דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מורים - הסתדרות המורים ועובדי הוראה

פורשים מהוראה ?

עובדי הוראה  

מודל ההפרשות לאפיקי החיסכון הפנסיוני (עובד ומעביד)

עובדי ההוראה בישראל מתחלקים ל- 2 קבוצות:
 • עובדי הוראה בפנסיה תקציבית.
 • עובדי הוראה בפנסיה צוברת.
לפיכך לעובדי ההוראה שני מודלים של הפרשות וזאת בהתאם לותק העובד ולתקופת העבודה. 

עובדי הוראה בפנסיה תקציבית

 • פנסיה תקציבית - השכר המבוטח הוא השכר בגין המשרה בלבד.
 • קופת גמל "דפנה" בגין השעות הנוספות.
 • קרן השתלמות.
 • קופות גמל במעמד שכיר ועצמאי. 

עובדי הוראה בפנסיה צוברת

 • קרן פנסיה ותיקה או חדשה.
 • קופת גמל "דפנה" בגין השעות הנוספות.
 • קרן השתלמות.
 • קופות גמל במעמד שכיר ועצמאי.

מודל הפרישה

 • פנסיה חודשית.
 • מענקים חד פעמיים כגון:
  • מענק פרישה.
  • פדיון ימי מחלה. 
 • כספים שנצברו בקרנות השתלמות וקופות גמל.

הסכם לרציפות זכויות עם קרנות הפנסיה הותיקות.

להלן קישורים למסמכים נוספים העשויים להיות רלבנטיים מתוך אתר נציבות שירות המדינה / מחלקת גמלאות:

 1. תקשי"ר - תקנון שירות המדינה
 2. קישור לחוזרים (חוזרי האגף לפרישה וגמלאות בדבר תכניות פרישה ותנאי פרישה) - חוזרים פרישה

 
פרישה מוקדמת לעובדי ההוראה: 
 

עובדי הוראה בפנסיה תקציבית –

גבר – מגיל 55 + וותק של 25 שנים.
אישה – מגיל 50 + וותק של 25 שנים.

עובדי הוראה בפנסיה צוברת -

גבר – מגיל 58.
אישה – מגיל 55.
 

היבטי המס בעת פרישה או שינוי קריירה

 • המענקים החד פעמיים המתקבלים בעת הפרישה ותשלומי הפנסיה החודשית המשולמים לאחר הפרישה במרבית המקרים חייבים במס. בעת הפרישה נדרש המורה הפורש להיעזר באיש מקצוע ולבצע תכנון מס ובדיקות כדאיות במטרה להגיע למסלול המיסוי האופטימלי עבורו בו תשלום המס יהיה מינימלי. לדוגמא, האם כדאי לבצע רצף מעבידים ? האם כדאי לשלם מס מלא על המענקים החד פעמיים ולקבל פטור ממס על הפנסיה החודשית או לשלב בין שני הפטורים? האם כדאי אחרת ? , ביצוע פריסת מס ו/או ייעוד פיצויים לקצבה וכדומה.
 • מיסוי רווחי הון והכנסות מריבית וניצול הטבות המס.
 • משיכת הכספים שנצברו בקרנות ההשתלמות ובקופות הגמל – בכפוף לתקנות.

היבטים נוספים בעת פרישה או שינוי קריירה

 • היוון – (פטור או חייב) - ניתן להוון עד 25% מגובה הפנסיה החודשית לתקופה של עד 6 שנים. בטרם מהוונים חלק מהפנסיה החודשית מומלץ לבחון את כדאיות ההיוון באופן אישי ואף לקבל ייעוץ מקצועי בנושא זה.
 • קופה ציבורית – לעובדי ההוראה אשר בפנסיה תקציבית (עובדי המדינה) כאשר עולה על הפרק האפשרות להמשיך ולעבוד בקופה ציבורית לאחר הפרישה, במידה וטרם מלאו לפורש 60 שנים, מהלך זה עשוי להביא להקטנת הפנסיה החודשית המשולמת לפורש, לפיכך מומלץ לבחון את הכדאיות בהמשך עבודה בקופה ציבורית באופן אישי ואף לקבל ייעוץ מקצועי בנושא זה, במקרים מסוימים קיים פתרון לבעיה זו אך יש להיערך לכך מבעוד מועד.
 • מעבר בין שכיר לעצמאי – הסבת תכניות הביטוח, הגמל והפנסיה למעמד עצמאי תוך שמירה על הזכויות שנצברו ותנאי התכניות והמשך ההפרשות על חשבונו.
 • תכנון ויצירת מקורות הכנסה חלופיים תוך התחשבות בהיבטי המס.

מידע נוסף לעובדי ההוראה

 
פיטורים:
 
א.     מועדי פיטורי מורים
 
1.      בעלות, שהחליטה לפטר מורה זמני, תודיע לו על כך לא יאוחר מ-31 בחודש מאי של אותה שנה. מורה, שלא קיבל הודעה בכתב עד ה-31 במאי, זכותו להמשיך בעבודה במקום הנוכחי בשנת הלימודים הבאה. במקרה של ספקות לגבי תאריך משלוח ההודעה, התאריך הקובע יהיה היום בו הוחתם מכתב הפיטורין ע"י הדואר. החובה להודיע בכתב על פיטורי מורה חלה על הבעלות, גם במקרה, שהותנה עם העובד מראש, והדבר צוין בכתב ההזמנה (כתב המינוי) לעבודה, כי אי קבלת הזמנה חדשה יש לראותה כהפסקת העבודה.
2.     על מורה המתפטר מעבודתו להודיע על כך בכתב למעבידו, לא יאוחר מה-30 ביוני של אותה שנה.
 
ב.     פיטורי מורים בתקופות הניסיון
 
1.      אין לפטר מורים במרוצת שנת הלימודים. אם מתעוררות בעיות בכל סוג שהוא, יש לבוא בדברים עם נציגי הארגון.
2.      שנת עבודתו הראשונה של המורה היא בגדר ניסיון, לכן אין הפיטורין טעונים המלצה או הנמקה של מפקחים.
3.      אין לפטר מורה בעל רשיון הוראה קבוע בשנת הניסיון השניה, אלא רק בהמלצה בכתב של שני מפקחים לפחות, מטעם משרד החינוך. המלצה מעין זו תתקבל, רק אם ביקר מפקח אחד בארבעה משיעוריו (לפחות) של המועמד לפיטורין (שיעורים מלאים!), ומפקח נוסף ביקר בשני שעורים נוספים, וזאת במרוצת שנת הלימודים. אך כל זה בתנאי שהשניים לא יבקרו יחדיו, לא באותם שיעורים ולא באותו יום. הביקורים ייעשו במפוזר, דהיינו, לא פחות מאשר בשני ימים שאינם רצופים. ולא יותר מאשר בשני שיעורים באותו יום. לא פוטר מורה בתום שנת הניסיון עפ"י נוהל זה, הופך הוא קבוע במקום עבודתו בתום השנה השניה לעבודתו.
4.      תקופת הניסיון של מורה בעל רשיון הוראה זמני היא שלוש שנים. פיטוריו על כן, אינם טעונים המלצתם של מפקחים, וניתן להפסיק עבודתו בכל אחת משלוש השנים הראשונות לעבודתו.
5.      מורה בעל רשיון זמני, בשנה השניה או השלישית לעבודתו, העתיד לקבל רשיון הוראה קבוע, חייב להודיע על כך בכתב להנהלת ביה"ס עד ה-1 בינואר של אותה שנה. הודיע המורה במועד, והוענק לו רשיון הוראה קבוע, פיטוריו בתום אותה שנה יהיו טעונים המלצת מפקח אחד בלבד, לאחר שביקר לפחות בשניים משיעוריו ובמרווח זמן של שבועיים לפחות. (זו עמדת הארגון במקום בו אין הסכם אחר).
6.      פיטורין של מורה קבוע טעונים החלטה של ועדה פריטטית, שחברים בה נציגי משרד החינוך, הבעלות וארגון המורים.
   
ג.      הגבלת פיטורין:
  
למרות כל האמור בסעיף ב' דלעיל, אין לפטר מורה בהריון הנמצאת במקום עבודתה בתקופת הניסיון. נוהלי פיטורין של עובדת כנ"ל כפופים לאמור בחוזר המנהל הכללי ל"ה/9 סעיף 208.
 

פיצויי פיטורין:

עובד זכאי לפיצויי פיטורין כדין בשיעור של 100% במקרים כדלהלן, אך אם
הינו חבר בקרן פנסיה מקיפה זכאי להשלמת פיצויי פיטורין בלבד עד כדי 100% (פיצויי הפיטורין ע"פ דין הם ע"ח הפנסיה).
  

זכאות לפיצויי פיטורין:

א.      מורה זמני שפוטר בסיום עבודתו – בתנאי שעבד שנה מלאה.
ב.      מורה, שנאלץ להתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי עבודתו. (אין להתפטר מסיבה זאת אלא אך ורק לאחר התייעצות עם מזכיר הסניף או עם יו"ר המחלקה הפרופסיונלית).
ג.       ההתפטרות מחמת נסיבות כאלה ביחסי העבודה לגבי אותו עובד, שבהן אין לדרוש ממנו, כי ימשיך בעבודתו.
ד.      התפטרות מורה לאחר לידה (תוך 9 חודשים מיום הלידה).
ה.     העתקת מקום מגורים:
1.      עקב נישואים ואם מקום המגורים החדש מרוחק כ-40 ק"מ לפחות ממקום המגורים הקודם.
2.      מעבר ליישוב חקלאי מיישוב שאינו חקלאי.
3.      מעבר לאזור פיתוח ממקום שאינו מוגדר כאזור פיתוח.
4.      גיוס לשירותי הביטחון. 
 

רכיבי השכר הנכללים בחישוב פיצויים הם:

א.      שכר משולב.
ב.      הסכם מסגרת.
ג.      תגבור הוראה (סכום שקלי). וכן תוספת 3% (הסכם 2001).
ד.      גמול הדרכה.
ה.      גמול חינוך כיתה.
ו.        גמול מקצוע והכשרות.
ז.       גמול השתלמות.
ח.      כפל תואר או גמול ביניים.
ט.      גמול חינוך מיוחד.
י.       12% תוספת למורי סמינרים M.A.  וד"ר.
יא.     15% גמול לבעלי תואר M.A. או 10% לבעלי תואר Ph.D.
יב.     גמול יעוץ.
יג.      גמול ניהול.
יד.      גמול פיקוח.
טו.     2% תוספת בחינות בגרות. (לכל כיתה ו/או מבחן).
טז.     1/12 מקצובת הבראה השנתית, שהעובד זכאי לה (לעובדי מדינה).
יז.       1/12 מקצובת הביגוד השנתית שהעובד זכאי לה. (לעובדי מדינה).
 
פיצויים יש לשלם תוך 15 ימים מיום ניתוק יחסי עובד ומעביד.
 
 
"דפנה" קופת תגמולים פיצויים לעובדי הוראה בע"מ (קופת 18.3%)
 
 
החל ב- 1.9.84 הוחל הסדר חדש עבור עבודה בשעות נוספות קבועות, מעבר למשרה, לעובדי הוראה.
1.      המעסיק מפריש 8.3% מהשכר המשולם עבור השעות הנוספות לקרן פיצויים.
2.      המעסיק ועובד ההוראה, מפרישים כל אחד 5% מהשכר המשולם עבור השעות הנוספות כתגמולים.
3.      לצורך חישוב הסכומים המופרשים לקרן, מובאים בחשבון רכיבי השכר הפנסיונים.
4.      הקרן מנוהלת ע"י "דפנה", קופת גמל לפיצויים ותגמולים, שהוקמה בבנק מסד בע"מ על ידי ארגוני המורים והמעסיקים.
5.      המען – "דפנה", קופת תגמולים ופיצויים לעובדי הוראה בע"מ, ע"י בנק מסד בע"מ, שדרות רוטשילד 80 ת"א, טל: 03-5641345 , 5641346 .
6.       כל הסכומים המועברים ל"דפנה", כולל כספי המעסיק פטורים מניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי.
7.      הפרשת העובד בסך 5% מזכה בזיכוי מס.
8.      בהנהלת הקופה משתתפים: נציגי האוצר, משרד החינוך, השלטון המקומי, הסתדרות המורים, ארגון המורים בבתי הספר העל – יסודיים ובנק מסד בע"מ. ההנהלה מינתה מזכירות מצומצמת, בהשתתפות נציגים מארגוני המורים, משרד החינוך ובנק מסד בע"מ, האחראית לניהול השוטף של הקופה.
9.      על המעסיקים להעביר את הכספים לקופה מידי חודש בחודשו, במועד תשלום המשכורת ולא יאוחר מה-15 לכל חודש (שלאחר החודש בגינו משולמת המשכורת).
10.    הקופה שולחת לכל עמית חדש טופס עדכון פרטים עם שמות המוטבים או היורשים. העמית מתבקש למלא בדייקנות את כל הפרטים ולהחזיר בהקדם את הטופס הממולא.
11.     ניתן למשוך את הכספים בהתאם לתקנות קופות הגמל.
12.     תכניות 13.3% הקודמת הסתיימה ב – 31.8.84. ניתן למשוך את הכספים, בתום 12 שנים ממועד ההפקדה הראשונה.
 
קרן רשף
  
ע"פ הסכם העבודה מספטמבר 1998 המעסיקים חייבים להפריש לקופת גמל רשף רטרואקטיבית מ – 1.1.98, 5% מכל רכיבי השכר והחזרי ההוצאות שאינם פנסיונים.ההפרשות יבוצעו מדי חודש והן כוללות גם הפרשת המורה בשיעור של 5%.
סה"כ מופרשים לקרן 10% (5% ע"ח המעסיק, 5% ניכוי משכר המורה).החברים מתבקשים לבדוק את ביצוע ההפקדות בקרן.
         

זכויות פנסיה

מועדי פרישה (עם זכות גמלה):

א.      פרישה רגילה
בקרנות הפנסיה צוברת ותיקה (מבטחים, ק.ג.מ., מקפת, גלעד)
אישה – בגיל 60 – 64, על פי תאריך לידה בהתאם לטבלת פרישה שפורסמה בתקנון האחיד.
גבר – בגיל 65 – 67, על פי תאריך לידה בהתאם לטבלת פרישה שפורסמה בתקנון האחיד.
בתנאי ששיעור הגמלה מינימום 5% מהשכר הממוצע במשק.
 
בפנסיה תקציבית (תקשי"ר)
 
חובת פרישה – בגיל 65 – לאחר 10 שנות שרות לפחות (אין הבחנה בין גבר לאישה).
פרישה מרצון העובד – בגיל 60 – לאחר 10 שנות שרות לפחות (אין הבחנה בין גבר לאישה).
 
ב.      פרישה מוקדמת בפנסיה צוברת (מבטחים, ק.ג.מ., מקפת, גלעד)
בהסכם השכר מיום – 11.5.93 סוכם כי עובדי הוראה יוכלו לפרוש לגמלאות בפרישה מוקדמת במימון המדינה בשני מסלולים:
1.      מסלול א' (מיוחד) – עובדי הוראה מורות בגיל 50 – 55 , מורים בגיל 50 – 58, בגין שחיקה או פיטורין.
2.      מסלול ב' (קפ"מ) – מורות בגיל 55 ומעלה ומורים בגיל 58 ולמעלה.
  
 

בפנסיה תקציבית

החל מההסכם הקיבוצי של 1978 מתאפשר למורים עובדי המדינה לפרוש פרישה מוקדמת על פי רצונם במסגרת מכסה מסוימת, המשתנה מדי פעם, ע"י פנייה לוועדה מיוחדת של משרד החינוך:
1.      מורים בגיל 55 ומעלה עם ותק של 25 שנה עבודה לפחות.
2.      מורות בגיל 50 ומעלה עם ותק של 25 שנה עבודה לפחות.
 
חישוב המשרה למורה – אם לצורכי פנסיה:
מורות הפורשות לפנסיה זכאיות לחישוב היקף משרתן לפי תקנות "מורה אם", בשנים בהן היו זכאיות לכך. לשם כך יש להעביר לקרן אישור מעסיק שיכלול היקף משרה בכל שנה בתוספת הערה זכאות "משרת – אם".
מורה בחופשת לידה – בתשלום (חוק הביטוח הלאומי):
מורה, הנמצאת בחופשת לידה ומבוטחת בקופת פנסיה של "מבטחים" או קרן צוברת אחרת, מתבקשת לדאוג שהמעסיק יפריש עבור 12 השבועות של החופשה לקרן הפנסיה (חוזר מנכ"ל ל"ו/10).
רכישת זכויות פנסיה בחופשה ללא תשלום (ח.ל.ת.):
מורים הנמצאים בחופשה ללא תשלום (שלא לשם שבתון) ואין להם מעסיק אחר שמפריש כספים לקרנות הפנסיה הצוברת, מתבקשים לרכוש זכויות מהקרן על בסיס אישי, לפחות 1/3 משרה וזאת כדי לשמור על רצף זכויות בקרן.
בשנת השתלמות
מבטחת הקרן את החברים, כאילו עבדו בהוראה בשיעור של ממוצע היקף משרתם ב – 6 שנות חיסכון.
  

פדיון ימי מחלה שלא נוצלו:

הפיצוי עבור ימי מחלה שלא נוצלו יינתן במקרים אלה:
א.      פרש עובד לגמלאות בגיל שאינו נמוך מ – 55 שנה.
ב.      פרש המורה לגמלאות בגיל מוקדם יותר עקב נכות.
ג.       נפטר המורה לאחר "תקופת שרות" של 5 שנים לפחות.
הפיצוי ניתן רק אם העובד לא ניצל יותר מ – 65% מימי המחלה הצבורים לזכותו. אם ניצל המורה 36% עד 65% מימי המחלה, יהיה הפיצוי בשיעור של 6 ימים עבור כל 30 ימי מחלה שלא נוצלו. אם ניצל פחות מ – 35% מימי המחלה הפיצוי בשיעור של 8 ימים עבור כל 30 ימי מחלה שלא נוצלו. חישוב פדיון ימי המחלה יהיה על כל היקף משרתו של המורה.
יום פדיון = 1/25 מהשכר הקובע לפנסיה/פיצויים.
  
קרנות ההשתלמות
  
מנהל עסקים : הבנק הבינ"ל הראשון רח' קיבוץ גלויות 34, ת"א, 66550
טל: 5155604-03 , פקס: 5187720-03
הנהלת הקרן: רח' קויפמן 6, בית גיבור, ת.ד. 50123 , ת"א
מוקדי מידע: בסניפי הבנק בכל רחבי הארץ
 
הקרן היא חברה המנוהלת ע"י הנהלה משותפת לממשלה לארגון המורים העל – יסודיים ומרכז שלטון מקומי.
 
1.      שיעור החסכון:
א.      הפרשות המורה שיעור של 4.2% ממשכורתו עד למשרה וחצי החל מהסכם העבודה מ – 1.9.93 , הכוללת את כל הגמולים והפרשות המעביד בשיעור של 8.4% ממשכורתו של המורה. סה"כ הצבירה (מעביד + עובד) מסתכם בשיעור של 12.6% .
ב.      עובד הוראה המתגורר ומועסק באחד מיישובי הפיתוח (שהוכרו לצורך זה ופורסמו בחוזרי מנכ"ל), רשאי להצטרף לקרן ללא תשלום. המדינה תשלם לקרן גם את חלקו. (יש למלא טופס הצטרפות מיוחד שניתן לקבלו דרך הקרן בלשכה המחוזית של משרד החינוך, או אצל מזכיר הסניף יש להחתים את מדור תמריצים במחוז על הטופס).
2.      מחזור החסכון:
מחזור החסכון המינימלי הוא שש שנים. ניתן להאריך את מחזור החסכון. מועד תחילת החסכון הוא 1 בספטמבר (תחילת שנה"ל). ניתן להצטרף עד 31.12. מפרעית מ – 1 בספטמבר של אותה שנת לימודים. אחרי התאריך הנ"ל אין אפשרות לרכוש שנת חסכון למפרע, אך יש אפשרות להצטרף
מ – 1 בינואר וע"י כך להוסיף אחוזים למענק.
א.      שמירת ותק:
שנת ההשתלמות מוכרת כשנת ותק. עובד הוראה המפצל את השתלמותו למשך שנתיים רצופות ואינו עוסק בהוראה בשנות השבתון, תחשבנה לו שנתיים אלו כשנת ותק אחת בהוראה.
ב.      הפסקת חברות:
1.      חבר רשאי להפסיק חברותו בקרן וכספו יוחזר לו בתנאים הנהוגים עפ"י תקנות האוצר ובניכוי 3% דמי ניהול.
2.      חבר יוכל לקבל את חלקו בחסכון, בתוספת מלוא חלק המעביד, בניכוי 3% דמי ניהול עפ"י תקנות האוצר, במקרים הבאים:
א.      במקרה של פרישה לגמלאות.
ב.      במקרה של פטירה (היורשים).
3.      חבר יוכל למשוך כספיו כחיסכון בתוספת 89.3% מחלק המעביד ובניכוי 3% דמי ניהול אם:
א.      השלים תקופת חסכון מלאו לו 55 שנה.
ב.      השלים את תקופת החסכון ומלאו לו 50 שנים או 15 שנות ותק ויצא בעבר פעם אחת לפחות לשנת השתלמות.
ג.       אם השלים תקופת חסכון של לפחות שש שנים, ופוטר מעבודתו.
ד.      אם השלים תקופת חסכון ופרש מעבודתו בהוראה עקב נכות שנגרמה לו עקב עבודתו והמוכרת ע"י המוסד לביטוח לאומי כנכות המזכה בקצבת נכות.
ה.     אם השלים תקופת חסכון ועבר לעבוד בתפקיד מנהלי בשירות הציבור בתחום החינוך, או הקשור בחינוך או עזב את ההוראה למילוי תפקיד נבחר ציבור.
ו.         השלים תקופת חסכון ולדעת הנהלת הקרן יש נסיבות מיוחדות הנובעות ממצב רפואי קשה של החוסך או בני משפחתו, או מצב כלכלי קשה.
 
קרן מישור – קרן השתלמות מסלול מקוצר
 
 
כל עובד הוראה שגילו 53 ומעלה אינו יכול לחסוך בקרן הרגילה. הינו רשאי להצטרף למסלול המקוצר הנקרא "קרן מישור", אם אינו חבר בקרן השתלמות אחרת. תשלום עובד ההוראה הוא 2.5% ממשכורתו ברוטו, תשלום המעביד 7.5%.
לאחר תום 3 שנות חיסכון, זכאי החבר לקבל את כל החיסכון או חלק ממנו למימון השתלמויות. ההחזר בהתאם לאומדן ההשתלמות המאושרת ע"י הנהלת הקרן. לאחר משיכת חלק מהחסכון או כולו תיסגר התכנית, ותיפתח תכנית חדשה להמשך חיסכון.
(משיכה לפני תום 6 שנים וללא מטרת השתלמות מחייבת תשלום 50% מס הכנסה).
 
  
 
מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.