דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס' __), התשע"א-2010


הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס' __), התשע"א-2010

תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) 1. בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005 (להלן – חוק קופות גמל) -
(1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "חוק החברות" יבוא:
""חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005 ;";
(2) בסעיף 2(ג), פסקה (1) – תימחק;
(3) בסעיף 4(א)(2), אחרי "קופות גמל" יבוא "ואולם רשאית היא לעסוק בעיסוק אחר הנוגע למוצר פנסיוני, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, שאישר הממונה, ובכפוף לתנאים שאישר, ובלבד שאותו עיסוק מוסדר לפי הוראות חוק זה, חוק הפיקוח על הביטוח או חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני";
(4) בסעיף 13 -
(א) בסעיף קטן (א)(4), במקום "לגבי קרן שפעלה כדין כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל אישית לפיצויים, לפי העניין, בשנת המס 2007 ואילך, ועל כספים שהופקדו בקרן כאמור" יבוא "לגבי כספים שהופקדו בקופת גמל לתגמולים או בקופת גמל אישית לפיצויים, לפי העניין";
(ב) בסעיף קטן (ב), במקום "לגבי תכנית ביטוח שאושרה כדין כקופת גמל לתגמולים או לפיצויים, לפי העניין, בשנת המס 2007 ואילך, ועל כספים שהופקדו בתכנית ביטוח כאמור" יבוא "לגבי כספים שהופקדו בקופת גמל לתגמולים או בקופת גמל אישית לפיצויים, לפי העניין";
(5) בסעיף 23 -
(א) בסעיף קטן (א)(1) -
(1) בפסקת משנה (א)(1), במקום "ואם פחת הסכום האמור מסכום הקצבה המזערי" יבוא "ואם סכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון שווה לסכום הקצבה המזערי או אם סכום הקצבה שלו זכאי העמית אינו עולה על סכום הקצבה המזערי" אחרי "לפי שיעור מהקצבה" יבוא "לה הוא זכאי מהקופה" ובסופה יבוא "זכאי העמית לקצבה מקופה אחרת או לפנסיה תקציבית, יובא בחשבון גם סכום הקצבה או הפנסיה התקציבית כאמור, לצורך חישוב סכום הקצבה שלו יהיה זכאי העמית לאחר ההיוון;";
(2) בפסקת משנה (ב), המילים "למעט משיכה של כספים ממרכיב הפיצויים" – יימחקו, ובסופה יבוא "הוראות פסקת משנה זו לא יחולו על משיכה של כספים ממרכיב הפיצויים וכן על משיכה בידי עמית שמתקיימים בו שלושה אלה:
(1) הוא הגיע לגיל פרישת חובה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 ;
(2) סך הכספים בחשבונותיו בקופת הגמל שממנה נמשכים הכספים, בקופת גמל לא משלמת אחרת ובקופת גמל משלמת שאינה קרן ותיקה, אינו עולה על סכום הצבירה המזערי;
(3) לא משולמת לו קצבה מקופת גמל משלמת שאינה קרן ותיקה, ואם משולמת לו קצבה כאמור סך הקצבאות המשולמות לו מהקופה האמורה, ומקופות משלמות אחרות בתוספת פנסיה תקציבית, עולה על סכום הקצבה המזערי;";
(ב) בסעיף קטן (ב)(1), בסופו יבוא "ובלבד שעמית לא יהיה רשאי למשוך כספים ממרכיב התגמולים מקופת גמל משלמת לקצבה שלא בדרך של קצבה או בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד פעמי, אלא בשל אחד מאלה:
(1) מצב בריאותי או כלכלי של העמית או של בן זוגו;
(2) מצב בריאותי של ילדו של העמית שאינו עומד ברשות עצמו; לעניין זה,
"עומד ברשות עצמו" - מי שהגיע לגיל 18 ולא מתקיים בו אחד מאלה:
(1) נקבעה לו נכות לזמן מוגבל לפי סימן ה' לפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי, או נכות שדרגתה זמנית לפי הסימן האמור, ונקבע כי אין לו סיכוי סביר לעבודה כלשהי עקב הפגיעה בעבודה, ואין לו הכנסה מהתעסקות;
(2) נקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר לפי הוראות פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי, של 75% ומעלה.
(3) מצב בריאותי של הורהו של העמית שחלה או נפגע לאחר שהיה לעמית ונקבעה לו נכות צמיתה בדרגה של 75% או יותר על פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 9(5)(א) לפקודת מס הכנסה או על פי תקנות שהותקנו מכוח סעיף 9(5)(ב) לפקודת מס הכנסה;
(4) בהתקיים התנאים המפורטים בפסקאות משנה (1) עד (3) של סעיף קטן (א)(1)(ב), בשינויים המחויבים.
(ג) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ב1) על אף הוראות סעיף קטן (א)(1)(ב), קבע השר, לפי הוראות סעיף קטן (ב)(1) מועדים ותנאים שבהם רשאים עמיתים למשוך כספים מקופת גמל משלמת לקצבה, שלא בדרך של קצבה או של היוון חלק מהקצבה לסכום חד פעמי, בשל מצב בריאותי או כלכלי, רשאים העמיתים למשוך כספים גם מקופת גמל לא משלמת לקצבה במועדים ובתנאים כאמור.";
(ד) בסעיף קטן (ה) -
(1) הרישה עד המילים "שקלים חדשים" תסומן "(1)" ולפני ההגדרה "סכום קצבה מזערי" יבוא:
""חוק הביטוח הלאומי" - חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 ;
"סכום צבירה מזערי" – 80,000 שקלים חדשים;";
(2) הסיפה החל במילים "הסכום האמור" תסומן "(2)", ובה במקום "הסכום האמור יעודכן" יבוא "הסכומים האמורים בפסקה (1) יעודכנו";
(3) אחרי ההגדרה "סכום קצבה מזערי" יבוא:
""פנסיה תקציבית" - תשלומים בשל פרישה, המשולמים לעמית, מידי חודש באופן רציף, לפי דין או הסכם, מאוצר המדינה או מקופת מעבידו, במשך כל ימי חייו.";
(6) בסעיף 49(א)(8) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "אלא אם כן הכספים חייבים במס לפי סעיף 87(א)(2) ו-(ב) לפקודת מס הכנסה";
(7) בסעיף 86(ח) לחוק העיקרי, אחרי "על הביטוח" יבוא "לא תנוהל בידי חברה מנהלת".
תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) 2. בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981 -
(1) בסעיף 15(א1) -
(א) בפסקה (1), אחרי פסקת משנה (ב) יבוא:
"(ג) רשאית היא לעסוק בעיסוק אחר שאישר המפקח, בכפוף לתנאים שאישר, ובלבד שהתקיים באותו עיסוק האמור בסעיף 4(א)(2) לחוק הפיקוח על קופות גמל;";
(ב) במקום פסקה (2) יבוא:
"(2) לענין חברה המבקשת לנהל קופת גמל לקצבה – היא לא תנהל יותר מקרן חדשה מקיפה אחת;
לענין זה, "קרן חדשה מקיפה" – כהגדרתה בסעיף 2(ו) לחוק הפיקוח על קופות גמל;";
(2) בסעיף 92א(ד), אחרי פסקה (2) יבוא:
"(2א) לא מילא אחר ההוראות לפי סעיף 33(ב) לחוק הפיקוח על קופות גמל, כפי שהוחל בסעיף 36א, לעניין אופן חישוב שווים של נכסים לכיסוי התחייבויות תלויות תשואה;
(2ב) לא שלח למבוטחים בביטוח תלוי תשואה דוחות תקופתיים ודוחות נוספים, בהתאם להוראות לפי סעיף 35 לחוק הפיקוח על קופות גמל, כפי שהוחל בסעיף 36א;
(2ג) לא מילא אחר ההוראות לפי סעיף 36(א) לחוק הפיקוח על קופות גמל, כפי שהוחל בסעיף 36א, בדבר פרסום ביטוחים תלויי תשואה;";
(3) בסעיף 104 -
(א) בסעיף קטן (ב)(6) במקום "32(ג)" יבוא "32(ד)";
(ב) בסעיף קטן (ג), פסקאות (13), (15) ו-(16) – יימחקו.
הוראת שעה 3. (א) כל אחד מהמפורטים להלן רשאי לבקש החזר של היתרה הצבורה בקופת גמל לא משלמת לקצבה, וזאת עד ליום כ"ח בסיוון התשע"א (30 ביוני 2011) (בסעיף זה – המועד האחרון):
(1) מי שהיה עמית-עצמאי בקופת גמל לתגמולים ביום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007), המשיך לשלם תשלומים לחשבונו בקופת גמל לא משלמת לקצבה, ומלאו לו 60 שנים במועד האמור;
(2) מי שהיה מוטב של עמית שנפטר, והועברו הכספים הצבורים בחשבונו של העמית שנפטר לחשבונו של המוטב בקופת גמל לא משלמת לקצבה;
(3) מי שהיה עמית בקופת גמל אישית לפיצויים, שהיה זכאי למשוך כספים מהקופה האמורה, והועברו כספים בשלו למרכיב התגמולים בחשבונו של העמית בקופת גמל לא משלמת לקצבה.
(ב) החברה המנהלת תשלח לכל אחד מהמפורטים בפסקאות (א)(1) עד (3) הודעה נפרדת מהדוחות שעליה לשלוח להם בהתאם להוראות הדין, אשר תכלול את המפורטים להלן; הודעה כאמור תימסר לא יאוחר מיום כ"ד באדר א' התשע"א (28 בפברואר 2011):
(1) זכותו לבקש החזר כספים כאמור בסעיף קטן (א);
(2) משמעות הותרת הכספים בקופת גמל לא משלמת לקצבה ככל שלא תוגש לחברה המנהלת בקשה להחזר כספים עד למועד האחרון.
(ג) על אף האמור בסעיף 87 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ביקש עמית שמתקיימים בו התנאים המנויים בפסקאות (א)(1) עד (3), החזר כספים כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שלגבי עמית כאמור בסעיף 3(א)(3) יחולו הוראות סעיף זה רק לאחר שבוצעה התחשבנות המס לפי סעיף 9(7א) לפקודה לרבות לאחר המועד האחרון:
(1) יחולו לגבי הכספים האמורים הוראות סעיף 125ג(א) עד (ד) לפקודה;
(2) תוחזר לעמית היתרה הצבורה לאחר שנוכה ממנה המס לפי הוראות סעיף 125ג(א) עד (ד) לפקודה, וזאת לא יאוחר משבעה ימי עסקים מהמועד שבו החברה המנהלת קיבלה את הבקשה להחזר כספים.
(ד) לעניין סעיף זה -
"היתרה הצבורה" -
(1) לעניין פסקה (א)(1) – הכספים ששולמו בשל העמית לקופת הגמל הלא משלמת לקצבה בעד חודש ינואר 2008 עד חודש יוני 2011, בתוספת הרווחים וההפסדים שזקפה הקופה על הסכומים האמורים בשל התקופה שעד מועד חישוב רווחי הקופה שקדם למועד ההחזר, ולאחר ניכוי דמי ניהול;
(2) לעניין פסקאות (א)(2) או (3) - הכספים שהועברו לזכותו של העמית כאמור באותן פסקאות, בתוספת הרווחים וההפסדים שזקפה הקופה על הסכומים האמורים בשל התקופה שעד מועד חישוב רווחי הקופה שקדם למועד ההחזר, ולאחר ניכוי דמי ניהול;
"יום עסקים" – כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 .
(ה) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריותו של אדם לפי חוק קופות גמל וכל דין.
תחילה 4. תחילתו של סעיף 23(ב)(1) ו-(ב1) לחוק קופות גמל, כנוסחו בסעיף 1(5)(ב) ו-(ג) לחוק זה, ביום כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 23(ב)(1) לחוק קופות גמל.

קופות גמל - בקרוב הוראת שעה - למי זה טוב ?
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.