דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

עבודת נשים - הגבלת פיטורים - כולל הוראות לגבי בן זוג

קו הפרדה אדום

היריון ולידה, תקופת לידה והורות, טיפולי פוריות, הפלה, שהייה במקלט לנשים מוכות - טבלת מידע מרוכזת - חלק מהוראות החוק חלות גם על גבר (בן הזוג) !

 
לפי סעיף 9 לחוק עבודת נשים, תשי"ד 1954 (הגבלת פיטורים):
 
הערה: נכון להיום - סמכויות שר העבודה והרווחה בנושאים אלו נתונות בידי מינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
 
נסיבות
סעיף בחוק
פירוט התנאים
חריגים
הערות
היריון
9 (א)
לא יפטר מעסיק עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לתקופת לידה והורות אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה.
 
לא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר להריון;
 
הוראות סעיף זה יחולו הן על עובדת קבועה והן על עובדת ארעית או זמנית ובתנאי שהעובדת עבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה 6 חדשים לפחות.
אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה
 
9 (ב)
היה המעסיק קבלן כוח אדם והעובדת הועסקה אצלו בפועל במשך 6 חודשים לפחות יראו, לענין זה גם הפסקה זמנית של העסקתה - כפיטורים.
אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה
 
חופשת לידה + לאחר חופשת לידה
9 (ג) (1)
לא יפטר מעסיק עובדת או עובד בתקופת לידה והורות או בימי היעדרם מעבודה לפי סעיף 7(ג)(2) או (ג2), ולא ייתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות.
סעיף 7(ג)(2) - מתום תקופת הלידה וההורות עד תום 6חודשים מאותו יום, אם אישר רופא כי מצבה עקב הלידה מחייב זאת ובמידה שאישר; דין היעדרות לפי פסקה זו כדין היעדרות מפאת מחלה.
 
סעיף 7(ג2) - (1) עובד רשאי להיעדר מעבודתו בהתקיים האמור בפסקה מפסקאות משנה (א) או (ב), ולתקופה כמפורט בהן:
 
(א) בת זוגו של העובד החליטה לפצל את תקופת הלידה וההורות לפי הוראות סעיף 6(ב1)(2) למשך התקופה שבה היא מאושפזת ושבה פוצלה תקופת הלידה וההורות כאמור אך לא יותר מ - 4 שבועות;
 
(ב) לעובד נולד ילד והילד נמצא עמו ובהחזקתו הבלעדית (בפסקת משנה זו - החזקה בלעדית) – מהיום שבו הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית וכל עוד הוא נמצא בהחזקה כאמור, למשך יתרת תקופת הלידה וההורות של היולדת שלא נוצלה על ידה עד ליום האמור, ולעניין יולדת שאינה זכאית לתקופת לידה והורות לפי סעיף 6 – למשך יתרת תקופת הלידה וההורות שלה היתה זכאית אילו חלו לגביה הוראות הסעיף האמור;
 
(2) לא יהיה תוקף לזכאות לפי סעיף קטן זה אלא אם כן הודיע העובד על מימושה למעסיקו בדרך ובמועד שקבע שר התעשיה המסחר והתעסוקה;
 
(3) היעדרות של עובד מעבודתו לפי פסקה (1) דינה כדין חופשה ללא תשלום, ואולם היעדרות כאמור לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובד אצל מעסיקו;
 
(4) עובד שנעדר מעבודתו לפי פסקה (1) והתייצב לעבודה לפני תום תקופת הלידה וההורות שלו, או הביע את רצונו לחזור לעבודה כאמור, לא יוכל המעסיק לדחות את החזרתו לעבודה יותר משבועיים מיום שהתייצב או הביע את רצונו לחזור.
9 (ג) (1א)
לא יפטר מעסיק עובדת או עובד בתקופה של 60 ימים לאחר תום תקופת הלידה וההורות או לאחר תום ימי ההיעדרות, כאמור בפסקה (1), לפי העניין, ולא ייתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופה האמורה, אלא בהיתר מאת שר התעשיה המסחר והתעסוקה;
 
השר לא יתיר פיטורים לפי פסקה זו אלא אם כן שוכנע כי מתקיימים כל אלה:
 
(א) הפיטורים אינם בקשר ללידה, לתקופת הלידה וההורות או להיעדרות כאמור
 
(ב) עסקו של המעסיק חדל לפעול או שהמעסיק הוכרז כפושט רגל... ואם הוא תאגיד – ניתן צו פירוק...
אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה
"או לאחר תום ימי ההיעדרות, כאמור בפסקה (1)..." > ראו מעלה פירוט סעיפים 7(ג)(2) או (ג2).
9 (ג) (2)
לא יפטר מעסיק עובד או עובדת, בימי העדרם מהעבודה לפי סעיף 7(ג)(1ג), (ד)(1) או (ד1) או במשך תקופה של 60 ימים לאחר תום ההיעדרות כאמור, ולא יתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות, אלא בהיתר מאת שר התעשיה המסחר והתעסוקה.
 
לא יתיר השר פיטורים לפי פסקה זו אם הם לדעתו בקשר ללידה או להיעדרות כאמור.
אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה
סעיף 7(ג)(1ג) - מתום תקופת הלידה וההורות, ועד תום 6 חודשים מיום הלידה, בתקופה שבה היא מניקה, בהתקיים כל אלה:
 
(1) העובדת הודיעה למעסיקה שהיא מניקה;
(2) העסקתה נאסרה בתקופה שבה היא מניקה בשל ההנקה, לפי הוראות סעיף 1;
(3) מעסיקה של העובדת לא מצא לה עבודה חלופית מתאימה;
(4) העובדת אינה רשאית להיעדר מעבודתה לפי סעיף קטן (ד);
 
היעדרה של עובדת מעבודתה לפי פסקה זו דינו כדין חופשה ללא תשלום, וזמן היעדרה לא יבוא במניין לגבי זכויות התלויות בוותק.
 
סעיף 7(ד)(1) - עובדת רשאית להיעדר מהעבודה, מתום תקופת הלידה וההורות, מספר חודשים כרבע ממספר החודשים שבהם עבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, אך לא יותר מ- 12 חודשים מיום הלידה וחלק של חודש לא יבוא במנין, ואולם ממספר החודשים שתהיה העובדת רשאית להיעדר בהתאם לפסקה זו, יופחתו מספר השבועות שבהם עלתה תקופת הלידה וההורות שנוצלה על ידי העובדת לפי סעיף 6(ב)(1), על 15 שבועות, או על תקופה של 15 שבועות, בתוספת הארכות;
 
סעיף 7(ד1) - הוראות סעיף קטן (ד) יחולו, בשינויים המחוייבים, על עובד, ובלבד שנתקיים בו אחד מאלה:
 
(1) בת זוגו הועסקה כעובדת במשך 6 חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני תחילת היעדרותו מהעבודה בהתאם להוראות סעיף קטן (ד);
 
(2) הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו.
9 (ג) (3)
במניין ימי הודעה מוקדמת לפיטורים לא יבואו התקופות האמורות בפסקאות
(1), (1א) ו-(2).
טיפולי הפריה חוץ גופית וטיפולי פוריות
9 (ה)
(1) לא יפטר מעסיק עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות בימי העדרם מעבודה לפי סעיף 7(ג)(4) או (ג1), לפי הענין, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, אלא בהיתר מאת שר התעשייה המסחר והתעסוקה.
 
לא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר עם היעדרות כאמור או עם טיפולים כאמור;
 
הוראת סעיף קטן זה תחול לגבי עובד או עובדת העוברים טיפולים כאמור בפסקה זו לקראת שתי לידות לכל היותר, בתקופת העסקתם אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, ואם עברו טיפולים כאמור לקראת הולדת ילדים מבני זוג קודמים – גם לקראת שתי לידות עם בן הזוג הנוכחי;
 
(2) הוראת פסקה (1) לא תחול על מעסיק, לגבי עובד או עובדת כאמור, שחלפו שנתיים מהיום הראשון להיעדרותם מעבודה אצלו או באותו מקום עבודה, לפי הפסקה האמורה;
 
(3) הוראות פסקה (1) יחולו גם על עובדת או עובד שלא נעדרו מעבודה, בתקופת הטיפולים כאמור באותה פסקה, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפולי ההפריה החוץ-גופית, לפי המאוחר, כפי שאישר הרופא המטפל בכתב, ובלבד שהעובדת או העובד, לפי העניין, הודיעו למעסיק על הטיפולים לא יאוחר מ- 3 ימי עבודה ממועד מתן ההודעה המוקדמת לפיטורים, ואם לא ניתנה הודעה מוקדמת לפיטורים – ממועד הפיטורים, ומסרו למעסיק אישור רופא כאמור בתוך 14 ימים מאותו מועד, לפי העניין;
 
הוראות פסקה זו יחולו הן על עובדת או עובד קבועים והן על עובדת או עובד ארעיים או זמניים, ובתנאי שעבדו אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה 6חודשים לפחות;
 
שר התעשייה המסחר והתעסוקה רשאי, בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לקבוע סוגים של טיפולי פוריות שהוראות פסקה זו לא יחולו עליהם.
אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה
סעיף 7(ג)(4) - בתקופה, כאמור בתקנות, שבה היא עוברת טיפולי פוריות לרבות טיפולי הפריה חוץ-גופית, אם אישר הרופא המטפל בכתב כי הטיפול מחייב זאת ובמידה שאישר, ובלבד שהודיעה על כך למעסיקה מראש;
 
דין היעדרות לפי פסקה זו כדין היעדרות מפאת מחלה;
 
סעיף 7(ג1) - הוראת סעיף קטן (ג)(4) תחול גם על עובד העובר טיפולי פוריות.
הפלה
9 (ו)
לא יפטר מעסיק עובדת בימי היעדרה מעבודה לפי סעיף 7(א) ולא ייתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופה האמורה;
 
במניין ימי הודעה מוקדמת לפיטורים לא תבוא התקופה האמורה בסעיף קטן זה.
סעיף 7(א) - עובדת שהפילה רשאית להיעדר מעבודתה שבוע לאחר ההפלה, ואם אישר רופא כי מצב בריאותה מחמת ההפלה מחייב שתיעדר זמן רב יותר – הזמן שקבע הרופא, אך לא יותר מ- 6 שבועות.
שהייה במקלט לנשים מוכות
9 (ד)
לא יפטר מעסיק עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות בימי העדרה מעבודתה לפי סעיף 7(ג)(5) או במשך תקופה של 90 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, ולא ייתן הודעת פיטורים למועד החל בתקופות האמורות, אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה.
 
לא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר לשהייה במקלט.
 
במנין ימי הודעה מוקדמת לפיטורים, לא יבואו התקופות האמורות בסעיף קטן זה.
אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה
סעיף 7(ג)(5) - בתקופה שבה היא שוהה במקלט לנשים מוכות באישור לשכת הסעד או משרד העבודה והרווחה, ובלבד שהתקופה לא תעלה על 6 חודשים בתקופת 12 החודשים שלאחר תחילת שהייתה במקלט כאמור;
 
העדרה של עובדת מעבודתה לפי פסקה זו דינה כדין חופשה בלא תשלום, וזמן העדרה לא יבוא במנין לגבי זכויות התלויות בוותק;
 
הוראות פסקה זו יחולו על עובדת שעבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה תקופה של 6 חודשים רצופים או יותר;
 
לענין פסקה זו – "אישור" - הפניה מראש או אישור בדיעבד; "לשכת סעד" - כמשמעותה בחוק שירותי הסעד, תשי"ח-1958; "מקלט לנשים מוכות" - מקום שבו שוהה אישה מוכה מחשש לחייה או לחיי ילדה, לרבות מקום כאמור שאינו נתמך בידי המדינה או רשות מקומית; לא יהיה תוקף לזכאות לפי פסקה זו אלא אם כן הודיעה העובדת על מימושה למעסיק בדרך ובמועד כפי שקבע שר העבודה והרווחה
כללי – לעניין פיטורים לפי סעיף זה
9 (ז)
בסעיף זה, "פיטורים" - לרבות אי -חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה שהוא אחד מאלה:
(1) חוזה עבודה לתקופה קצובה של 12 חודשים או יותר;
(2) חוזה עבודה לתקופה קצובה הפחותה מ- 12 חודשים, שהאריך או שחידש העסקה קודמת שהיתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה.
 
 
אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד.


עבודת נשים - היעדרות מותרת מהעבודה - היריון ולידה, תקופת לידה והורות, טיפולי פוריות, הפלה, שהייה במקלט לנשים מוכות - טבלת מידע מרוכזת - חלק מהוראות החוק חלות גם על גבר (בן הזוג) !
 
פיטורין שלא כדין - הרחבה ודוגמאות נוספות - לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח 1988, לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח - 1998, לפי חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז - 1957 ועוד...
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.