דף הבית
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ מבית PROFIT שרותים פיננסים פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

ביטול מס על רווחים בקופת גמל - תיקון פקודת מס הכנסה מס' 171

 

סימן ב': תיקון פקודת מס הכנסה

תיקון פקודת
מס הכנסה

[מס' 171]

165.

בפקודת מס הכנסה‏[1] (להלן – הפקודה) –

 

 

(1)       בסעיף 3(ה4)(1), במקום הרישה עד המילים "ורווחים אחרים שקיבל" יבוא "ריבית ורווחים אחרים, שקיבל יחיד" והמילים "לקופת הגמל או" – יימחקו;

 

 

(2)       בסעיף 9 –

 

 

 

(א)      בפסקה (2)(ג), בסופה יבוא:

 

 

 

 

"(3)     לעניין הכנסתה של קופת גמל מדיבידנד, מריבית או מהפרשי הצמדה שהתקבלו מאת חבר בני אדם – על אף האמור בפסקה (3) להגדרה "שליטה" ובפסקה (1) להגדרה "החזקה מהותית", שבפסקת משנה (ב), החזקת אחד או יותר מאמצעי השליטה בחבר בני האדם בידי קופת גמל או בידי כמה קופות גמל, בשיעור המביא אותם לשליטה בחבר בני האדם או להחזקה מהותית בו, לא תהווה שליטה או החזקה מהותית, לפי העניין, אם השינוי בשיעור נעשה בעקבות הסדר חוב עם חבר בני האדם, ובלבד שמתקיימים תנאים שקבע שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לשם הגבלת היכולת של קופת הגמל או קופות הגמל, לפי העניין, לכוון את פעילות חבר בני האדם, לרבות הוראות בעניין צמצום שיעור האחזקה באותו חבר בני אדם בתוך תקופה שיקבע ולעניין אופן החזקת אמצעי השליטה; לעניין זה, "הסדר חוב" – קבלת אמצעי שליטה, במישרין או בעקיפין, בחבר בני אדם, במועד החל בתקופה שתחילתה ביום י"א באב התשס"ט (1 באוגוסט 2009) וסיומה בתום שנתיים מהמועד האמור, חלף חוב שאותו חבר בני אדם חב לקופת הגמל לפני יום תחילתה של התקופה האמורה, כולו או חלקו.";

 

 

 

(ב)       בפסקה (18) –

 

 

 

 

(1)       בכותרת, במקום "הפרשי הצמדה" יבוא "רווחים";

 

 

 

 

(2)       במקום "הפרשי הצמדה" יבוא "ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים";

 

 

 

(ג)       פסקה (18א) – תימחק;


 

 

סימן ד': מס הכנסה – תחילה, תחולה, תקנות ראשונות והוראות מעבר

תחילה, תחולה, תקנות ראשונות והוראות מעבר

170.

(א)      תחילתם של סעיפים 3(ה4)(1) ו-9 לפקודה, כנוסחם בסעיף 165(1), (2)(ב) ו-(ג) לחוק זה, ביום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009), והם יחולו על ריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים שמקורם בתשלומי היחיד, ששולמו לקופת הגמל אחרי יום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003), ובלבד שהתקיימו כל אלה:

 

 

 

(1)       היחיד היה זכאי לקבל את ההכנסות האמורות לפי הוראות סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה–2005‏[1];

 

 

 

(2)       קופת הגמל שילמה ליחיד את ההכנסות האמורות ביום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009) ואילך.

 


  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.