דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

הטבות מס על פי סעיף 45א ו- 47 לפקודת מס הכנסה לשנת מס 2007

הנחיות מס הכנסה לסוף שנת 2007 למעסיקים ולשכות השכר

               
 
 
                            
רשות המיסים בישראל - סמנכ"ל בכיר שומה וביקורת
 
 
09 דצמבר 2007
כ"ט כסלו תשס"ח
SHP.00385407
 
 
 
                              
לכבוד
המעבידים ולשכות השירות
פקידי השומה וסגניהם, רכזים, מפקחים ונותני אישורים
 
הנדון: הטבות המס עפ"י הסעיפים 45א ו-47 לפקודה בשנת המס 2007
 
  1. כללי
 
סעיף 45א לפקודה עוסק בזיכוי ממס להפקדות בקופות גמל או לרכישת כיסוי ביטוחי מפני סיכון למקרה מוות, בעוד שסעיף 47 לפקודה עוסק בניכוי מההכנסה החייבת בגין הפקדות לקופות גמל ו/או תשלומים לשמירת זכויות פנסיה.
 
הסעיפים הנ"ל  תוקנו הן בשנת המס 2006 והן בשנת המס 2007.
 
הנחיה זו תפרט את התיקונים החלים בשנת המס 2007 (תיקון 153 לפקודה) ותכלול הוראות לפעולה שעל המעבידים ולשכות השירות ליישם החל מיום 1/1/07 בחישוב המס.
 
  1. סעיף 47 לפקודה
 
סעיף 47 לפקודה, בנוסחו כיום, מבחין בין שלושה סוגי עמיתים הזכאים לניכוי מההכנסה החייבת כמפורט בסעיף. הסעיף מבחין בין יחידים כדלקמן: "עמית יחיד", "עמית מוטב" ו-"יחיד".
 
       2.1     עמית יחיד
 
עמית יחיד הינו יחיד שאיננו עמית מוטב (בהמשך יפורטו ההוראות בנוגע לעמית מוטב) שהוא אחד מאלה:
 
(א)   הוא נולד לפני שנת 1961.
 
(ב)   היתה לו בשנת המס הכנסת עבודה שבשלה הוא זכאי לקצבה על פי דין או חוזה.
 
עמית יחיד שבשנת המס שילמו הוא או בן זוגו (בלבד) סכומים לקופת גמל בעד תגמולים או קצבה לטובת אחד מהם (בלבד), או ששילמו סכומים לשמירת זכויות פנסיה, כמפורט בסעיף, יהיה זכאי לניכוי בעד הסכומים ששולמו כאמור, ובלבד שהניכוי לא יעלה על:
 
(א)              7% מהכנסתו המזכה שאיננה הכנסת עבודה. אולם, אם שולם בעד קצבה בלבד והסכום ששולם עולה על 12% מהכנסתו כאמור, יותר בשל החלק העולה על 12% כאמור, ניכוי נוסף עד ל-4% מאותה הכנסה.
 
(ב)              הסכום הנמוך מבין אלה:
 
(1)              5% מהכנסתו המזכה שהיא הכנסת עבודה שאינה הכנסה מבוטחת.
 
(2)              5% מהכנסתו החייבת שהיא הכנסת עבודה עד לסכום של 350,400 ₪, בניכוי הכנסתו המבוטחת.
 
 
לעניין זה, "הכנסה מבוטחת"- הכנסת עבודה שבשלה שילם מעביד בעד עובדו, בשנת המס, סכומים לקופת גמל לתגמולים או לקופת גמל לקצבה, וכן הכנסת עבודה שבשלה זכאי העובד לקצבה על פי דין או חוזה.
 
יובהר כי בפסקה זו יכול להיווצר סכום שלילי. במקרה זה הסכום יהיה 0 (אפס). כמו כן, אם הכנסה המבוטחת היא 350,400 ₪ או יותר, תקרה הניכוי בפסקה זו תהיה 0 (אפס).
 
        2.2    עמית מוטב
 
"עמית מוטב" – "יחיד שבשל הכנסתו שולמו בעדו, בשנת המס, סכומים לקופת גמל לקצבה, בסכום שלא פחת מ-16% מסך כל השכר הממוצע במשק באותה שנת מס".
 
בתיקון נקבעה הוראת מעבר לפיה בשנת המס 2007 יילקח בחשבון 90% מהשכר הממוצע במשק במקום מלוא השכר הממוצע במשק.
 
לפיכך, בשנת המס 2007, עמית מוטב הינו יחיד ששולמו בעדו סכומים לקופת גמל לקצבה בסכום שלא פחת מ-13,024 ₪. (= 16%*90%*12*7,537).
 
עמית מוטב שבשנת המס שילמו הוא או בן זוגו סכומים לקופת גמל לתגמולים או לקופת גמל לקצבה לטובת העמית המוטב (בלבד), וכן עמית מוטב שבשנת המס שילם סכומים כאמור לטובת ילדו שגילו, בשנת המס, 18 שנים ומעלה, יהיה זכאי לניכוי בשל הסכומים ששולמו כאמור, ובלבד שהניכוי לא יעלה על:
 
(א)   בשל סכומים ששולמו לקופת גמל לקצבה – 11% מההכנסה לעמית עצמאי. לעניין זה, הכנסה לעמית עצמאי הינה סך כל הכנסתו החייבת של היחיד לפני הניכוי עפ"י סעיף 47 לפקודה ועל פי סעיף 47 א לפקודה (ניכוי בשל תשלומים לביטוח לאומי בגין הכנסה שאינה הכנסת עבודה) עד לסכום של 87,600 ₪ בניכוי הכנסתו המבוטחת.
 
(ב)   בשל סכומים ששולמו לקופת גמל לקצבה ואשר לא הותר בגינם ניכוי עפ"י פסקה (א) לעיל, ובשל סכומים ששולמו לקופת גמל לתגמולים-7% מההכנסה הנוספת. אולם, אם הסכומים ששולמו כאמור לקופת גמל לקצבה עולים על 12% כאמור, יותר לו בשל החלק העולה על 12% כאמור, ניכוי נוסף שלא יעלה על 4% מההכנסה הנוספת.
 
לעניין זה, "הכנסה נוספת" – הסכום הנמוך מבין אלה:
 
1.      סך כל הכנסתו החייבת של היחיד לפני הניכוי עפ"י הסעיפים 47 ו-47 א לפקודה, שאינה הכנסה מבוטחת, עד לסכום של 87,600 ₪ לשנה.
 
2.      סך כל הכנסתו החייבת של היחיד לפני הניכוי עפ"י הסעיפים 47 ו-47א לפקודה עד לסכום של 350,440 ₪ לשנה, בניכוי הגבוהה שבין הכנסתו המבוטחת וסכום של 87,600 ₪.
 
יצוין כי לא יינתן ניכוי לפי פסקה זו בשל סכומים שהופקדו בעד העמית המוטב בקופת גמל לקצבה שסכומם אינו עולה על 16% מהשכר הממוצע במשק.
 
 
 
 
 
        2.3    יחיד
 
יחיד שאינו עמית יחיד ואינו עמית מוטב (כמופרט לעיל), זכאי לניכוי עפ"י סעיף 47 לפקודה אך ורק בגין הפקדה לקופת גמל לקצבה בלבד שבוצעה על ידו או על ידי בן זוגו לטובת אחד מהם (בלבד) או בגין סכומים ששולמו לשם שמירת זכויות הפנסיה של אחד מהם. הניכוי לא יעלה על:
 
(א)              7% מהכנסתו המזכה שאיננה הכנסת עבודה. אולם, אם הסכום ששולם בעד קצבה בלבד, עולה על 12% מהכנסתו כאמור, יותר בשל החלק העולה על 12% כאמור, ניכוי נוסף עד ל-4% מאותה הכנסה.
 
(ב)              הסכום הנמוך מבין אלה:
 
(1)              5% מהכנסתו המזכה שהיא הכנסת עבודה שאינה הכנסה מבוטחת.
 
(2)              5% מהכנסתו החייבת שהיא הכנסת עבודה עד לסכום של 350,400 ₪, ביכוי הכנסתו המובטחת.
 
       2.4     הבהרות
 
(א)   על פי נוסח הסעיף, מי ששולמו בעדו לקופת גמל לקצבה סכומים שלא פחתו מ-13,024 ₪ (בשנת המס 2007) ייחשב כעמית מוטב ולכן, איננו יכול להיות עמית יחיד.
 
על אף האמור, הוחלט לאפשר לעמית מוטב שעונה על אחת החלופות של עמית יחיד לבחור בין ההטבות המגיעות לעמית מוטב לבין ההטבות המגיעות לעמית יחיד.
 
(ב)   לצורך חישוב ההכנסה המבוטחת כהגדרתה בסעיף, על המעביד ל"צבוע" את המשכורת בגינה בוצעו הפרשות לקופ"ג.
 
לפיכך, ההכנסה המבוטחת תהיה סך כל ההכנסה בשלה זכאי העובד לקצבה על פי דין או חוזה בתוספת הכנסת העבודה שהמעביד שילם בשלה בעד עובדו סכומים לקופת גמל לתגמולים או לקופת גמל לקצבה. כאמור, המעביד "יצבע" את ההכנסה בגינה הופרש ויציין בטופס 106 את ההכנסה המבוטחת.
 
לתשומת הלב: אם הופרשו בגין הכנסת העבודה (או כל חלק ממנה) סכומים לקופת גמל בשיעור העולה על 7.5% או על התקרה הרלוונטית, העובד יחויב במס עפ"י
סעיף 3(ה3) לפקודה.
 
לעניין זה, ניתן להיעזר בהנחייתנו מס' 391107 מיום 18/9/07.
 
  1. סעיף 45א לפקודה 
 
סעיף 45א מעניק זיכוי ממס ליחיד תושב ישראל המשלם כספים לביטוח חיים וליחיד המפקיד כספים בקופות גמל.
 
לעניין ההפקדות לקופות הגמל, הסעיף מבחין בין "עמית מוטב" ל"יחיד שאינו עמית מוטב".
 
3.1     יחיד שאינו עמית מוטב
 
יחיד שאינו עמית מוטב יהיה זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 25% מהסכומים ששילמו הוא או בן זוגו (בלבד), בשנת המס:
 
(א) לביטוח חייו או חיי בן זוגו (בלבד) בחברת ביטוח אם הוא תושב ישראל.
 
(ב) לקופת גמל, שאיננה קרן פנסיה מקיפה ואיננה קרן השתלמות, לטובת היחיד או בן זוגו בלבד.
 
כמו כן, יחיד שאינו עמית מוטב יהיה זכאי לזיכוי ממס בשיעור של 35% מהסכומים ששילמו הוא או בן זוגו (בלבד) בשנת המס לקופת גמל לקצבה, במסגרת תוכנית לפנסיה מקיפה, לטובתו או לטובת בן זוגו (בלבד) או ששילמו סכומים לשמירת זכות הפנסיה שלו או של בן זוגו (בלבד).
 
הסכום שבשלו יינתן זיכוי ליחיד שאינו עמית מוטב בעד סכומים ששולמו כאמור לעיל, לא יעלה על הגבוהה מבין אלה:
 
(א) סכום של 1680 ₪.
 
(ב) הסכום הנמוך מבין אלה:
 
1. כלל הסכומים ששולמו לביטוח חיים או לקופת גמל.
 
2. לעניין יחיד שלא הייתה לו בשנת המס הכנסת עבודה – 5% מהכנסתו המזכה, ולעניין יחיד שהייתה לו בשנת המס הכנסת עבודה – 7% מהכנסתו המזכה ובלבד שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח חיים ובעד סכומים ששולמו בשל הכנסה שאינה מעבודה לא יעלה על 5% מהכנסתו המזכה של היחיד.
 
3.2     עמית מוטב
 
עמית מוטב יהיה זכאי לזיכוי ממס כמפורט בסעיף 3.1 לעיל גם אם ההפקדות בוצעו עבור ילדו שגילו בשנת המס היה 18 שנים ומעלה.
 
הסכום שבשלו יינתן זיכוי לעמית מוטב, בעד סכומים ששולמו כאמור לעיל, לא יעלה על הגבוה מבין אלה:
 
(א)   סכום של 1,632 ₪.
 
(ב)   הסכום הנמוך מבין אלה:
 
  1. כלל הסכומים ששולמו לביטוח חיים ולקופת גמל.
  2. אם לא הייתה לעמית המוטב הכנסה מבוטחת-5% מהכנסתו החייבת עד לסכום של 175,200 ₪ לשנה.
 
אם הייתה לעמית המוטב הכנסה מבוטחת –
 
7% מהכנסתו המזכה שהיא הכנסה מבוטחת, ובלבד שהסכום הכולל שבשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח חיים לא יעלה על 5% מהכנסתו המזכה.
ועוד
5% מהכנסתו החייבת שאינה הכנסה מבוטחת עד לסכום של 175,200 ₪ לשנה, בניכוי הנמוך שבין הכנסתו המבוטחת לבין 87,600 ₪.
 
4. הוראות לפעולה
 
בתוקף סמכותי עפ"י תקנה 9 לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג-1993 ולאור שינויי החקיקה בסעיפים 45א ו-47 לפקודה, אני קובע כי מעביד יהיה רשאי להעניק לעובדו הטבות מס עפ"י הסעיפים 45א ו-47 לפקודה בגין הפקדותיו של העובד לקופת גמל לתגמולים כעמית עצמאי אך ורק בהתקיים כל אלה:
 
א.      המעביד עומד בתנאים שפורסמו בעבר ע"י המנהל לעניין זה.
 
ב.      הפקדות בוצעו ע"י יחיד כמפורט להלן וכן בוצעו ע"י היחיד או בן זוגו בלבד לטובת אחד מהם.
 
לעניין זה – יחיד ייחשב רק מי שהוא אחד מאלה:
 
(1)   נולד לפני שנת 1961.
 
(2)   הייתה לו בשנת המס הכנסת עבודה שבשלה הוא זכאי לקצבה עפ"י דין או חוזה (מבוטח בפנסיה תקציבית).
 
(3)   הפרשות המעביד ועובדו לקופ"ג לקצבה מתחילת שנת המס עד לאותו חודש לא פחתו מ- 13,024 ₪.
 
בנוסף, בכל מקרה אחר, הטבות המס מכוח הסעיפים 45א ו-47 לפקודה תינתנה במסגרת חישוב השכר השוטף רק אם ההפקדות בוצעו ע"י היחיד או בן זוגו בלבד לטובת אחד מהם. האמור חל גם על תשלומים לביטוח חיים ע"י תושב ישראל.
 
 בכבוד רב,
 
אהרון אליהו, רו"ח
 
סמנכ"ל בכיר שומה וביקורת
 


זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.