דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

הודעה מוקדמת לפיטורים או להתפטרות - שאלות ותשובות

עובד, זכאי על פי חוק הודעה מוקדמת, לקבל הודעה מוקדמת בכתב ממעבידו, על פיטוריו ממקום עבודתו. כך גם מעביד, זכאי על פי החוק, לקבל הודעה מוקדמת בכתב מעובדו, על התפטרותו. תקופת ההודעה המוקדמת המינימלית נקבעת לפי הוותק.

לדוגמא, עובד שעבד במשכורת חודשית במקום עבודה מעל שנה ופוטר מעבודתו, זכאי להודעה מוקדמת בת חודש ימים, באופן דומה, במידה והתפטר העובד מעבודתו, הוא חייב למסור למעבידו, הודעה מוקדמת בת חודש ימים. שימו לב כי לעניין עובד שעבד בשכר שעתי או בשכר יומי, החוק קובע אחרת.

כאמור, תקופת ההודעה המוקדמת שנקבעה בחוק הינה תקופת הודעה מוקדמת מינימלית. אין לקצרה אך ניתן להאריך אותה במסגרת הסכם עבודה אישי, הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי.

כמו כן, שימו לב, על פי חוק הודעה מוקדמת, הודעה מוקדמת לפיטורים או להתפטרות תינתן בכתב ותציין את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות.

האם המעביד רשאי להודיע לי שלא להגיע למקום העבודה בתקופת ההודעה המוקדמת ?

מעביד רשאי להודיע לעובד, בהודעה מוקדמת לפיטורים, כי הוא מוותר על נוכחות העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת ובתנאי שישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו. גם כאשר העובד התפטר, מעביד רשאי להודיע לעובד, כי הוא מוותר על נוכחותו של העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת ובתנאי שישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו.

האם המעביד יכול לדרוש ממני לנצל במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, את ימי החופשה שנצברו לי ?

תקופת הודעה מוקדמת היא תקופת עבודה לכל דבר ועניין, למעט האיסור לכפות על העובד לצאת לחופשה על חשבון ימי החופשה שצבר.

האם אני זכאי לדמי אבטלה בתקופת ההודעה המוקדמת ?

במהלך תקופת ההודעה המוקדמת מתקיימים יחסי עובד מעביד ולכן עד לסיומים, אין זכאות לדמי אבטלה. כמו כן, במידה ומקבלים פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת, אין זכאות לדמי אבטלה בגין החודש עבורו שולמה ההודעה המוקדמת.

האם על דמי הודעה מוקדמת או פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת צריך לשלם מס ?

לעניין הודעה מוקדמת הניתנת בפועל, מדובר בשכר עבודה "רגיל" החייב בניכוי מס בשיעור המס השולי של העובד. לעניין פיצוי בגין אי מתן הודעה, מדובר באחד מתוך מענקי הפרישה ולא מדובר שכר עבודה "רגיל", כך שרק החלק העולה על תקרת הפטור על פיצויי פיטורים ומענקי פרישה (בהתחשב ביתר המענקים והפיצויים ששולמו) חייב בניכוי מס בשיעור המס השולי של העובד ואף ניתן לתכנן את המס על ידי ביצוע פריסה ורצף פיצויים.

האם על דמי הודעה מוקדמת או פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת צריך לשלם דמי ביטוח לאומי ומס בריאות ?

 
לעניין הודעה מוקדמת הניתנת בפועל, מדובר בשכר עבודה "רגיל" החייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות. לעניין פיצוי בגין אי מתן הודעה, אמנם גם מדובר בשכר עבודה "רגיל" החייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, אך פיצוי בשל אי-מתן הודעה מוקדמת שניתן לעובד לתקופה העולה על התקופה הקבועה בחוק, שנקבע לפי הסכם קיבוצי או במסגרת הסכם עבודה אישי (לדוגמא), נחשב כפיצויי פיטורים ויהיה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות.
 

 

מילואים והודעה מוקדמת (במקרה של פיטורים, לא התפטרות)

41א. זכויות עובד המשרת במילואים – (חוק חיילים משוחררים החזרה לעבודה)

(א) היעדרותו של עובד מעבודתו, לרגל שירות מילואים, לא תיראה כהפסקה ברציפות עבודתו במפעל.

(א1) לא יפטר בעל מפעל עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו (בחוק זה - פיטורים בשל שירות מילואים), ואם פיטרו - בטלים הפיטורים.

(ב) לא יפטר בעל מפעל עובד בתקופת היותו בשירות מילואים אלא בהיתר מאת ועדת התעסוקה; ולענין שירות מילואים העולה על יומיים רצופים, לא יפטרו בלא היתר כאמור גם בתקופה של שלושים ימים לאחר תום שירות המילואים; לא תיתן הועדה היתר לפי סעיף זה, אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו שבשלהם יש להתיר את הפיטורים, ורק אם הוכיח בעל המפעל כי הפיטורים המבוקשים אינם בשל שירות המילואים; הועדה תיתן את החלטתה, ככל הניתן, לאחר שתובא לפניה תגובת העובד.

(ג) במניין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים, לא יבואו התקופות המפורטות בסעיף קטן (ב).

עבודת נשים והודעה מוקדמת

9. הגבלת פיטורים – (חוק עבודת נשים).

(א) לא יפטר מעביד עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר להריון; הוראות סעיף קטן זה יחולו הן על עובדת קבועה והן על עובדת ארעית או זמנית ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה ששה חדשים לפחות.

(ב) היה המעביד קבלן כוח אדם והעובדת הועסקה אצלו בפועל במשך שישה חודשים לפחות יראו, לענין סעיף קטן (א), גם הפסקה זמנית של העסקתה כפיטורים; בסעיף זה, "קבלן כוח אדם" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996.

(ב1) (1) לעניין עובדת של קבלן כוח אדם המועסקת אצל מעסיק בפועל במשך שישה חודשים לפחות, יחולו הוראות אלה:

(א) לא יגרום מעסיק בפועל לכך שקבלן כוח אדם יפטר עובדת בהיריון בניגוד להוראות סעיף זה;

(ב) פוטרה עובדת בהיריון בניגוד להוראות סעיף זה, חזקה היא שהמעסיק בפועל הוא שגרם לפיטורים, אלא אם כן הוכיח אחרת;

(ג) בקשה להיתר לפי סעיף קטן (א) תוגש הן בידי המעסיק בפועל והן בידי קבלן כוח האדם;

(2) הוראות סעיף קטן זה באות להוסיף על החובות והאיסורים החלים על קבלן כוח אדם כמעביד לפי כל דין;

(3) בסעיף קטן זה, "מעסיק בפועל" ו"קבלן כוח אדם" – כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.

(ג) (1) לא יפטר מעביד עובדת או עובד בחופשת לידה או בימי היעדרם מעבודה לפי סעיף 7(ג)(2) או (ג2), ולא ייתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות;

(1א) לא יפטר מעביד עובדת או עובד בתקופה של 60 ימים לאחר תום חופשת הלידה או לאחר תום ימי ההיעדרות, כאמור בפסקה (1), לפי העניין, ולא ייתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופה האמורה, אלא בהיתר מאת שר התעשיה המסחר והתעסוקה; השר לא יתיר פיטורים לפי פסקה זו אלא אם כן שוכנע כי מתקיימים כל אלה:

(א) הפיטורים אינם בקשר ללידה, לחופשת הלידה או להיעדרות כאמור;

(ב) עסקו של המעביד חדל לפעול או שהמעביד הוכרז כפושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, ואם הוא תאגיד – ניתן צו פירוק לפי פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1986; לעניין זה, "חדל לפעול" – כהגדרתו בסעיף 9ב;

(2) לא יפטר מעביד עובד או עובדת, בימי העדרם מהעבודה לפי סעיף 7(ג)(1ג), (ד)(1) או (ד1) או במשך תקופה של שישים ימים לאחר תום ההיעדרות כאמור, ולא יתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות, אלא בהיתר מאת שר התעשיה המסחר והתעסוקה, ולא יתיר השר פיטורים לפי פסקה זו אם הם לדעתו בקשר ללידה או להיעדרות כאמור;

(3) במניין ימי הודעה מוקדמת לפיטורים לא יבואו התקופות האמורות בפסקאות
(1), (1א) ו-(2).

מהי תקופת ההודעה המוקדמת ? מה ההבדל בין מתן הודעה מוקדמת לעובד לבין תשלום פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת ? ראה קישור לטבלאות מידע מפורטות בקישור הבא: הודעה מוקדמת.


אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד.זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.