דף הבית
לתאום פגישת ייעוץ
1599-500-570
בי. פור יועצי פרישה בע''מ פרישה
סימולטור 161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

הערות לתזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' ), התשס"ח - 2008 - מכתב 2

מכתב שני, אשר נשלח ביום 06.07.08 ללשכת היועץ המשפטי - משרד האוצר - הערות לתזכיר חוק מיום 29 ביוני 2008 , לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' ), התשס"ח - 2008

לצפייה במכתב בקובץ PDF ולהדפסה לחץ כאן -

הערות (מכתב 2) לתזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' ), התשס"ח - 2008

6 ביולי 2008

לכבוד

עו"ד יואל בריס – מ"מ היועץ המשפטי
לשכת היועץ המשפטי
משרד האוצר
רח' קפלן 1
ירושלים 91030


א.נ.
שלום רב,הנדון: תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' ), התשס"ח - 2008
מכתב שני
1. בהמשך למכתבנו מיום 2 ביולי 2008 אנו מתכבדים להביא בפניך הערות נוספות לתזכיר החוק מיום 29 ביוני 2008 ובקשות להבהרות כדלקמן:
2. סע' ג. עיקרי החוק המוצע – לסעיף 3 –
"כמו כן, מוצע לקבוע כי מענק פרישה שסכומו עולה על זכאותו של הנישום בהתאם לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963, יוגבל בתקרה של הסכום המתקבל מהכפלת שכרו החודשי של הנישום במספר שנות עבודתו אצל אותו מעביד ממנו פרש בצירוף ההפרש שבין הסכום הנדרש לכיסוי התחייבויות של אותו מעביד עבור עובד לאחר שהופקדו עבורו על ידי אותו מעביד, לעניין זה, "השכר" יהיה הנמוך מבין משכורתו של העובד או ארבע פעמים השכר הממוצע במשק, כהגדרת מונחים אלה בסעיף 3(ה3) לפקודה".

סע' ו. "להלן נוסח החוק המוצע" -
תיקון סעיף 9 –
" בסעיף 9 לפקודה, בפסקה (7א)(א)(4)(א), במקום "בקופת גמל כזו" יבוא "בקופת גמל לקצבה למרכיב הפיצויים", במקום "לאותה קופת גמל" יבוא "לקופת גמל לקצבה; לענין זה, "מענק פרישה" – לא יותר מתקרת המשכורת כשהיא מוכפלת במספר שנות העבודה אצל המעביד ממנו פרש, בצירוף ההפרש שבין הסכום הנדרש לכיסוי התחייבויות אותו מעביד עבור אותו עובד לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963, לבין סכום הכספים שעמדו לזכותו של אותו עובד לאחר שהופקדו עבורו על ידי אותו מעביד; "תקרת המשכורת" – ארבע פעמים השכר הממוצע במשק, כהגדרתו בסעיף 3(ה3)."להלן הערותינו לעניין זה:
לעניות דעתנו, קיימת סתירה בין האמור ב"סע' ג. עיקרי החוק המוצע – לסעיף 3" לבין האמור ב" סע' ו. להלן נוסח החוק המוצע, תיקון סעיף 9". בסעיף ג' נקבע כי – ""השכר" יהיה הנמוך מבין משכורתו של העובד או ארבע פעמים השכר הממוצע במשק, כהגדרת מונחים אלה בסעיף 3(ה3) לפקודה"", לעומת זאת, בנוסח החוק המוצע נקבע כי ""תקרת המשכורת" – ארבע פעמים השכר הממוצע במשק, כהגדרתו בסעיף 3(ה3)."
בהקשר זה נוסיף ונאמר כי משיחות אותן ניהלנו עם נציבות מס הכנסה – מחלקת קופות גמל, ביום 3 ביולי 2008, לאחר פרסום תזכיר החוק, נמסר לנו כי אכן מדובר בטעות בניסוח וכי אין בכוונת האוצר להחיל את המבחן הנמוך מבין משכורתו של העובד או התקרה וכי בכל מקרה מוצע כי יוגבל מענק הפרישה לעניין הוראות סעיף זה, בתקרה - ארבע פעמים השכר הממוצע במשק, בלבד.

3. " בצירוף ההפרש שבין הסכום הנדרש לכיסוי התחייבויות אותו מעביד עבור אותו עובד לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963, לבין סכום הכספים שעמדו לזכותו של אותו עובד לאחר שהופקדו עבורו על ידי אותו מעביד" –

להלן הערותינו לעניין זה:
איך ניתן להתייחס לאמור לעיל לגבי עובדים אשר להם פנסיה תקציבית ?
בהתאם לנוסח זה, מה הן ההשלכות של סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג- 1963 במידה וכאשר בוחר המעביד בכל זאת "לבצע השלמה במזומן ל- 100% פיצויים", לעניין יישום הוראות סעיף זה, דהיינו האם סכום זה ייחשב מעבר לכיסוי "התחייבויות אותו מעביד עבור אותו עובד לפי חוק פיצויי פיטורים " ?

4. " לבין סכום הכספים שעמדו לזכותו של אותו עובד לאחר שהופקדו עבורו על ידי אותו מעביד" –

להלן הערותינו לעניין זה:
מאחר ובמקרים רבים, ישנו פער בין "ערך פדיון הפיצויים למס" (לצורך מילוי טופס 161) לבין "ערך פדיון הפיצויים למעביד" (לצורך השלמת פיצויים), מהו ערך הפדיון לצורך קביעת סכום הכספים שעמדו לזכותו של אותו עובד ? בהקשר זה נדגיש כי טופס 161 – הודעת מעביד על פרישתו של עובד, במתכונתו הנוכחית אינו מפרט את "ערך פדיון הפיצויים למעביד" אלא מציין את "ערך פדיון הפיצויים למס" בלבד. נוסיף ונאמר כי חלק גדול מהבקשות שהוגשו לרצף זכויות פיצויים מאז חודש ינואר ועד היום לוקות בחסר לכאורה לאור הנוסח המוצע ואינן כוללות מידע בדבר ערך פדיון הפיצויים למעביד ולפיכך על כל אותם הנישומים יהיה להגיש בקשות חדשות במידה ונוסח זה יאושר רטרואקטיבית.
5. מה דינם של כספי הפיצויים מעבר לתקרה המוצעת ומה יהיה אופן החיוב במס ? למיטב ידיעתנו, נכון להיום, לפי הנחיות מס הכנסה לא ניתן לבצע פריסה לפי סע' 8 (ג) לפקודת מס הכנסה – פעמיים, בגין אותה תקופת עבודה. אנו מבקשים התייחסות לנושא זה במסגרת התזכיר לחוק.
6. אנו משאירים לעצמנו את הזכות להמשיך ולעיין בתזכיר החוק ולהעביר הערות נוספות במידת הצורך וזאת עד למועד האחרון, ביום 13 ביולי 2008.

בכבוד רב,
אמיר גבאי,

רואה חשבוןהעתק:
היועץ המשפטי לממשלה
המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (חקיקה), מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
רו"ח ידין ענתבי, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון
מר ניר כהן , המשנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (היוצא)
מר יואב בן אור , המשנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (הנכנס)
מר רג'ואן גרייב, מנהל מחלקת קופות גמל - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון
מר יהודה נסרדישי, מנהל רשות המיסים
רו"ח (משפטן) גידי בר – זכאי , סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים, רשות המסים
רו"ח יעקב כהן, מנהל מחלקת קופות גמל – רשות המסים
חבר הכנסת סטס מיסז'ניקוב, יו"ר ועדת הכספיםמיפוי כספי פיצויים כספי תגמולים
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook Google Plus
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook +Google
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.