דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

דיווח לקופת גמל - ייחוס תשלומים (מעסיק או עמית עצמאי), בקשה לייחס יתרה צבורה פטורה כיתרה צבורה שאינה פטורה או להיפך, בקשה לייחס תשלומים שסווגו כתשלומים שאינם תשלומים פטורים כתשלומים פטורים

תמצית הוראות סעיף 8 לחוזר גופים מוסדיים 2019-9-8 - מיום 29/07/2019 - מרכיבי חשבון בקופת גמל - תיקון - החל מינואר 2020.


הגדרות


"יתרה צבורה" במועד מסוים - הכספים שנצברו לזכותו של העמית בחשבונו בקופת הגמל באותו מועד;

"יתרה צבורה פטורה" - כספים שנצברו לזכותו של עמית בחשבונו בקופת הגמל הנובעים מתשלומים פטורים;

"יתרה צבורה שאינה פטורה" - כספים שנצברו לזכותו של עמית בחשבונו בקופת הגמל הנובעים מתשלומים שאינם תשלומים פטורים;

"תשלומים פטורים" - כהגדרתם בהגדרה תשלומים פטורים בסעיף 9א לפקודת מס הכנסה;


ניהול רשומות נפרדות בקופת גמל לקצבה

חברה מנהלת של קופת גמל לקצבה תנהל בעבור כל עמית, לכל אחד ממרכיבי חשבון קופת הגמל, רשומות נפרדות, לפי הוראות אלה:

א. תשלומים לקופת גמל בשל עמית שכיר או תשלומים בשל עמית עצמאי בקופת ביטוח שהופקה לפני יום כ"ג בניסן התשנ"ז (30 באפריל 1997) ששולמו לפני יום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000), או תשלומים לקופת גמל בשל עמית עצמאי בקופת גמל שאינה קופת ביטוח כאמור, ששולמו לפני יום כ"ג בניסן התשנ"ז (30 באפריל 1997);

ב. תשלומים ששולמו לקופת גמל שאינם תשלומים כאמור בפסקה (א) בהפרדה בין:

1) תשלומים שאינם תשלומים פטורים;

2) תשלומים פטורים.


רישום תשלומים מקופת גמל

חברה מנהלת תנהל בעבור כל עמית רישום מפורט בדבר תשלומים ומועדם, ששילמה לעמית מחשבון קופת הגמל, או בשלו, תוך פירוט מרכיבי חשבון קופת הגמל והרשומות הנפרדות, שמהם שולמו התשלומים וכן בדבר המס שנוכה במקור בשל תשלומים ששילמה כאמור.


ייחוס ורישום הפקדות

א. חברה מנהלת תנהל בעבור כל עמית רישום מפורט בדבר תשלומים לקופת הגמל ומועדם, תוך פירוט מרכיבי חשבון קופת הגמל והרשומות הנפרדות.

ב. תשלומים כאמור בסעיפים 3 עד 5, ייוחסו בין מרכיבי חשבון קופת גמל ובין רשומות נפרדות כאמור באותן הוראות, בהתאם לפרטים שמסר המעסיק או עמית-עצמאי לחברה המנהלת במועד ההפקדה.

ג. לא נמסר לחברה המנהלת של קופת גמל לקצבה דיווח לגבי ייחוס תשלומים בין רשומות נפרדות לפי סעיף 4(ב), יתבצע הייחוס לרשומות כאמור בהתאם לסכומים המרביים כאמור בפסקאות (1) ו-(3) בהגדרה 'תשלומים פטורים' בסעיף 9א לפקודת מס הכנסה, כך שתשלומים לחשבון העמית העולים על הסכומים האמורים יהיו תשלומים פטורים.

ד. על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) -

1) ביקש עמית לייחס יתרה צבורה פטורה כיתרה צבורה שאינה פטורה, תפעל החברה בהתאם לבקשת העמית.

2) ביקש עמית במועד משיכת הכספים מקופת הגמל לייחס יתרה צבורה שאינה פטורה כיתרה צבורה פטורה, תפעל החברה בהתאם לבקשת העמית, ובלבד שהעמית הסב יתרה צבורה פטורה אחרת הרשומה לזכותו בקופת גמל אחרת ליתרה צבורה שאינה פטורה, בהתאם לפסקה (1); ביקש העמית לבצע הסבה כאמור בין כספים המנוהלים בקופות גמל שונות, תעביר החברה בה נוהלה היתרה הצבורה הפטורה לחברה בה מנוהלת היתרה הצבורה שאינה פטורה וכן לעמית אישור להסבת כספים כאמור בהתאם לנוסח שבנספח א'; התקבלה בחברה בה מנוהלת היתרה הצבורה שאינה פטורה אישור כאמור, תסווג החברה את הכספים בהתאם לאישור האמור כיתרה צבורה פטורה.

3) ביקש עמית לייחס תשלומים שסווגו כתשלומים שאינם תשלומים פטורים כתשלומים פטורים, תייחס החברה את התשלומים בהתאם לבקשת העמית ובלבד שהתקיים אחד מאלה:

(א) שמצאה החברה המנהלת כי תשלומים ששולמו עד לסכומים המרביים כאמור בהגדרה 'תשלומים פטורים' בסעיף 9א לפקודת מס הכנסה, סווגו כתשלומים שאינם תשלומים פטורים בקופת הגמל או בקופת גמל אחרת.

(ב) שניתן לחברה המנהלת אישור בתוקף מחברה מנהלת אחרת בהתאם לסעיף קטן (ה), כי תשלומים ששולמו עד לסכומים המרביים כאמור בהגדרה 'תשלומים פטורים' בסעיף 9א לפקודת מס הכנסה, סווגו כתשלומים שאינם תשלומים פטורים בקופת גמל אחרת; על אף האמור, הפיקה החברה המנהלת אישור בהתאם לסעיף קטן (ה), לא תייחס החברה תשלומים כאמור במהלך החודשיים שלאחר הפקת האישור במקרה שהעמית הציג אישור מחברה מנהלת אחרת בהתאם לסעיף קטן (ה).

ה. ביקש עמית לקבל אישור בגין תשלומים שהופקדו לקופת גמל בהתאם לנוסח שבנספח ב', תפיק החברה המנהלת אישור בכפוף לתנאים הבאים:

1) לא הוגשה לחברה המנהלת במועד הפקת האישור, בקשה של העמית להעביר את הכספים המנוהלים לקופת גמל אחרת;

2) האישור יהיה בתוקף ל-10 ימי עסקים בלבד;

ו. הגדלת היתרה הצבורה בשל שחרור מתשלום, בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופות גמל), התשע"ג-2013, תיוחס למרכיב תגמולי העובד או למרכיב התגמולים, בהתאם לעניין.


תחולה

א. האמור בחוזר זה יחול על כל קופות הגמל.

ב. על אף האמור בסעיף קטן (א), הוראות סעיפים 7-10 לא יחולו על קופות גמל שהן קופות ביטוח שהופקו לפני יום 1 בינואר 2004.


תחילה

תחילתו של סעיף 8(ד) לחוזר ביום 1 בינואר 2020.
מרכיבי חשבון בקופת גמל - תיקון - חוזר גופים מוסדיים 2019-9-8 - מיום 29/07/2019.
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.