דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

הוראת שעה - קופות גמל - נובמבר 2010

נוסח הוראת השעה הסופי שאושר במסגרת תיקון מס' 5 לחוק קופות הגמלהוראת שעה

 

9. (א) עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011) (בסעיף זה – המועד האחרון), רשאי כל אחד מהמפורטים להלן לבקש החזר של היתרה הצבורה בקופת גמל לא משלמת לקצבה:
(1) מי שהיה עמית-עצמאי בקופת גמל לתגמולים ביום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007) (בסעיף זה – המועד הקובע), המשיך לשלם תשלומים לחשבונו בקופת גמל לא משלמת לקצבה, ומלאו לו 60 שנים במועד הקובע;
(2) מי שהיה עמית-עצמאי בקופת גמל לא משלמת לקצבה במועד תחילתו של חוק זה, ומלאו לו 60 שנים במועד הקובע;
(3) מי שהיה מוטב של עמית שנפטר, והכספים הצבורים בחשבונו של העמית שנפטר הועברו לחשבונו של המוטב בקופת גמל לא משלמת לקצבה;
(4) מי שהיה עמית בקופת גמל אישית לפיצויים, היה זכאי למשוך כספים מהקופה האמורה, וכספים כאמור הועברו למרכיב התגמולים בחשבונו של העמית בקופת גמל לא משלמת לקצבה.
(ב) עד יום כ"ה באדר ב' התשע"א (31 במרס 2011) תשלח החברה המנהלת לכל אחד מהמפורטים בפסקאות (1) עד (4) שבסעיף קטן (א) הודעה נפרדת מהדוחות שעליה לשלוח להם בהתאם להוראות הדין שבה יפורטו אלה:
(1) זכותו לבקש החזר כספים כאמור בסעיף קטן (א);
(2) משמעות הותרת הכספים בקופת גמל לא משלמת לקצבה אם לא תוגש לחברה המנהלת בקשה להחזר כספים עד המועד האחרון.
(ג) על אף האמור בסעיף 87 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ביקש עמית שמתקיימים בו התנאים המנויים בפסקאות (1) עד (4) שבסעיף קטן (א), החזר כספים כאמור באותו סעיף קטן –
(1) יחולו לגבי הכספים האמורים הוראות סעיף 125ג(א) עד (ד) לפקודה;
(2) תוחזר לעמית היתרה הצבורה לאחר שנוכה ממנה המס לפי הוראות סעיף 125ג(א) עד (ד) לפקודה, לא יאוחר מעשרה ימי עסקים מהמועד שבו החברה המנהלת קיבלה את הבקשה להחזר כספים;
(3) לגבי עמית כאמור בסעיף קטן (א)(4) – יחולו הוראות פסקאות (1) ו-(2) רק לאחר חישוב המס לפי סעיף 9(7א) לפקודה, אף אם חושב לאחר המועד האחרון.
(ד) בסעיף זה –
"היתרה הצבורה" – לעניין פסקאות (1) או (2) שבסעיף קטן (א) – הכספים ששולמו בשל העמית לקופת הגמל הלא משלמת לקצבה בעד תקופה שבין ינואר 2008 עד דצמבר 2011, ולעניין פסקאות (3) או (4) שבסעיף קטן (א) – הכספים שהועברו לזכותו של העמית כאמור באותן פסקאות, והכל בתוספת הרווחים וההפסדים שזקפה הקופה על הסכומים האמורים בשל התקופה שעד מועד חישוב רווחי הקופה שקדם למועד ההחזר, ולאחר ניכוי דמי ניהול;
"יום עסקים" – כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד–1994 .
(ה) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריותו של אדם לפי כל דין לרבות לפי החוק העיקרי.

בשורה לעמיתי קופות הגמל - הכנסת אישרה הוראת שעה - למי זה טוב ? פוטרת מהעבודה ? פרשת ? ירשת קופת גמל ? אתה גימלאי הממשיך להפקיד כספים לקופת גמל ? חשוב מאוד שתקרא !
קופות גמל - על איזה מוצרים פנסיונים חלה הוראת השעה ? טבלה מרכזת - לאור פניות רבות אלינו בשאלות לגבי הוראת השעה - הכנו עבורכם טבלה מרכזת של המידע

בעקבות תיקון 3 - משרד האוצר מטיל גזירות על עמיתי קופות הגמל וקופות הגמל שותקות - עדכונים שוטפים - נובמבר 2010 - מעמד כספי פיצויי פיטורין שהופקדו בקופת גמל במהלך תקופת העבודה - שינויים בחקיקה.

הוראת שעה - בקשה להבהרה - מכתב לרשות המסים - מכתב לנציבות מס הכנסה - מחלקת קופות גמל - בקשה להבהרה בנוגע לאופן חישוב המס על הרווחים במקרה של החזר כספים לעמית בקופת גמל - במסגרת הוראת השעה.

קופות הגמל יחזירו לפורשים ולמפוטרים את כספי הפיצויים שנסגרו לקצבה - (פיצויי פיטורים שהיו זכאים למשוך מהקופה בעת שעזבו את מקום עבודתם) - הודעה לעיתונות - נובמבר 2010.

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 5 והוראת שעה), התשע"א–2010

זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.