דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

עבודת נשים - היעדרות מותרת מהעבודה - כולל הוראות לגבי בן זוג

היריון ולידה, תקופת לידה והורות, טיפולי פוריות, הפלה, שהייה במקלט לנשים מוכות - טבלת מידע מרוכזת - חלק מהוראות החוק חלות גם על גבר (בן הזוג) !

לפי סעיף 7 לחוק עבודת נשים, תשי"ד 1954 (הזכות להיעדר):
 
(ראו גם - תקופת לידה והורות - לפי סעיף 6 לחוק עבודת נשים, תשי"ד 1954 (חופשת לידה כולל הוראות לגבי בן זוג)
 

הסיבה

סעיף בחוק

פירוט

משך ההיעדרות המותרת

דין ההיעדרות

הערות

הפלה

7 (א)  + 7 (ב)

(א) עובדת שהפילה רשאית להיעדר מעבודתה שבוע לאחר ההפלה, ואם אישר רופא כי מצב בריאותה מחמת ההפלה מחייב שתיעדר זמן רב יותר – הזמן שקבע הרופא, אך לא יותר מ- 6 שבועות.
 

בין שבוע לבין 6 שבועות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחלה

היריון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 (ג) (1)

בחודשי ההיריון, אם אישר רופא בכתב כי מצבה הרפואי לרגל ההיריון מחייב זאת ובמידה שאישר.
 

לפי אישור הרופא

מחלה, אלא אם כן העובדת זכאית לגמלה לשמירת היריון לפי סעיף 59 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, בעבור תקופה זו, או שהיא זכאית לתשלום בשל ההיעדרות מכוח דין אחר, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

היעדרות מכוח פסקה זו לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת אצל מעסיקה.

7 (ג) (1א)

בחודשי ההיריון, אם אישר רופא בכתב, על גבי טופס שנקבע בתקנות, כי סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את העובדת בשל היותה בהיריון, או את עוברה;
 
הוראות פסקה זו לא יחולו אם מעסיקה של העובדת מצא לה עבודה חלופית מתאימה !

לפי אישור הרופא

חופשה ללא תשלום

היעדרות לפי פסקה זו לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת אצל מעסיקה.

7 (ג) (1ב)

בחודשי ההיריון, אם אישר רופא בכתב, על גבי טופס שנקבע בתקנות, כי בשל סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה, נבצר מהעובדת לבצע את עבודתה בשל היותה בהיריון;
 
הוראות פסקה זו לא יחולו אם מעסיקה של העובדת מצא לה עבודה חלופית מתאימה !

לפי אישור הרופא

חופשה ללא תשלום

היעדרות לפי פסקה זו לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת אצל מעסיקה.

לאחר תקופת הלידה וההורות (חופשת לידה)

7 (ג) (1ג)

מתום תקופת הלידה וההורות, ועד תום 6חודשים מיום הלידה, בתקופה שבה היא מניקה, בהתקיים כל אלה:
(1) העובדת הודיעה למעסיקה שהיא מניקה;
(2) העסקתה נאסרה בתקופה שבה היא מניקה בשל ההנקה, לפי הוראות סעיף 1;
(3) מעסיקה של העובדת לא מצא לה עבודה חלופית מתאימה;
(4) העובדת אינה רשאית להיעדר מעבודתה לפי סעיף קטן (ד);
 

 

 

מתום תקופת הלידה וההורות, ועד תום 6חודשים מיום הלידה, בתקופה שבה היא מניקה

חופשה ללא תשלום

זמן היעדרה לא יבוא במניין לגבי זכויות התלויות בוותק;

7 (ג) (2)

מתום תקופת הלידה וההורות עד תום 6 חודשים מאותו יום, אם אישר רופא כי מצבה עקב הלידה מחייב זאת ובמידה שאישר;

מתום תקופת הלידה וההורות עד תום 6 חודשים מאותו יום

מחלה

7 (ג) (3)

מתום תקופת הלידה וההורות עד תום 4 חודשים מאותו יום – שעה אחת ביום, שתיקרא שעת הורות, בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה של העובדת או שהיא מועסקת במשרה שהיקפה 174 שעות בחודש לפחות, לפי הנמוך;
 
ההיעדרות המותרת על פי פסקה זו היא בנוסף להפסקות על-פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, ואין מנכים אותה משכר עבודה;
 
לעניין סעיף זה, עובד שמועסק במשרה מלאה כאמור או שמועסק במשרה שהיקפה 174 שעות בחודש לפחות, לפי הנמוך, יהיה רשאי לממש את הזכות לשעת ההורות לבדו או לסירוגין עם בת זוגו, בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף 7ב;

מתום תקופת הלידה וההורות עד תום 4 חודשים מאותו יום – שעה אחת ביום

ללא ניכוי מהשכר

לעניין התנאים בסעיף 7ב לחוק - התנאים למימוש הזכות לשעת הורות על ידי בן זוג - יש לעיין בחוק עבודת נשים.

7 (ד) + 7(ד1) + 7(ד2) + 7 (ד3) + 7 (ד4)

(1) עובדת רשאית להיעדר מהעבודה, מתום תקופת הלידה וההורות, מספר חודשים כרבע ממספר החודשים שבהם עבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, אך לא יותר מ - 12 חודשים מיום הלידה וחלק של חודש לא יבוא במנין, ואולם ממספר החודשים שתהיה העובדת רשאית להיעדר בהתאם לפסקה זו, יופחתו מספר השבועות שבהם עלתה תקופת הלידה וההורות שנוצלה על ידי העובדת לפי סעיף 6(ב)(1), על 15 שבועות, או על תקופה של 15 שבועות, בתוספת הארכות;
(3) עובדת שנעדרה מעבודתה מכוח פסקה (1) והתייצבה לעבודה לפני תום תקופת הלידה וההורות שלה, או הביעה רצונה לחזור לעבודה כאמור, לא יוכל המעסיק לדחות את החזרתה לעבודה יותר מ- 4 שבועות מיום שהתייצבה או הביעה רצונה לחזור.  
(ד4) שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, הוראות בדבר חובת מסירת הודעות למעסיק לענין סעיף זה, מאת בני-זוג או אחד מהם ותוצאות אי מסירת הודעות כאמור. 

ראה אופן החישוב

חופשה ללא תשלום

זמן העדרה לא יבוא במנין לגבי זכויות התלויות בותק.
בהתייחס לבן הזוג:
(ד1) הוראות סעיף קטן (ד) יחולו, בשינויים המחוייבים, על עובד, ובתנאי שנתקיים בו אחד מאלה:
(1) בת זוגו הועסקה כעובדת במשך 6 חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני תחילת היעדרותו מהעבודה בהתאם להוראות סעיף קטן (ד);
(2) הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.
 (ד2) נעדר אחד מבני-זוג מן העבודה כאמור בסעיף קטן (ד) או (ד1), לפי הענין, לא יחולו הוראות אותם סעיפים קטנים על בן-הזוג השני; אולם, אם נעדר אחד מבני הזוג תקופה קצרה מהאמור בסעיפים קטנים (ד) או (ד1) לפי הענין, רשאי בן זוגו להעדר מהעבודה על פי הוראות אותם סעיפים קטנים למשך יתרת התקופה האמורה.
(ד3) לענין חישוב תקופת העבודה הרצופה כאמור בסעיף קטן (ד1), יראו כעבודה גם תקופת הפסקה בעבודה שבה נמשכים יחסי עבודה.

טיפולי פוריות

7 (ג) (4) + תקנות + 7(ג1) 

בתקופה, כאמור בתקנות, שבה היא עוברת טיפולי פוריות לרבות טיפולי הפריה חוץ-גופית, אם אישר הרופא המטפל בכתב כי הטיפול מחייב זאת ובמידה שאישר, ובתנאי שהודיעה על כך למעסיקה מראש !

תקופת היעדרות של עובדת לעניין פסקה (4) לסעיף 7(ג) לחוק, לא תעלה בכל סדרה טיפולית על המפורט להלן, ובלבד שלא יהיו יותר מארבע סדרות טיפוליות בשנה:

(1) במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה של חמישה ימים - 16 ימים;

(2) במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה של שישה ימים – 20 ימים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחלה

לעניין סעיף 7(ג1) לחוק - הוראת סעיף קטן (ג)(4) תחול גם על עובד העובר טיפולי פוריות.

שהייה במקלט לנשים מוכות

7 (ג) (5)

בתקופה שבה היא שוהה במקלט לנשים מוכות באישור לשכת הסעד או משרד העבודה והרווחה, ובתנאי שהתקופה לא תעלה על 6 חודשים בתקופת 12 החודשים שלאחר תחילת שהייתה במקלט לנשים מוכות.
 
הוראות פסקה זו יחולו על עובדת שעבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה תקופה של 6חודשים רצופים או יותר;
 
 לענין פסקה זו –
 
"אישור" - הפניה מראש או אישור בדיעבד;
"לשכת סעד" - כמשמעותה בחוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958;
"מקלט לנשים מוכות" - מקום שבו שוהה אישה מוכה מחשש לחייה או לחיי ילדה, לרבות מקום כאמור שאינו נתמך בידי המדינה או רשות מקומית;
 
לא יהיה תוקף לזכאות לפי פסקה זו אלא אם כן הודיעה העובדת על מימושה למעסיק בדרך ובמועד כפי שקבע שר העבודה והרווחה;

לא תעלה על 6 חודשים בתקופת 12 החודשים שלאחר תחילת שהייתה במקלט לנשים מוכות.

חופשה בלא תשלום

זמן העדרה לא יבוא במנין לגבי זכויות התלויות בוותק

פיקוח רפואי במשך חודשי ההיריון ובדיקות רפואיות שיגרתיות הקשורות בהיריון

7 (ה)

מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג)(1), רשאית עובדת להיעדר מעבודתה, ללא ניכוי משכר עבודתה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההריון ובדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון הנעשים על ידי רופא נשים או הנעשים בתחנה לבריאות האם והילד שאישר משרד הבריאות (להלן – התחנה), לרבות בדיקות שגרתיות כאמור הנערכות מחוץ לתחנה על פי הפניית התחנה;
 
בפסקה זו -
"רופא נשים" – רופא מורשה בעל תואר מומחה ביילוד ובגינקולוגיה שניתן לו על פי פקודת הרופאים [נוסח חדש], תשל"ז-1976 (להלן – הפקודה), או רופא מורשה המתמחה לקראת קבלת התואר האמור, במוסד מוכר לפי הפקודה, בפיקוחו של רופא בעל התואר האמור;
שר העבודה רשאי, באישור ועדת העבודה של הכנסת, לקבוע בתקנות –
 
(א) הוראות לביצוע פסקאות (1) ו-(2);
 
(ב) לגבי סוגי עובדות ובאזורים שיקבע – מספר שעות אחר להיעדרות עובדת מעבודתה כאמור ובלבד שלא יפחת מהאמור בפסקה (2);
 
(ג) הוראות משלימות בדבר זכותה של אשה העובדת אצל יותר ממעסיק אחד להיעדר מעבודתה כאמור בפסקה (1), כאילו היתה עובדת אצל מעסיק אחד לענין האמור בפסקה (2).
תקופת ההיעדרות מהעבודה כאמור בפסקה (1), לא תעלה על אחת מאלה:

(א) לגבי אשה העובדת שבוע עבודה מלא, כנהוג במקום עבודתה, יותר מ- 4שעות ביום – 40 שעות במשך חודשי הריונה;

(ב) לגבי אשה העובדת עד 4 שעות ביום, שבוע עבודה מלא כנהוג במקום עבודתה – 20 שעות במשך חודשי הריונה;

ללא ניכוי מהשכר

 
 

הסיבה

סעיף בחוק

פירוט

משך ההיעדרות המותרת

דין ההיעדרות

הערות

 שירות מילואים של בן או בת הזוג  

7 (ג) (6)

(א) בתקופה שבה בן זוגה שוהה בשירותים מילואים, כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008 – שעה אחת ביום, החל ביום הראשון לשירות המילואים, ובתנאי שמתקיימים התנאים המפורטים להלן:
 
(1) תקופת המילואים של בן הזוג לא תפחת מ- 5 ימים רצופים;
 
(2) לעובדת ילד שטרם מלאו לו 13 שנים הנמצא עמה;
 
(3) העובדת מועסקת במשרה מלאה לפי הנהוג במקום עבודתה;
 
(4) העובדת הודיעה למעסיקה על מימוש הזכות לפי פסקה זו והציגה לפניו אישור המעיד על שירות המילואים של בן זוגה;
 
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים רשאי לקבוע הוראות נוספות לעניין הודעה כאמור;
 
(ב) עובדת אינה זכאית להיעדר מעבודתה לפי פסקה זו בימים שבהם היא נעדרת מעבודה בשל מימוש הזכות לשעת הורות לפי הוראות פסקה (3) או לפי הנהוג במקום עבודתה בעניין שעת הורות כאמור, או לפי הנהוג במקום עבודתה בעניין קיצור שעות עבודתה בשל הורות; היתה העובדת זכאית להיעדר מעבודתה כאמור פחות משעה אחת ביום, תהיה זכאית להיעדר מעבודתה לפי פסקה זו ביתרת הזמן שבין ההסדר הנהוג במקום עבודתה כאמור ובין שעה אחת;
 
(ד) על אף האמור בפסקה זו, רשאי ראש רשות ביטחון, בהחלטה מנומקת בכתב, לקבוע כי הוראות פסקה זו לא יחולו על חלק מעובדי אותה הרשות, בשל צורך מבצעי חיוני; החלטה כאמור תעמוד בתוקפה לתקופה שלא תעלה על 7 ימים ויהיה ניתן להאריכה בתקופות נוספות שלא יעלו על 7 ימים כל אחת;
 
לעניין זה, "רשות ביטחון" – שירות הביטחון הכללי, המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר או הרשות הארצית לכבאות והצלה;
 
(ה) ההיעדרות המותרת בהתאם להוראות פסקה זו היא נוסף על הפסקות על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, ואין מנכים אותה משכר עבודה.

 

שעה אחת ביום

 

 

 

 

 

ללא ניכוי מהשכר

בהתייחס לבן הזוג:
 
(ג) הוראות פסקה זו יחולו גם על עובד שבת זוגו שוהה בשירות מילואים, בשינויים המחויבים;
 

היעדרות עובד לאחר יום הלידה של בת הזוג

7 (ג3)

עובד רשאי להיעדר מעבודתו עד 5 ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו;
 
 

עד 5 ימים

(1) לעניין 3 ימי ההיעדרות הראשונים – כדין חופשה שנתית, ואם אין לעובד ימי חופשה המגיעים לו – כדין חופשה ללא תשלום;
 
(2) לעניין 2 ימי ההיעדרות הנותרים – כדין היעדרות מפאת מחלה; לעניין עובד הזכאי לדמי מחלה לפי חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976, יראו את ימי העדרו לפי פסקת משנה זו כיום השני והשלישי למחלתו לפי סעיף 2 לחוק האמור;
 
ימי ההיעדרות לפי פסקת משנה זו יבואו בחשבון במניין ימי ההיעדרות שהעובד זכאי להם לפי חוק דמי מחלה (היעדרות עקב היריון ולידה של בת זוג), התש"ס-2000.
 

 לגבי עובד - פיצול תקופת הלידה וההורות במקרה של אישפוז בת הזוג או החזקה בלעדית של ילד

 7 (ג2)

 (1) עובד רשאי להיעדר מעבודתו בהתקיים האמור בפסקה מפסקאות משנה (א) או (ב), ולתקופה כמפורט בהן:
 
 (א) בת זוגו של העובד החליטה לפצל את תקופת הלידה וההורות לפי הוראות סעיף 6(ב1)(2) למשך התקופה שבה היא מאושפזת ושבה פוצלה תקופת הלידה וההורות כאמור אך לא יותר מ- 4 שבועות;
 
(ב) לעובד נולד ילד והילד נמצא עמו ובהחזקתו הבלעדית (בפסקת משנה זו - החזקה בלעדית) – מהיום שבו הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית וכל עוד הוא נמצא בהחזקה כאמור, למשך יתרת תקופת הלידה וההורות של היולדת שלא נוצלה על ידה עד ליום האמור, ולעניין יולדת שאינה זכאית לתקופת לידה והורות לפי סעיף 6 – למשך יתרת תקופת הלידה וההורות שלה היתה זכאית אילו חלו לגביה הוראות הסעיף האמור;
 
(2) לא יהיה תוקף לזכאות לפי סעיף קטן זה אלא אם כן הודיע העובד על מימושה למעסיקו בדרך ובמועד שקבע שר התעשיה המסחר והתעסוקה;
 
 
(4) עובד שנעדר מעבודתו לפי פסקה (1) והתייצב לעבודה לפני תום תקופת הלידה וההורות שלו, או הביע את רצונו לחזור לעבודה כאמור, לא יוכל המעסיק לדחות את החזרתו לעבודה יותר משבועיים מיום שהתייצב או הביע את רצונו לחזור.

ראה פירוט בכל אחד מהסעיפים

 

חופשה בלא תשלום

היעדרות זו לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובד אצל מעסיקו
 
אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.