציאת פתרון לפורשים לפנסיה מוקדמת, החברים בקופות הותיקות, נוכח ביטול ההסדרים המינהלים שקדמו לתיקון בחוק. אולם, רשות המסים שבה על עמדתה הקודמת הנסמכת על הוראות החוק ועל דברי ההסבר להצעת החוק בה נקבע במפורש כי היא לא תחול על החברים בקרנות הוותיקות.
  5. לאחר בחינת תלונתך ועמדת רשות המסים לא מצאה נציבות תלונות הציבור מקום להסתייג מהחלטות רשות המסים בעניינך ולפיכך מסתיים הטיפול בתלונה.
 
 
בכבוד רב,
 
אמיר בריטברד, עו"ד
עוזר בכיר למנהל נציבות תלונות הציבור
 
 
 
 
 
 
 
רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול, ירושלים טל: 02-6665000 פקס: 02-6665204  מען למכתבים: ת.ד 1081, ירושלים 91010
ombudsman@mevaker.gov.il  www.mevaker.gov.il
 


  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.