דף הבית
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ מבית PROFIT שרותים פיננסים פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

חוזר מס' 2/2006 נציבות שירות המדינה- בחירת קופת גמל ופנסיה

 
 
ירושלים,ט"ז בשבט התשס"ו
14 בפברואר 2006
                  
חוזר מס'  2/2006
 
 
אל: הסמנכ"לים למינהל ולמשאבי אנוש במשרדי הממשלה וביחידות הסמך
מנהלי משאבי אנוש במשרדי הממשלה וביחידות הסמך
מנהל אגף כח אדם בהוראה, משרד החינוך
מנהל תחום גימלאות ופיצויים, אגף כח אדם בהוראה, משרד החינוך
 
שלום רב,
 
הנדון: עדכונים בנושא גימלאות - חוזר מס' 6
 
הגדלות שירות
בהתאם להחלטת הממשלה 4142 מיום 9.8.05 החל מיום 1.1.06 לא יורה נציב שירות המדינה על הגדלת תקופת שירות של עובד לענין קיצבה, מטעמים שאינם מנויים בסעיפים 85.143 – 85.144 לתקשי"ר.  לפיכך, יאושרו הגדלות שירות אך ורק בגין עילות המפורטות בתקשי"ר או מכח הסכמים קיבוציים. לא יינתנו הגדלות שירות בגין עילות אחרות כגון עובד מצטיין, מצב סוציאלי או עידוד פרישה.
 
אובדן כושר עבודה
 
עובד אשר מבוטח לפנסיה בביטוח מנהלים שיעור א.כ.ע. נקבע בנפרד מהפרשותיו לצורך חסכון פנסיוני, עד היום נקבע בשירות המדינה א.כ.ע. קבוע ועקב זאת נוצר מצב שסוכני הביטוח קבעו מראש לעובד שיעור הפרשות של 2.5% לצורך א.כ.ע. כאשר עפ"י הטבלאות הביטוחיות ניתן היה לבטח את העובד באחוזים נמוכים מ – 2.5%, כך נוצר מצב שהמדינה שילמה יותר מאשר אמורה היתה לשלם בגין ביטוחו של העובד, לפיכך מהיום ואילך בחוזים החדשים אשר יחתמו עם העובדים וכן בחידושי החוזה יש לדאוג שא.כ.ע. ישולם בהתאם לטבלאות הביטחיות ועד לתיקרה של 2.5% וכן א.כ.ע. לא יקבע כקבוע ובעת הצורך נתאים את א.כ.ע. למצבו הביטוחי של העובד אך בכל מקרה המדינה תפריש עד 2.5%.
קופת גמל לשכירים
על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) 2005, עובד זכאי לבחור את קופת הגמל אליה יופרשו הכספים אשר להם הינו זכאי ממקום עבודתו.  לפיכך לגבי העובדים אשר מופרשים כספים בגינם לקופת גמל לשכירים עבור "החזר הוצאות" ו"עבודה נוספת" זכאים לבחור קופה אחרת מאשר נקבע עד היום בהתאם להסכמים הקיבוציים.  (מצ"ב נספח א' טופס לבחירת קופת גמל).
 
בנוסף העובד יגיש את הטפסים הנדרשים ע"י הקופה אליה הינו עובר.
 
מעבר מקרן פנסיה לקופת גמל וכן ההפך
עובד רשאי לעבור מקרן פנסיה לקופת גמל וכן ההפך בגין רכיבי השכר אשר אינם מוגדרים כמשכורת קובעת עפ"י חוק שירות המדינה גימלאות קרי "עבודה נוספת".
 
המעבר יעשה בהתאם לבקשת העובד, המעבר יאושר בכל חודש בחודשו.
 
יש לציין שבשלב הנוכחי אין העברת כספים שהצטברו בקופת גמל לקרן פנסיה וכן ההפך, לפיכך ממועד ההפרשות לאחר הגשת הבקשה יועברו ההפרשות לקופה החדשה בהתאם לבקשת העובד.
 
הכספים אשר נצטברו בקופה הקודמת יוותרו שם בהתאם לתקנון הקופה.
 
מצ"ב טופס בקשה של העובד אשר ימלא ביחידה (מצ"ב נספח ב'). בנוסף ימלא העובד את כל הטפסים של הקופה אליה הינו עובר. 
 
בנוסף ימולאו הטפסים הנדרשים ע"י הקופה אליה עובר העובד.
 
עובד המעוניין להגדיל את הפרשותיו לקופת גמל לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים ימלא את הטופס אשר נקבע ע"י החשב הכללי.
 
 
 
 
                                                                                                          בברכה,
                                                                                                    
                                                                                                          ציון לוי
                                                                                                 מנהל האגף (בפועל)
 
 

 
 
נספח   א'
 
 
אל:      יחידת משאבי אנוש במשרד/יחידה____________
 
 
מאת:   שם העובד_______________          מספר זהות_______________
 
 
 
הנדון:  בחירת קופת גמל לשכירים


1.      ידוע לי כי קופת הגמל לשכירים ששמה נקוב בהסכמים הקיבוציים החלים עלי בהתאם לדירוגי הינה ___________________

2.      הנני מעונין כי ההפרשות עבורי יבוצעו לקופת הגמל כאמור להלן:
 
        קופת הגמל ששמה נקוב בהסכם הקיבוצי החל עלי  _______________  
 
        קופת הגמל אחרת בהתאם לבחירתי  _______________

3.      אבקשכם להפריש את הסכומים בעדי לקופת הגמל לשכירים, כאמור בסעיף 2, החל ממשכורת חודש ___________

4.      ידוע לי כי באפשרותי לפנות לארגון העובדים היציג לשם קבלת מידע רלוונטי בענין.
 
 
 
בברכה,
 
 
תאריך:  ______________
 
 
 
 
 
 
העתק:  יחידת משכורת
 
 
 
 
 
                                                                                                            גמ 2005-1567

 
נספח   ב
 
 
 
אל:      יחידת משאבי אנוש במשרד/יחידה____________
 
 
מאת:   שם העובד_______________          מספר זהות_______________
 
 
 
הנדון:  מעבר מקופת גמל לעצמאים לקרן פנסיה/מקרן פנסיה לקופת גמל


        מעבר מקופת גמל לעצמאים/לקרן פנסיה  _______________ 
 
        מעבר מקרן פנסיה לקופת גמל/לעצמאים  _______________

 
1.      החל ממשכורת חודש ______ אבקשכם להפריש את הכספים המגיעים לי בגין "עבודתי הנוספת" עפ"י בחירתי לעיל.
 
2.      ידוע לי כי באפשרותי לפנות לארגון העובדים היציג לשם קבלת מידע רלוונטי בענין.
 
 
 
בברכה,
 
 
תאריך:  ______________
 
 
 
 
 
 
העתק:  יחידת משכורת
 
 
 
 
 
                                                                                                            גמ 2006-75
 


  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.