דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

חילופי מעסיקים - רצף זכויות עובדים

קו הפרדה אדום

המעסיק התחלף ? המפעל נמכר לבעלים חדשים ? החברה מוזגה לחברה אחרת ?

 
רצף זכויות עובדים בעת חילופי מעבידים מעוגן במסגרת דיני עבודה שונים. במסגרת מאמר זה נביא דוגמאות איך שמירה על זכויות עובד הממשיך לעבוד באותו מקום עבודה, גם לאחר חילופי מעסיקים, באה לידי ביטוי בחוקי עבודה שונים.
 
מעבר לחוקי עבודה, גם במסגרת פסקי דין, חוזרים השופטים על ההלכה כי מתקיימת רציפות זכויות ותנאי עבודה של עובד מכוח המשך עבודה באותו מקום עבודה אף אם המעביד התחלף. קיים קשר מרכזי ומשמעותי בין עובד למקום עבודה המחייב הגנה על זכויות העובד !
 
 
חילופי מעסיקים - פירוט חובות מעסיק "חדש" כלפי עובד הממשיך לעבוד באותו מקום עבודה וקיומו של רצף זכויות בעת חילופי מעבידים, במסגרת חוקי עבודה שונים:
 

פיצויי פיטורים - סע' 1 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963 -

(א) מי שעבד שנה אחת ברציפות – ובעובד עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות – אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי פיטורים.

"עונה" לענין חוק זה – שלושה חדשים רצופים בשנה שבהם עבד לפחות 60 יום.

(ב) עובד שעבר ממקום עבודה למקום עבודה אצל אותו מעביד ונתחלפו המעבידים במקום העבודה הנוכחי, זכאי לקבל פיצויי פיטורים מהמעביד הקודם בעד תקופת עבודתו אצלו או במקום העבודה הקודם כאילו פוטר העובד ביום חילופי המעבידים כאמור; קיבל המעביד החדש כאמור על עצמו, על פי התחייבות בכתב כלפי העובד, את האחריות לפיצויי הפיטורים שהיה העובד זכאי לקבלם מהמעביד הקודם כאמור, יהיה המעביד הקודם פטור מתשלום הפיצויים ויראו לענין חוק זה את תקופת עבודתו של העובד אצל המעביד הקודם או במקום העבודה הקודם כאילו עבד במקום העבודה הנוכחי.
 
 

שכר עבודה ותשלומים לקופת גמל - ערבות מעביד חדש לחוב קודמו - סע' 30 לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 -

(א) עבר מפעל מיד ליד או חולק או מוזג, אחראי גם המעביד החדש לתשלום שכר עבודה ולתשלומים לקופת גמל המגיעים מן המעביד הקודם, אלא שהמעביד החדש רשאי, על ידי הודעה שיפרסם במפעל ובעתונות בדרך הקבועה בתקנות, לדרוש שתביעות תשלומים כאמור יוגשו לו תוך 3 חודשים מיום ההעברה, החלוקה או המיזוג, ואם פרסם את ההודעה אחרי יום זה - מיום הפרסום. המעביד החדש לא יהיה אחראי לתשלום תביעות שיוגשו לו כעבור התקופה של 3 חודשים כאמור.

(ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על העברת מפעל, חלוקתו או מיזוגו עקב פשיטת רגל או עקב פירוק של חברה או אגודה שיתופית בגלל אי- יכלתה לשלם חובותיה.
 
 

דמי מחלה - תקופת הזכאות המקסימלית לדמי מחלה - סע' 4 לחוק דמי מחלה, תשל"ו-1976 -

(א) תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה מלא שהעובד עבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה החל מהיום שבו חל עליו חוק זה ולא יותר מ-90 יום, בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה על פי חוק זה.

(ב) עובד שבחודש פלוני לא עבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה בכל ימי העבודה שבאותו חודש, יראו, לענין סעיף קטן (א), 25 ימי עבודה כחודש עבודה מלא, ואם נהוג במקום העבודה שבוע עבודה בן חמישה ימים - 21.66 ימי עבודה, וחלק של חודש עבודה מלא יזכה את העובד בדמי מחלה יחסיים.
 
 

חופשה שנתית - אורך החופשה - סע' 3(א) לחוק חופשה שנתית, תשי"א-1951 + עובד זמני בשכר - סע' 4(א) לחוק חופשה שנתית, תשי"א-1951

3(א)  אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד הוא..........

4(א)  סעיף 3 אינו חל על עובד בשכר שעבד פחות מ- 75 ימים רצופים, אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד, בין בשנת עבודה אחת ובין בשתי שנות עבודה רצופות. לעובד כאמור תשולם תמורת חופשה, כמפורש בפרק השלישי.
 
 

דמי הבראה - (מקור הזכות לדמי הבראה הינו בהסכם קיבוצי בדבר תשלום דמי הבראה או בצו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה ולא בחוק).

 
במסגרת הסכם קיבוצי כללי בדבר תשלום דמי הבראה מיום 13.07.1998 נקבע בין היתר כי:

4. העובד יהיה זכאי לדמי הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו. עובד כאמור, יהיה זכאי גם לחלק היחסי עבור חלק מהשנה.

6. קצובת ההבראה תשולם באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה.

 

הודעה מוקדמת - חובה ליתן הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות - סע' 2(א) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001 -

 
2(א) מעביד המבקש לפטר עובד ייתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים, לפי הוראות חוק זה.
 
הערה: אורכה של תקופת ההודעה המוקדמת ייקבע לפי הוותק המצטבר של העובד באותו מקום העבודה.
 
האם מעסיק חייב לשלם לעובד דמי הודעה מוקדמת במקרה של חילופי מעסיקים במפעל ?  ע"ע 28597-03-11 דבוש נורית נ' מנעולי ירדני אחזקות (2005) בע"מ
 
 

היעדרות מעבודה - זכות להיעדר - סע' 7(ד)(1) לחוק עבודת נשים, תשי"ד 1954 -

 
7(ד)(1) עובדת רשאית להיעדר מהעבודה, מתום חופשת הלידה, מספר חדשים כרבע מספר החדשים שבהם עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, אך לא יותר משנים עשר חודשים מיום הלידה וחלק של חודש לא יבוא במנין, ואולם ממספר החודשים שתהיה העובדת רשאית להיעדר בהתאם לפסקה זו, יופחתו מספר השבועות שבהם עלתה חופשת הלידה שנוצלה על ידי העובדת לפי סעיף 6(ב)(1), על ארבעה עשר שבועות, או על תקופה של ארבעה עשר שבועות, בתוספת הארכות;
 
 
 
 
אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד.


המעסיק פשט רגל ? המפעל נסגר ? החברה בהליכי פירוק ? - פשיטת רגל של מעסיק או פירוק חברה - זכויות עובדים
 
העברת עובדים ממעסיק למעסיק ו/או העברת הבעלות על קופת הגמל - חוזר מס הכנסה מס' 6/2011 מיום 15/05/2011
 
העברת עובדים בין מעבידים - העברת קופות בין מעבידים - באישור פקיד שומה - כללי מס הכנסה (פטור ממס בשל העברה ושינוי יעוד של כספים בקופת גמל), התש"ן- 1990
 
 
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.