דף הבית
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ מבית PROFIT שרותים פיננסים פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

אמנת מס ישראל ארצות הברית

 
 
אמנה בין ממשלת ישראל ובין ממשלת ארצות הברית של אמריקה לגבי מסים על הכנסה
(נוסח מקורי מ-1975 + תיקוני הפרוטוקולים)
 
ממשלת ישראל וממשלת ארצות הברית של אמריקה, ברצונן לכרות ביניהן אמנה למניעת מסי כפל ומניעת התחמקות ממס לגבי מסים על הכנסה, הסכימו לאמור:
 
סעיף 1: המסים הנידונים
 
(1) המסים שהם נושא אמנה זו הם:
(א) בארצות הברית, מסי ההכנסה הפדרליים המוטלים על פי חוק הכנסות המדינה מ- 1986 ( Internal Revenue Code of 1986) (למעט מסי ביטוח סוציאלי) והמס על פרמיות ביטוח המשולמות למבטחים זרים (אך רק במידה שהסיכון הנוגע בכך אינו מבוטח ביטוח משנה, במישרין או בעקיפין, אצל אדם שאינו זכאי להקלה מאותו מס), וכן
(ב) בישראל, מסים המוטלים על פי פקודת מס ההכנסה הישראלית, על פי חוק מס שבח מקרקעין, על פי חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) ומסי הכנסה אחרים שניהולם בידי ממשלת ישראל (לרבות - ומבלי להגביל זאת לאלה בלבד - מס רווח על מוסדות כספיים וחברות ביטוח ומרכיב מס ההכנסה במילווה חובה).
 
(2) אמנה זו תחול גם על מסים הדומים במהותם למסים הנידונים בסעיף קטן (1), שיוטלו, בנוסף על המסים הקיימים או במקומם, לאחר תאריך חתימתה של אמנה זו.
 
(3) לענין סעיף 27 (אי הפליה), תחול אמנה זו על מסים מכל סוג המוטלים בידי מדינה מתקשרת או בידי מדינה שבה או בידי יחידת משנה מדינית בה.
 
(4) הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו על תיקונים מהותיים בדיני המס הנזכרים בסעיף קטן (1) ועל קבלתו של כל מס הנזכר בסעיף קטן (2), במסירת נוסחיהם של כל תיקון מהותי או של חוק חדש.
 
(5) הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יודיעו זו לזו על פרסומו, בידי כל אחת ממדינותיהן המתקשרות, של חומר הנוגע להחלתה של אמנה זו, בצורת תקנות, קביעות או פסיקה, במסירת נוסחו של חומר כאמור.
 
סעיף 2: הגדרות כלליות
 
(1) באמנה זו יהיו לביטויים דלקמן המשמעויות שבצדם, אלא אם משתמע אחרת מן ההקשר:
(א) (1) "ארצות הברית" - "ארצות הברית" של אמריקה;
(2) במשמעותו הגיאוגרפית, "ארצות הברית" - הארצות האמורות ומחוז קולומביה.
כן יכלול ביטוי זה:
(א) את הים הטריטוריאלי אשר להן;
(ב) את קרקעית הים ותת הקרקע של האזורים התת-מימיים, הסמוכים לחופיהן, אך שמעבר לים הטריטוריאלי, שעליהם מפעילה ארצות הברית זכויות ריבוניות, בהתאם לחוק הבין-לאומי, לשם חיפושם וניצולם של אוצרות טבע באזורים כאמור, אולם רק בשיעור שהאדם, הנכס או הפעילות שלגביהם מוחלת האמנה קשורים באותם חיפוש או ניצול.
(ב) (1) "ישראל" - מדינת ישראל;
(2) במשמעותו הגיאוגרפית, "ישראל" יכלול:
(א) את הים הטריטוריאלי אשר לה;
(ב) את קרקעית הים והתת הקרקע של האזורים התת-מימיים, הסמוכים לחופיה, אך שמעבר לים הטריטוריאלי, שעליהם מפעילה ישראל זכויות ריבוניות, בהתאם לחוק הבין-לאומי, לשם חיפושם וניצולם של אוצרות טבע באזור כאמור, אולם רק במידה שאדם, הנכס או הפעילות שלגביהם מוחלת האמנה קשורים באותם חיפוש או ניצול.
(ג) "מדינה מתקשרת" - ישראל או ארצות הברית, לפי ההקשר.
(ד) "מדינה" - כל מדינה לאומית, בין שהיא אחת מן המדינות המתקשרות ובין אם לאו.
(ה) "אדם" - כולל יחיד, שותפות, חברה, עזבון או נאמנות.
(ו) (1) "חברה של ארצות הברית" - חברה (או כל גוף בלתי מאוגד הנחשב כחברה לצרכי המס של ארצות הברית), שנוצר או אורגן לפי חוקי ארצות הברית או כל מדינה ממדינותיה, או מחוז קולומביה;
(2) "חברה ישראלית" - כל גוף של בני אדם שמטילים עליו מס כגוף של בני אדם היושב בישראל, לפי פקודת מס הכנסה.
(ז) "רשות מוסמכת" -
(1) לגבי ארצות הברית - מזכיר האוצר או בא כוחו;
(2) לגבי ישראל - שר האוצר או בא כוחו.
(ח) "מס" - מס המוטל על ידי ישראל או ארצות הברית, הכל לפי הענין שלגביו חלה אמנה זו בתוקף סעיף 1 (המסים הנידונים).
(ט) "תעבורה בין-לאומית" - כל מסע של כלי שיט או כלי טיס המופעלים בידי תושב של אחת המדינות המתקשרות, למעט כאשר מסע כאמור מוגבל אך ורק למקומות שבתוך מדינה מתקשרת.
 
(2) לכל מונח אחר שמשתמשים בו באמנה זו ואשר לא הוגדר בה, תהא המשמעות שיש לו לפי דיני המדינה המתקשרת שקובעים את מסיה, אלא אם משתמע אחרת מן ההקשר. על אף המשפט הקודם, מקום שמשמעותו של מונח כאמור לפי דיניה של אחת המדינות המתקשרות שונה ממשמעותו של המונח לפי דיניה של המדינה המתקשרת האחרת, או מקום שמשמעותו של מונח כאמור אינה ניתנת לקביעה בנקל לפי דיניה של אחת המדינות המתקשרות, רשאיות הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות, כדי למנוע מסי כפל, או כדי לקדם כל מטרה אחרת של אמנה זו, לקבוע משמעות משותפת למונח לצרכי אמנה זו.
 
סעיף 3: מקום המושב לצרכים פיסקליים
 
(1) באמנה זו:
(א) "תושב ישראל":
(1) חברה ישראלית;
(2) כל אדם אחר (למעט חברה או כל גוף הנחשב, לפי החוק הישראלי, כחברה), שהוא תושב ישראל לצרכי המס הישראלי, אולם לגבי שותפות, עזבון או נאמנות, רק בזיקה להכנסה שהפיקו שותפות, עזבון או נאמנות כאמור, החייבת במס ישראלי כהכנסת תושב ישראל אם בידי הגוף המתאים או בידי שותפיו או נהניו.
(ב) "תושב ארצות הברית":
(1) חברה של ארצות הברית;
(2) כל אדם אחר (למעט חברה או כל גוף הנחשב לחברה, לצרכי המס של ארצות הברית), שהוא תושב ארצות הברית לצרכי המס של ארצות הברית, אולם לגבי שותפות, עזבון או נאמנות, רק בזיקה להכנסה שהפיקו שותפות, עזבון או כאמור, החייבת במס של ארצות הברית כהכנסת תושב ארצות הברית אם בידי הגוף המתאים או בידי שותפיו או נהניו.
(ג) לענין פסקה (ב), אזרח ארצות הברית או זר שנכנס לארצות הברית במטרה להיות תושב קבוע (מחזיק ב"גרין קרד"), שאינו תושב ישראל לפי פסקה (א), יהיה תושב ארצות הברית רק אם יש לו בארצות הברית נוכחות ממשית, בית קבע או שהוא נוהג לגור שם. אם תושב כאמור הינו תושב ישראל לפי פסקה (א), הוא יחשב כתושב שתי המדינות המתקשרות, ולענין האמנה מקום מושבו ייקבע לפי סעיף קטן (2).
 
(2) מקום שמכוח הוראות סעיף קטן (1) נמצא שיחיד הוא תושב שתי המדינות המתקשרות:
(א) רואים אותו כתושב אותה מדינה מתקשרת שבה הוא מקיים את ביתו הקבוע. עומד לרשותו בית קבע בשתי הארצות המתקשרות, או אין לרשותו בית קבע אף באחת מן המדינות המתקשרות, רואים אותו כתושב אותה מדינה מתקשרת שיחסיו האישיים והכלכליים עמה הדוקים יותר ("מרכז האינטרסים החיוניים"). לגבי אדם שהוא "עולה" (כמוגדר בסעיף 35 לפקודת מס הכנסה), רואים את מרכז האינטרסים החיונים שלו בישראל;
(ב) אם אי אפשר לקבוע את המדינה המתקשרת שבה נמצא מרכז האינטרסים החיוניים שלו, רואים אותו כתושב המדינה המתקשרת שבה הוא נוהג לגור;
(ג) אם הוא נוהג לגור בשתי המדינות המתקשרות, או אינו נוהג לגור אף באחת מן המדינות המתקשרות, רואים כתושב המדינה שהוא אזרח שלה;
(ד) אם הוא אזרח של שתי המדינות המתקשרות, או אם אינו אזרחה של שום מדינה מתקשרת, יפתרו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות את השאלה תוך הסכמה הדדית.
 
(3) כאשר בשל הוראות סעיף קטן (1) אדם שאינו יחיד הינו תושב שתי המדינות המתקשרות, ישתדלו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות לפתור את שאלת מקום מושבו בהסכמה הדדית ולקבוע את אופן החלת האמנה לגביו. עד אשר יקבעו הרשויות המוסמכות כאמור, לא יראו את אותו אדם כתושב המדינות המתקשרות, למעט לענין סעיף 26 (הקלה ממסי כפל), סעיף 27 (אי הפליה) וסעיף 31 (כניסה לתוקף) ולענין תשלומים מאת אדם כאמור הנדונים בסעיף קטן (2) לסעיף 12 (דיבידנדים), סעיפים קטנים (2) ו-(3) לסעיף 13 (ריבית) וסעיף קטן (1)(ב) לסעיף 14 (תמלוגים).
 
סעיף 4: מקור ההכנסה
 
לענין אמנה זו:
(1) יראו דיבידנדים כהכנסה ממקורות שבתחומי מדינה מתקשרת רק אם שולמו על ידי חברה של אותה מדינה מתקשרת.
(2) יראו ריבית כהכנסה ממקורות שבתחומי מדינה מתקשרת רק אם שולמה על ידי אותה מדינה מתקשרת, יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, או על ידי תושב של אותה מדינה מתקשרת. על אף המשפט הקודם, מקום ששולמה ריבית כאמור על התחייבות שנוצרה בקשר למוסד קבע הנושא בנטל הריבית, יראו את הריבית כהכנסה ממקורות שבתחומי המדינה (בין מדינה מתקשרת ובין אם לאו) שבה נמצא מוסד הקבע.
(3) תמלוגים המתוארים בסעיף קטן (2) לסעיף 14 (תמלוגים), בעד השימוש, או הזכות לשימוש, ברכוש או בזכויות שתוארו באותו סעיף קטן, יראו אותם כהכנסה ממקורות שבתחום מדינה מתקשרת רק בשיעור שאותם תמלוגים הנם בעד השימוש, או הזכות לשימוש, באותם רכוש או זכויות שבתחומי אותה מדינה מתקשרת.
(4) הכנסה ורווחים (לרבות תמלוגים) שחל עליהם סעיף 7 (הכנסה מנכסי מקרקעין), יראו אותם כהכנסה ממקורות שבתחומי מדינה מתקשרת רק אם נכסי המקרקעין (או, במקרה של נכסים הנזכרים בסעיף קטן (3) לסעיף 7 כאמור, נכסי המקרקעין של איגוד המקרקעין) נמצאים באותה מדינה מתקשרת.
(5) הכנסה מדמי שכירות של נכסי מטלטלין מוחשיים אישיים, יראו אותה כהכנסה שמקורה בתחומי מדינה מתקשרת רק בשיעור שאותה הכנסה היא בעד שימוש בנכסים כאמור באותה מדינה מתקשרת.
(6) הכנסה מקנייתם, ומכירתם, או חילופם, של נכסים אישיים, בלתי מוחשיים או מוחשיים (שאינם רווחים המתוארים בסעיף קטן (2) לסעיף 14 (תמלוגים), או מפעולה אחרת בנכסים כאמור, יראו אותה כהכנסה ממקורות שבתחומי מדינה מתקשרת רק אם אותן קניה, מכירה או פעולה אחרת, נעשו בתחומי אותה מדינה מתקשרת. על אף המשפט הקודם, רווחים שהפיק תושב אחת המדינות המתקשרות ממכירה או חליפין של מניות בחברה של המדינה המתקשרת האחרת, או מפעולה אחרת בהן, שחל עליהם האמור בסעיף קטן (1)(ה) לסעיף 15 (רווחי הון), יראו אותם כאילו נצמחו באותה מדינה אחרת.
(7) הכנסה שקיבל יחיד בעד ביצוע עבודה או שירותים אישיים, בין כשכיר או במעמד של עצמאי, יראו אותה כהכנסה ממקורות שבתחומי מדינה מתקשרת רק בשיעור ששירותים כאמור מבוצעים באותה מדינה מתקשרת. ההכנסה משירותים אישיים המבוצעים בכלי שיט או בכלי טיס שמפעיל תושב של אחת מן המדינות המתקשרות בתעבורה בין-לאומית, יראו אותה כהכנסה ממקורות שבתחומי אותה מדינה מתקשרת אם ניתנו על ידי איש הצוות הרגיל של כלי השיט או כלי הטיס. על אף ההוראות הקודמות בסעיף קטן זה, תשלומים המתוארים בסעיף 22 (תפקידים ממשלתיים) ותשלומים המתוארים בסעיף 21 (תשלומי ביטוח סוציאלי) המשולמים:
(א) מתוך כספי ציבור של מדינה מתקשרת, יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה,
(ב) בידי חברה שהיא בבעלות מלאה של מדינה מתקשרת, יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, המבצעת פעולות בעלות אופי ממשלתי, או
(ג) בידי כל גוף אחר המבצע פעולות בעלות אופי ממשלתי, שההתייחסות אליו לצרכי מס לפי דיני מדינה מתקשרת שהוא תושבה הינה כאל מדינה מתקשרת, יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה,
ייחשבו כהכנסה ממקורות שבתחומי אותה מדינה מתקשרת בלבד.
(8) על אף האמור בסעיפים קטנים (1) עד (6), רווחים תעשיתיים או מסחריים שניתן לזוקפם למוסד קבע שיש למקבל, תושב אחת המדינות המתקשרות, במדינה המתקשרת האחרת, רואים אותם כהכנסה ממקורות שבתחומי המדינה המתקשרת האחרת, רווחים תעשיתיים או מסחריים שניתן לזוקפם לאותו מוסד קבע יכללו כל פריט הכנסה שתואר בסעיפים קטנים (1) עד (6) בשיעור שנקבע בסעיף קטן (6) לסעיף 8 (רווחי עסקים).
(9) מקורו של כל פריט הכנסה שאין סעיפים קטנים (1) עד (8) חלים עליו, תקבע אותו כל אחת מן המדינות המתקשרות בהתאם לדיניה היא. על אף המשפט הקודם, מקום שמקורו של כל פריט הכנסה לפי חוקיה של מדינה מתקשרת אחת שונה ממקורו של פריט הכנסה כאמור לפי חוקיה של המדינה המתקשרת האחרת, או מקום שמקורה של הכנסה כאמור אינו ניתן לקביעה בנקל לפי חוקיה של אחת מן המדינות המתקשרות, רשאיות הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות, כדי למנוע מסי כפל, או כדי לקדם כל מטרה אחרת של אמנה זו, לקבוע מקור משותף של פריט ההכנסה לצרכי אמנה זו.
סעיף 5: מוסד קבע
 
(1) לענין אמנה זו, "מוסד קבע" - מקום עסקים קבוע שבאמצעותו עוסק תושב אחת המדינות המתקשרות בפעילות תעשייתית או מסחרית.
 
(2) המונח "מקום עסקים קבוע" כולל, אך אינו מוגבל בכך:
(א) סניף;
(ב) משרד;
(ג) בית חרושת;
(ד) מחסן;
(ה) בית מלאכה;
(ו) חוה או מטע;
(ז) חנות או מקום מכירות אחר;
(ח) מכרה, מחצבה, או מקום אחר להפקת אוצרות טבע;
(ט) אתר בניה או פרוייקט לבינוי או להרכבה, או פעולת פיקוח קשורה בכך והמתנהלת בתחומי המדינה המתקשרת, שבה נמצאים האתר או הפרוייקט, מקום שאתר, פרוייקט או פעילות כאמור נמשכים לתקופה של יותר מ-6 חודשים, וכן
(י) החזקתם של ציוד או מכונות בסיסיים בתחומי מדינה מתקשרת במשך תקופה של יותר מ-6 חודשים.
 
(3) על אף האמור בסעיפים קטנים (1) ו-(2), לא יכלול מוסד קבע מקום עסקים קבוע המשמש רק לשם אחד, או יותר מאחד, מן האמור דלקמן:
(א) שימוש במיתקנים לצרכי אחסנה, תצוגה או מסירה של טובין או של סחורה השייכים לתושב;
(ב) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים לתושב לצרכי אחסנה, תצוגה או מסירה (שאינן טובין או סחורה שמחזיק אותו תושב לשם מכירה, בחנות או במקומות מכירה אחרים);
(ג) החזקת מלאי של טובין או של סחורה השייכים לתושב לשם עיבודם על ידי אדם אחר;
(ד) החזקת מקום עסקים קבוע לשם קניית טובין או סחורה, או לשם איסוף ידיעות בשביל התושב;
(ה) החזקת מקום עסקים קבוע לשם פרסומת, הספקת ידיעות, מחקר מדעי, או פעילות דומה שטיבה הכנה או עזר, לתושב;
(ו) אתר בניה או פרוייקט לבינוי או להרכבה, או פעילות פיקוח הקשורה בכך, מקום שאתר, פרוייקט או פעילות כאמור נמשכים לתקופה של לא יותר מ-6 חודשים, או
(ז) החזקתם של ציוד או מכונות בסיסיים בתחומי מדינה מתקשרת לתקופה של לא יותר מ-6 חודשים.
 
(4) אפילו לא היה לתושב של אחת המדינות המתקשרות מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת לפי סעיפים קטנים (1) ו-(2), אף על פי כן רואים תושב כאמור כאילו יש לו מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת אם תושב כאמור מוכר באותה מדינה מתקשרת טובין או סחורה, שנתקיים בהם אחד מאלה:
(1) עובדו עיבוד ממשי באותה מדינה מתקשרת (בין שנקנו באותה מדינה מתקשרת ובין אם לאו);
(2) ניקנו באותה מדינה אחרת ולא עובדו עיבוד ממשי שמחוץ לאותה מדינה מתקשרת.
 
(5) אדם הפועל באחת מן המדינות המתקשרות בשם תושב של המדינה המתקשרת האחרת, ואינו סוכן בעל מעמד בלתי תלוי שעליו חל סעיף קטן (6), רואים אותו כמהווה מוסד קבע במדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה אם יש לאדם כאמור במדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה סמכות לחתום חוזים בשם אותו תושב, והוא נוהג להשתמש בסמכות זו, זולת אם פעולות אותו אדם מוגבלות לאלו הנזכרות בסעיף קטן (3), אשר אילו היו מבוצעות באמצעות מקום עסקים קבוע לא היו הופכות את אותו מקום עסקים קבוע למוסד קבע בהתאם להוראות הסעיף הקטן האמור.
 
(6) תושב של אחת מן המדינות המתקשרות לא יראו אותו כאילו יש לו מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת משום זה בלבד שאותו תושב עוסק בפעילות תעשייתית או מסחרית באותה מדינה מתקשרת אחרת באמצעות מתווך, עמיל כללי, או כל סוכן אחר בעל מעמד בלתי תלוי, מקום שמתווך או סוכן כאמור פועלים במהלך עסקיהם הרגיל.
 
(7) תושב של אחת מן המדינות המתקשרות לא יראו אותו כאילו יש לו מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת משום זה בלבד שאותו תושב מוכר בסיומם של יריד מסחרי או ועידה באותה מדינה מתקשרת אחרת טובין או סחורה שאותו תושב הציג ביריד מסחרי או ועידה כאמור.
(8) בקביעה אם יש לתושב של מדינה מתקשרת אחת מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת לא תובא בחשבון העובדה, שאותו תושב עשוי להיות קשור לתושב של המדינה המתקשרת האחרת, או לכל אדם אחר העוסק בעסקים באותה מדינה מתקשרת אחרת.
 
(9) העקרונות המפורשים בסעיפים קטנים (1) עד (8) יהיו חלים בקביעה, לצרכי אמנה זו, אם ישנו מוסד קבע במדינה שאינה אחת מן המדינות המתקשרות, או אם לאדם שאינו תושב של אחת מן המדינות המתקשרות מוסד קבע באחת מן המדינות המתקשרות.
 
סעיף 6: כללים כלליים לחיוב במס
 
(1) תושב של אחת מן המדינות המתקשרות, רשאית המדינה המתקשרת האחרת להטיל עליו מס על כל הכנסה ממקורות שבתחום אותה מדינה מתקשרת אחרת, ורק על אותה הכנסה, בכפוף לכל הגבלות שפורשו באמנה זו. לענין זה, הכללים שפורשו בסעיף 4 (מקור ההכנסה) יוחלו כדי לקבוע את מקור ההכנסה.
 
(2) הוראות אמנה זו לא יתפרשו כבאות לצמצם באיזה אופן שהוא כל הוצאה מן הכלל, פטור, ניכוי, זיכוי או הנחה אחרת, המוענקים עתה, או שיוענקו להבא -
(א) לפי דיניה של אחת מן המדינות המתקשרות בקביעת המס המוטל על ידי אותה מדינה מתקשרת, או
(ב) לפי כל הסכם אחר בין המדינות המתקשרות.
 
(3) על אף כל הוראות של אמנה זו, למעט סעיף קטן (4), רשאית מדינה מתקשרת להטיל מס על תושביה [כנקבע לפי סעיף 3 (מקום התושב לצרכים פיסקליים)] ועל אזרחיה, כאילו לא נכנסה אמנה זו לתוקפה. לענין זה, המונח "אזרח" יכלול אזרח לשעבר אשר אחד המניעים העיקריים לויתור על אזרחותו היה המנעות ממס, אולם זאת, רק לתקופה של 10 שנים לאחר שויתר כאמור. לשם ישום הוראה זו לגבי תושב אחת המדינות המתקשרות, יתייעצו הרשויות המוסמכות יחד באשר למניעי הויתור על האזרחות.
 
(4) הוראות סעיף קטן (3) לא יפגעו:
(א) בהנאות המוענקות על ידי מדינה מתקשרת לפי סעיפים 10 (מענקים), -15א (תרומות צדקה), סעיפים קטנים (2) ו-(3) לסעיף 20 (קצבאות ואנונות פרטיות), 21 (תשלומי ביטוח סוציאלי), 26 (מניעת מסי כפל), 27 (אי הפליה), ו-28 (נוהל הסכמה הדדית); וכן
(ב) בהנאות המוענקות על ידי מדינה מתקשרת לפי סעיפים 22 (תפקידים ממשלתיים), 23 (מורים), 24 (סטודנטים ומתאמנים) ו-30 (פקידים דיפלומטיים וקונסולריים) ליחידים שאינם אזרחיה של אותה מדינה מתקשרת ואינם בעלי מעמד של מהגר בה.
 
(5) ארצות הברית רשאית להטיל את המס על חברות האם האישיות אשר לה ואת המס על השתכרויות מצטברות אשר לה, על אף כל הוראה אחרת של אמנה זו. אולם, חברה ישראלית תהא פטורה ממס על חברות האם האישיות של ארצות הברית בכל שנת מס, זולת אם תושבים או אזרחים של ארצות הברית מחזיקים בבעלותם, במישרין או בעקיפין, במשמעות סעיף 544 של חוק הכנסות המדינה, 10 אחוזים, או יותר מכך, לפי הערך, ממניות החברה שהונפקו בכל עת שהיא במשך שנת המס. חברה ישראלית תהא פטורה מן המס של ארצות הברית על השתכרויות מצטברות בכל שנת מס, זולת אם 25 אחוזים, לפחות, ממניות ההצבעה של אותה חברה הן בבעלותם של אזרחיה או תושביה של ארצות הברית.
 
(6) מקום שלפי הוראה כלשהי באמנה זו הכנסה הנצמחת באחת מן המדינות המתקשרות משוחררת ממס באותה מדינה מתקשרת, ולפי החוק שבתוקף במדינה המתקשרת האחרת, כפוף אדם למס, לגבי ההכנסה האמורה, מתוך זיקה אל סכום ההכנסה הנשלח לאותה מדינה מתקשרת אחרת, או המתקבל בתוכה, ולא מתוך זיקה אל סכום ההכנסה המלא, הרי השחרור שיורשה לפי אמנה זו במדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה יחול רק על אותו חלק של ההכנסה שנשלח למדינה המתקשרת האחרת, או נתקבל בתוכה, במשך השנה שבה נצמחה הכנסה כאמור או במשך שלושת החודשים הראשונים בשנה הבאה.
 
(7) לצורך הפעלת סעיף קטן (8) לסעיף 4 (מקור ההכנסה), סעיפים קטנים (1) ו-(2) לסעיף 8 (רווחי עסקים), סעיף קטן (5) לסעיף 12 (דיבידנדים), סעיף קטן (5) לסעיף 13 (ריבית), סעיף קטן (3) לסעיף 14 (תמלוגים), ופסקה (ג) לסעיף קטן (1) לסעיף 15 (רווחי הון) לאמנה, כל הכנסה או רווח שניתן ליחסם למוסד קבע במשך קיומו, ניתן יהיה לחייבם במס במדינה המתקשרת שבה נמצא מוסד הקבע אף אם קבלת התשלומים נדחית עד שמוסד הקבע חדל להתקיים.
 
(8) הרשות המתאימה של מדינה מתקשרת רשאית לבקש קיום התייעצויות עם הרשות המתאימה של המדינה המתקשרת האחרת, על מנת לקבוע אם ראוי לתקן את האמנה בעקבות שינויים בחוק או במדיניות של אחת המדינות המתקשרות. התברר בהתייעצויות כאמור שהופר מאזן ההטבות שבאמנה באופן מהותי בשל שינוי חד צדדי בתוצאות האמנה או בישומה הנובע מחקיקה פנימית של אחת המדינות המתקשרות, ישתדלו הרשויות ללא דיחוי לתקן את האמנה על מנת להחזיר בה מאזן הטבות נאות. בנוסף, אם יחולו שינויים במדיניות בנוגע לאמנות, או בחקיקה הפנימית של מדינה מתקשרת, שמן הראוי יהיה לשנות את האמנה בשלהם, יתייעצו הרשויות ללא דיחוי על מנת לשקול תיקונים כאמור.
 
(9) הרשויות המוסמכות של שתי המדינות המתקשרות רשאיות כל אחת לקבוע תקנות, הנחוצות כדי לבצע את הוראותיה של אמנה זו.
 
סעיף 7: הכנסה מנכסי מקרקעין
 
(1) הכנסה מנכסי מקרקעין, לרבות תמלוגים ותשלומים אחרים בעד ניצולם של אוצרת טבע, ורווחים ממכירתם או חילופם של נכסים אלה, או של הזכות המשמשת מקור לתמלוגים או לתשלומים אחרים אלה, או מפעולה אחרת בנכסים או בזכות אלו, רשאית המדינה המתקשרת שבה נמצאים אותה נכסים או אוצרות טבע להטיל עליה מס. לצרכי אמנה זו, ריבית על התחייבות המובטחת על ידי נכסי מקרקעין, או המובטחת על ידי זכות המשמשת מקור לתמלוגים או תשלומים אחרים בעד ניצולם של אוצרות טבע, לא יהיו רואים אותה כהכנסה מנכסי מקרקעין.
 
(2) סעיף קטן (1) יחול על הכנסה הנובעת מן הניצול, משימוש ישיר, השכרה או משימוש בכל צורה אחרת של נכסי מקרקעין.
 
(3) (א) רווחים שהפיק תושב ישראל מהעברת זכות במקרקעין של ארצות הברית (U.S. Real Property Interest), או מהעברת זכות בשותפות, נאמנות או עזבון, במידה שניתן ליחסם לזכות במקרקעין של ארה"ב, ניתן לחייבם במס בארצות הברית.
 
(ב) רווחים שהפיק תושב ארצות הברית מהעברת זכות דומה במקרקעין בישראל, ניתן לחייבם במס בישראל. לענין זה, המונח "זכות דומה במקרקעין בישראל" כולל זכויות בישות משפטית אשר מכירתן, לפי החוק הפנימי של ישראל, מתחיבות במס כמכירת זכויות במקרקעין; זכויות בכל ישות משפטית אחרת אשר 50% או יותר משווי השוק של נכסיה מורכבים, במישרין או בעקיפין, ממקרקעין הנמצאים בישראל; וכן זכויות בשותפות, נאמנות או עזבון, במידה שהרווחים מהעברתן מתיחסים למקרקעין בישראל או לזכות דומה במקרקעין בישראל.
 
סעיף 8: רווחי עסקים
 
(1) רווחיו התעשיתיים או המסחריים של תושב של אחת מן המדינות המתקשרות יהיו פטורים ממס בידי המדינה המתקשרת האחרת זולת אם יש לתושב מוסד קבע באותה מדינה מתקשרת אחרת. יש לתושב מוסד קבע באותה מדינה מתקשרת אחרת, רשאית אותה מדינה מתקשרת אחרת להטיל מס על רווחיו התעשיתיים או המסחריים של התושב אולם רק על אותו חלק מהם שניתן לייחסו למוסד הקבע.
 
(2) מקום שלתושב של אחת מן המדינות המתקשרות יש מוסד קבע במדינה המתקשרת האחרת, ייחסו בכל אחת מהמדינות המתקשרות למוסד הקבע את הרווחים התעשיתיים או המסחריים שניתן היה לצפות באופן סביר שיפיק, אילו היה זה גוף בלתי תלוי העוסק באותן פעולות או בפעולות דומות, ולפי אותם התנאים או בתנאים דומים, ומקיים יחסים של גוף בלתי תלוי עם התושב שהוא משמש לו מוסד קבע.
 
(3) בקביעת רווחיו התעשיתיים או המסחריים של מוסד קבע יותר ניכויין של יציאות הקשורות באורח סביר באותם רווחים, לרבות יציאות הנהלה ומינהל כללי, בין שהוצאו במדינה המתקשרת בה נמצא מוסד הקבע ובין שהוצאו במקום אחר.
 
(4) שום רווחים לא ייוחסו למוסד קבע של תושב אחת מן המדינות המתקשרות במדינה המתקשרת האחרת רק מטעם זה שאותו מוסד קבע קנה טובין או סחורה, או שהתושב שהוא משמש לו מוסד קבע עשה כן, על חשבונו של אותו תושב.
 
(5) לענין אמנה זו, המונח "רווחים תעשייתיים או מסחריים" כולל, אך אינו מוגבל בכך, הכנסה הנובעת מפעולות יצור, מסחר, בנקאות, ביטוח, חקלאות, דייג או כריה, מהפעלת כלי שיט או כלי טיס, מהספקת שירותים, מדמי שכירות של נכסי מטלטלין מוחשיים אישיים, אך לא מדמי שכירות או רשיון של סרטי קולנוע, או סרטים או סרטים מגנטיים המשמשים לשידורי רדיו או טלוויזיה. מונח זה אינו כולל ביצועם של שירותים אישיים בידי יחיד, בין כשכיר או במעמד של עצמאי.
 
(6) לענין סעיף קטן (1), רווחים תעשיתיים או מסחריים שניתן ליחסם למוסד קבע כוללים הכנסה מדיבידנדים, ריבית, תמלוגים המתוארים בסעיף קטן (2) לסעיף 14 (תמלוגים), ורווחי הון והכנסה הנובעים מרכוש ומאוצרות טבע, אולם רק אם הכנסה כאמור קשורה בצורה ממשית במוסד הקבע, כדי לקבוע אם הכנסה קשורה בצורה ממשית במוסד קבע, יובא בין השאר השיקול אם הזכויות או הרכוש המהווים מקורה של אותה הכנסה משמשים בניהולה של פעילות המהווה מקור לרווחים תעשיתיים או מסחריים, או מוחזקים לשם שימוש בניהול פעילות כאמור, באמצעות מוסד הקבע, ואם הפעילויות המתנהלות באמצעותו של מוסד הקבע היו גורם מהותי במימושה של ההכנסה. לצורך זה תינתן תשומת לב ראויה לכך אם הרכוש או הזכויות הללו, או אותה הכנסה, הובאו בחשבון באמצעות אותו מוסד קבע אם לאו.
 
(7) מקום שנכללים ברווחים תעשיתיים או מסחריים פריטי הכנסה הנידונים בנפרד בסעיפים אחרים של אמנה זו, יהיו הוראות אותם סעיפים עדיפות על הוראות סעיף זה, זולת אם נקבע בהם אחרת.
 
(8) מס ארצות הברית על פרמיות ביטוח ששולמו למבטחים זרים לא יוטל על פרמיות ביטוח או ביטוח משנה שהינם תקבולים של עסק ביטוח המנוהל בידי תושב ישראל, בין אם אותו עסק מנוהל באמצעות מוסד קבע בארצות הברית ובין אם לאו (אך רק בשיעור שהסיכון הנוגע בכך אינו מבוטח ביטוח משנה, במישרין או בעקיפין, אצל אדם שאינו זכאי להקלה מאותו מס).
 
סעיף 9: הובלה ימית ואווירית
 
(1) על אף סעיף 8 (רווחי עסקים) וסעיף 15 (רווחי הון) מקום שתושב של מדינה מתקשרת מפיק הכנסה מהפעלתם בתעבורה בין-לאומית של כלי שיט או כלי טיס, או רווחים ממכירתם או חילופם של כלי שיט או כלי טיס המשמשים בתעבורה בין-לאומית, או מפעולה אחרת בכלי שיט או כלי טיס כאמור, בידי אותו תושב, תפטור המדינה המתקשרת האחרת הכנסה או רווחים אלה ממס.
 
(2) לענין סעיף זה, הכנסה הנובעת מהפעלתם, בתעבורה בין-לאומית, של כלי שיט או כלי טיס, כוללת:
(א) הכנסה הנובעת מדמי שכירות של כלי שיט או כלי טיס המופעלים בתעבורה בין-לאומית, מקום שהכנסת דמי שכירות כאמור באה אגב ההכנסה האחרת שתוארה בסעיף קטן (1), וכן
(ב) הכנסה הנובעת מן השימוש, ההחזקה והחכירה של:
(1) מכלים;
(2) גוררים להובלה פנים ארצית של מכלים; וכן
(3) ציוד אחר הקשור בכך;
בקשר להפעלתם, בידי התושב, בתעבורה בין-לאומית, של כלי שיט או כלי טיס המתוארים בסעיף קטן (1).
 
סעיף 10: מענקים
 
(1) לשם חישובו של מס ארצות הברית, מקום שישראל יחידת משנה מדינית שלה, או כל סוכנות של האחת מהן, מעניקה מענק מכשיר, במזומנים, לתושב של ארצות הברית, סכומו של אותו מענק ייכלל בהכנסה ברוטו של אותו תושב, זולת אם בחר התושב להוציאו מכלל ההכנסה ברוטו. בחר התושב להוציאו מכלל ההכנסה ברוטו, הרי -
(א) היה התושב חברה, ייחשב סכומו של אותו מענק כהשתתפות בהונה.
(ב) רואים את התושב כאילו השתתף בסכומו של אותו מענק בחברה הישראלית שצוינה בתנאי המענק,
(ג) בסיס מניותיה של החברה הישראלית של תושב לא יוגדל בסכום שרואים כאילו השתתפו בו לפי פיסקה (ב), וכן
(ד) בסיס נכסיה של החברה הישראלית יופחת בסכום שרואים אותו כהשתתפות לפי פיסקה (ב), בהתאם לכללים שקבע מזכיר האוצר של ארצות הברית.
 
(2) לענין סעיף קטן (1), מענק מכשיר, במזומנים, הוא מענק שאישרה ישראל לשם קידום השקעות בישראל, אולם לא יכלול כל סכום שכולו או מקצתו, במישרין או בעקיפין -
(א) הינו תמורת שירותים שניתנו, או שיש לתיתם, או תמורת מכירתם של טובין;
(ב) נמדד, בכל אופן שהוא, לפי סכומם של רווחים או חבות במס; או
(ג) מוטל עליו מס בידי ישראל.
 
סעיף 11: בני אדם קשורים
 
(1) מקום שאדם הכפוף למערכת המסים של אחת מן המדינות המתקשרות וכל אדם אחר קשורים זה בזה, ובמקום שבני אדם קשורים אלה עורכים הסדרים או קובעים תנאים ביניהם השונים מאלה שהיו נקבעים בין בני אדם בלתי תלויים, הרי שכל הכנסה, ניכויים, זיכויים או הנחות, שאלמלא אותם הסדרים או תנאים היו מובאים בחשבון בחישובם של ההכנסה (או ההפסד) של אחד מבני האדם הללו, או של המס המשתלם על ידו, ניתן להביאם בחשבון בחישובם של סכום ההכנסה החייבת במס ושל המסים המשתלמים על ידי אותו אדם.
 
(2) מקום שנעשית קביעה מחדש על ידי מדינה מתקשרת אחת לגבי הכנסתו של אחד מתושביה בהתאם לסעיף קטן (1), הרי המדינה המתקשרת האחרת, אם הסכימה לקביעה מחדש כאמור, ואם נחוץ הדבר למנוע מסי כפל, תערוך תיאום מקביל לגבי הכנסתו של אדם באותה מדינה מתקשרת אחרת הקשור לתושב כאמור. במקרה שלא הסכימה המדינה המתקשרת האחרת לקביעה מחדש, ישתדלו שתי המדינות המתקשרות להגיע להסכמה בהתאם לנוהל ההסכמה ההדדית בסעיף קטן (2) לסעיף 28 (נוהל הסכמה הדדית).
 
(3) לענין אמנה זו, אדם קשור לאדם אחר, אם האחד משניהם מחזיק בבעלותו את האחר, או שולט עליו, במישרין או בעקיפין, או אם כל אדם שלישי, או בני אדם שלישיים, מחזיקים בבעלותם את שני אלה, או שולטים עליהם, במישרין או בעקיפין; לענין זה, המונח שליטה כולל כל סוג של שליטה, בין שניתן לכפותה באורח חוקי ובין אם לאו, ותהא אשר תהא הצורה שבה היא מופעלת או ניתנת להפעלה.
 
סעיף 12: דיבידנדים
 
(1) דיבידנדים שמקורם בתחומי אחת מן המדינות המתקשרות והמתקבלים על ידי תושב של המדינה המתקשרת האחרת, ניתן להטיל עליהם מס בידי שתי המדינות המתקשרות.
(2) שיעור המס המוטל על ידי אחת מן המדינות המתקשרות על דיבידנדים שמקורם בתחומי אותה מדינה מתקשרת והמתקבלים על ידי תושב של המדינה המתקשרת האחרת לא יעלה על -
(א) 25 אחוזים מסכומו ברוטו של הדיבידנד המשולם או
(ב) מקום שחברה של אחת המדינות המתקשרות היא מקבל דיבידנד מאת חברה משלמת מהכנסה הנובעת במשך תקופה כלשהי שלגביה החברה המשלמת אינה זכאית לשיעור המס המופחת החל לגבי מפעל מאושר לפי החוק הישראלי לעידוד השקעות הון (1959), 12.5 אחוזים מסכומו ברוטו של הדיבידנד, אולם רק אם -
(1) במשך חלקה של שנת המס של החברה המשלמת שקדם לתאריך תשלום הדיבידנד, ובמשך כל שנת המס שלה שקדמה לכך (אם ישנה כזאת), לפחות 10 אחוזים ממניות ההצבעה של החברה המשלמת שהונפקו נמצאו בבעלותה של החברה המקבלת, וכן
(2) לא יותר מ-25 אחוזים מן ההכנסה ברוטו של החברה המשלמת לאותה שנת מס קודמת (אם ישנה כזאת) מורכבים מריבית או מדיבידנדים (שאינם ריבית הנובעת מניהולם של עסקי בנקאות, ביטוח או מימון, ודיבידנדים או ריבית שנתקבלו מחברות-בת, ש-50 אחוזים, או יותר, ממניות ההצבעה שלהן שהונפקו היו בבעלותה של החברה המשלמת בעת קבלתם של דיבידנדים או ריבית אלה).
(ג) מקום שחברה היא מקבלת דיבידנד מאת חברה המשלמת מהכנסה שנבעה במשך תקופה כלשהי שלגביה זכאית החברה המשלמת לשיעור מס מופחת החל על מפעל מאושר לפי החוק הישראלי לעידוד השקעות הון (1959), 15 אחוזים מסכומו ברוטו של הדיבידנד המשולם, אולם רק אם מילאו אחר תנאי פסקה (ב)(1) ו-(2).
 
(3) (א) בארצות הברית, פסקה (ב) לסעיף קטן (2) לא תחול במקרה של דיבידנדים המשולמים בידי Regulated Investment Company (להלן - "RIC") או Real Estate Investment Trust (להלן - "REIT") של ארצות הברית. פסקה (א) תחול במקרה של דיבידנדים המשולמים בידי RIC. במקרה של דיבידנדים המשולמים בידי REIT, פסקה (א) לסעיף קטן (2) תחול אם בעל הזכות שביושר לדיבידנדים הוא יחיד ששיעור זכויותיו באותה REIT הינו פחות מ-10%. במקרה אחר יחול שיעור המס החל לפי החוק הפנימי של ארצות הברית.
(ב) בישראל, לא יחול סעיף קטן (2) על דיבידנדים המשולמים בידי חברות אשר הכנסותיהן מתחייבות במס בדרך המתוארת בסעיפים 64 ו-64א לפקודת מס הכנסה הישראלית, או בדרך דומה במהותה. במקרים אלה ההכנסה תיחשב כאילו היתה רווחי עסקים ממוסד קבע החייבים במס לפי הוראות סעיף 8 (רווחי עסקים).
 
(4) דיבידנדים ששולמו על ידי חברה של אחת מן המדינות המתקשרות לאדם שאינו תושב של המדינה המתקשרת האחרת (ולגבי דיבידנדים ששולמו על ידי חברה ישראלית, לאדם שאינו אזרח של ארצות הברית) יהיו פטורים ממס על ידי המדינה המתקשרת האחרת;
(5) סעיפים קטנים (2) ו-(3) לא יחולו אם רואים דיבידנדים אלה, לפי סעיף קטן (6) לסעיף 8 (רווחי עסקים), כרווחים תעשייתיים או מסחריים שניתן ליחסם למפעל קבע שיש למקבל במדינה המתקשרת האחרת. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 8 (רווחי עסקים).
 
סעיף 13: ריבית
 
(1) ריבית שהפיק תושב של אחת מן המדינות המתקשרות ממקורות שבתחומי המדינה המתקשרת האחרת, ניתן להטיל עליה מס בידי שתי המדינות המתקשרות.
 
(2) (א) ריבית שהפיק תושב של אחת מן המדינות המתקשרות ממקורות שבתחומי המדינה מתקשורת האחרת, לא יוטל עליה מס בידי המדינה המתקשרת האחרת בשיעור העולה על- 17.5 אחוזים מסכומה ברוטו של אותה ריבית, ואולם אם נבעה הריבית מהלוואה מכל סוג שהוא שנתנו בנק, מוסד חיסכון או חברת ביטוח, או כיוצא באלה, לא יוטל מס על הריבית בשיעור העולה על - 10 אחוזים מסכומה ברוטו של אותה ריבית.
(ב) תושב מדינה מתקשרת רשאי לבחור, במקום המס המוטל לפי פסקה (א), להתחייב במס על הכנסתו מריבית כאילו הכנסה זו הינה רווחים תעשייתיים ומסחריים החייבים במס לפי סעיף 8 (רווחי עסקים). הרשויות המוסמכות של כל מדינה מתקשרת רשאיות לקבוע כללים סבירים לקביעת ההכנסה החייבת ולדיווח עליה. כמו כן, כל רשות מוסמכת רשאית לקבוע נוהלים על מנת להבטיח שאדם המפיק הכנסת ריבית ימציא את הספרים והחשבונות הדרושים לקביעת סכום המס הנדון.
 
(3) על אף האמור בסעיפים קטנים (1) ו-(2), ריבית שהפיקו כנהנים (א) אחת מן המדינות המתקשרות, או גורם של אותה מדינה מתקשרת, שאינו חייב במס בידי אותה מדינה מתקשרת על הכנסתו, או (ב) תושב של מדינה מתקשרת כאמור, בשל חובות שערבה להם או בטחה אותם אותה מדינה מתקשרת, או גורם אשר לה, תהא פטורה ממס בידי המדינה המתקשרת האחרת.
 
(4) ריבית ששילם תושב של אחת מן המדינות המתקשרות לאדם שאינו תושב המדינה המתקשרת האחרת (ולגבי ריבית ששילם תושב ישראל, לאדם שאינו אזרח של ארצות הברית), תהא פטורה ממס בידי המדינה המתקשרת האחרת, אלא אם כן רואים ריבית זו כהכנסה ממקורות שבתחומי המדינה המתקשרת האחרת לפי סעיף קטן (2) לסעיף 4 (מקור ההכנסה).
 
(5) סעיפים קטנים (2), (3) ו-(4) לא יחולו אם רואים את הריבית לפי סעיף קטן (6) לסעיף 8 (רווחי עסקים), כרווחים תעשייתיים או מסחריים שניתן ליחסם למוסד קבע שיש למקבל במדינה המתקשרת האחרת. במקרה כזה יחולו הורואת סעיף 8 (רווחים עסקים).
 
(6) מקום ששולם סכום לאדם קשור, והיו רואים סכום זה כריבית אלמלא העובדה כי הוא עולה על סכום שהיה משולם לאדם שאינו קשור, יחולו הוראות סעיף זה רק על אותו חלק מן הסכום שהיה משולם לאדם שאינו קשור. במקרה כזה רשאית כל מדינה מתקשרת להטיל מס על הסכום העודף, בהתאם לדיניה היא, לרבות הוראות אמנה זו, לפי הענין.
(7) המונח "ריבית", כפי שמשמש באמנה זו, משמעותו הכנסה מכספים שניתנו בהלוואה והכנסה אחרת, שלפי דיני המסים של המדינה המתקשרת שבה נמצא מקור ההכנסה דינה כדין הכנסה מכספים שניתנו בהלוואה.
 
(8) הוראות סעיפים קטנים (2) ו-(3) לא יחולו לגבי "תשואה עודפת בקשר לזכות שיורית בגופי צינור להשקעה במשכנתאות" ((Real Estate Mortgage Investment Conduit.
 
סעיף 14: תמלוגים
 
(1) תמלוגים שמפיק תושב של אחת מן המדינות המתקשרות ממקורות שבתחומי המדינה המתקשרת האחרת -
(א) רשאיות שתי המדינות המתקשרות להטיל עליהם מס, אולם
(ב) לא תטיל עליהם המדינה המתקשרת האחרת מס בשיעור העולה על - 10 אחוזים מן הסכום ברוטו של תמלוג על זכויות יוצרים או תמלוג על סרט, או בשיעור העולה על - 15 אחוזים מן הסכום ברוטו של תמלוגים תעשייתיים.
 
(2) לענין סעיף זה -
(א) תמלוגים על זכות יוצרים או על סרט הם תשלומים מכל סוג הנעשים כתמורה בעד השימוש, או הזכות לשימוש, בזכות יוצרים של יצירות ספרותיות, אומנויות או מדעיות, לרבות זכות יוצרים של סרטי קולנוע, או סרטים או סרטים מגנטיים המשמשים לשידורי רדיו או טלוויזיה;
(ב) תמלוגים תעשייתיים הם תשלומים מכל סוג הנעשים כתמורה בעד השימוש, או הזכות לשימוש, בפטנטים, מדגמים, דגמים, תכניות, נוסחאות או תהליכים סודיים, סימנים מסחריים, או ברכוש או בזכויות כיוצא באלה; וכן
(ג) תמלוגים על זכות יוצרים או סרט, ותמלוגים תעשייתיים, כוללים רווחים הנוגעים ממכירתם או חילופם של רכוש או זכויות כאמור, או מפעולה אחרת בהם, בשיעור שהסכומים שמומשו במכירה, בחילוף או בפעולה האחרת בתמורה מותנית בכושר תפוקתם, או בשימושם, של רכוש או זכויות אלה, או בפעולה בהם.
 
(3) סעיף קטן (1)(ב) לא יחול אם רואים את התמלוג, לפי סעיף קטן (6) לסעיף 8 (רווחי עסקים), כרווחים תעשייתיים או מסחריים שניתן ליחסם למוסד קבע שיש למקבל במדינה המתקשרת האחרת. במקרה כזה יחולו הוראות סעיף 8 (רווחים עסקים).
 
(4) מקום ששולם סכום לאדם קשור, והיו רואים סכום זה כתמלוג אלמלא העובדה שהוא עולה על סכום שהיה משולם לאדם שאינו קשור, יחולו הוראות סעיף זה רק על אותו חלק מן הסכום שהיה משולם לאדם שאינו קשור. במקרה כזה רשאית כל מדינה מתקשרת להטיל מס על הסכום העודף, בהתאם לדיניה היא, לרבות הוראות אמנה זו, לפי הענין.
 
סעיף 14א: מס סניף
 
(1) חברה שהיא תושבת אחת מן המדינות המתקשרות, יכול שתחוייב - בנוסף למס המותר לפי ההוראות האחרות של אמנה זו - במס נוסף במדינה המתקשרת האחרת.
 
(2) (א) במקרה של ארצות הברית, מס כאמור יכול להיות מוטל רק על:
(1) "סכום מקביל לדיבידנד" ((Dividend Equivalent Amount של רווחי החברה הקשורים קשר אפקטיבי (או הנחשבים כקשורים קשר אפקטיבי) עם ניהול מסחר או עסק בארצות הברית וניתן ליחסם למוסד קבע בארצות הברית, או שמוטל עליהם מס בארצות הברית לפי סעיף 7 (הכנסה מנכסי מקרקעין) או לפי סעיף 15 (רווחי הון) לאמנה זו; וכן
(2) היתרה, אם ישנה כזו, של ריבית המותרת בניכוי בארצות הברית בחישוב רווחי החברה שמוטל עליהם מס בארצות הברית ואשר ניתן ליחסם למפעל הקבע בארצות הברית או שמוטל עליהם מס בארצות הברית לפי סעיף 7 (הכנסה מנכסי מקרקעין) או לפי סעיף 15 (רווחי הון) לאמנה זו, מעבר לריבית המשולמת בידי מוסד הקבע או בידי מסחר או עסק
בארצות הברית, או מאת הגופים האמורים.
(ב) במקרה של ישראל, יכול מס כאמור להיות מוטל רק על סכומים אשר חיובם במס יש בו כדי להביא לכך שסניף בישראל של חברה של ארצות הברית (או של חברה של ארצות הברית החייבת במס מסיבה אחרת על הכנסתה החייבת בישראל) יהיה חייב במס באופן מקביל לאופן שבו חברה ישראלית ובעל מניותיה האמריקאי היו מתחייבים במס בנסיבות דומות.
 
(3) (א) מסים המתוארים בפסקה (א)(1) לסעיף קטן (2), לא יוטלו בשיעור העולה על 12.5 אחוזים.
(ב) מסים המתוארים בפסקה (א)(2) לסעיף קטן (2), לא יוטלו בשיעור העולה על 5 אחוזים.
(ג) מסים המתוארים בפסקה (ב) לסעיף קטן (2) לא יוטלו בשיעורים העולים על השיעורים המקיבלים המוטלים בארצות הברית לפי פסקאות (א) ו-(ב) לסעיף קטן זה.
 
סעיף 15: רווחי הון
 
(1) תושב של אחת מן המדינות המתקשרות יהא פטור ממס בידי המדינה המתקשרת האחרת על רווחים ממכירתם או חילופם של נכסים קבועים, או מפעולה אחרת בהם, אלא אם כן -
(א) הרווח מתחייב במס במדינה המתקשרת האחרת מכוח הוראות סעיף 7 (הכנסה מנכסי מקרקעין),
(ב) הרווח הוא ממכירתו או חילופו של רכוש המתואר בפסקה (2)(ג) לסעיף 14 (תמלוגים), או מפעולה אחרת בו;
(ג) רואים את הרווח, לפי סעיף קטן (6) לסעיף 8 (רווחי עסקים), כרווחים תעשייתיים או מסחריים, שניתן ליחסם למוסד קבע שיש לתושב באותה מדינה מתקשרת אחרת;
(ד) התושב, בהיותו יחיד, נוכח במדינה המתקשרת האחרת במשך תקופה או תקופות המצטברות ל-183 ימים, או יותר מכך, במשך שנת המס; או
(ה) הרווח מופק בידי תושב מדינה מתקשרת ממכירה או חליפין של מניות בחברה של המדינה המתקשרת האחרת, או מפעולה אחרת בהן, אולם רק אם לתושב המדינה המתקשרת הראשונה היו, במישרין או בעקיפין, במועד כלשהו בתקופת 12 החודשים שקדמו למכירה, חליפין או פעולה אחרת כאמור, מניות המקנות 10 אחוזים או יותר מכוח ההצבעה בחברה.
 
(2) לענין פסקה (ה) לסעיף קטן (1), אם -
(א) המעבירה והנעברת הינן חברות תושבות אותה מדינה מתקשרת;
(ב) למעבירה יש, במישרין או בעקיפין, 80 אחוזים או יותר בזכויות ההצבעה ובערך של הנעברת, או שלנעברת יש 80 אחוזים בזכויות ההצבעה ובערך של המעבירה, או שלחברה תושבת אותה מדינה מתקשרת יש, במישרין או בעקיפין (באמצעות חברות תושבות אותה מדינה מתקשרת), 80 אחוזים או יותר בזכויות ההצבעה ובערך של המעבירה והנעברת; וכן
(ג) בסיס נכסיה של הנעברת (לענין קביעת רווח, במדינה בה היא תושבת, מכל העברה לאחר מכן) מחושב, כולו או חלקו, תוך התייחסות לבסיס המעבירה, אזי יוגבל סכום הרווח הנתון למיסוי במדינה המתקשרת האחרת לשווי המזומנים או נכסים אחרים שקיבלה המעבירה (להוציא מניות בחברה הנעברת או בחברה אחרת שהיא תושבת המדינה המתקשרת הראשונה, שלה, במישרין או בעקיפין, 80 אחוזים או יותר מזכויות ההצבעה ומהערך של הנעברת). הגבלה זו לגבי סכום הרווח הנתון למיסוי לא תחול אם המדינה המתקשרת בה המעביר הינו תושב מטילה מס על סכום גדול יותר של רווח; במקרה כזה, המדינה המתקשרת האחרת רשאית להטיל מס על הרווח בהתאם לדיניה הפנימיים (כשהם מופעלים בהתאם לאמנה זו). בכל מקרה, רשאית המדינה המתקשרת האחרת להטיל מס על הרווח בהתאם לדיניה הפנימיים (המופעלים בהתאם לאמנה זו) במועד כל מכירה, חליפין או פעולה אחרת שאינם כפופים להגבלות שבסעיף קטן (2) זה.
 
(3) לגבי רווחים המתוארים בסעיף קטן (1)(א), יחולו הוראות סעיף 7 (הכנסה מנכסי מקרקעין). לגבי רווחים המתוארים בסעיף קטן (1)(ב), יחולו הוראות סעיף 14 (תמלוגים), לגבי רווחים המתוארים בסעיף קטן (1)(ג), יחולו הוראות סעיף 8 (רווחי עסקים).
 
סעיף 15א: תרומות צדקה
 
(1) בחישוב ההכנסה חבת המס של אזרח או תושב של ארצות הברית לכל שנת מס לפי חוקי ההכנסה של ארצות הברית, יראו כתרומת צדקה לפי אותם חוקי הכנסה תרומות לכל ארגון שנוצר או ארגון לפי חוקי ישראל (והמהווה ארגון צדקה לענין חוקי מס ההכנסה של ישראל), אם רואים אותן תרומות כתרומות צדקה, ובשיעור שהיו כך, אילו נוצר או אורגן אותו ארגון לפי חוקי ארצות הברית; אולם בתנאי כי ס"ק זה לא יחול על תרומות בכל שנת מס העולות על 25 אחוזים מן ההכנסה חבת-מס לאותה שנה (במקרה של חברה), או מן ההכנסה המתואמת ברוטו לאותה שנה (במקרה של יחיד), ממקורות בישראל.
 
(2) בחישובו של חוב המס של תושב ישראל לגבי כל שנת מס לפי חוקי מס ההכנסה של ישראל, יראו כתרומות צדקה הכשירות לזיכוי או לניכוי, הכל לפי המקרה, לפי אותם חוקי מס הכנסה, מתנות לכל ארגון המהווה ארגון צדקה לענין חוקי המס של ארצות הברית, אם רואים אותן כתרומות צדקה, ובשיעור שהיו רואים כך, אילו היה אותו ארגון ארגון צדקה לענין חוקי מס ההכנסה של ישראל; אולם בתנאי שסעיף קטן זה לא יחול על תרומות בכל שנת מס העולות על 25 אחוזים מן ההכנסה חבת-מס לאותה שנה ממקורות שבארצות הברית.
 
סעיף 16: שירותים אישיים שברשות
 
(1) הכנסה שמפיק יחיד שהוא תושב אחת מן המדינות המתקשרות מביצועם של שירותים אישיים במעמד של עצמאי, רשאית אותה מדינה מתקשרת להטיל עליה מס; למעט כנקבע בסעיף קטן (2), תהא הכנסה זו פטורה ממס בידי המדינה המתקשרת האחרת.
 
(2) הכנסה שמפיק יחיד שהוא תושב של אחת מן המדינות המתקשרות מביצועם של שירותים אישיים במעמד של עצמאי במדינה המתקשרת האחרת, רשאית אותה מדינה מתקשרת אחרת לחייב אותה במס אם היחיד נוכח באותה מדינה מתקשרת אחרת במשך תקופה או תקופות המצטברות ל-183 ימים, או יותר מכך, בשנת המס.
 
 
סעיף 17: שירותים אישיים שבתלות
 
(1) למעט כנקבע בסעיף 22 (תפקידים ממשלתיים), שכר עבודה, משכורות ושכר דומה שמפיק יחיד שהוא תושב של אחת מן המדינות המתקשרות מעבודה או שירותים אישיים שביצע כשכיר, לרבות הכנסה משירותים שבוצעו בידי פקיד של חברה, או של חבר-בני-אדם רשאית אותה מדינה מתקשרת להטיל עליהם מס. למעט כנקבע בסעיף קטן (2) ובסעיפים 20 (קיצבאות ואנונות פרטיות), 22 (תפקידים ממשלתיים), 23 (מורים) ו-24 (סטודנטים ומתאמנים), שכר כאמור המופק ממקורות שבתחומי המדינה המתקשרת האחרת, רשאית גם אותה מדינה מתקשרת אחרת לחייבו במס.
 
(2) שכר המתואר בסעיף קטן (1), שמפיק יחיד שהוא תושב של אחת מן המדינות המתקשרות, יהא פטור ממס בידי המדינה המתקשרת האחרת אם -
(א) הוא נוכח באותה מדינה מתקשרת אחרת במשך תקופה או תקופות המצטברות לפחות מ-183 ימים שבשנת המס;
(ב) הוא שכיר של תושב המדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה, או של מוסד קבע המקוים בה;
(ג) תשלום השכר אינו מוטל, כמות שהוא, על מוסד קבע שיש למעביד באותה מדינה מתקשרת אחרת; וכן
(ד) השכר חייב במס במדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה.
 
(3) שכר שמפיק שכיר של תושב אחת מן המדינות המתקשרות בעד עבודה או שירותים אישיים שביצע כאיש הצוות הרגיל של כלי שיט או כלי טיס המופעלים בתעבורה בין-לאומית על ידי תושב של אותה מדינה מתקשרת, רשאית אותה מדינה מתקשרת לחייבו במס.
 
סעיף 18: בדרנים ציבוריים
 
על אף סעיפים 16 (שירותים אישיים שברשות) ו-17 (שירותים אישיים שבתלות), הכנסה שהפיק יחיד שהוא תושב של מדינה מתקשרת אחת מביצוע שירותים אישיים במדינה המתקשרת האחרת כבדרן ציבורי, כגון אמן תיאטרון, קולנוע, רדיו או טלוויזיה, מוסיקאי, או ספורטאי, רשאית המדינה המתקשרת האחרת לחייבה במס, אולם רק אם סכומה ברוטו של הכנסה זו עולה על 400 דולר של ארצות הברית, או שקולתם בלירות ישראליות, לכל יום שאותו אדם נוכח במדינה המתקשרת האחרת לשם ביצועם של שירותים כאמור בה.
 
סעיף 19: סכומים המתקבלים בעד אספקת שירותים אישיים של אחרים
 
(1) סכומים שמקבל תושב של אחת מן המדינות המתקשרות תמורת אספקתם, במדינה המתקשרת האחרת, של שירותים אישיים של אחר או אחרים, לרבות בדרן ציבורי הנזכר בסעיף 18 (בדרנים ציבוריים), לא יהוו רווחים תעשיתיים או מסחריים לפי סעיף 8 (רווחי עסקים) במידה
(א) (1) שהאדם שלמענו סופקו השירותים ציין את האיש או האנשים שיתנו את השירותים, בין אם היתה לו זכות חוקית לעשות כן ובין אם לאו, ובין אם ציון השם נעשה באורח פורמלי ובין אם לאו;
(2) שלאדם שלמענו סופקו השירותים היתה הזכות לציין את האיש או האנשים שיתנו את השירותים; או
(3) שמחמת העובדות או הנסיבות, היה להסדר למתן השירותים האישיים תוצאה של ציון שם האיש או האנשים שיתנו את השירותים.
(ב) שהתושב של המדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה, במישרין או בעקיפין, משלם גמול בעד שירותים אלה לאדם, שאינו תושב אחר של המדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה או של אותה מדינה מתקשרת אחרת, החייב במס על גמול כאמור.
(2) סעיף קטן (1) לא יחול על כל סכום שהוא שנתקבל, אם הוכח להנחת דעתה של הרשות המוסמכת של אותה מדינה מתקשרת אחרת, בזיקה לאותו סכום, שלא הקמתו ולא ארגונו של תושב המדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה (מקום שתושב כאמור הוא חברה או גוף אחר), אף לא אספקתם של השירותים באמצעות תושב זה, לא היה להם תוצאה של הפחתה מהותית במסי הכנסה, רווחי מלחמה, רווחי יתר או מסים דומים לאלה.
 
 
סעיף 20: פנסיות ואנונות פרטיות
 
(1) למעט כנקבע בסעיף 22 (תפקידים ממשלתיים), קיצבאות וגמול דומה אחר המשתלמים ליחיד, יחויבו במס רק במדינה המתקשרת שהוא תושבה.
 
(2) מזונות גרושה ואנונות המשולמים ליחיד שהוא תושב של אחת מן המדינות המתקשרות יחויבו במס באותה מדינה מתקשרת בלבד.
 
(3) תשלומי מזונות ילדים, הנעשים על ידי יחיד שהוא תושב של אחת מן המדינות המתקשרות ליחיד שהוא תושב המדינה המתקשרת האחרת, יהיו פטורים ממס באותה מדינה מתקשרת אחרת.
 
(4) המונח "קיצבאות וגמול דומה אחר", כפי שהוא משמש בסעיף זה, משמעו תשלומים תקופתיים, שאינם תשלומי ביטוח סוציאלי הנכללים בסעיף 21 (תשלומי ביטוח סוציאלי), הנעשים (א) מחמת פרישה או מות ובתמורה לשירותים שניתנו, (ב) בדרך של פיצוי בעד נזקים או מחלה, שנתקבל בקשר לעבודה שבעבר, או (ג) בשל תשלומים שנעשו לפי תכנית לטובת יחידים שהם עובדים עצמאיים, שההשתתפויות בה, כולן או מקצתן, מכשירות ליחס מיוחד מבחינת המס.
 
(5) המונח "אנונות", כפי שהוא משמש בסעיף זה, משמעו סכום נקוב המשתלם באופן תקופתי בזמנים קבועים במשך ימי החיים, או במשך מספר שנים שפורש, בהתאם להתחייבות לבצע את התשלומים כנגד תמורה הולמת ומלאה (שאינם שירותים שניתנו).
 
(6) המונח "מזונות לגרושה", כפי שהוא משמש בסעיף זה, משמעו תשלומים הנעשים בהתאם להסכם פירוק שבכתב, או לצו גירושין, החזקה נפרדת, או תמיכה כפויה, כשתשלומים אלה חבים במס לגבי המקבל לפי חוקיה הפנימיים של המדינה המתקשרת שהוא תושבה.
 
(7) המונח "תשלומי מזונות ילדים", כפי שהוא משמש בסעיף זה, משמעו תשלומים תקופתיים לכלכלתו של ילד קטין, הנעשים בהתאם להסכם פירוד שבכתב, או לצו גירושין, החזקה נפרדת או תמיכה כפויה.
 
סעיף 21: תשלומי ביטוח סוציאלי
 
תשלומי ביטוח סוציאלי וקיצבאות ציבוריות אחרות שמשלמת אחת מן המדינות המתקשרות ליחיד שהוא תושב המדינה המתקשרת האחרת יהיו פטורים ממס בשתי המדינות המתקשרות. סעיף זה לא יחול על תשלומים המתוארים בסעיף 22 (תפקידים ממשלתיים).
 
סעיף 22: תפקידים ממשלתיים
 
(1) שכר עבודה, משכורות וגמול דומה, לרבות קיצבאות, אנונות או תגמולים דומים, ששולמו מכספי ציבור של אחת מן המדינות המתקשרות:
(א) לאזרחה של אותה מדינה מתקשרת; או
(ב) לאזרחה של מדינה שאינה מדינה מתקשרת, הבא אל המדינה המתקשרת האחרת במפורש לשם העסקתו בידי המדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה בעד עבודה או שירותים אישיים שביצע כשכירה של הממשלה המרכזית של אותה מדינה מתקשרת, או של כל סוכנות אשר לה, תוך ביצוע תפקידים בעלי אופי ממשלתי, יהיו פטורים ממס בידי המדינה המתקשרת האחרת.
 
(2) לענין סעיף זה, המונח "כספי ציבור של אחת המדינות המתקשרות" משמעו הכספים של:
(א) מדינה מתקשרת או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה;
(ב) חברה בבעלות מלאה של מדינה מתקשרת או יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, המבצעת פעולות בעלות אופי ממשלתי, או
(ג) כל גוף אחר, המבצע פעולות בעלות אופי ממשלתי, שההתייחסות אליו לצרכי מס לפי דיני המדינה שהוא תושבה, הינה כאל מדינה מתקשרת, יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה.
 
(3) לענין סעיף זה העסקה בידי מדינה מתקשרת יראוה ככוללת העסקה בידי כל אחד מהגופים המנויים בפסקאות (א), (ב) ו-(ג) לסעיף קטן (2).
 
סעיף 23: מורים
 
(1) מקום שתושב של אחת מן המדינות המתקשרות מוזמן על ידי ממשלתה של המדינה המתקשרת האחרת, יחידת משנה מדינית או רשות מקומית שלה, או על ידי אוניברסיטה או מוסד חינוכי מוכר אחר באותה מדינה מתקשרת אחרת, לבוא לאותה מדינה מתקשרת אחרת למשך תקופה שאין לצפות שתעלה על שנתיים ימים, לשם הוראה או התעסקות במחקר, או לשניהם גם יחד, באוניברסיטה או במוסד חינוכי מוכר אחר, ואותו תושב בא לאותה מדינה מתקשרת אחרת בראש ובראשונה לשם מטרה כאמור, תהא הכנסתו משירותים אישיים בעד הוראה או מחקר באוניברסיטה או במוסד חינוכי כאמור פטורה ממס על ידי אותה מדינה מתקשרת אחרת, למשך תקופה שלא תעלה על שנתיים ימים מן התאריך שבו הגיע אל אותה מדינה מתקשרת אחרת.
 
(2) סעיף זה לא יחול על הכנסה ממחקר, אם מחקר זה נעשה לא מתוך ענין הציבור אלא בראש ובראשונה לתועלתם הפרטית של בן אדם או בני אדם מסוימים.
 
סעיף 24: סטודנטים ומתאמנים
 
(1) (א) יחיד שהוא תושב של אחת מן המדינות המתקשרות בעת שנעשה תושב ארעי במדינה המתקשרת האחרת, והשוהה דרך ארעי באותה מדינה מתקשרת אחרת בעיקר לשם-
(1) לימוד באוניברסיטה או מוסד חינוכי מוכר אחר באותה מדינה מתקשרת אחרת; או
(2) קבלת אימון הנדרש כדי לעשותו כשיר לשמש במקצוע או במומחיות מקצועית; או
(3) לימוד או ביצוע מחקר כמקבל מענק, קצובה או מילגה מאירגון ממשלתי, מאירגון דתי, מאירגון צדקה, מאירגון מדעי, מאירגון ספרותי או מאירגון חינוכי;
יהא פטור ממס בידי אותה מדינה מתקשרת אחרת בזיקה לסכומים שתוארו בפיסקת משנה (ב) למשך תקופה שלא תעלה על 5 שנות מס מן התאריך שבו הגיע אל אותה מדינה מתקשרת אחרת.
(ב) הסכומים הנזכרים בפיסקת משנה (א) הם:
(1) מתנות מחוץ לארץ לצרכי מחייתו, חינוכו, לימודו, מחקרו או הכשרתו;
(2) המענק, הקצובה או המילגה; וכן
(3) הכנסה משירותים אישיים שבוצעו במדינה המתקשרת האחרת בסכום שאינו מעל ל-3,000 דולרים של ארצות הברית, או שקולתם בלירות ישראליות, לכל שנת מס.
 
(2) יחיד שהוא תושב של אחת מן המדינות המתקשרות בעת שנעשה תושב ארעי במדינה המתקשרת האחרת, והשוהה דרך ארעי באותה מדינה מתקשרת אחרת כשכירו של תושב של המדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה, או על פי חוזה עמו, בעיקר לשם -
(א) רכישת נסיון טכני, מקצועי או עסקי מאדם שאינו אותו תושב של המדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה, או שאינו אדם הקשור לאותו אדם; או
(ב) לימוד באוניברסיטה או מוסד חינוכי מוכר אחר באותה מדינה מתקשרת אחרת;
יהיה פטור ממס בידי אותה מדינה מתקשרת אחרת, למשך תקופה שאינה עולה על 12 חודשים רצופים, לגבי הכנסתו משירותים אישיים שלא מעל ל-7,500 דולרים של ארצות הברית או שקולתם בלירות ישראליות.
 
(3) יחיד שהוא תושב של אחת מן המדינות המתקשרות בעת שנעשה תושב ארעי במדינה המתקשרת האחרת, והשוהה דרך ארעי באותה מדינה מתקשרת אחרת לתקופה שאינה עולה על שנה אחת, כמשתתף בתכנית שיזמה ממשלתה של אותה מדינה מתקשרת אחרת, בעיקר לשם אימון, מחקר או לימוד, יהא פטור ממס בידי ממשלתה של אותה מדינה מתקשרת אחרת לגבי הכנסתו משירותים אישיים בזיקה לאימון, מחקר או לימוד כאמור, שבוצעו באותה מדינה מתקשרת אחרת, בסכום כולל שלא מעל ל10,000 דולרים של ארצות הברית או שקולתם בלירות ישראליות.
 
(4) ההטבות שנקבעו לפי סעיף 23 (מורים) וסעיף קטן (1) לסעיף זה, כשהן מחושבות יחדיו, יתמשכו רק למשך אותה תקופת זמן, שלא תעלה על 5 שנות מס מן התאריך שבו הגיע היחיד התובע הטבות אלה, כפי שעשוי להיות נדרש באורח סביר או לפי הנהוג לשם ביצוע מטרת הביקור. ההטבות שנקבעו לפי סעיף 23 (מורים) לא יעמדו לרשות יחיד אם, במשך התקופה שקדמה לכך בסמוך, אותו יחיד נהנה מן ההטבות של סעיף קטן (1) לסעיף זה.
 
סעיף 25: הגבלת הטבות
 
(1) אדם שהינו תושב מדינה מתקשרת המפיק הכנסה ממקורות במדינה המתקשרת האחרת, לא יהא זכאי, במדינה המתקשרת האחרת, להנות מההטבות שבאמנה זו אם:
(א) 50 אחוזים או יותר מהזכויות שביושר ((BENEFICIAL INTEREST באותו אדם (או, במקרה של חברה 50% או יותר מכוח ההצבעה או מהערך של מניות החברה) הינם, במישרין או בעקיפין, בבעלות הרכב כלשהו של יחיד או יחידים שאינם תושבי מדינה מתקשרת כלשהי, ושאינם אזרחי מדינה מתקשרת הנתונים למס באותה מדינה מתקשרת על הכנסה שהופקה מחוץ לאותה מדינה מתקשרת; או
(ב) 50 אחוזים או יותר מההכנסה ברוטו של אדם כאמור משמשים בעיקרם, במישרין או בעקיפין, למילוי התחייבויות (לרבות התחייבויות בשל ריבית או תמלוגים) לאנשים שהינם תושבי מדינה שאינה מדינה מתקשרת, ושאינם אזרחי מדינה מתקשרת הנתונים למס באותה מדינה מתקשרת על הכנסה שהופקה מחוץ לאותה מדינה מתקשרת.
 
(2) אם חברה היא תושבת מדינה מתקשרת וסוג מניות בחברה זו או בחברה אחרת השולטת בה מזכה את בעליו, באמצעות חלוקת דיבידנד או בכל דרך אחרת, בחלק גדול מדי, באופן יחסי, מהכנסה המופקת במדינה המתקשרת האחרת מנכסים מסויימים הנמצאים באותה מדינה מתקשרת אחרת או מפעילויות המבוצעות שם, ו-50% או יותר מהמניות מאותו סוג הינם, במישרין או בעקיפין, בבעלות יחיד או הרכב כלשהו של יחידים שאינם תושבי אף לא אחת מהמדינות המתקשרות ואינם אזרחי מדינה מתקשרת הנתונים למס באותה מדינה מתקשרת על הכנסה המופקת מחוץ לאותה מדינה מתקשרת, אזי ההטבות שבאמנה זו לא יחולו באשר להכנסה כלשהי המתייחסת לאותם נכסים או פעילויות.
 
(3) הוראות סעיפים קטנים (1) ו-(2) לא יחולו אם האדם שמפיק את ההכנסה הינו אחד מאלה:
(א) יחיד;
(ב) ישות המתוארת בפסקאות (א), (ב) או (ג) לסעיף קטן (2) לסעיף 22 (תפקידים ממשלתיים);
(ג) עוסק בניהול פעיל של מסחר או עסק במדינה המתקשרת הראשונה (למעט עסק של ביצוע או ניהול השקעות זולת אם פעילויות אלו הינן פעילויות בנקאיות או ביטוחיות המבוצעות בידי בנק או חברת ביטוח) וההכנסה המופקת מהמדינה המתקשרת האחרת מופקת בקשר לאותו מסחר או עסק או שהיא כרוכה בו;
(ד) חברה אשר בסוג המניות העיקרי בה יש מסחר ממשי וסדיר בבורסה מוכרת; או
(ה) ישות שהינה מוסד ללא כוונת רווח ומכוח מעמד זה הינה פטורה בדרך כלל ממס הכנסה במדינה המתקשרת בה היא תושבת, ובתנאי שיותר ממחצית הנהנים, החברים, או המשתתפים, במוסד כאמור, אם ישנם כאלו, הינם אנשים הזכאים לפי סעיף זה להטבות שבאמנה זו.
 
(4) (א) אדם שאינו זכאי להטבות שבאמנה בהתאם להוראות הקודמות בסעיף זה, יכול, למרות כל האמור, לקבל את ההטבות שבאמנה אם כך קובעת הרשות המוסמכת של המדינה שבה מופקת ההכנסה הנדונה.
(ב) אם מכוח סעיף זה מציעה אחת המדינות המתקשרות לשלול מתושב המדינה המתקשרת האחרת את ההטבות שבאמנה, יתייעצו הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות זו בזו לבקשת אחת הרשויות המוסמכות.
(ג) הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יתייעצו זו בזו במטרה לקבוע דרך ישום מוסכמת של הוראות סעיף זה.
 
(5) לענין פסקה (ד) לסעיף קטן (2), המונח "בורסה מוכרת" משמעו:
(א) מערכת הNASDAQ- שבבעלות האיגוד הארצי של סוחרים בניירות ערך בע"מ וכל בורסה הרשומה ברשות ניירות הערך כבורסת ניירות ערך ארצית לענין חוק ניירות הערך משנת 1934;
(ב) הבורסה לניירות ערך בתל אביב וכל בורסה ישראלית אחרת שתאושר בידי שר האוצר; וכן
(ג) כל בורסה אחרת שהרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יסכימו עליה.
 
סעיף 26: מניעת מסי כפל
 
מסי כפל על הכנסה יימנעו באורח זה:
 
(1) בהתאם להוראותיהם ובכפוף להגבלותיהם של דיני ארצות הברית (כפי שיתוקנו דינים אלה מזמן לזמן מבלי לשנות את העיקרון הכללי שבכאן), תתיר ארצות הברית לאזרח או לתושב של ארצות הברית, כזיכוי נגד מס ארצות הברית, את הסכום המתאים של מסים ששולמו או נצמחו לישראל, ולגבי חברה של ארצות הברית המחזיקה בבעלותה לפחות 10 אחוזים ממניות ההצבעה של חברה ישראלית, שממנה היא מקבלת דיבידנדים בשנת מס כלשהי, תתיר גם זיכוי בעד הסכום המתאים של מסים ששולמו או נצמחו לישראל על יד החברה הישראלית משלמת הדיבידנדים, בזיקה לרווחים שמהם שולמו אותם דיבידנדים. הסכום המתאים כאמור יתבסס על סכום המס ששולם או נצמח לישראל, אולם הזיכוי לא יעלה על הגבולות (לשם הגבלת הזיכוי לגבי מס ארצות הברית על הכנסה ממקורות שבתחומי ישראל, או על הכנסה ממקורות שמחוץ לארצות הברית) שקבעו דיני ארצות הברית לשנת המס. לשם החלת הזיכוי של ארצות הברית בקשר למסים ששולמו או נצמחו לישראל, יוחלו הכללים המפורשים בסעיף 4 (מקור ההכנסה), כדי לקבוע את מקור ההכנסה. לענין החלתו של הזיכוי של ארצות הברית בקשר למסים ששולמו או נצמחו לישראל, רואים את המסים הנזכרים בסעיף קטן (1)(ב) ו-(2) לסעיף 1 (המסים הנידונים) כמסי הכנסה.
 
(2) מקום שאזרח ארצות הברית הינו תושב ישראל -
(א) באשר לפריטי הכנסה הפטורים ממס של ארצות הברית או הנתונים לשיעור מופחת של מס של ארצות הברית כאשר הם מופקים בידי תושב ישראל שאיננו אזרח ארצות הברית, תתיר ישראל כזיכוי, כנגד המס הישראלי - בכפוף להוראות דיני המס בישראל בענין מתן זיכוי למסי חוץ - רק את המס ששולם, אם היה כזה, שארצות הברית רשאית להטיל לפי הוראות אמנה זו, ושאינו מס שיכול להיות מוטל רק מכוח אזרחות לפי סעיף קטן (3) לסעיף 6 (הוראות כלליות לחיוב במס).
(ב) לצרכי חישוב מס של ארצות הברית, תתיר ארצות הברית כזיכוי, כנגד מס של ארצות הברית, את מס ההכנסה אשר שולם לישראל לאחר הזיכוי כאמור בפסקה (א); הזיכוי שינתן כאמור לא יפחית את חלק המס של ארצות הברית הניתן לזיכוי כנגד המס הישראלי לפי פסקה (א).
(ג) לענין מניעת מסי כפל בארצות הברית בהתאם לפסקה (ב), ולענין זה בלבד, פריטי הכנסה המאוזכרים בפסקה (א) יראו אותם כמופקים בישראל ככל הדרוש לשם מניעת מיסוי כפול של אותה הכנסה לפי פסקה (ב).
 
(3) בהתאם להוראותיהם ובכפוף להגבלותיהם של דיני ישראל (כפי שיתוקנו דינים אלה מזמן לזמן מבלי לשנות את העקרון הכללי שבכאן), ישראל תתיר לתושב ישראל כזיכוי נגד מס ישראלי את הסכום המתאים של מסי הכנסה ששולמו או נצמחו לארצות הברית, ולגבי חברה ישראלית המחזיקה לפחות 10 אחוזים ממניות ההצבעה של חברה של ארצות הברית שממנה מתקבלים דיבידנדים בשנת מס, תתיר גם זיכוי בעד הסכום המתאים של מסים ששולמו או נצמחו לארצות הברית בידי החברה של ארצות הברית משלמת הדיבידנדים, בזיקה לרווחים שמהם שולמו אותם דיבידנדים. הסכום המתאים כאמור יהא מבוסס על סכום המס ששולם או נצמח לארצות הברית, אולם לא יעלה על אותו חלק מן המס הישראלי השווה ליחסה של הכנסתו נטו של אותו תושב ממקורות שבתחומי ארצות הברית אל כלל הכנסתו נטו לגבי אותה שנת מס. לשם החלת הזיכוי הישראלי בקשר למסים ששולמו או נצמחו לארצות הברית, יוחלו הכללים המפורשים בסעיף 4 (מקור ההכנסה), כדי לקבוע את מקור ההכנסה. לעניני החלתו של הזיכוי הישראלי בקשר למסים ששולמו או נצמחו לארצות הברית, רואים את המסים הנזכרים בסעיפים קטנים (1)(א) ו-(2) לסעיף 1 (המסים הנידונים) כמסים בני זיכוי.
 
(4) על אף האמור בכל הוראה אחרת באמנה זו, כלל המקור שנקבע בסעיף 4 (מקור ההכנסה) לגבי הכנסה המופקת ממכירה, חליפין, או העברה אחרת של מניות או של זכויות בנכס בלתי מוחשי, יחולו לענין סעיף זה. כללי המקור האחרים הקבועים בסעיף 4 יחולו גם הם לענין סעיף זה ככל שהדבר אינו אסור בדין הפנימי של המדינה המתקשרת המעניקה הקלה ממיסוי כפול.
 
סעיף 27: אי הפליה
 
(1) אזרחיה של מדינה מתקשרת לא יהיו כפופים במדינה המתקשרת האחרת למסים או לכל דרישה הקשורה במסים השונים או מכבידים יותר מהמסים והדרישות הקשורות בהם, שכפופים להם או עלולים להיות כפופים להם, אזרחי המדינה המתקשרת האחרת באותן נסיבות. הוראה זו תחול גם לגבי אנשים שאינם תושבי אחת או שתי המדינות המתקשרות. ואולם, לענין מס ארצות הברית אזרח של ארצות הברית שאינו תושב ארצות הברית ואזרח של ישראל שאינו תושב ארצות הברית אינם באותן נסיבות.
 
(2) מוסד קבע שיש לתושב של אחת מן המדינות המתקשרות במדינה המתקשרת האחרת לא יהא כפוף באותה מדינה מתקשרת אחרת למסים מכבידים יותר מאלה המוטלים על תושב של אותה מדינה מתקשרת אחרת העוסק באותן פעילויות. סעיף קטן זה לא יתפרש כאילו הוא מחייב מדינה מתקשרת להעניק ליחידים תושביה של המדינה המתקשרת האחרת הנחות אישיות, הקלות או ניכויים לענין מס מכוח מעמד אזרחי או חובות משפחה, כפי שהיא מעניקה ליחידים שהם תושביה היא.
 
(3) חברה של אחת המדינות המתקשרות, שהבעלות או השליטה על הונה נתונה, כולה או בחלקה, במישרין או בעקיפין, בידי תושב או תושבים של המדינה המתקשרת האחרת, לא תהא כפופה במדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה למסים אחרים או מכבידים יותר, או לכל דרישה אחרת או מכבידה יותר הקשורה למסים, מהמסים והדרישות שכפוף להם או עלולה להיות כפופה להם חברה של המדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה, העוסקת באותן פעילויות, שהבעלות או השליטה על הונה נתונה כולה בידי תושב או תושבים של המדינה המתקשרת הנזכרת לראשונה.
 
(4) שום דבר בסעיף זה לא יפורש כמונע מכל אחת מהמדינות המתקשרות להטיל את המס המתואר בסעיף 14א (מס סניף).
 
סעיף 28: נוהל הסכמה הדדית
 
(1) מקום שתושב או אזרח של אחת מן המדינות המתקשרות סובר שהפעולה של אחת המדינות המתקשרות, או שתיהן, גורמת, או עתידה לגרום לו, חיוב במס שלא בהתאם לאמנה זו, רשאי הוא, על אף התרופות הנתונות לו לפי החוקים הלאומיים של המדינות המתקשרות, להביא את ענינו לפני הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת שהוא תושבה או אזרחה. סבורה הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת שלפניה נעשתה התביעה כי יש יסוד לתביעת התושב או האזרח, היא תשתדל לבוא לכלל הסכם עם הרשות המוסמכת של המדינה המתקשרת האחרת במגמה למנוע הטלת מס שלא בהתאם להוראות אמנה זו.
(2) הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות ישתדלו ליישב בהסכמה הדדית כל קשיים או ספקות בדבר החלתה של אמנה זו. במיוחד רשאיות הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות להסכים -
(א) על אותו ייחוס אחיד של רווחים תעשייתיים או מסחריים לתושב של אחת מן המדינות המתקשרות ומוסד הקבע אשר לו הנמצא במדינה המתקשרת האחרת;
(ב) על אותה חלוקה אחידה של הכנסה, ניכויים, זיכויים או הנחות בין תושב של אחת מן המדינות המתקשרות וכל אדם קשור, ועל התאמה מחדש של המסים המוטלים בידי כל מדינה מתקשרת כדי לשקף חלוקה כאמור;
(ג) על אותה קביעה אחידה של מקורם של פריטי הכנסה מסויימים;
(ד) על אותו תאור אחיד של פריטי הכנסה מסויימים; או
(ה) על אופן החלתם של סעיפים 15א' (תרומות צדקה) ו-29 (חילופי ידיעות).
 
(3) הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות רשאיות לבוא בדברים במישרין זו עם זו כדי להגיע לידי הסכם כאמור בסעיף זה. מקום שנראה הדבר רצוי, כדי להגיע לידי הסכם, רשאיות הרשויות המוסמכות להיפגש יחדיו לחילופי דעות בעל-פה.
 
(4) הגיעו הרשויות המוסמכות להסכם כאמור, יוטלו מסים על אותה הכנסה, ויותרו החזרי מסים או זיכויי מסים, בידי המדינות המתקשרות, בהתאם להסכם כאמור, על אף כל כלל נוהלי (לרבות חוקים לענין התיישנות) החל לפי דיניה של כל מדינה מתקשרת.
 
סעיף 29: חילופי ידיעות
 
(1) הרשויות המוסמכות של המדינות המתקשרות יחליפו ביניהן ידיעות הנוגעות לביצוען של הוראות אמנה זו או למניעת תרמית או התחמקות ממס, בקשר למסים שהם נושא אמנה זו. כל ידיעה שהוחלפה כאמור ינהגו בה כסודית ולא יגלו אותה לשום אדם או רשות זולת אלה העוסקים בשומה (לרבות הכרעות משפטיות), בגביה, או במינהל המסים שהם נושא אמנה זו.
 
(2) אין לפרש הוראות סעיף קטן (1) בשום מקרה כמטילות על אחת המדינות המתקשרות חובה:
(א) לנקוט באמצעים מינהליים שהם בסטיה לדינים או לנוהל המינהלי של אותה מדינה מתקשרת או של האחרת;
(ב) לספק פרטים אשר אין לקבלם לפי הדינים או במהלך הדברים הרגיל של המינהל באותה מדינה מתקשרת או באחרת;
(ג) לספק ידיעות העשויות לגלות סוד מסחרי, עסקי, תעשייתי או מקצועי, או תהליך או ידיעה מסחריים, אשר גילויים נוגד את תקנת הצבור.
 
סעיף 30: פקידים דיפלומטיים וקונסולריים
 
שום דבר האמור באמנה זו לא יפגע בזכויות הפיסקליות של עובדים דיפלומטיים או קונסולריים לפי הכללים המקובלים במשפט הבין-לאומי, או לפי הוראות שבהסכמים מיוחדים.
 
סעיף 31: כניסה לתוקף
 
אמנה זו כפופה לאישרור בהתאם להליכיה החוקתיים של כל מדינה מתקשרת, ומסמכי האישרור יוחלפו בהקדם האפשרי. היא תיכנס לתוקפה 30 יום לאחר תאריך חילופם של מסמכי האישרור, ותהא בת פועל לראשונה:
 
(א) לגבי שיעורו של מס המנוכה במקור, לסכומים ששולמו ביום הראשון לחודש השני שלאחר התאריך שבו נכנסה האמנה לתוקפה, או לאחר מכן;
 
(ב) לגבי מסים אחרים:
(1) לשנת המס שתחילתה ב-1 בינואר של השנה שבה נכנסה אמנה זו לתוקף וכן לשנות המס שלאחר מכן - אם האמנה נכנסה לתוקף לפני 1 ביולי של שנה קלנדרית כלשהי; או
(2) לשנת המס שתחילתה ב1- בינואר של השנה שלאחר השנה שבה נכנסה אמנה זו לתוקף וכן לשנות המס שלאחר מכן - אם האמנה נכנסה לתוקף אחרי 30 ביוני של שנה קלנדרית כלשהי.
 
סעיף 32: סיום
 
(1) אמנה זו תעמוד בתוקפה עד שתובא לידי סיום בידי אחת מן המדינות המתקשרות. כל אחת מן המדינות המתקשרות רשאית להביא את האמנה לידי סיום בכל עת לאחר 5 שנים מן התאריך שבו נכנסה האמנה לתוקפה, ובלבד שהודעה מוקדמת של 6 חודשים לפחות על סיום ניתנה באמצעות הצינורות הדיפלומטיים. במקרה זה תחדל האמנה להיות בת תוקף ופועל לגבי הכנסה של שנות לוח או שנות מס המתחילות (או, במקרה של מסים המשתלמים במקור, תשלומים הנעשים) ביום 1 באפריל הסמוך לאחר תום תקופת 6 החודשים, או לאחר מכן.
 
(2) על אף הוראות סעיף קטן (1), ועם הודעה מוקדמת שיש לתיתה באמצעות הצינורות הדיפלומטיים, רשאית כל אחת מן המדינות המתקשרות להביא לידי סיום, בכל עת לאחר שאמנה זו נכנסה לתוקפה, את הוראותיה של אמנה זו הפוטרות תשלומי ביטוח סוציאלי ממסים במדינה המתקשרת המבצעת את התשלומים.
 
נעשה ב-וושינגטון, בשני עותקים, בשפות האנגלית והעברית, ולשני הנוסחים דין מקור במידה שווה, ביום זה עשרים יום ל-נובמבר 1975.
 
 
 


 
 
מבחן מרכז החיים - הגדרת תושב ישראל לעניין החיוב במס בישראל על הכנסות בחו"ל - עיין בפסק הדין  אריה גונן נגד פקיד שומה חיפה
 
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.