דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

העברת כספים בין קופות גמל - לרבות קרן השתלמות, קרן פנסיה ופוליסת ביטוח - כללי מעבר

קו הפרדה אדום

הטבלה מעודכנת בהתאם לכללים לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), תשס"ח-2008 (כולל כל התיקונים לתקנות)

 

 
הקופה המקבלת (להיכן) *
קופת גמל שאינה לקצבה
קרן השתלמות
קופת גמל לתגמולים
קופת גמל אישית לפיצויים
פוליסת ביטוח מסוג הון
הקופה המעבירה (מהיכן)
קופת גמל שאינה לקצבה
קרן השתלמות
v
x
x
x
קופת גמל לתגמולים
x
v
x
v
קופת גמל אישית לפיצויים
x
במצבים מסויימים
v
במצבים מסויימים
פוליסת ביטוח מסוג הון
x
v
x
v
קופת גמל לקצבה
קופת גמל לחיסכון או פוליסת ביטוח שיש בה כספים מסוג קצבה (כזו שהוגדרה בעבר - קופה לא משלמת קצבה) 
x
x
x
x
קופת גמל לקצבה
קרן פנסיה חדשה מקיפה
x
x
x
x
קרן פנסיה חדשה כללית
x
x
x
x
פוליסת ביטוח מסוג קצבה
x
x
x
x
קרן פנסיה ותיקה
x
x
x
x
 קופת גמל להשקעה ניתן להעביר לקופת גמל להשקעה אחרת בכל גיל או לקופת גמל לקצבה לשם קבלת קצבה החל מגיל 60
* בכפוף לכל התנאים, המגבלות והסייגים או המקרים המיוחדים כמפורט בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), תשס"ח-2008 (כולל כל התיקונים לתקנות) ובכל דין אחר.
מידע זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. המידע מוצג להמחשה בלבד.הקופה המקבלת (להיכן) *

קופת גמל לקצבה

קופת גמל לחיסכון או פוליסת ביטוח שיש בה כספים מסוג קצבה (כזו שהוגדרה בעבר - קופה לא משלמת קצבה) 

קופת גמל לקצבה

קרן פנסיה חדשה מקיפה

קרן פנסיה חדשה כללית

פוליסת ביטוח מסוג קצבה

קרן פנסיה ותיקה

הקופה המעבירה (מהיכן)

קופת גמל שאינה לקצבה

קרן השתלמות

בתנאים מסויימים

בתנאים מסויימים

בתנאים מסויימים

בתנאים מסויימים

x

קופת גמל לתגמולים

x

v

v

v

x

קופת גמל אישית לפיצויים

v

v

v

v

x

פוליסת ביטוח מסוג הון

x

v

v

v

x

קופת גמל לקצבה

קופת גמל לחיסכון או פוליסת ביטוח שיש בה כספים מסוג קצבה (כזו שהוגדרה בעבר - קופה לא משלמת קצבה)

v

v

v

v

x

קופת גמל לקצבה

קרן פנסיה חדשה מקיפה

v

v

v

v

x

קרן פנסיה חדשה כללית

v

v

v

v

x

פוליסת ביטוח מסוג קצבה

v

v

v

v

x

קרן פנסיה ותיקה

x

x

x

x

x

קופת גמל להשקעה ניתן להעביר לקופת גמל להשקעה אחרת בכל גיל או לקופת גמל לקצבה לשם קבלת קצבה החל מגיל 60
* בכפוף לכל התנאים, המגבלות והסייגים או המקרים המיוחדים כמפורט בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), תשס"ח-2008 (כולל כל התיקונים לתקנות) ובכל דין אחר.

דגשים:

סעיף (2ד) לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), תשס"ח-2008" - 

על אף האמור… לא ניתן להעביר – 

(1) מקופת גמל שאינה קרן חדשה זכאית לקופת גמל לקצבה שהיא קרן חדשה זכאית, כספים בסכום העולה על הסכום המרבי החודשי שניתן להפקידו לאותה קרן במועד המעבר, לפי הוראות תקנות קופות גמל או תקנות לפי סעיף 22 לחוק שיבואו במקומן, כשהוא מוכפל במספר החודשים שחלפו ממועד התשלום הראשון לקופה המעבירה; ואולם לגבי עמית שהופקדו בשלו כספים לאותה קרן או לקרן חדשה זכאית אחרת בשל אותם חודשים, יופחת מהסכום המרבי האמור, סכום בגובה היתרה הצבורה בשל אותם כספים; לעניין זה, "מועד התשלום הראשון" – כהגדרתו בסעיף 9(18א) לפקודת מס הכנסה;

(2) לקופת גמל לקצבה, לגבי עמית שגילו מתחת ל-60, כספים ממרכיב הפיצויים בחשבון העמית העובר בקופת גמל מעבירה בשל שנה כלשהי, אם לא התקיימו שני אלה:

(א) בשל אותה שנה הופקדו כספים במרכיב תגמולי המעביד ומרכיב תגמולי העובד בקופת גמל לתגמולים או בקופת גמל לקצבה בשיעור שהיה נדרש לפי הוראות תקנה 19 לתקנות קופות גמל או בתקנות לפי סעיף 22 לחוק שיבואו במקומן, אילו הופקדו כספים הפיצויים בקופת גמל לקצבה;

   (ב) הכספים שהופקדו בקופת הגמל לתגמולים כאמור בפסקת משנה (א) מועברים יחד עם כספי הפיצויים לקופה המקבלת או שהקופה המקבלת היא קופת הגמל לקצבה שבה הופקדו הכספים כאמור בפסקת משנה (א).

הוראות תקנת משנה זו לא יחולו על העברת כספים לפי הוראות תקנה 34א לתקנות קופות גמל.

אזהרות:

1. לשים לב בעת העברת כספים מקופה לקופה לנושאים נוספים כגון: מצב בריאותי וכיסויים ביטוחיים, תנאים מיוחדים, דמי ניהול, מקדם קצבה מובטח, נספח קצבה (יש פוליסות מסוג הון עם נספח קצבה אטרקטיבי), תשואה מובטחת, קנסות בגין סילוק/פדיון מוקדם/בונוס התמדה, סוגיית ערך פדיון כספי פיצויים "רגיל" מול ערך פדיון כספי פיצויים "שווי למס" במקרים שרלבנטית.
2. לשים לב בעת העברת כספים מפוליסת ביטוח (מנהלים או תגמולים לעצמאים) לקופת גמל לקצבה כאשר ישנם כספים נוספים במעמד פרט או כספי פיצויים נזילים לאחר התחשבנות מס של מעסיקים קודמים (החשיפה - שההעברה תיחשב להפקדה חדשה לקצבה והכספים יהפכו לחייבים במס - כספי פיצויים נזילים שהושארו בפוליסה לאחר התחשבנות מס – האם ניתנים לניוד ?).
3. לשים לב בעת העברת כספי פיצויים בלבד ללא מרכיב תגמולים לקופת גמל לקצבה באשר להשלכות אפשריות על אופן  מיסוי הכספים בהמשך הדרך (האפשרות או העדר האפשרות לבצע היוון קצבה ככל שהחוסך מעוניין בכך).

4. לשים לב בעת העברת כספים מפוליסת ביטוח מנהלים לקופת גמל, בהתאם לסוג הפוליסה ולמועד תחילת הביטוח, לעניין ערך פדיון פיצויים (שווי רגיל לעומת שווי למס) באם הנושא רלבנטי.

5. לשים לב כי העברת כספים מקופת גמל להשקעה לקופת גמל לקצבה לשם קבלת קצבה אפשרית מגיל 60 (גיל הפרישה המוקדמת כהגדרתו בחוק גיל פרישה).

6. לשים לב בעת מעבר בין קרנות פנסיה חדשות להשלכות הוראות התקנון החדש על גובה הכיסוי הביטוחי של העמית, בין היתר בהתאם למין העמית וגיל כניסה !

7. לשים לב לכל ההשלכות האפשריות בעת העברת כספים מקרן פנסיה לא פעילה לקרן פנסיה פעילה או בעת העברת כספים מקרן פנסיה לא פעילה לקופת גמל או בעת העברת כספים מקרן פנסיה פעילה לקופת גמל, הן על הצבירה והזכאים לה, הן על גיל כניסה וגובה כיסוי ביטוחי למקרה נכות ולמקרה מוות, הן על עלות הכיסוי הביטוחי, הן על תקופת אכשרה ועוד ! חובה לנקוט במשנה זהירות !


מידע זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. המידע מוצג להמחשה בלבד.

הבהרה לעניין העברת כספים מקופת גמל להשקעה לקופת גמל לקצבה - מכתב רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 08/12/2020

 
העברת כספים בין קופות גמל - תיקון - חוזר גופים מוסדיים 2016-9-11 - פורסם ביום 19/07/2016.
 
העברת כספים בין קופות גמל - חוזר גופים מוסדיים 2015-9-1 - פורסם ביום 05/01/2015.

שיווק פוליסות ביטוח חיים הכוללות מקדמי קצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים - חוזר ביטוח - 2016-1-12 - חוזר ביטוח 2016-1-12- פורסם ביום 31/08/2016.


היוון קצבה הכולל מרכיב פיצויי פיטורים - עמדת רשות המסים - יוני 2016
שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.