דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

הסכם קיבוצי כללי בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר

מיום 04.08.1988 (מובא כאן - לעניין ימי חופשה !)

הסכם 887037

הסכם קיבוצי כללי

================

שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 4 באוגוסט 1988

בין: לשכת התיאום של האירגונים הכלכליים בשם הארגונים המאוגדים בה*

מצד אחד

לבין: ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, האגף לאיגוד מקצועי על כל יחידותיו ושלוחותיו

מצד שני

הואיל: והצדדים הסכימו להנהיג שבוע עבודה בו העובדים יעבדו 45 שעות ב- חמישה ימי עבודה בשבוע במקומות העבודה בהם עובדים העובדים היום יותר מ-45 שעות עבודה ב-6 ימים, זאת מבלי שתיגרם למפעלי צד א עלות כספית כתוצאה משינוי זה, מעבר לאמור במפורש בהסכם זה, הכל בשלבים ובתנאים המפורטים בהסכם זה;

והואיל: והצדדים הסכימו כי השינוי בשעות העבודה כאמור בהסכם זה לא יפגע בפריון העבודה והתפוקה;

אי לכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. העובדים במפעלים עליהם חל הסכם זה והעובדים במועד חתימת הסכם זה במשך ששה ימים או במשך חמישה ימים בשבוע יותר מ-45 שעות בשבוע יעברו במהלך חודש אוגוסט 1988 לשבוע עבודה בן 45 שעות באותו מספר ימים בשבוע כפי שעבדו עד כה ללא ירידה בשכר.

----------------------------------------------------------------------------

* הארגונים הכלכליים

-----------------

התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות האיכרים בישראל, מרכז הקבלנים והבונים בישראל,התאחדות הסוחרים בישראל, איגוד הבנקים בישראל, התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע"מ, התאחדות המלונות בישראל, התאחדות ענף הקולנוע בישראל,התאחדות חברות לביטוח חיים בישראל בע"מ, הארגון הארצי של מפעלי השמירה בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי הנקיון והאחזקה בישראל, התאחדות המלאכה ותעשיה בישראל, האיגוד הארצי למסחר בישראל, לשכת המסחר בישראל.

2. א. החל ב- 1.8.88 יחל תהליך הדרגתי בו יעברו העובדים בכל מקום עבודה ליום עבודה רגיל של 9 שעות ב- חמישה ימי עבודה בשבוע במועד עליו תחליט ההנהלה.

ב. הצדדים יפעלו כדי שרוב מקומות העבודה יסיימו את התהליך כאמור בס"ק א עד 31.3.89.

ג. מוסכם כי בכל מקרה לא תקבע ההנהלה מועד למעבר העובדים לשבוע עבודה כאמור לעיל שהוא מאוחר מיום 31.3.90.

3. מוקמת בזאת ועדת היגוי שתחל בפעולתה ב- 1.1.89. הועדה מורכבת מיו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות ויו"ר ועדת העבודה של לשכת התיאום, ועדה זו תסייע לצדדים במקומות העבודה ליישם את האמור בהסכם זה. הועדה תהיה מוסמכת להציע להם פתרונות ולהכריע בחילוקי דעות בין אותם צדדים. לביצוע סמכויותיה תהיה הועדה מוסמכת לקבל נתונים ממקומות העבודה עליהם חל הסכם זה. כמו כן תהיה הועדה מוסמכת להקים ועדות משנה.

4. א. מוסכם בין הצדדים כי אין במעבר העובדים ל- חמישה ימי עבודה בשבוע כדי להביא לקיצור ימי עבודתו של המפעל במשך השבוע והמפעל יוכל עפ"י שיקול ההנהלה לעבוד אותם ימי עבודה כפי שעבדו ערב חתימת הסכם זה.

ב. נוכח האמור בס"ק א מוסכם בין הצדדים כי חמישה הימים בהם יעבוד כל עובד במשך השבוע יקבעו עפ"י סידור העבודה ועפ"י המקובל במפעל ומוסכם של עובד או לקבוצת עובדים במפעל לא תהיה זכות ליום ממסוים כיום פנוי במשך השבוע.

ג. כאשר צרכי העבודה מחייבים זאת רשאית ההנהלה לשנות את סידור העבודה או את המועד שנקבע כיום פנוי לעובד ועל העובד להענות לדרישת ההנהלה ולעבוד ביום שנקבע לו כיום פנוי ובלבד שלאותו עובד ינתן יום פנוי אחר במידת האפשר באותו שבוע או בשבוע שלאחר מכן.

5. היה והעובד ידרש לעבוד שעות נוספות וזאת עקב צרכי העבודה הן בהמשך ליום העבודה הרגיל המוארך כאמור בהסכם זה והן ביום הפנוי שנקבע לו בהתאם להסכם זה יעבוד העובד בהתאם לנדרש והתמורה עבור שעות העבודה הנוספות תהיינה כדלקמן:

א. שעות עבודה מעבר ליום העבודה הרגיל של 9 שעות נחשבות לשעות נוספות עבורן תשולם תוספת של 25% עבור השעתיים הראשונות ו-50% מהשעה השלישית והלאה.

ב. עבור עבודה ביום הפנוי ישולם לעובד שכר של שעות נוספות בהתאם לאמור בס"ק א לעיל, ואולם עבודה בשעות נוספות ביום הפנוי תחשב כך רק אם עובד העובד במשך אותו שבוע 45 שעות עבודה רגילות (לצורך ס"ק זה מוסכם בין הצדדים כי הכוונה היא ל-45 שעות עבודה בשבוע אשר בהן עבד העובד בפועל או נעדר אך יהיה זכאי לתשלום עבור העדרותו).

6. הפחתת שעות העבודה עפ"י הסכם זה לא תהווה עילה לתביעת תוספות שכר או הפחתת שעות עבודה או שינויים בתנאי העבודה של עובדים העובדים כבר לפני תחולת הסכם זה פחות מ-47 שעות בשבוע, או במשרה חלקית.

7. למרות האמור בסעיף2 להסכם זה לא תחול על מפעלים בהם תהיינה בעיות מיוחדות, במפעלים הנותנים שירות, מפעלים בהם תהליך הייצור רציף, מפעלים העובדים 3 משמרות ככל שמדובר במעבר ל- חמישה ימי עבודה. באותם מפעלים יתקיים דיון במטרה למצוא פתרון מוסכם בין נציגות העובדים וההנהלה או הענף ובמקרה ויתגלעו חילוקי דעות יועבר הנושא לדיון והכרעה ב"ועדת ההיגוי". תוקם ועדה משותפת למעסיקים ולהסתדרות לטיפול בנושאים אלה ומציאת פתרונות להם. כל עוד לא הוכרע הנושא ימשך סידור העבודה הקיים תוך קיום "שקט תעשייתי". הצדדים יעזרו במומחים מטעמם כדי לקדם את מעבר הענפים והמפעלים הנ"ל - חמישה ימי עבודה. בסעיף זה- מפעלים עם בעיות מיוחדות או מפעלים הנותנים שירות הם המפעלים או סוגיהם כפי שיוגדרו על ידי "ועדת ההיגוי".

8. ימי החופשה השנתית להם זכאים העובדים אשר עברו לעבודת חמישה ימי עבודה בשבוע יהיו החל מיום המעבר:

תקופת העבודה במפעל בשנים ימי העבודה בפועל (מעבר ליום הפנוי)

טור א טור ב

------------------------ ----------------------------------

אחרי ובעד השנה הראשונה והשניה 10 במקום 12

אחרי ובעד השנה השלישית והרביעית 11 במקום 13

אחרי ובעד השנה החמישית 12 במקום 14

אחרי ובעד השנה השישית, השביעית

והשמינית 17 במקום 19

אחרי ובעד השנה התשיעית ואילך 23 במקום 26

אם בהסכם אחר החל על העובד היה העובד זכאי ליותר ימי חופשה מהאמור בטור ב יותאמו ימי החופשה למתכונת החדשה.

9. בערבי/חגי ישראל החלים ביום שהעובד חייב לעבוד בו יהיה יום העבודה בן 8 שעות בתשלום של 9 שעות או יום עבודה בן 7 שעות בתשלום של 8 שעות. ההנהלה ונציגות העובדים יקבעו באיזו חלופה לבחור. בערב יום כיפור יעבדו העובדים 6 שעות בתשלום של 9 שעות. במקומות עבודה שבהם עבדו בערבי חג 6 שעות בתשלום של 8 שעות ימשיכו העובדים לעבוד 6 שעות בתשלום של 8 שעות.

10. תשלום או צבירת זכויות המוענקים לעובד על בסיס יום עבודה בפועל ערב הסכם זה ימשיכו בהתאמה להשתלם על בסיס יום עבודה בפועל כאמור בהסכם זה.

11. במפעלים בהם עובדים בעבודת משמרות תקבע ההנהלה את שעות העבודה של כל משמרת וסדרי העבודה בהתאם לצרכי העבודה, כתוצאה מהשינוי עפ"י הסכם זה.

12. א. צד ב מצהיר כי יעשה כל שביכולתו כדי לשמור על רמת הפריון והתפוקה במפעלים.מוסכם בזאת כי כל הנורמות ותקני הזמן יעודכנו, יותאמו ויוגדלו בהתאם לאחוז השינוי בצמצום שעות עבודה ע"י ההנהלה למתכונת העבודה החדשה בהתאם להסכם זה וזאת בלי לפגוע פגיעה כלשהי בפריון העבודה והייצור.

ב. במקרה של ירידת התפוקה במקום עבודה בעקבות יישום הסכם זה יביאו ממומחים מטעם שני הצדדים ממצאים בפני ועדת המעקב הנוגעים לירידת התפוקה. ועדת המעקב תהיה מוסמכת להורות על הורדת שכר במקומות עבודה אלה אם ירידת התפוקה תוכח בפניה.

13. הצדדים שואפים לקדם את איכות החיים במקומות העבודה, כדי להשיג יעד זה, הצדדים מודעים לצורך החיוני בקידום הפריון ולצורך בשיפור משמעותי בתפוקה. בכפיפות לצרכים אלה ולמצבו הכלכלי של המשק ימשיכו הצדדים בשנים הבאות לדון בתהליך הדרגתי של המשך צימצום שעות העבודה.

14. עובד לא יהיה זכאי לתשלום נפרד עבור ימי חג החלים ביום הפנוי.

15. מוסכם בין הצדדים כי לצורך חישוב שעת עבודה יוגדל שכר השעה המחושב ביחס שבין שעות העבודה השבועיות בפועל כפי שעבדו ערב הסכם זה לבין שעות העבודה בפועל כפי שנקבע עפ"י הסכם זה.

16. א. הצדדים יפנו במשותף לשר העבודה והרווחה כדי שיאשר את יום העבודה הארוך מ-8שעות בהתאם לסעיף 5 לחוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א-1951.

ב. הצדדים יפנו במשותף לשר העבודה והרווחה כדי שיזום חקיקה לשינוי חוק שעות עבודה ומנוחה על מנת להתאימו להסכם זה וכן להתאים את חוק חופשה שנתית וחוקים אחרים שיש להתאימם, בהתיעצות משותפת, להסכם זה.

ג. הצדדים יפנו במשותף לשר העבודה והרווחה כדי שיפעיל סמכותו עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה וירחיב את ההיתר הכללי שניתן לשעות נוספות כך שההיתר הכללי ליום הפנוי יוגדל ל-6 שעות נוספות. מכסת שעות זו לא תובא בחשבון השעות הנוספות עפ"י ההיתר הכללי הקיים היום.

17. להסכם זה מצורף נספח,המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

----- -----

צד א צד ב

החלטת ועדת ההיגוי

=================

להלן החלטת ועדת ההיגוי בנושא הגדרת "מפעלים הנותנים שרות" בהתאם לסעיף 7 להסכם הקיבוצי הכללי מיום 4.8.88, אשר עליהם לא תחול חובת מעבר לשבוע עבודה של חמישה ימים: מפעלים הנותנים שרות הוא מפעל או מחלקה אשר עיקר יעודם הוא במתן שרותי תיקונים, שרותי הספקה ושרותי אחזקה.

-------- -----------

דן פרופר חיים הברפלד

יו"ר ועדת העבודה של יו"ר האגף לאיגוד מקצועי לישכת התיאום ההסתדרות הכללית

תאריך: 4 באוגוסט, 1988

נספח

====

על אף האמור בהסכם הקיבוצי מיום 4.8.88 מסכימים הצדדים כדלקמן:

1. הוראות ההסכם הקיבוצי מיום 4.8.88 בדבר הנהגת שבוע עבודה בן חמישה ימים (להלן: "ההסכם") לא יחול על מקומות עבודה החברים במרכז הקבלנים והבונים בישראל,התאחדות האיכרים בישראל, התאחדות המלונות בישראל.

2. ארגוני המעסיקים הנ"ל ינהלו מו"מ ענפי עם ארגוני העובדים בהסתדרות במגמה להגיע לפתרונות ולקבוע התנאים להצטרפות ארגונים אלה להסכם. מו"מ זה יימשך עד31.12.88.

3. ארגון מעסיקים מהארגונים הנ"ל אשר לא הגיע להסכם עם ארגון העובדים יובא עניינו לועדת המעקב אשר תנסה לסייע לצדדים במו"מ ביניהם ותציע להם פתרונות ספיציפיים, כל זאת עד 31.3.89. (להלן: "המועד") ועדת ההיגוי רשאית להאריך מועד זה עד 30.6.89. (להלן: "המועד המוארך").

4. במשך כל התקופה שבה מתנהל המו"מ, ועד למועד, או עד למועד המוארך, אם הוארך המועד,יישמר השקט התעשייתי, וצד אחד לא ינקוט באמצעי לחץ כלשהם נגד הצד השני עד למועדים האמורים כאמור בלבד.

----------------------- -----------------------

כ"א באב תשמ"ח

4 באוגוסט 1988

לכבוד

מר חיים הברפלד

יו"ר האגף לאיגוד מקצועי

הועד הפועל

תל - אביב

אדון נכבד,

כמוסכם, האמור בסעיף 2 בהסכם מיום 4.8.88 בדבר מעבר עובדים ל-5 ימי עבודה,לגבי איגוד הבנקים כפוף לאישור בנק ישראל בענין ימי פתיחת הבנקים.

בכבוד רב,

דן פרופר

יו"ר ועדת העבודה של לשכת התאום של הארגונים הכלכליים

הנני מאשר ומסכים לאמור לעיל.

חיים הברפלד

יו"ר האגף לאיגוד מקצועיראו הסכם קיבוצי מעודכן לעניין ימי חופשה מיום 29/10/2015 - הסכם קיבוצי - עדכון ימי חופשה
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.