דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

הקדמה - מס הכנסה על הכנסות משוק ההון ומריבית

מיסוי יחידים - ריבית, דיבידנד ורווח הון

הקדמה

רווח הון ריאלי, ריבית ריאלית ודיבידנד חייבים במס בידי יחיד בשיעור שלא יעלה על 25% נכון לשנת המס 2012, בין אם מקורם בנכס הנסחר בבורסה (בישראל או מחוצה לה) ובין אם לאו, בין אם מקורם באפיקי השקעה המנוהלים בידי מוסד בנקאי ובין אם לאו, ובתנאי שאין מדובר בבעל מניות מהותי. (בעל מניות מהותי - 30% נכון לשנת המס 2012).
 
רווח הון וריבית,  מאפיקי השקעה שקליים נומינליים שאינם צמודים למדד, (לדוגמא מאגרות חוב ללא הצמדה מלאה או מפיקדון שקלי שאינו צמוד למדד), נותרה חייבת במס בידי יחיד, גם לאחר יישום המלצות ועדת טרכטנברג, בשיעור שלא יעלה על  15% בלבד נכון לשנת המס 2012  ובתנאי שאין מדובר בבעל מניות מהותי. (בעל מניות מהותי - 20% נכון לשנת המס 2012).
 
בעל מניות מהותי - מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר בני אדם (המבחן הינו במועד המכירה ו/או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה!).
 
להלן חריגים נוספים -
 
אם נתבעו הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה - שיעור המס שיחול בכל מקרה יהיה 30% נכון לשנת המס 2012 (בין אם מדובר ברווח ריאלי, בין אם מדובר ברווח נומינלי, בין אם מדובר בבעל מניות מהותי ובין אם לא)
 
על אף האמור לעיל, הכנסות מריבית בידי היחיד יחויבו במס בהתאם לשיעור המס השולי החל עליו, במקרה שהכנסת הריבית הינה הכנסה מעסק לפי סעיף 2(1) לפקודה או שהיא רשומה בספרי חשבונותיו או שהיא חייבת ברישום כאמור.
 
 
 
הוראות מעבר
 
רווח הון - כללי
 
לגבי נכסים שנרכשו לפני ה-1 בינואר 2003 (להלן: "המועד הקובע"),שיעור המס שיחול על רווח הון ממכירתם ע"י יחיד (שאינו בעל מניות מהותי),יחושב כדלקמן: בגין רווח ההון עד למועד הקובע, שיעור המס השולי על פי סעיף 121 לפקודה, ובגין יתרת רווח ההון הריאלי מהמועד הקובע ועד ליום 1 בינואר 2011 (להלן: "מועד השינוי") בשיעור של 20% ובגין יתרת רווח ההון הריאלי ממועד השינוי – בשיעור כאמור של 25% (נכון לשנת המס 2012).
 
רווח הון - ניירות ערך סחירים
 
נקבע כי יחיד חייב במס בשיעור של 25% נכון לשנת המס 2012 (למעט בעל מניות מהותי), בגין רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך סחירים החל משנת 2006 ואילך, גם אם נייר הערך נרכש לפני 1.1.2011 וגם אם נייר הערך נרכש לפני 1.1.2006 ואולם, נזכיר כי ניתנה אפשרות לבצע "מכירה רעיונית" במהלך חודש דצמבר 2005, וכך גם במהלך חודש דצמבר 2011, למי שבחר לשמר את שיעורי המס הקודמים לגבי הרווחים שנצברו עד לאותם המועדים. מכירה רעיונית כאמור חויבה בניכוי מס מיידי.
 
לעניין הפקדות כספים בתכניות חסכון עד מועד פרסום השינויים בחוק ברשומות, נמשיך לשלם גם לאחר 1 בינואר 2006, מס בגין ריבית שמקורה בכספים אלו, בהתאם לשיעורים הקודמים והכל עד לתחנת היציאה הקרובה הקבועה בתוכנית החיסכון. הפטור לריבית שמקורה בהפקדות לפני 1 בינואר 2003 – יישמר. כך גם נקבע במסגרת השינוי האחרון שבוצע בחוק בחודש דצמבר 2011, כי נמשיך לשלם גם לאחר 1 בינואר 2012 מס בגין ריבית שמקורה בכספים אלו, בהתאם לשיעורים הקודמים והכל עד לתחנת היציאה הקרובה הקבועה בתוכנית החיסכון.
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.