דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 103), התשס"ח–2007

 
 
 
 
תיקון סעיף 348
1.
בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 348 –
 
 
(1)       במקום כותרת השוליים יבוא "סכום מרבי, סכום מזערי וסכום שלא יובא בחשבון";
 
 
(2)       אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
 
 
 
"(א1)  לעניין דמי ביטוח המשתלמים לפי הוראות סעיף 335, לא תובא בחשבון ההכנסה של מבוטח מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה[2], שאינה הכנסה מעבודתו כעובד או כעובד עצמאי, אשר אינה פטורה מתשלום דמי ביטוח לפי סעיף 350 ואינה עולה על סכום השווה ל-25% מהשכר הממוצע."
תיקון סעיף 350
2.
בסעיף 350 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), במקום פסקאות (6) ו-(7) יבוא:
 
 
"(6)     הכנסה החייבת במס לפי הוראות סעיף 125ב
לפקודת מס הכנסה, שאינה הכנסה לפי סעיף 373א,  וכן הכנסה החייבת במס לפי הוראות סעיף 125ג(ב) או (ג) לפקודת מס הכנסה;
 
 
(7)  הכנסה מדמי שכירות שחלות עליה הוראות סעיף 122 לפקודת מס הכנסה, הכנסה מדמי שכירות מחוץ לישראל שחלות עליה הוראות סעיף 122א לפקודת מס הכנסה והכנסה שאינה הכנסה מעבודה כעובד או כעובד עצמאי, הפטורה ממס לפי כל דין, למעט הכנסה מפנסיה מוקדמת כהגדרתה בסעיף 345ב(א), ולמעט הכנסה שיקבע שר האוצר, בהסכמת שר הרווחה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת;"
תיקון סעיף 371
3.
בסעיף 371 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
 
 
"(ב)     על אף האמור בסעיף קטן (א) ובהוראות שנקבעו לפיו, מבוטח שהוא עובד, עובד עצמאי או עובד ועובד עצמאי, שיש לו גם הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2 לפקודת מס הכנסה אשר אינה הכנסה מעבודתו כעובד ואינה הכנסה מעבודתו כעובד עצמאי (בסעיף זה – הכנסה אחרת), ישלם דמי ביטוח גם בעד הכנסתו האחרת, בשיעור החל על הכנסה אחרת של מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, וזאת אף אם הכנסתו האחרת פחותה ממחצית סך הכנסותיו."
הוספת סעיף 373א
4.
אחרי סעיף 373 לחוק העיקרי יבוא:
 
 
"מועד חיוב מיוחד בדמי ביטוח
373א.
הפיקה חברה מהחברות המנויות בסעיפים 64 עד 64א1 לפקודת מס הכנסה, לפי העניין, הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה, בשנת מס פלונית, יראו את ההכנסה האמורה כאילו חולקה בסוף אותה שנת מס לחברי החברה או לבעלי המניות בה, לפי העניין, והכל בהתאם לזכאותם היחסית ברווחי החברה במועד האמור."
תיקון לוח י'
5.
בלוח י'[3] –
 
 
(1)       תחת הכותרת "שיעור דמי הביטוח בעד שנת 2008", בטור ג', תחת הכותרות "אחוזים מההכנסה או מהשכר לפי סעיפים 337(א) ו-340(א)", "על החלק העולה על 60% מהשכר הממוצע" ו-"למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי", במקום האמור בו יבוא:
 
 
 
"– 
 
 
 
0.16
 
 
 
1.67
 
 
 
 
 
 
0.07
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.31
 
 
 
0.14
 
 
 
3.65
 
 
 
7";
 
 
(2)       תחת הכותרת "שיעור דמי הביטוח בעד שנת 2009 ואילך", בטור ג', תחת הכותרות "אחוזים מההכנסה או מהשכר לפי סעיפים 337(א) ו-340(א)", "על החלק העולה על 60% מהשכר הממוצע" ו-"למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי", במקום האמור בו יבוא:
 
 
 
"–
 
 
 
0.16
 
 
 
1.67
 
 
 
 
 
 
0.07
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.31
 
 
 
0.14
 
 
 
3.65
 
 
 
7";
 
 
(3)       תחת הכותרת "שיעור דמי הביטוח בעד שנת 2008", במקום טור ה' יבוא:
 
 
 
"טור ה'
 
 
 
הקצבות אוצר המדינה לפי סעיף 32(ג1)
 
 
 
0.09
 
 
 
 
 
 
0.08
 
 
 
0.03
 
 
 
0.02
 
 
 
0.06
 
 
 
0.02
 
 
 
0.1
 
 
 
0.02
 
 
 
0.25
 
 
 
0.67"
 
 
(4)       תחת הכותרת "שיעור דמי הביטוח בעד שנת 2009 ואילך", במקום טור ה' יבוא:
 
 
 
"טור ה'
 
 
 
הקצבות אוצר המדינה לפי סעיף 32(ג1)
 
 
 
0.09
 
 
 
 
 
 
0.08
 
 
 
0.03
 
 
 
0.02
 
 
 
0.06
 
 
 
0.02
 
 
 
0.1
 
 
 
0.02
 
 
 
0.25
 
 
 
0.67"
 
 
 
תיקון חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה)
[מס' 2]
6.
בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), התשס"ה–2005[4] –
 
 
(1)       בסעיף 2(1), המתקן את סעיף 32(ג1)(1) לחוק העיקרי –
 
 
 
(א)      בפסקת משנה (א), במקום "8.16%" יבוא "7.92%";
 
 
 
(ב)       בפסקת משנה (ב), במקום "5.82%" יבוא "5.65%";
 
 
(2)       בסעיף 7(א), בפסקה (1) –
 
 
 
(א)      בפסקת משנה (א), במקום "7.98%" יבוא "7.74%";
 
 
 
(ב)       בפסקת משנה (ב), במקום "5.82%" יבוא "5.65%".
תחילה
7.
תחילתו של חוק זה ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008)  (להלן – יום התחילה).  
תחולה
 
8.
הוראות סעיפים 348, 350, 371, 373א ולוח י' לחוק העיקרי כנוסחם בחוק זה יחולו על הקצבות מאוצר המדינה ועל דמי ביטוח המשתלמים בעד יום התחילה ואילך.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
 
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
 
שמעון פרס
נשיא המדינה
 
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת


*  התקבל בכנסת ביום י"ז בטבת התשס"ח (26 בדצמבר 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק – הממשלה 335, מיום ג' בחשוון התשס"ח (15 באוקטובר 2007), עמ' 16, עמ' 117.
[1] ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשס"ח, עמ' ...
[2] דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.
[3] ס"ח התשס"ה, עמ' 809, עמ' 812 ו-813.
[4] ס"ח התשס"ה, עמ' 346; התשס"ה, עמ' 814.


זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.