דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

ממשיכים לעבוד לאחר שביטוח המנהלים עם התשואה המובטחת הגיע לסיומו ?

קו הפרדה אדום

באילו מצבים אפשר להמשיך ליהנות מתשואה מובטחת ?

 
 
האם הסיפור הבא מוכר לכם ?
 
יום בהיר אחד אתם מתחילים לקבל מכתבים מחברת הביטוח, בזה אחר זה, המודיעים לכם כי פוליסות ביטוח המנהלים שלכם הגיעו לסיומן, מה שנקרא "תום תקופת הביטוח"...
 
ואולם, ייתכן מאוד שאתם ממשיכים לעבוד ואינכם מעוניינים לקבל בשלב זה את הכספים שנצברו בפוליסות ביטוח המנהלים, אם כקצבה חודשית ואם בדרך של סכום חד פעמי...
 
מדוע זה קורה ?
 
פוליסות ביטוח מנהלים רבות, ותיקות, תום תקופת הביטוח נקבע בהן בעת עריכתן, לנשים בגיל 60, לגברים בגיל 65...
 
פוליסות רבות מתוכן הן פוליסות עם תשואה מובטחת (מבטיחות ריבית קבועה הצמודה למדד שאינה מושפעת מהשינויים בשוק ההון...)
 
ביום 12/08/2012 פירסם אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר טיוטת חוזר בנושא. במסגרת טיוטת החוזר, הוא מבקש לקבוע את הכללים הבאים אשר עשויים לסייע למבוטחים ולאפשר להם להמשיך ליהנות מתשואה מובטחת על כספם:
 
נדגיש כי מדובר בטיוטת חוזר שפורסמה ביום 12.08.2012 ועד היום למיטב ידיעתנו - טרם אושרה.
 
לאור האמור, לכל מבוטח לא נותרת כל ברירה, אלא לפנות ישירות לחברת הביטוח על מנת לקבל ממנה את המידע העדכני ההכרחי לו על מנת לקבל החלטות ולהעביר הנחיות לחברת הביטוח (יש לדרוש מחברת הביטוח מידע מפורט בדבר כל האפשרויות בהתאם לסוג הפוליסה ונתוני המבוטח וזאת בהתאם להוראות האחרונות ביותר שקיבלה חברת הביטוח מאגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר).
 
חוזר ביטוח 2012-42 (לחץ על הקישור להורדת טיוטת החוזר בקובץ בפורמט PDF).
 
 
מטרת החוזר - לקבוע את האופן שבו על חברת ביטוח לפעול לאחר תום תקופת הביטוח בפוליסות ביטוח מבטיחות תשואה במקרה שבו המועד האמור קדם למועד שבו צפוי המבוטח להגיע לגיל פרישת חובה.

כספים שהופקדו בפוליסת ביטוח לקצבה מבטיחת תשואה -

הכלל:
 
אם מבוטח מבקש לדחות את המועד שבו יתחיל לקבל קצבה לאחר תום תקופת הביטוח, ובלבד שיש לו הכנסה מעבודה או משלח יד בתקופת הדחייה האמורה ובכל מקרה לא יאוחר מהמועד שבו הגיע המבוטח לגיל 75, הרי שאין מקום כי אותה דחייה תפגע בזכות המבוטח להמשך הבטחת התשואה הנקובה בפוליסה (ומגובה באג"ח ח"ץ) בשל יתרת החיסכון שהצטבר בפוליסה עם תום תקופת הביטוח.
 
התנאים:
 
על המבוטח להמציא לחברת הביטוח, לכל הפחות אחת לשנה, אישור בדבר הכנסה מעבודה או משלח יד, במהלך 60 הימים שלפני תום תקופת הביטוח, ולאחר תום תקופת הביטוח עד ה-30 במאי של כל שנה.
 
חברת הביטוח תשלח למבוטח הודעה על כך, במכתב נפרד. הודעה כאמור תישלח לא יאוחר מחודש אך לא מוקדם יותר מחודשיים לפני המועד האחרון שבו על המבוטח להמציא אישור כאמור.
 
לא המציא המבוטח אישור כאמור, יראו אותו כמי שאינו מקיים את התנאי כאמור.

יובהר כי עם מימוש הזכאות לקצבה בפוליסות האמורות, תשלומה יהיה בהתאם לתנאי הפוליסה המקוריים, לרבות מקדמי ההמרה הנקובים בפוליסה, בהתחשב בגיל המבוטח במועד התחלת תשלום הקצבה בפועל.

עוד יובהר כי לאחר תום תקופת הביטוח הפקדות נוספות, אם תהיינה, תתבצענה למוצר חיסכון אחר, שאיננו תכנית ביטוח מבטיחת תשואה המגובה באג"ח ח"ץ.

חריגים:
 
כספים שהופקדו בפוליסת ביטוח מבטיחת תשואה קצבתית שאינה קופת ביטוח, אינם חלק מהחיסכון הפנסיוני, ולכן לא יחול לגביהם האמור בסעיף קטן א'.

כספים שהופקדו בפוליסת ביטוח להון מבטיחת תשואה -

הכלל:
 
בתום תקופת הביטוח, המבוטח רשאי למשוך משיכה הונית בהתאם לתנאי הפוליסה או להעביר את יתרת החיסכון הצבור בפוליסה למוצר חיסכון אחר, שאיננו תכנית ביטוח מבטיחת תשואה המגובה באג"ח ח"ץ. ואולם, אם בתום תקופת הביטוח לא נותקו יחסי עובד מעביד בין המבוטח לבין המעביד שהפקיד בעבורו כספים למרכיב הפיצויים בקופת הביטוח, יהיה זכאי המבוטח להמשך הבטחת התשואה הנקובה בפוליסה (ומגובה באג"ח ח"ץ) בשל יתרת מרכיב הפיצויים שהצטבר בפוליסה עם תום תקופת הביטוח, ועד למועד שבו ינותקו יחסי עובד מעביד כאמור ובכל מקרה לא יאוחר מהמועד שבו הגיע המבוטח לגיל 75. במועד הניתוק האמור, וככל שהעובד זכאי למרכיב הפיצויים יהיה המבוטח רשאי למשוך משיכה הונית בהתאם לתנאי הפוליסה או להעביר את יתרת מרכיב הפיצויים למוצר חיסכון אחר, שאיננו תכנית ביטוח מבטיחת תשואה המגובה באג"ח ח"ץ.
 
התנאים:
 
על המבוטח להמציא לחברת הביטוח, לכל הפחות אחת לשנה, אישור בדבר המשך קיום יחסי עובד מעביד כאמור לעיל וכן אישור בדבר הכנסה מעבודה, במהלך 60 הימים שלפני תום תקופת הביטוח, ולאחר תום תקופת הביטוח עד ה-30 במאי של כל שנה. חברת הביטוח תשלח למבוטח הודעה על כך, במכתב נפרד. הודעה כאמור תישלח לא יאוחר מחודש אך לא מוקדם יותר מחודשיים לפני המועד האחרון שבו על המבוטח להמציא אישור כאמור. לא המציא המבוטח אישור כאמור, יראו אותו כמי שאינו מקיים את התנאי כאמור.

יובהר כי לאחר תום תקופת הביטוח הפקדות נוספות למרכיב הפיצויים, אם תהיינה, תתבצענה למוצר חיסכון אחר, שאיננו תכנית ביטוח מבטיחת תשואה המגובה באג"ח ח"ץ.

כספים שהופקדו בפוליסת ביטוח לקצבה מבטיחת תשואה המאפשרת משיכה הונית -

על אף האמור, אם פוליסת ביטוח לקצבה מבטיחת תשואה מאפשרת משיכה הונית בתום תקופת הביטוח, חברת הביטוח תציג בפני המבוטח אפשרות בחירה בין משיכה בדרך של קצבה או בסכום חד-פעמי בהתאם לאמור בחוזר (ראה החוזר המפורט).
בחר המבוטח במשיכה בדרך של קצבה, לא יהיה רשאי לחזור בו מבחירתו כאמור.

חידוש פוליסות ביטוח שבוטלו

אין לחדש, בתנאיהם המקוריים, פוליסות ביטוח מבטיחות תשואה אשר בוטלו, גם אם טרם שולם ערך הפדיון. יובהר כי האמור לא יחול בנוגע לחידוש פוליסת ביטוח בתנאים הנקובים בה במהלך שלושת החודשים ממועד ביטולה, וזאת ככול שתנאי הפוליסה מתירים חידוש כאמור.בקשה לפרסם לציבור את האופן שבו על חברת ביטוח לפעול לאחר תום תקופת הביטוח בפוליסות ביטוח מבטיחות תשואה במקרה שבו המועד האמור קדם למועד שבו צפוי המבוטח להגיע לגיל פרישת חובה - מכתב שהועבר לרו"ח שרעבי הראל - סגן בכיר לממונה על שוק ההון - חיסכון פנסיוני - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ביום 21.08.2016.
 
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.