דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
סימולטור פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

זכאות לפיצויי פיטורים לעובד שהתפטר מעבודתו לאחר שהגיע לגיל פרישה

קו הפרדה אדום

איך מפרשים את סעיף 11 (ה) לחוק פיצויי פיטורים ?

 

איך מפרשים את סעיף 11(ה) לחוק פיצויי פיטורים?

 
 

11(ה). התפטרות אחרת שדינה כפיטורים – התפטר עובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים; ואולם מותר לזקוף על חשבון פיצויי הפיטורים המגיעים מכוח סעיף קטן זה, או במקומם, כל סכום המשתלם לעובד מקופת גמל, כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה, עקב תשלומי המעביד לקופה, ושנועד לשמש כפיצויי פיטורים או לבוא במקומם, והוא אף אם לא נתקיימו התנאים האמורים בסעיפים 14 או 20.

 
דיון: ראשית, לפי סעיף 11(ה) לחוק פיצויי פיטורים גם לעובד המתפטר מיוזמתו מעבודתו, לאחר שהגיע לגיל פרישה לפי החוק, מגיעים לו פיצויי פיטורים, ואולם נשאלת השאלה, איך מפרשים את הסעיף ובייחוד האם הכוונה לזקוף על חשבון פיצויי פיטורים את יתרת הפיצויים בקופת הגמל, קרן הפנסיה ו/או פוליסת ביטוח המנהלים או למעשה יתרת פיצויים זו בקופות באה במקום פיצויי פיטורים ועל המעביד לא חלה חובה לבצע השלמה לסך הפיצויים המגיעים לעובד על פי החישוב לפי החוק ?
 
על מנת להשיב על שאלה זו, איך מפרשים את הסעיף ומהי כוונת המחוקק בניסוח זה נפנה לדברי כבוד נשיא בית המשפט סטיב אדלר בפסק הדין עע 1123/02 פנחס אופנר נ' המרכז הרפואי "שערי צדק", המפנה הוא עצמו לדברי השופט בפסק הדין - דב"ע מא/115-3 ישיבת בני-עקיבה "אהל-משה" - שמחה זגורי, פד"ע י"ג 171 בהתייחסו לנושא זה:
 
"... כל אימת שמדובר בפרישה לפנסיה ומתעוררת שאלה של פיצויי פיטורים, יש לבדוק כיצד הוסדרה זכות זו במסגרת התכנית של יציאה לפנסיה....לפרישה מחמת גיל שלא במסגרת מערכת פנסיונית - מתייחס החוק לכל 'התפטרות' על כל הנובע מכך לעניין סעיף 11(ה) לחוק פיצויי פיטורים."


מכאן, (ולאור האמור בסעיף 11(ה) לחוק), יציאתו של המערער לגמלאות נחשבת כפיטורים ומזכה אותו בפיצויי פיטורים, כאשר מהסכום המגיע לו יש לנכות את הסכום שעמד לרשותו בתור פיצויי פיטורים בביטוח מנהלים. לעומת זאת, אין ספק כי פוליסת ביטוח המנהלים של המערער כוללת הפרשות על חשבון פיצויי פיטורים וניתן לאתר הפרשות אלה.

סעיף 11(ה) לחוק פיצויי פיטורים מפנה לסעיף 14 לאותו חוק, שזו לשונו:

"תשלום לקופת תגמולים, לקרן-פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעביד והעובד ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר על ידי שר העבודה ובמידה שאושר."

על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים הפרשות לקופת תגמולים יבואו "במקום פיצויי פיטורים" רק בנסיבות שצוינו בסעיף, דהיינו: הוראה כזו בהסכם קיבוצי או אישור שר העבודה. במקרה דנן, ההסכם הקיבוצי אינו קובע כי הפרשות לביטוח מנהלים באות במקום פיצויי פיטורים. האמור בהסכם הקיבוצי בנושא זה נוגע לתכנית הפנסיה התקציבית של בית החולים בלבד. כאמור לעיל, לא הוגש היתר משר העבודה מכוח סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים לגבי ביטוח המנהלים של המערער ולא הוכח כי ההפרשות לביטוח מנהלים עונות על תנאי "אישור כללי" בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים. מכאן, כי לא הוכח שהפרשות בית החולים באות "במקום" פיצויי פיטורים ויש להגדירן כ"על חשבון" פיצויי פיטורים.

לאור האמור לעיל הגענו למסקנה, כי המערער זכאי לפיצויי פיטורים בניכוי הסכום שקיבל מביטוח מנהלים.

"אשר לחישוב הסכום המגיע למערער, סכום פיצויי הפיטורים הנטען על ידי המערער הוכחש על ידי בית החולים ובית הדין לא הכריע בנושא. על כן, העניין מוחזר לבית הדין האזורי כדי לקבוע את שכרו האחרון של המערער לצורך חישוב פיצויי פיטורים, ובעקבות כך לערוך חשבון סכום פיצויי הפיטורים המגיע למערער והסכום שעמד לרשותו מכוח ביטוח מנהלים על חשבון פיצויי פיטורים".
 
 

דהיינו, אם לא בוצעו הפרשות לקופת גמל, קרן פנסיה או פוליסת ביטוח מנהלים במסגרת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, הרי שלעניין סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים, הפיצויים שנצברו בקופות יבואו על חשבון הפיצויים ולא במקום. אם ההפרשות היו במסגרת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, הרי שלעניין סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים, הפיצויים שנצברו בקופות יבואו במקום הפיצויים ולא על חשבון !

 

לעניין שאלה נוספת, לא פחות מהותית, האם כספים שהופקדו בקופת גמל או קרן פנסיה או פוליסת ביטוח המנהלים בכלל נועדו לשמש כפיצויי פיטורים ?

ברב המקרים ניתן לזהות את מרכיב הפיצויים בקופות השונות באופן ברור אם בוצעה הפרשה ישירה לטובת פיצויים ואולם יש לבחון כל מקרה לגופו - קרא פסק דין אחד לדוגמא - עב 4463/01 - מנחם דרזנר נגד אלקן סי. אל. (אלומיניום קוננסטרקשן) בע"מ.

לסיום, ומה לגבי עובד המתחיל לעבוד במקום עבודה לאחר גיל פרישה , ולאחר מכן מתפטר מעבודתו ביוזמתו ?

הוא לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים מכח סעיף זה. ראה דברי נשיא בית הדין לעבודה בר ניב בפסק הדין דב"ע מא/ 3-92 יוסף מורנו נ' חרות בע"מ, פד"ע יג 25 :

 

" 4.ההוראה שבסעיף 11(ה) היא כאמור בגדר הודאה ל"אפליה חיובית" ובתור שכזאת אין לתת לה פירוש מרחיב. מדברי ההסבר להצעת החוק עולה, כי הכוונה היתה לאפשר "לעובדת ולעובד אשר ברצונם להתפטר מן העבודה בהגיעם לגיל הפרישה המקובל ( 65בגבר ו- 60באשה) ואשר אינם נהנים מזכויות לקצבה על-פי חוק או על-פי הסכם יחידי או הסכם קיבוצי" - להתפטר תוך זכאות לפיצויי פיטורים (ה"ח, שם.

5. ברור שכוונת המחוקק לא היתה להביא לזכויות יתר לעובד המתקבל לעבודה בגיל 70ומתפטר שלא מאחת הסיבות או באחת הנסיבות המזכות כל עובד אחר בפיצויי פיטורים. הוראה כזאת או פירוש שיביא לתוצאה כזאת תטיל על המעביד חובה שאינה מוטלת עליו בגין עובד אחר, והתוצאה תהיה - הכבדה על גמלאים לקבל עבודה והימנעות מעבידים מלקבלם לעבודה.

6. זאת ואף זאת: עת מדובר בעובד שנתקבל לעבודה לאחר גיל הפרישה, קשה למצוא צידוק לפיצויי פיטורים עקב התפטרות מחמת גיל בלבד. משלושת היסודות לרעיון של פיצויי פיטורים - היינו "אמורטיזציה" של עבודה שהושקעה, בבחינת פיצוי על החלק בהקמת המפעל, אבטלה בין מקום עבודה למקום עבודה חדש, דאגה לעת זקנה - אינו מתקיים גם אחד. "
 

אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד. חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה.גיל הפרישה - לפי החוק - מה משמעותו ?
 
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.