דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

דוגמאות לחישוב ההוצאה בשל רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה

חוזר מס הכנסה I פורסם ביום 30 במאי 2005

 
רשות המסים בישראל -  חטיבת  שומה וביקורת
 
 
 
 
כ"א, אייר, תשס"ה
30, מאי , 2005 
מספרנו: 2651705
 
 
 
 
אל
פקידי השומה, רכזים, מפקחים ונותני אישורים
המעבידים ולשכות השירות
 
 
הנדון: דוגמאות לחישוב ההוצאה בשל רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה
 
1.         כללי
            בתיקון 138 לפקודה, תוקן, בין היתר, סעיף 32 לפקודה, שעניינו ניכויים שאין להתירם בבירור הכנסתו החייבת של אדם והוספה לסעיף פיסקה (14). בפיסקה זו נקבעה מגבלה לפיה אין להתיר ניכוי של הוצאה לרכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה. לענין זה, "ביטוח מפני אובדן כושר עבודה" – ביטוח מפני פגיעה בכושר עבודה, אובדן השתכרות או הפסד רווחים, הנובעים ממחלה, מנכות או מתאונה.
 
            יחד עם זאת, נקבע כי במקרים שבהם ההכנסה שלגביה נרכש הביטוח היא הכנסה מעסק או ממשלח יד או שהיא הכנסת עבודה, יותר ניכוי בשל הוצאה לרכישת הביטוח שהיא בסכום עד 2.5% מאותה הכנסה שהיא הכנסה חייבת, ובלבד שהביטוח שנרכש הוא "ביטוח מועדף".
 
            לענין זה, הוגדר "ביטוח מועדף" – ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, ואם נרכש הביטוח בטרם מלאו למבוטח 60 שנים והתקיימו לגבי הביטוח גם שני אלה:
1.         תקופת הביטוח, למעט ביטוח קבוצתי, נמשכת עד שימלאו למבוטח 60 שנים לפחות.
2.         אם יקרה מקרה הביטוח בטרם ימלאו למבוטח 60 שנים, ישתלמו הכספים על פי הביטוח ממועד קרות מקרה הביטוח ועד תום תקופת אובדן כושר עבודתו או עד שימלאו למבוטח 60 שנים לפחות, לפי המוקדם.
 
            במטרה למנוע כפל הטבות מס, נקבע כי מהשיעור האמור (2.5%) יופחת השיעור הנוסף שהופקד לקופת הגמל על ידי המעביד העולה על שיעור של 5% ממשכורתו של העובד, כך שסך כל הניכוי בשל הפקדות לקופות גמל לעמית שכיר ובשל אובדן כושר עבודה לא יעלה על 7.5% ממשכורתו של העובד.
 
            "משכורת" לענין זה- הכנסת עבודה למעט שוויו של שימוש ברכב שהועמד לרשותו של העובד.
 
            לאור שאלות חוזרות ונשנות באשר לחישוב ההוצאה בשל רכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, מובאות להלן עקרונות החישוב ומספר דוגמאות להבהרה.
 
רח' כנפי נשרים 5 , ת"ד 1170 ירושלים 91010, טל:02-6559576 פקס: 02-6559498
www.mof.gov.il/taxes
2.         עקרונות החישוב
א.         תחילה יש לחשב את סה"כ ההפרשות לקופות גמל.
 
ב.         התוצאה שנתקבלה בסעיף (א) תחולק במשכורתו של העובד.
 
ג.          אם התוצאה שנתקבלה ב- (ב) קטנה מ- 5% או שווה ל- 5%, ההוצאה שתותר תהיה 2.5% מהמשכורת.
           
אם התוצאה שנתקבלה ב- (ב) גדולה מ- 5%, יחושב ההפרש שבין התוצאה הנ"ל ל- 5% (להלן – ההפרש). ההוצאה שתותר במקרה זה שווה למכפלת המשכורת ב- 2.5% בניכוי ההפרש (לא פחות מאפס).          ניכוי = (ההפרש – 2.5%) * משכורת
 
אם שיעור ההפקדה לקופות גמל שווה ל- 7.5% או עולה על 7.5%, לא יותר ניכוי בשל אובדן כושר עבודה.  
 
 
3.         דוגמאות
3.1.       דוגמא א'
            נתונים:
            הכנסת עבודה חייבת (לא כולל שווי רכב)  – 30,000 ₪ לחודש.
            הפרשות מעביד למרכיב תגמולים (5% מ- 30,000) – 1,500 ₪ לחודש.
            הפרשת מעביד לאובדן כושר (3% מ- 30,000) -  900 ₪ לחודש.
           
חישוב:
 
            (א)   סה"כ הפרשות לקופ"ג – 1,500 ₪.
 
            (ב)   שיעור ההפרשות לקופ"ג מהמשכורת-                            5% = 30,000/ 1,500
 
            (ג)    חישוב ההוצאה המותרת בניכוי –  
 שיעור ההוצאה המקסימלי המותר בניכוי-                      2.5% = 5% - 7.5%
       לפיכך סכום ההוצאה המותרת-                                     750 = 2.5% * 30,000                    
       היתרה (150 = 750 – 900) תיזקף כשווי במשכורתו של העובד.
 
 
3.2.       דוגמא ב'
            נתונים:
            הכנסת עבודה חייבת (לא כולל שווי רכב)  – 27,000 ₪ לחודש.
            הפרשות מעביד למרכיב תגמולים (7.5% מ- 18,000) – 1,350 ₪ לחודש.
            הפרשת מעביד לאובדן כושר (2.5% מ- 27,000) -  675 ₪ לחודש.
           
חישוב:
 
            (א)   סה"כ הפרשות לקופ"ג – 1,350 ₪.
 
            (ב)   שיעור ההפרשות לקופ"ג מהמשכורת-                            5% = 27,000/ 1,350
 
            (ג)    חישוב ההוצאה המותרת בניכוי –  
 שיעור ההוצאה המקסימלי המותר בניכוי-                      2.5% = 5% - 7.5%
       לפיכך סכום ההוצאה המותרת-                                     675 = 2.5% * 27,000                    
       ההוצאה תותר במלואה.
 
3.3.       דוגמא ג'
            נתונים:
            הכנסת עבודה חייבת (לא כולל שווי רכב)  – 30,000 ₪ לחודש.
            הפרשות מעביד למרכיב תגמולים (7.5% מ- 18,000) – 1,350 ₪ לחודש.
            הפרשת מעביד לאובדן כושר (3% מ- 26,000) -  780 ₪ לחודש.
           
חישוב:
 
            (א)   סה"כ הפרשות לקופ"ג – 1,350 ₪.
 
            (ב)   שיעור ההפרשות לקופ"ג מהמשכורת-                         4.5% = 30,000/ 1,350
 
            (ג)    חישוב ההוצאה המותרת בניכוי –  
 שיעור ההוצאה המקסימלי המותר בניכוי-                      2.5% = 5% - 7.5%
       שכן: 5% > 4.5%.
לפיכך סכום ההוצאה המותרת-                                     750 = 2.5% * 30,000                    
       היתרה (30 = 750 – 780) תיזקף כשווי במשכורתו של העובד.
 
3.4.       דוגמא ד'
            נתונים:
            הכנסת עבודה חייבת (לא כולל שווי רכב)  – 30,000 ₪ לחודש.
            הפרשות מעביד למרכיב תגמולים (6.67% מ- 26,000) – 1,734 ₪ לחודש.
            הפרשת מעביד לאובדן כושר (1.5% מ- 26,000) -  390 ₪ לחודש.
           
חישוב:
 
            (א)   סה"כ הפרשות לקופ"ג – 1,734 ₪.
 
            (ב)   שיעור ההפרשות לקופ"ג מהמשכורת-                       5.78% = 30,000/ 1,734
 
            (ג)    חישוב ההוצאה המותרת בניכוי –  
 שיעור ההוצאה המקסימלי המותר בניכוי-               1.72% = 5.78% - 7.5%
       לפיכך סכום ההוצאה המותרת-                         390< 516 = 1.72% * 30,000                    
       ההוצאה תותר במלואה.
 
3.5.       דוגמא ה'
            נתונים:
            הכנסת עבודה חייבת (לא כולל שווי רכב)  – 30,000 ₪ לחודש.
            הפרשות מעביד למרכיב תגמולים (7.5% מ- 30,000) – 2,250 ₪ לחודש.
            הפרשת מעביד לאובדן כושר (0.5% מ- 30,000) -  150 ₪ לחודש.
           
חישוב:
 
            (א)   סה"כ הפרשות לקופ"ג – 2,250 ₪.
 
            (ב)   שיעור ההפרשות לקופ"ג מהמשכורת-                         7.5% = 30,000/ 2,250
 
            (ג)    חישוב ההוצאה המותרת בניכוי –  
 שיעור ההוצאה המקסימלי המותר בניכוי-                      0% = 7.5% - 7.5%
       לפיכך ההוצאה אינה מותרת בניכוי וכל ההפרשה (150) תיזקף כשווי במשכורת.
 
3.6.       דוגמא ו'
            נתונים:
            הכנסת עבודה חייבת – 32,000 ₪ לחודש (מתוכם 2,000 ₪ שווי רכב).
            הפרשת מעביד למרכיב תגמולים (7% מ- 14,000) – 980 ₪ לחודש.
            הפרשת מעביד למרכיב תגמולים (6% מ- 6,000) – 360 ₪ לחודש.
            הפרשת מעביד למרכיב תגמולים (5% מ- 7,100) – 355 ₪ לחודש.
הפרשת מעביד לאובדן כושר (2.5% מ- 21,700) -  542.5 ₪ לחודש.
           
חישוב:
 
            (א)   סה"כ הפרשות לקופ"ג –                                        1,695 = 355 + 360 + 980
 
            (ב)   שיעור ההפרשות לקופ"ג מהמשכורת-                       5.65% = 30,000/ 1,695
 
            (ג)    חישוב ההוצאה המותרת בניכוי –  
 שיעור ההוצאה המקסימלי המותר בניכוי-               1.85% = 5.65% - 7.5%
        ההוצאה המקסימלית המותרת בניכוי-                      555 = 1.85% * 30,000
לפיכך ההוצאה תותר בניכוי במלואה, שכן: 555 > 542.5.
 
 
3.6.       דוגמא ז'
            נתונים:
            הכנסת עבודה חייבת – 32,000 ₪ לחודש (מתוכם 2,000 ₪ שווי רכב).
            הפרשת מעביד למרכיב תגמולים (7% מ- 14,000) – 980 ₪ לחודש.
            הפרשת מעביד למרכיב תגמולים (6% מ- 6,000) – 360 ₪ לחודש.
            הפרשת מעביד למרכיב תגמולים (5% מ- 7,100) – 355 ₪ לחודש.
הפרשת מעביד לאובדן כושר (סכום חודשי) -  620 ₪ לחודש.
           
חישוב:
 
            (א)   סה"כ הפרשות לקופ"ג –                                        1,695 = 355 + 360 + 980
 
            (ב)   שיעור ההפרשות לקופ"ג מהמשכורת-                       5.65% = 30,000/ 1,695
 
            (ג)    חישוב ההוצאה המותרת בניכוי –  
 שיעור ההוצאה המקסימלי המותר בניכוי-               1.85% = 5.65% - 7.5%
        ההוצאה המקסימלית המותרת בניכוי-                      555 = 1.85% * 30,000
לפיכך סכום ההוצאה המותרת 555 ₪ והיתרה ( 65 = 555 – 620) תיזקף כשווי במשכורת.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     בכבוד רב
 
                                                                                                           פואד ג'ודום, רו"ח
                                                                                          מנהל תחום בכיר (שומה – פרט) (בפועל)


זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.