דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פשיטת רגל של מעסיק או פירוק חברה - זכויות עובדים

קו הפרדה אדום

המעסיק פשט רגל ? המפעל נסגר ? החברה בהליכי פירוק ?

במידה ועבדת כעובד שכיר אצל מעסיק אשר פשט את הרגל (ניתן נגדו צו פשיטת רגל) או אצל מעסיק שהוא חברה, שותפות או עמותה שפורקה (ניתן נגדה צו פירוק), וכן אם היית חבר באגודה שיתופית שפורקה , מושב שיתופי או קיבוץ, במשך 7 שנים לפחות. לכל הפחות, חלק מהזכויות שלך מוגנות ואתה זכאי לקבל פיצוי כספי על פי החוק:

מה הם התנאים ?

  1. בית המשפט הוציא נגד המעסיק צו פשיטת רגל או צו פירוק.
  2. בית המשפט מינה נאמן או מפרק מטעם בית המשפט.
  3. הנאמן או המפרק אישרו את פרטי התביעה של העובד.

מי זכאי ?

1. עובד שכיר

2. חבר באגודה שיתופית שהיה חבר במושב שיתופי או בקיבוץ במשך 7 שנים לפחות.

3. שאירים של עובד שנפטר - אם העובד נפטר בטרם שולם הפיצוי המגיע לו.
 

מי לא זכאי ?

1. עצמאי

2. בעל שליטה בחברה (שלא התקיימו בינו לבין החברה יחסי עובד-מעביד).

3. בפירוק שאירע החל מיום 1 בינואר 2004 , גם:

a. בעל שליטה בחברת מעטים

b. עובד זר

c. עובד שטחים השוהה בארץ שלא כחוק.

מה הן הזכויות ?

שכר עבודה –

שכר עבודה שלא שולם לך, בגין 12 חודשים לכל היותר. לא פחות משכר מינימום, בהתאם לשיעור המשרה (ראה מטה מה התשלום המקסימלי!)

רכיבי השכר הנלקחים בחשבון: משכורת בסיסית, שעות נוספות, פרמיה, עמלות, מענקים, תוספת מאמץ, הוצאות נסיעה, תוספת מחלקתית ותוספת מקצועית ורכיבי שכר אחרים ובלבד שהם עונים להגדרה של "שכר עבודה" לפי חוק הגנת השכר.

צריך להוכיח שאכן רכיבי שכר אלו, שולמו דרך כלל לעובד.

רכיבי השכר שאינם נלקחים בחשבון: החזר הוצאות רכב, טלפון, אש"ל, פדיון ימי מחלה.

הפרשי שכר –

הפרשי שכר שלא שולמו לך עד ליום הפסקת עבודתך, בעבור השנה האחרונה.

פדיון חופשה –

תשלום יתרת החופשה שנותרה לזכותך עד ליום הפסקת עבודתך, כפי שמופיעה בתלוש השכר האחרון, עד למקסימום הימים שניתן לצבור לפי חוק חופשה שנתית.

דמי הבראה –

דמי הבראה שלא שולמו לך עד ליום הפסקת עבודתך, בעבור השנתיים האחרונות.

ביגוד

תשלומים עבור ביגוד שלא שולמו לך עד ליום הפסקת עבודתך, בעבור השנה האחרונה.

משכורת 13

משכורת 13 שלא שולמה לך עד ליום הפסקת עבודתך, בעבור השנה האחרונה.

 

פיצויי פיטורין או השלמת פיצויי פיטורין  

אופן חישוב פיצוי הפיטורין:

100% פיצוי פיטורין: מכפלת "הבסיס לחישוב פיצויי הפיטורין" במספר חודשי העבודה, חלקי 12.

עובד שבמהלך תקופת העבודה, המעסיק לא הפקיד עבורו פיצויי פיטורים בתכניות ביטוח פנסיוני, המוסד לביטוח לאומי ישלם לו את מלוא פיצוי הפיטורין, 100% פיצויי פיטורין או יותר, הכול בכפוף לחוק פיצויי פיטורים או להוראות שנקבעו בהסכם הקיבוצי.

עובד שבמהלך תקופת העבודה, המעסיק הפקיד עבורו פיצויי פיטורים בתכניות ביטוח פנסיוני, המוסד לביטוח לאומי יבצע השלמה ל- 100% פיצוי פיטורין או יותר, הכול בכפוף לחוק פיצויי פיטורים או להוראות שנקבעו בהסכם הקיבוצי או בהסכם שנחתם בין המעסיק לקרן הפנסיה, קופת הגמל או חברת הביטוח.

"הבסיס לחישוב פיצויי הפיטורין" – משכורת בסיסית, תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת יוקר, תוספת מקצועית וכן רכיבי שכר אחרים ובלבד שהם עומדים בדרישות החוק והפסיקה (משכורת 13 אינה נכללת בחישוב פיצויי הפיטורין).

בדומה לחישוב שכר עבודה שלא שולם, גם השכר הקובע לפיצויים (הבסיס לחישוב פיצויי הפיטורין) - לא פחות משכר מינימום, בהתאם לשיעור המשרה (ראה מטה מה התשלום המקסימלי!)

הפרשי הצמדה -

לתשלום שכר העבודה ופיצויי הפיטורין (וכן לתשלום חוב המעסיק לתכניות הביטוח הפנסיוני שלך, ראה בהמשך), יתווספו הפרשי הצמדה מיום היווצרות החוב עד יום התשלום בפועל על ידי המוסד לביטוח לאומי.

ניכויים מהתשלומים -

מהתשלומים שיאושרו, ינוכו ניכויים לפי החוק: מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ומס בריאות.

תשלום מקסימלי -

התקרה הקבועה בחוק, לתשלום שכר עבודה (לרבות הפרשי שכר, פדיון חופשה, דמי הבראה, ביגוד, ומשכורת 13) ולתשלום פיצויי פיטורין, הכל יחד:

עובד שכיר שנגד מעבידו ניתן צו פשיטת רגל או פירוק עד ליום 31.07.2009 – 83,700 ש"ח נכון לינואר 2012.

עובד שכיר שנגד מעבידו ניתן צו פשיטת רגל או פירוק החל ביום 01.08.2009 – 108,810 ש"ח נכון לינואר 2012.

חבר באגודה שיתופית שנגד האגודה השיתופית ניתן צו לפירוק – 66,960 ש"ח נכון לינואר 2012.

שכר עבודה ופיצויי פיטורין – אופן הגשת התביעה

תביעה לשכר עבודה ולפיצויי פיטורין יש להגיש לנאמן או למפרק, ולא למוסד לביטוח לאומי. התביעה מוגשת על גבי טופס תביעה לתשלום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורין, מקור בלבד, בצירוף המסמכים הרלבנטיים, בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי או הסכם העבודה.

מסמכים שיש לצרף לטופס התביעה:

שלושה תלושי שכר אחרונים, אישור יתרה של סך פיצויי הפיטורין שנצברו בתכניות הביטוח הפנסיוני שלך, נכון ליום הפסקת העבודה, אסמכתאות לרצף בעבודה. אישור מהבנק או המחאה מבוטלת - מקור, לאימות פרטי בעלי חשבון הבנק שלך.

לאחר שהנאמן או המפרק יאשר את התביעה, הוא יעביר אותה למוסד לביטוח לאומי, לתחום ביטוח זכויות עובדים. החלטת הנאמן או המפרק אינה סופית. לפי סעיף 189 ב' לחוק, למוסד לביטוח לאומי יש את הסמכות לאשר, לדחות או לחלוק על ההחלטה. לאחר שתאושר התביעה, יישלח אליכם התשלום אך ורק לחשבון הבנק שלכם. התשלום אינו ניתן להעברה או לעיקול.

חוב של המעסיק לתכניות הביטוח הפנסיוני שלך

במידה והמעסיק שלך לא העביר לתכניות הביטוח הפנסיוני את חלק המעסיק ו/או את חלק העובד שנוכה מהשכר, המוסד לביטוח לאומי ישלם את הכספים הללו לחברה המנהלת את קרן הפנסיה שלך, קופת הגמל שלך או פוליסות ביטוח המנהלים שלך.

עליך לפנות לחברה המנהלת את קרן הפנסיה שלך, קופת הגמל שלך או פוליסות ביטוח המנהלים שלך ולברר האם היא הגישה תביעה לנאמן או למפרק.

התביעה לנאמן או למפרק תהיה על סכום החוב לתכניות הביטוח הפנסיוני שלך, במונחי קרן בלבד (ללא הפרשי הצמדה אשר יחושבו בשלב מאוחר יותר על ידי המוסד לביטוח לאומי).

לאחר שהנאמן או המפרק יאשר את התביעה לחוב לתכניות הביטוח הפנסיוני שלך, הוא יעביר את התביעה למוסד לביטוח לאומי לבדיקה, לחישוב הפרשי ההצמדה ולביצוע התשלום בפועל.

במועד ביצוע התשלום על ידי המוסד לביטוח לאומי תישלח הודעה על התשלום אל העובד ואל החברה המנהלת את קרן הפנסיה שלך, קופת הגמל שלך או פוליסות ביטוח המנהלים שלך.

תשלום מקסימלי -

המוסד לביטוח לאומי יעביר לחברה המנהלת את קרן הפנסיה שלך, קופת הגמל שלך או פוליסות ביטוח המנהלים שלך את סכום החוב בתוספת הפרשי הצמדה מיום שנוצר החוב עד ליום התשלום בפועל, עד התקרה הקבועה בחוק – 16,740 ש"ח נכון לינואר 2012.

חוב של המעסיק לתכניות הביטוח הפנסיוני שלך – אופן הגשת התביעה

בדרך כלל, עם פרסום מתן צו פשיטת הרגל נגד המעסיק או צו הפירוק נגד החברה, מגישה החברה המנהלת את קרן הפנסיה שלך, קופת הגמל שלך או פוליסות ביטוח המנהלים שלך תביעה כללית לנאמן או למפרק, בשם כל העובדים, ואתה אינך צריך להגיש תביעה להוכחת החוב.

 
 
אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד.


המעסיק התחלף ? המפעל נמכר לבעלים חדשים ? החברה מוזגה לחברה אחרת ? -  רצף זכויות עובדים - חילופי מעסיקים
 

מענק פרישה בפטור בהתאם לסעיף 9(7א) לפקודה בעקבות הסדר נושים בהליכי חדלות פרעון - הבהרה - מחלקת קופות גמל ומיסוי פרט - החטיבה המקצועית - רשות המסים בישראל - מתוך דוח סיכום פעילות לשנת המס 2017 - החטיבה המקצועית - רשות המסים בישראל - עמוד 98
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.