דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

גירושין וזכויות פנסיה

כתבה בגרסה מלאה אפריל 2009

להתגרש ולצאת לפנסיה - לחץ להורדת הכתבה שפורסמה בגלובס 12.04.09 .


כל מי שעומד על סף גירושין ניצב בפני צומת דרכים של החלטות פיננסיות מרתיעות, אך אף לא אחת מהן חשובה יותר מאשר חלוקת נכסי הפרישה. רב תכניות הפרישה נרכשות במהלך חיי הנישואין וכוללות זכויות פנסיה, כספים בקופות גמל וקרנות השתלמות, פוליסות ביטוחי מנהלים וחסכונות פרטיים נוספים לפרישה. לכל תכנית יש כללים משלה. לגבי חלק מהן אולי תתאפשר חלוקה של הכספים כבר במועד הגירושין ולגבי חלק מהן תידרשו להמתין עד ששני בני הזוג יפרשו מהעבודה. זה מאד חשוב לאסוף את כל המסמכים הרלבנטיים ולשקול בחיוב קבלת סיוע מקצועי משולב מעו"ד לענייני משפחה, אקטואר ומומחה למיסוי ופרישה.האם בעת הגירושין יש לחלק את תשלומי הפנסיה בין בני הזוג ?

זכויות פנסיוניות שנצברו במהלך הנישואין, הינן רכוש משותף, אשר יתחלק בין בני הזוג בעת הגירושין. כאשר בן הזוג שצבר את זכויות הפנסיה יפרוש לגימלאות, בן זוגו יהיה זכאי לקבל מחצית מתשלומי הפנסיה, יחסית לתקופה שבה בני הזוג היו נשואים זה לזו.

לדברי
,
עו"ד שרון פרילינג, מומחית בדיני משפחה וירושה: "הזכויות הפנסיוניות יחולקו בין בני הזוג רק כאשר הן ישתלמו בפועל לידי בן הזוג שזכאי לקבלן, דהיינו, לאחר יציאתו לגימלאות. במרבית המקרים, מועד קבלת הזכויות (מועד הפרישה) יהיה מאוחר למועד הגירושין (שכן בן הזוג ממשיך לעבוד גם לאחר הגירושין וממשיך לצבור זכויות פנסיוניות). יחד עם זאת, לבן הזוג תהיה זכות לקבל את חלקו בתשלומי הפנסיה, רק ביחס לתקופת הנישואין".

התייחסות לתשלומי פנסיה בהסכם הגירושין

הגם שחלוקת כספי הפנסיה בפועל נעשית רק עם הפרישה, נדרש לעגן את הזכויות כבר בהסכם הגירושין. במקרה זה, כחלק בלתי נפרד מגיבוש הסכם הגירושין בין בני הזוג, עליהם לפנות לאקטואר, אשר יקבע בחוות דעת מקצועית שתינתן על ידו, מהו אותו חלק יחסי שבן הזוג יהיה זכאי לקבל בעתיד מתוך תשלומי הפנסיה, אשר ישתלמו לידי בן זוגו, עם פרישתו ממקום העבודה.

רו"ח אמיר גבאי, מומחה למיסוי ופרישה, מנכ"ל B4 יועצי פרישה בע"מ: "חשוב לציין כי הזכות לקבלת חלק יחסי מתשלומי הפנסיה הינה זכות הדדית הקיימת לשני בני הזוג. לעיתים הזכויות הפנסיוניות שנצברו על ידי כל אחד מבני הזוג הינן שוות ומתקזזות זו כנגד זו. במקרה בו קיים פער בשווי הזכויות, יש לאזן ביניהן, מי שצבר סכום גבוה יותר, יידרש להעביר לצד השני את מחצית ההפרש בין סכומי הצבירה".

במילים אחרות, הפניה לאקטואר תאפשר לדעת כבר בעת הגירושין, מהו אותו אחוז שיעמוד לזכותו של בן הזוג שצבר זכויות בסדר גודל קטן יותר, עם היציאה לגימלאות או הפרישה ממקום העבודה של בן זוגו.

כיצד מבטיחים את תשלום הזכויות לבן הזוג ?

לדברי עו"ד פרילינג, "על מנת להבטיח את התשלום העתידי, אשר עשוי להתרחש, בפועל, אפילו שנים ארוכות לאחר הגירושין, יש להטיל עיקול אצל הגופים המחזיקים בכספים, כך שבהגיע מועד הפרישה, לא יהיה חשש להברחת הכספים ולקיפוח זכויותיו של בן הזוג, אשר זכאי לקבל את חלקו בכספים אלה".

מי אחראי להעברת תשלום הגמלה מידי חודש ?

פסיקת בתי המשפט בנושא תשלום הפנסיה לבן הזוג, התפתחה בשנים האחרונות. בתי המשפט קבעו כי בן הזוג זכאי לקבל את חלקו בפנסיה, ישירות מהגורם המשלם את הגימלה (הלכה זו נקבעה נוכח התנגדותם של הגופים משלמי הפנסיה לבצע את החלוקה של הגימלה בין שני בני הזוג. לטענתם, הם מחוייבים כלפי המבוטח ואין להם עניין ביחסים הפנימיים בין המבוטח לבין בן זוגו. טענה זו נדחתה, כאמור, שכן האינטרס של בן הזוג לקבל את חלקו בפנסיה באופן שוטף ורצוף, נמצא עולה בחשיבותו על אי הנוחות של משלם הגימלה הכרוכה בפיצול התשלום). לדברי רו"ח אמיר גבאי, "ניתן לתת הוראה לגורם המשלם את הגימלה, להעביר את חלקו של בן הזוג ישירות לידיו, מדי חודש. הגורם משלם הגימלה מחוייב לבצע בעצמו את ההפרדה בין חלקו של העובד לשעבר לבין חלקו של בן הזוג בתשלומים החודשיים, ולהעביר לכל אחד מהם את חלקו מידי חודש בחודשו. כך אין תלות בין הצדדים לצורך קבלת חלקו של בן הזוג בפנסיה, והתשלום יובטח באופן סדיר ורצוף".

עד מתי משתלמים תשלומי הפנסיה ?

חשוב לדעת כי במידה ובני הזוג גרושים, זכויות בן הזוג לקבל את חלקו בתשלומי הפנסיה של משנהו, קיימת כל עוד בן הזוג, הזכאי לקבל את הגימלה, מקבל אותה בפועל. כלומר, לאחר פטירתו של בן הזוג הזכאי לקבלת הכספים, בן זוגו לשעבר לא ימשיך לקבל את חלקו בתשלומי הפנסיה, שכן לדברי עו"ד פרילינג, עם פטירת המבוטח, פוקעת החבות של משלם הגימלה להמשיך ולשלמה. יחד עם זאת, קיימות זכויות לשארים, אולם בן זוג גרוש אינו נמנה בין הזכאים (למעט אשה גרושה שבעלה התחייב במזונותיה גם לאחר הגירושין).

האפשרות להוון את הזכויות הפנסיוניות:

העובדה כי ניתן לחלק את הזכויות הפנסיוניות רק כאשר בן הזוג שצבר אותן יוצא לגימלאות, טומנת בחובה בעייתיות מסויימת, שכן בני הזוג נשארים קשורים האחד לשני ומשאירים "ספיחים" בלתי פתורים, הנוגעים להתחשבנות הכספית ביניהם בעתיד. הסיטואציה שבה בני הזוג נשארים קשורים זה בזה, בעניינים הכספיים בלבד, איננה רצויה במרבית המקרים. בני זוג רבים מבקשים להימנע מכך ולמצוא פתרון כבר כיום, אשר יאפשר להם לבצע חלוקה של הזכויות, מבלי שיצטרכו להמתין למועד הפרישה, ומבלי שמי מהם יהיה חייב כספים לשני בעתיד.

לדברי רו"ח גבאי, בהסכמת שני בני הזוג, ניתן לערוך חישוב של שווי הזכויות הלא נזילות, נכון למועד הגירושין. חישוב זה נקרא "היוון" ומטרתו לכמת את הזכויות העתידיות לערכן העכשווי. לאחר ביצוע ההיוון, ניתן יהיה לחלק את הזכויות בין בני הזוג כבר בעת הגירושין, מבלי שיהיה צורך להמתין למועד הפרישה. לדברי עו"ד פרילינג, "היות וההיוון מצריך את בן הזוג שצבר את הזכויות להעביר לבן זוגו את חלקו בעת הגירושין, יש צורך למצוא מקור כספי זמין, ממנו ישתלמו הכספים, פתרון יצירתי לסיום ההתחשבנות בנוגע לזכויות הפנסיה והפרישה, הוא להשתמש בכספים המגיעים לכל אחד מבני הזוג לאחר מכירת דירת המגורים, לצורך העברת התשלום".

באותו אופן, ניתן למצוא מקורות כלכליים זמינים אחרים, למשל, ניתן לקבוע כי חיסכון שנצבר על ידי שני בני הזוג במהלך הנישואין, לא יחולק, אלא הכספים שבו יועברו במלואם לבן הזוג שזכאי לקבל את חלקו בזכויות הפנסיה של משנהו, כמובן שיש לערוך חישוב מדוייק של ההיוון, על מנת לוודא כי ההתחשבנות הכספית שנערכת אכן נכונה והוגנת, מוסיף גבאי.

ההיוון משרת, במרבית המקרים, את שני הצדדים: מחד, בן הזוג שצבר את הכספים "קונה" לעצמו שקט נפשי – הוא יודע כי בעת פרישתו לגימלאות, כל הכספים והזכויות שנצברו על ידו יהיו שייכים רק לו, בן הזוג שקיבל את הכספים לאחר הליך ההיוון נמצא אף הוא על קרקע יציבה – הכספים נמצאים בידיו כבר כיום.

חשוב לתת את הדעת לבעייתיות מסויימת, הקיימת בהיוון הזכויות בפנסיה תקציבית. כאמור, בן הזוג יהיה זכאי לקבל את חלקו בפנסיה של בן הזוג המבוטח, כל עוד המבוטח בחיים, ולא לאחר הפטירה. לצורך חישוב ההיוון, יהיה צורך להעריך את תוחלת החיים של בן הזוג הזכאי לגימלה (על פי רוב חישוב זה נערך בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדבר תוחלת חיים של גבר / אשה) בהתאם לכך, נדרש להעריך מה יהיה היקף התשלומים שהוא יהיה זכאי לקבל, עד ל"מועד פטירתו המשוערך". המועד שעד אליו ישתלמו הכספים בפועל הינו בגדר "נעלם" בעת עריכת ההיוון.

לדברי גבאי, "בן הזוג הזכאי לגימלה, עלול לשלם היום סכום כספי גבוה מזה שיקבל בפועל, היה ולא יאריך ימים על ל"מועד המשוערך". כמו כן, אם בן הזוג הזכאי לגימלה יאריך ימים מעבר ל"מועד המשוערך", הרי שיוצא שבן זוגו קיבל סכום נמוך מזה המגיע לו".

שני בני הזוג צריכים להחליט האם ברצונם לקחת "סיכון" זה, שכן איש מהם אינו יודע מה צופן העתיד.

חשוב לציין, כי ביצוע היוון מותנה בהסכמת שני הצדדים. אם אין הסכמה משותפת להיוון, לא ניתן, מבחינה משפטית, לכפות זאת על אף אחד מן הצדדים.רו"ח אמיר גבאי, מומחה למיסוי ופרישה, מביא בפניכם 5 דברים שחשוב לדעת:

1. בצע בדיקה למי יש מה

 
בירור אלו מנכסי הפרישה הם אינדיבידואליים אמורה להיות משימה יחסית קלה. בדיקה אלו מהנכסים שייכים גם לבן הזוג תדרוש מאמץ נוסף. מקום טוב להתחיל בו הוא הדיווחים השנתיים מחברות הביטוח, קרנות הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות. בנוסף לכך יש למצוא את הסכמי העבודה והסכמי הפרישה העתידיים באם ישנם על מנת לאמוד את תנאי הפרישה העומדים לזכות כל אחד מבני הזוג לכשיפרשו מעבודתם. כל אחד מהצדדים שמתגרש הנו בעל זכות למידע זה – גם כאשר בני הזוג נוקטים בהליכים מתונים יותר בדרך לגירושין כמו גישור ותיווך בין הצדדים ולא באמצעות תביעה משפטית.

2. הכן את המסמכים על פי סדר

 
לסדר הכרונולוגי, על ציר הזמן, של צבירת הזכויות והנכסים לפרישה משמעות יתרה בכל הקשור לחלוקת הנכסים בין בני הזוג בעת גירושין. מה הן הזכויות נצברו בתקופה שלפני הנישואין ? מה הן הזכויות נצברו במהלך תקופת הנישואין ? ומה הן הזכויות שנצברו בתקופה שלאחר הפרידה. בעריכת ההתחשבנות הכוללת בין בני הזוג משמעות יתרה למידע חשוב זה.

3. הבא בחשבון גם את היבטי המס

ייתכן מצב בו לדוגמא, שוויין של הזכויות בקרן הפנסיה של אחד מבני הזוג ושוויו של דירת המגורים מוערכים לכאורה באותו הסכום ע"י בית המשפט, אך ערכם ברוטו לפני תשלומי מס, אינו סוף הסיפור. תרחיש אחד אפשרי הוא שאחד מבני הזוג רוצה לשמור לעצמו את הכספים בקרן הפנסיה ואילו בן הזוג השני רוצה את הבית. כאשר נמכר הבית התמורה תהיה חייבת במס נמוך אם בכלל, לעומת זאת משיכת הכספים מקרן הפנסיה אם בפדיון מוקדם שלא על פי תקנון קרן הפנסיה ואם כקבלת קצבה חודשית בעתיד לאחר הפרישה, ייתכן וחייבת במס ואף בשיעור משמעותי. הפער בין ערכם לפני מס לבין ערכם לאחר מס של הנכסים השונים והזכויות שנצברו על ידי בני הזוג, עשוי להפוך את פני הדברים וזאת סיבה מספיק טובה שלא להסתפק בשירותיו של עורך דין ו/או אקטואר בלבד אלא לפנות בנוסף לקבלת חוות דעת של מומחה למיסוי ופרישה שתאשר את החישובים שבוצעו בטרם חתימת בני הזוג על ההסכם לחלוקת הנכסים ביניהם.

4. שים לב לזכויות והטבות לשארים ושנה מוטבים


כל זכות והטבה צפויה מתכנית פרישה של בן זוג קודם לא תמשיך בהכרח להתקיים לאחר מותו ולכן זה רעיון טוב לבדוק נושאים אלו מול תקנון קרן הפנסיה. ברב המקרים אם לא בכולם, בתקנון קרן הפנסיה ישנן הגדרות מדויקות וישנה הבחנה בין בן זוג נוכחי לבין בן זוג לשעבר, בכל הקשור לזכויות בן הזוג. מעבר לכך, אסור להזניח ולשכוח להסיר את בן הזוג לשעבר כמוטב בפוליסות הביטוח ובתכניות השונות, הקפד לקבל אישור בכתב מהגופים הפיננסיים כי בוצע שינוי המוטבים לבקשתך.

5. פקח על חלוקת הכספים


חשוב מאד שתדע להבין כיצד הכספים מחולקים בתכניות השונות ומה הן כל הזכויות המגיעות לכל אחד מבני הזוג. יש לוודא כי הסכומים נכונים ותואמים את הנתונים שבידך. לעיתים קרובות גורם כלשהוא בשרשרת אספקת המידע – חשב השכר, מדור הפרישה או הגוף הפיננסי אשר בידיו מופקדים הכספים טועה. לידיעתך, גם כאשר כל החישובים בוצעו כהלכה, ייתכן מצב בו בדיעבד יתברר כי אחד מבני הזוג יקבל בפועל, יותר או פחות מבן הזוג השני וזאת בשל הפער בין תוחלת החיים של הגבר לבין תוחלת החיים של האישה.


האקטואר הראשי של חברת B4 יועצי פרישה, מביא בפניכם 5 דברים שחשוב לדעת כשבוחרים אקטואר :

1. מעבר להשכלה הרלבנטית, יש לוודא כי האקטואר מחזיק ברשיון אקטואר, F.I.L.A.A , מטעם לשכת האקטוארים הישראלית.
2. ידע מקצועי בתחום הרלבנטי, לשם עריכת חוות דעת אקטוארית בתחומי הפנסיה והפרישה, נדרש מהאקטואר ידע רחב בתחומים אלו, לדוגמא הכרה מעמיקה ויסודית של תקנוני קרנות הפנסיה ותנאי פוליסות ביטוח החיים, ואף זכויות הניתנות לעובדים במהלך תקופת העבודה ובמועד הפרישה.
3. מקצועיות צוות משרד האקטואר, לרוב, נדרש האקטואר לערוך בו זמנית מספר חווות דעת. לשם כך עליו להיעזר בצוות המקצועי שבמשרדו. לכן, למקצועיות צוות המשרד חשיבות רבה בתרומה לאיכות ולדיוק חוות הדעת של האקטואר.
4. ניסיון נצבר בעבודה מול גורמים מקצועיים לרבות עריכת חוות דעת מומחה לבית משפט.
5. המלצות, אין די בכך שהאקטואר יידע לחשב נכון את כל מה שהתבקש, אלא עליו לדעת גם להסביר בצורה פשוטה ונהירה את ממצאי חוות הדעת לגורמים אשר פנו אליו לעריכתה, רצוי מאוד לקבל המלצות על האקטואר מגורמים אשר הזמינו ממנו חוות דעת בעבר.


עו"ד שרון פרילינג, מומחית בדיני משפחה וירושה, מביאה בפניכם 5 דברים שחשוב לדעת כשבוחרים עורך דין:

1. יש לבחור עורך דין שמומחיותו דיני משפחה - חשוב לבחור עורך דין שמומחיותו ועיקר עיסוקו בתחום הרלבנטי, בענייננו - דיני משפחה.
2. חשוב לקבל המלצה אישית על עוה"ד –חשוב להגיע לעורך הדין מתוך המלצה אישית שהתקבלה על ידי לקוח קודם, המכיר את התנהלותו של עורך הדין והשירות הניתן על ידו. אם לא הגעתם לעורך הדין, על פי הפנייה והמלצה אישית, באפשרותכם לבקש את אישורו לשוחח עם מי מלקוחותיו, טרם ההתקשרות ביניכם.
3. במהלך פגישת ההיכרות בדקו האם קיימת כימיה אישית ותקשורת טובה ביניכם לבין עורך הדין.
4. שאלו את עורך הדין כיצד הוא רואה את דרך הטיפול בתיק ומהי האסטרטגיה שהוא נוקט בה על פי רוב בתיקים מסוג זה - יש עורכי דין לוחמניים יותר ויש עורכי דין אשר באופיים נוטים יותר לדרכי פשרה, חשוב לשמוע מעורך הדין כיצד בכוונתו לנהל את התיק ברמה האסטרטגית ולוודא שדרכו מתאימה לאישיותכם ולמטרותיכם.
5. הקפידו להסדיר מראש ובכתב את נושא שכר הטרחה - נושא שכר הטרחה, ככל שאינו מוסדר מראש ובצורה ברורה, עלול לגרום למתחים מיותרים בניהול התיק ולעוגמת נפש. עליכם לבקש מעורך הדין שיגדיר מראש את שכר הטרחה המלא המבוקש על ידו ויש להעלות את הסיכום על הכתב, תוך ציון התחייבות עורך הדין כלפיכם לטיפול בתיק והגדרת היקפו של הטיפול הניתן תמורת שכר הטרחה שסוכם. 
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.