דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פנית לפקיד השומה (מס הכנסה) לקבלת אישור לפטור ממס על מענקי פרישה או כספי פיצויים והוראה לניכוי מס במקור לעניין החלק החייב במס והמעסיק מסרב להחזיר לך את המס שניכה במקור ביתר ואומר לך להגיש דוח שנתי ?

קו הפרדה אדום

חובת המעסיק להחזיר מס שניכה ביתר ממענקי פרישה וכספי פיצויים ששולמו במזומן לעובד ביום סיום עבודה

סעיף 7(ב)(2) לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), תשנ"ג-1993 – ניכוי מס ממענק פרישה

"הוכח למעביד, להנחת דעת פקיד השומה, כי סך כל מענקי הפרישה שהוא שילם וששילמה קופת גמל אינם עולים על הסכום הפטור ממס לפי סעיף 9(7א) לפקודה, או שחלק מהתשלום פטור ממס לפי הסעיף האמור, רשאי פקיד השומה להורות על פטור ממס או על סכום המס שעליו לנכות מאותו מענק פרישה שהוא משלם."

סעיף 10 לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), תשנ"ג-1993 – תיאום ניכוי המס

"פקיד השומה רשאי להורות שניכוי המס לפי תקנות אלה יוקטן או יוגדל, הכל לפי הענין, אם מסיבה כלשהי נוצר או עלול להיווצר עודף בתשלום המס או גרעון בתשלומו עקב ניכוי המס, בין כתוצאה מתשלום משכורת או שכר עבודה מאת מעביד אחד, בין כתוצאה מתשלום משכורת או שכר עבודה מאת יותר ממעביד אחד ובין כתוצאה מכך שלעובד יש הכנסה חייבת אחרת, או מכל סיבה אחרת, והמעביד חייב לקיים כל הוראה כאמור".

הערה משלימה: יש לשים לב כי לפי האמור בסעיף 1 לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), תשנ"ג-1993 – הגדרות:

"משכורת" – (4) מענק עקב פרישה או מוות לפי סעיף 9(7א) לפקודה (להלן - מענק פרישה);

כלומר ההגדרה של משכורת כוללת בתוכה גם מענקי פרישה וכספי פיצויים ששולמו לעובד על ידי המעסיק במזומן ולכן הוראות סעיף 10 לתקנות חלות גם במקרה זה.

סעיף 9 לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), תשנ"ג-1993 – הנחות ופטורים

(א)  פקיד השומה רשאי, על פי בקשת העובד, להורות למעביד להקטין את ניכוי המס או להימנע מניכוי מס כאשר לעובד מגיע ניכוי, זיכוי או נקודת זיכוי, או כאשר הכנסתו פטורה ממס כולה או מקצתה לרבות –

(1)   עקב היותו עיוור או נכה שנקבעה לו נכות של 100% או של 90% בחישוב מיוחד – לפי סעיף 9(5) לפקודה;
(2)   (נמחקה);
(3)   לפי סעיפים 11, 11א או 11ב לפקודה או לפי כל דין אחר המקנה הטבה לתושבי יישובים או אזורים מסוימים;
(4)   עקב היותו עולה – לפי סעיף 35 לפקודה;
(5)   בשל נישואין תוך שנת המס – לפי סעיף 37 לפקודה;
(6)   עקב עבודת בן זוגו שאינו רשום – לפי סעיף 38 לפקודה, אם לא דרש חישוב מס בנפרד;
(7)   בשל תשלום מזונות לבן זוגו לשעבר, לאחר שנשא בן זוג אחר – לפי סעיף 40א לפקודה;
(8)   בשל תרומות – לפי סעיף 46 לפקודה, אם התרומות עולות על הסכום המתואם;
(9)   בשל הוצאות החזקת קרוב במוסד – לפי סעיף 44 לפקודה;
(10)  בשל נטולי יכולת – לפי סעיף 45 לפקודה;
(11)  בשל תשלומים לפי סעיפים 45א או 47 לפקודה, או לפי סעיף 4 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 2), תשכ"ב-1962;
(12)  לעובדת בשל לידת ילד תוך שנת המס – לפי סעיפים 40(ב)(1) או 66(ג)(3) לפקודה;
(13)  לעובד שכלכלת בן זוגו עליו ולבן הזוג מלאו 16 שנים, אך לא 18 שנים – לפי סעיף 40ב לפקודה;
(14)  בשל תשלומים למס מקביל או לביטוח רפואי – לפי סעיף 47א לפקודה;
(15)  בשל נקודות זיכוי שלא ניתנו עקב העדר הכנסה בחלק משנת המס;
(16)  בשל נקודות זיכוי המגיעות לו, בהיותו חייל משוחרר, לפי סעיף 39א לפקודה;
(17)  בשל נקודות זיכוי המגיעות לו לפי סעיפים 40ג או 40ד לפקודה;
(18)  בשל הוצאה של דמי חבר או דמי טיפול והכל בשיעורים ובתנאים הקבועים לניכוי ההוצאה כאמור בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), התשל"ב-1972;

המנהל רשאי להודיע לכלל המעבידים או לחלק מהם שעליהם להתיר את ההנחות או הפטורים שבתקנת משנה זו, כולם או מקצתם, גם בלי אישור מפקיד השומה ומשהודיע כך, חייב המעביד להתיר את ההנחות או הפטורים האמורים;

(ב)  (נמחקה).

(ג)   מעביד המשלם לעובד קיצבה אשר חלק ממנה פטור ממס, לפי סעיפים 9א או 9ב לפקודה, לא ינכה מס מהחלק הפטור מהקיצבה שהוא משלם.

הערה משלימה: יש לשים לב שהאמור בסעיף 9 לתקנות אינו מבצע הבחנה בין משכורת "רגילה" לבין מענקי פרישה וכספי פיצויים המשולמים במזומן על ידי המעסיק או לבין כל רכיב אחר, הוא עושה שימוש במילה "הכנסתו".

הערה חשובה:

ככלל, כל האמור נכון כל עוד תיק הניכויים של המעסיק לשנת המס הרלבנטית לא נסגר. דהיינו במקרים בהם תיק הניכויים של המעסיק נסגר מכל סיבה שהיא או שהמעסיק כבר ביצע את הדיווח האחרון למס הכנסה בגין המשכורת האחרונה של שנת המס (סגר משכורות) הרי שלא תהא כל ברירה לעובד שסיים עבודתו אצל המעסיק אלא להגיש דוח שנתי למס הכנסה לצורך ביצוע התחשבנות מס סופית על כלל הכנסותיו בשנת המס וקבלת החזר מס ככל שנוכה מס ביתר - ממס הכנסה ולא מהמעסיק.אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי או כל ייעוץ אחר. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד, חבות המס הסופית בכל מקרה תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס על פי הקבוע בפקודת מס הכנסה, בתקנות ובחוזרים המקצועיים.


  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.