דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

חוק גיל פרישה (תיקון מס' 6), התשע"ז–2017

מיום 24/07/2017

  
 
חוק גיל פרישה (תיקון מס' 6), התשע"ז–2017*

תיקון סעיף 6

1.

בחוק גיל פרישה, התשס"ד–2004‏ [1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 6(3), במקום "אוגוסט 1955" יבוא "מרס 1956".

תיקון סעיף 9

2.

בסעיף 9 לחוק העיקרי –

   

(1) בסעיף קטן (ב), במקום "ד' באייר התשע"ז (30 באפריל 2017)" יבוא "כ"ו בחשוון התשע"ח (15 בנובמבר 2017)";

   

(2) בסעיף קטן (ג), במקום "ח' באב התשע"ז (31 ביולי 2017)" יבוא "ל' בשבט התשע"ח (15 בפברואר 2018)";

   

(3) בסעיף קטן (ד), המילים "ואת חלק א' בלוח א'1 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995," – יימחקו;

   

(4) בסעיף קטן (ה), במקום "לא החליטה" יבוא "הביא השר לאישור ועדת הכספים של הכנסת את המלצותיו כאמור בסעיף קטן (ב) ולא החליטה", ובסופו יבוא "לא הביא השר את המלצותיו לוועדת הכספים של הכנסת ולא החליטה ועדת הכספים של הכנסת אחרת – יהיה גיל הפרישה לאישה 62.".

תיקון התוספת

3.

בתוספת לחוק העיקרי, בחלק ב', במקום הקטע החל במילים:

   

"מאי 1947 עד יולי 1955

62"

ועד המילים:

 

"דצמבר 1958 ואילך

64"

יבוא:

 

"מאי 1947 עד פברואר 1956

62

מרס 1956 עד אוקטובר 1956

62 ו־4 חודשים

נובמבר 1956 עד יוני 1957

62 ו־8 חודשים

יולי 1957 עד פברואר 1958

63

מרס 1958 עד אוקטובר 1958

63 ו־4 חודשים

נובמבר 1958 עד יוני 1959

63 ו־8 חודשים

יולי 1959 ואילך

64".

תיקון חוק
הביטוח הלאומי

[מס' 197]

4.

בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995‏ [2] –

   

(1) בסעיף 1, במקום ההגדרה "גיל הפרישה" יבוא:

     

""גיל הפרישה" –

       

(1) לגבי גבר – הגיל הקבוע לו בהתאם לחודש לידתו בחלק א' בלוח א'1;

       

(2) לגבי אישה – הגיל הקבוע לה בהתאם לחודש לידתה לפי חלק א' בלוח א'1, ואם היא נולדה בשנת 1956 ואילך – הגיל הקבוע לה בהתאם לחוק גיל פרישה, התשס"ד–2004;";

   

(2) בסעיף 406(1), במקום "לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק א' בלוח א'1" יבוא "לגביה";

   

(3) בלוח א'1, בחלק א', תחת הכותרת "לאישה", במקום הקטע החל במילים:

   

"מאי 1947 עד יולי 1955

62"

ועד המילים:

 

"דצמבר 1958 ואילך

64"

יבוא:

 

"מאי 1947 עד דצמבר 1955

62".

 
 
 
בנימין נתניהו

ראש הממשלה

 
 
 
משה כחלון

שר האוצר

       

ראובן ריבלין

נשיא המדינה

 

יולי יואל אדלשטיין

יושב ראש הכנסת

 
 

* התקבל בכנסת ביום א' באב התשע"ז (24 ביולי 2017); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 721, מיום י"א בתמוז התשע"ז (5 ביולי 2017), עמ' 220.

[1] ס"ח התשס"ד, עמ' 46; התשע"ז, עמ' 302.

[2] ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ז, עמ'....לעת עתה: גיל פרישה לנשים יישאר 62  - עדכון מתוך הודעה לעיתונות של ועדת הכספים מיום 20/03/2017.
 
דחיית גיל הפרישה לנשים - פרק י' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016.
      
עדכון - 11/2016 - ועדת הכספים עצרה את ההעלאה הצפויה של גיל הפרישה לנשים החל מחודש ינואר 2017 - הודעה לעיתונות - ועדת הכספים - מיום 7 בנובמבר 2016
 
ועדת הכספים: העלאת גיל הפרישה לנשים תידחה לפחות עד פברואר 2018  - הודעה לעיתונות - ועדת הכספים - מיום 17 ביולי 2017
 
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.