דף הבית
לתאום פגישת ייעוץ
1599-500-570
בי. פור יועצי פרישה בע''מ פרישה
סימולטור 161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

חקיקת בחירות או אחריות חברתית ?

אוסף הצעות חוק שהוגשו לאחרונה על ידי חברי כנסת העוסקות בזכויות עובדים בישראל

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – איסור פיטורים בעת טיפולי פוריות), התשס"ח-2008

סעיף 9(ה) לחוק עבודת נשים קובע שאסור לפטר עובד או עובדת הנעדרים מעבודתם בשל טיפולי פוריות לרבות טיפולי הפריה חוץ גופית. יוצא אפוא שעל מנת שיאסרו פיטורי אישה או גבר העוברים טיפולי פוריות, עליהם להיעדר היעדרות של ממש מהעבודה. במציאות יש נשים חרוצות רבות החשות מחויבות גבוהה למקום עבודתן, והן מגיעות לעבודה חרף הטיפולים הקשים ולעיתים ביום הטיפול עצמו, לפניו או אחריו. נשים אלה נעדרות לזמן קצר ביותר ולעיתים כלל אינן נעדרות. נוצר אפוא מצב אבסורדי לחלוטין, שבו החוק אינו מגן כלל על מי שעושה כל אשר לאל ידה שלא להיעדר מהעבודה, ומגונן (וזאת בצדק כמובן) רק על מי ששיעור ההיעדרויות שלה ניכר. מוצע לקבוע כי לעניין סעיף 9(ה) לחוק, יראו גם שינוי ממשי בשעות העבודה כהיעדרות.

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי הוצאות לצורך טיפול בקשיש), התשס"ח-2008

הצעת החוק באה לאפשר לבני משפחה להוציא כספים למען טיפול רפואי בהוריהם ובכך להגדיל את היכולת הכלכלית לסיוע של הדור הצעיר בהוריו והוצאות אלו כאמור יהיו מוכרות לצורך מס.
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), (תיקון - ריבית על כספי קופות הגמל), התשס"ח–2008
מטרת הצעת החוק הינה לחייב את קופות גמל לשלם ריביות על הכספים המגיעים לעמית, על הזמן שיכול לעבור בין תום תקופת הקופה לבין מועד העברת הכסף למבקש בפועל.


הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – עידוד העסקת עובדים מבוגרים), התשס"ח–2008

מטרת הצעת החוק הינה לעודד מעסיקים להעסיק עובדים מבוגרים דרך חיובם בדמי ביטוח לאומי בשיעור מופחת בגין עובדים מבוגרים, אחד האתגרים המרכזיים שעל מדינות העולם להתמודד עמם הוא התבגרות האוכלוסייה. בשנים הבאות צפויה עלייה ניכרת בשיעור המבוגרים באוכלוסייה ועמה ירידה תלולה בשיעור ההשתתפות של אוכלוסייה זו בשוק העבודה. לפי נתוני ה- OECD אם לא יתרחשו שינויים בשוק העבודה ובתוכניות הפרישה יוכפל שיעור המבוגרים שמחוץ לשוק העבודה עד לשנת 2050. בשנים האחרונות ישנה עליה מתמדת בתוחלת החיים, עליה זו בתוחלת החיים הביאה לגידול במספר המבוגרים באוכלוסיה בישראל. דא-עקא, שאוכלוסיית המבוגרים אינה זוכה לשמור על יחסה באוכלוסיה בכל הנוגע לשיעור השתתפותה בשוק העבודה אצל עובדים שגילם עולה על 55, זאת אפילו בהשוואה למדינות מפותחות אחרות בעולם. חשיבותם של עובדים מבוגרים כמשאב לשוק העבודה, באה לידי ביטוי ביתרונות היחסיים שהם מביאים איתם, בדמות ניסיון ובגרות לעומת עובדים צעירים יותר, שעות פנאי רבות יותר להקדיש לעבודה ופחות בעיות של עובדים צעירים שנאלצים לצאת באופן תכוף למילואים, חופשת לידה, או לכל עניין משפחתי שנוגע לחיי המשפחה וניהולה. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בישראל הוא נמוך משמעותית לעומת רוב המדינות המפותחות, בבריטניה שיעור ההשתתפות עומד על 63.5%, בשבדיה על 65% ובאוסטרליה על 65.7%, זאת כאמור לעומת שיעור השתתפות של 56.7% בישראל.


הצעת חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון – הגבלת פיטורים במקום בו חל מצב מיוחד בעורף), התשס"ח–2008

אזור עוטף עזה והיישובים בו סובלים כבר למעלה משבע שנים מהתקפות רקטות חוזרות ונשנות. לאחרונה נוכחנו בהרחבת מעגל הטרור וירי הרקטות התרחב גם לערים הסמוכות כגון אשקלון. המצב הבלתי נסבל גורם פעמים רבות לשיבוש סדרי החיים באזורים אלו וכתוצאה מכך להפסד ימי עבודה, איחורים נשנים ובעיות נוספות שונות בקרב רבים. לפיכך עובדים רבים מפוטרים, עקב איחורים חיסורים ובעיות שונות הנובעות ממצב החירום ומהתקפות רקטות הקסאם והגראד על יישובי עוטף עזה והערים הסמוכות. נוסף על כך, המצב הכלכלי הקשה ממילא באזור מכביד עוד יותר על מאמצי המפוטרים למצוא עבודה חדשה ועובדים אלו נותרים לרוב ללא מקום תעסוקה וללא יכולת לפרנס את משפחותיהם בכבוד. חוק זה בא למנוע פיטורים בלתי צודקים ובלתי הכרחיים על מנת להקטין את הנזק הצפוי לאותם עובדים מפוטרים בכוח על ידי הגבלת אפשרותם של מעסיקים לפטרם. כמו כן, נועד החוק ליצור את האיזון הראוי בין רצונם וצרכם הראוי של המעסיקים בגמישות העסקת עובדים לבין זכותם של האחרונים לפרנס עצמם ואת משפחותיהם ביושר ובכבוד ומקנה לשר התעסוקה שיקול דעת בעניין פיטורי עובדים באזורים עורפיים הנמצאים בזמן מסוים במצב בטחוני מיוחד המחייב התערבות הממשלה. לפיכך, בהצעת חוק זו, מוצע לתקן את סעיף 2 לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו–2006, כך שכל עובד שמקום עבודתו הקבוע או מקום מגוריו הקבוע נמצא באזור שהוכרז כאזור עליו חל מצב מיוחד בעורף יהיה מוגן מ- פיטורים אלא באישור השר. כמו כן, השר לא יתיר פיטורים אם הם קשורים למצב המיוחד בעורף. עוד מוצע, שמעביד שהוא קבלן כוח אדם והעובד הועסק אצלו לפחות שישה חודשים יראו לעניין הצעת חוק זו, גם הפסקה זמנית של העסקתו כפיטורים.


הצעת חוק שכר מינימום (תיקון – שכר מינימום למאבטחים), התשס"ח–2008


שכרו של מאבטח לא יפחת מ- 80 אחוזים מהשכר הממוצע; לעניין סעיף זה – "מאבטח" – אדם המועסק בחברת שירותי שמירה, אשר יש בידיה רישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב– 1972.
המאבטחים עומדים בחזית הנפגעים והם חוסמים בגופם את המפגעים בסופרמרקט, במסעדות ובקניונים. חלק לא מבוטל מהמאבטחים הם עולים חדשים. למרות האחריות הכבדה המוטלת עליהם, שכר המאבטחים זעום ביותר. כוונת הצעת החוק לתגמל עובדים אלה כראוי.
הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון – גיוס לצה"ל ילדו של עובד), התשס"ח– 2008.
יום הגיוס לצבא הגנה לישראל הוא יום משמעותי מאוד בחיי הורי המתגייס. ההורים בוחרים ללוות את בנם אל לשכת הגיוס, ממנה ישלח כחייל חדש לשירותו הצבאי, גם אם הדבר כרוך בהפסד כספי בשל אי התייצבות לעבודה. בשל העובדה כי במדינת ישראל "כל העם צבא" וכי המדובר באירוע חריג ומרגש, מוצע לאפשר להורה המלווה את ילדו אל לשכת הגיוס לשם התייצבות לשירות, להיעדר מן העבודה למשך חצי יום בלא שיום זה יובא במניין ימי החופשה.


הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – חופשת לידה להורה יחיד), התשס"ח–2008


סעיף 6 לחוק עבודת נשים מקנה כיום לאב זכות לחופשת לידה בשני מצבים בלבד: כשנבצר מהאם לטפל בילד מחמת נכות או מחלה (פיסקה (ז1)) או כשהאם ויתרה על חלק מחופשת הלידה וחזרה לעבודה (פיסקה (ח)). החוק אינו נותן כל פתרון לאב, שהוא הורה יחיד, לשם דוגמא – אב שנותר עם תינוקו לאחר שהאם נפטרה בלידה או סמוך לה. לפיכך מוצע לקבוע, שאב שהוא הורה יחיד יהיה זכאי לחופשת לידה כמו אם. הסדר זה יחול מכוח סעיף 6א אף על ילד מאומץ עד גיל 10.


הצעת חוק לעידוד העסקת עולים מאתיופיה (הוראת שעה), התשס"ח-2008


מטרתו של חוק זה, לעודד את השתלבותם של עובדים ממוצא אתיופי בשוק העבודה על ידי מתן תמריצים למעסיקים להעסקתם. הסיבות לקשיי הקליטה של בני הקהילה האתיופית כבר נדונו רבות. אנו מאמינים, כי בין השאר, כניסה של עובדים ממוצא אתיופי למעגל העבודה תצמצם את בעיות קהילת העולים מאתיופיה באופן משמעותי. לאחר שהכנסתם תעלה, ירדו אחוזי האבטלה והעוני, ועובדה זו תאפשר רווחה כלכלית לבני הקהילה. זאת ועוד: במצב של אינטראקציה מתמדת של בני הקהילה עם וותיקי המדינה במקומות העבודה החדשים, יהיה תהליך הקליטה ולמידת השפה העברית קל הרבה יותר וייווצר "כור היתוך" אפקטיבי שיקלוט היטב את בני הקהילה. ברבות השנים נעשו מאמצים כבירים במסגרת החוק ובוועדות הכנסת השונות על מנת לעודד את עולי אתיופיה לצאת לעבודה, אך עובדה היא שעד עצם יום זה, קיים פער עצום בין שיעורי האבטלה בקהילה לבין שיעורי האבטלה הכלל-ארציים. בשל כך, שומה על המחוקק לנסות ולמצוא רעיונות ופתרונות יצירתיים, אשר יובילו להורדת שיעורי האבטלה והעוני בקרב קהילת העולים מאתיופיה באופן ממשי.מטרת החוק, שעלותו התקציבית בטלה בשישים לעומת היתרונות העצומים שטמונים בו, היא להביא לקליטתם החיובית והמהירה של עולי אתיופיה בארצנו, על-ידי הענקת תמריצים כספיים למעסיקים הבוחרים להעסיק עובדים ממוצא אתיופי.

צר המקום מלהכיל את כל הצעות החוק שהוגשו בחודשים האחרונים.......מיפוי כספי פיצויים כספי תגמולים
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook Google Plus
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook +Google
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.