דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

איחוד חשבונות בקרן פנסיה

סעיף 24א + סעיף 24ב לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005

 
 
24א. איחוד חשבונות קיימים בקרן פנסיה - הוראה שעה
(א)
(1) לשם איתור כספים הרשומים על שם עמיתים לא-פעילים בחשבונות בקרנות פנסיה והעברתם לחברות מנהלות שבהן הם עמיתים-פעילים, רשאי הממונה להורות לחברה מנהלת של קרן פנסיה (בסעיף קטן זה – חברה מנהלת) לשלוח לעמיתים בקרנות הפנסיה שבניהולה הודעה שתכלול עדכון על הכוונה להעביר את פרטי העמית כאמור בפסקה (3), במטרה להעביר את הכספים לחשבונו של העמית בקרן פנסיה שבה הוא עמית-פעיל, ועל זכותו להודיע לה שלא להעבירם כאמור בפסקה (2) (בסעיף זה – הודעת עדכון).
 
 
 
 
 
 
(2) עמית שקיבל הודעת עדכון רשאי להודיע לחברה המנהלת, בתוך 45 ימים מיום משלוח הודעת העדכון כי הוא מתנגד להעברת פרטיו לממונה (בסעיף זה – הודעת סירוב).
 
 
 
 
 
 
(3) הממונה רשאי להורות לחברה מנהלת להעביר אליו את פרטי העמיתים, לגבי עמיתים-פעילים ועמיתים לא-פעילים בקרנות הפנסיה שבניהולה או לגבי חלקם, אשר לא מסרו הודעת סירוב; ואולם הממונה לא יורה להעביר אליו פרטי עמיתים לא-פעילים הרשומים על שמם כספים בחשבונותיהם בקרן פנסיה, אם מלאו לעמיתים 60 שנים לפחות ביום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007), והחשבונות שבהם רשומים על שמם אותם כספים נפתחו לפני המועד האמור.
 
 
 
 
 
 
(4) קיבל הממונה פרטים כאמור בפסקה (3), יעביר לחברה מנהלת פרטי עמית של עמיתים-פעילים בקרנות פנסיה שבניהולה, שהם עמיתים לא-פעילים בקרן פנסיה בניהולה של חברה מנהלת אחרת (בסעיף זה – פרטי עמיתים מועברים), ואת שמות קרנות הפנסיה שבהן אותם עמיתים הם עמיתים לא-פעילים.
 
 
 
 
 
 
(5) קיבלה חברה מנהלת פרטי עמיתים מועברים, תשלח לאותם עמיתים הודעה שתכלול עדכון על שמות קרנות הפנסיה שבהן הם עמיתים לא-פעילים, על הכוונה להעביר את הכספים כאמור בפסקה (7) ועל זכות העמית להודיע שאין להעביר את הכספים כאמור בפסקה (6), כולם או חלקם; ואולם, לעניין עמית מועבר שהוא עמית-פעיל ביותר מקרן פנסיה אחת, יחולו הוראות אלה:
 
 
 
 
 
 
 
(א) כל חברה מנהלת שקיבלה פרטי עמיתים מועברים, תשלח לאותם עמיתים הודעה שתכלול עדכון על היותם עמיתים-פעילים בקרן פנסיה נוספת אחת או יותר ועל שמות קרנות הפנסיה האחרות שבהן הם עמיתים-פעילים, ועל זכותם להודיע לה כי הם בוחרים להעביר לקרן הפנסיה בניהולה את הכספים שבניהול קרנות הפנסיה האחרות;
 
 
 
 
 
 
 
(ב) עמית שקיבל הודעה כאמור בפסקת משנה (א) רשאי להודיע לחברה המנהלת שפנתה אליו, בתוך 90 ימים מיום משלוח ההודעה, כי הוא מבקש להעביר את הכספים כאמור בפסקה (6) לקרן הפנסיה בניהולה; הודיע העמית כאמור, יראו אותו כמי שהגיש בקשה להעביר את הכספים לחשבונו בקרן הפנסיה שבה הוא עמית-פעיל בהתאם להוראות לפי סעיף 23(ב)(2), בתום התקופה האמורה.
 
 
 
 
 
 
(6) עמית שהוא עמית-פעיל בקרן פנסיה אחת בלבד וקיבל הודעה כאמור בפסקה (5) רישה, רשאי להודיע לחברה המנהלת שבה הוא עמית-פעיל, בתוך 45 ימים מיום משלוח ההודעה (בסעיף קטן זה – תקופת הבחירה), כי הוא מבקש שלא להעביר לחשבונו בקרן הפנסיה שבניהולה את הכספים הרשומים על שמו בחשבונותיו בקרנות הפנסיה שבהן הוא עמית לא-פעיל או בחלקם.
 
 
 
 
 
 
(7) לא הודיע עמית-מועבר לחברה המנהלת כאמור בפסקה (6) עד תום תקופת הבחירה, יראו אותו כמי שהגיש בקשה להעביר את הכספים האמורים באותה פסקה לחשבונו בקרן הפנסיה שבה הוא עמית-פעיל לפי הוראות לפי סעיף 23(ב)(2), בתום תקופת הבחירה, והחברה תעביר את אותם כספים כאמור, ובלבד שהעמית היה עמית-פעיל בקרן הפנסיה בתום תקופת הבחירה.
 
 
 
 
 
 
(8) העבירה חברה מנהלת בקשה להעברת כספים כאמור בפסקאות (5)(ב)
ו-(7) של עמית-פעיל בקרן שניהולה, לחברה מנהלת שבה העמית הוא עמית לא-פעיל (בסעיף זה – קרן מעבירה), תדחה החברה המנהלת את הבקשה שקיבלה אם בשל אותו עמית הופקד תשלום באחד לפחות מארבעת החודשים שקדמו למועד קבלת הבקשה בקרן שבה אותו עמית הוא עמית לא-פעיל; לעניין זה יראו כהפקדה גם כספים שרואים אותם לעניין זכויותיו של עמית כלפי הקרן המעבירה כאילו הופקדו במועדם לפי הוראות חוק הגנת השכר, התשי"ח–1958.
 
 
 
 
 
 
(9) לעניין עמית שהוא עמית-פעיל בקרן חדשה מקיפה המנוהלת בידי חברה מנהלת והוא עמית לא-פעיל בקרן חדשה מקיפה ובקרן חדשה כללית המנוהלות בידי חברה מנהלת אחרת, יועברו הכספים הרשומים על שמו בקרן החדשה הכללית שבה הוא עמית לא-פעיל לחשבונו בקרן החדשה הכללית שמנוהלת בידי החברה המקבלת כאמור בפסקאות (5)(ב) ו-(7), ואם אין לאותו עמית חשבון בקרן החדשה הכללית שמנוהלת בידי החברה המקבלת – יועברו הכספים האמורים לחשבון חדש בקרן החדשה הכללית שמנוהלת בידי החברה המקבלת; בפסקה זו, "החברה המקבלת" – החברה המנהלת שמנהלת את הקרן החדשה המקיפה שבה העמית הוא עמית-פעיל.
 
 
 
 
 
 
(10) לעניין עמית שהוא עמית-פעיל בקרן חדשה כללית המנוהלת בידי חברה מנהלת והוא עמית-פעיל בקרן חדשה מקיפה ועמית לא-פעיל בקרן חדשה כללית שמנוהלות בידי חברה מנהלת אחרת, תדחה החברה המנהלת האחרת בקשה כאמור בפסקאות (5)(ב) ו-(7) שהעבירה אליה החברה המנהלת של הקרן שבה אותו עמית הוא עמית-פעיל בקרן החדשה הכללית.
 
 
 
 
 
 
(11) הודעות לפי סעיף קטן זה יימסרו באופן ובמועד שהורה הממונה, ככל שלא נקבעו לפי סעיף קטן זה.
 
 
 
 
 
(ב)
(1) העברת מידע כאמור בסעיף זה, הגישה אליו, השימוש בו ושמירתו יהיו לשם ביצוע ההוראות לפי סעיף זה, בלבד.
 
 
 
 
 
 
(2) הממונה, עובד הכפוף לו, או מי שפועל מטעמו, ישמרו בסוד מידע שהועבר לידיעתם בהתאם להוראות סעיף קטן (א), לא יגלו אותו לאחר ולא יעשו בו כל שימוש, אלא לפי הוראות חוק זה או כל דין אחר או לפי צו של בית משפט.
 
 
 
 
 
 
(3) הממונה יהיה אחראי לשמירת המידע במערכת הטכנולוגית לעניין סעיף זה בדרך שתבטיח הגנה מפני שימוש במידע, שיבושו, חשיפתו או העתקתו, בלא רשות כדין, ימנע שימוש בו בניגוד להוראות חוק זה ויבטיח כי הגישה למידע תהיה בהתאם להוראות חוק זה; הממונה יסמיך עובד בכיר באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר שיהיה מורשה גישה למידע במערכת.
 
 
 
 
 
 
(4) המערכת הטכנולוגית שתשמש לשם ביצוע הוראות סעיף קטן זה תהיה מאובטחת באופן שימזער, ככל האפשר ובשים לב לחלופות טכנולוגיות מקובלות, את הסיכון לפגיעה בפרטיותם של העמיתים.
 
 
 
 
 
 
(5) קיבל הממונה פרטי עמית כאמור בסעיף קטן (א)(3) לגבי עמית מסוים, והתברר לממונה כי העמית אינו עמית-פעיל בקרן פנסיה, ימחק הממונה את פרטיו, בתוך עשרה ימים מהיום שבו התברר כאמור.
 
 
 
 
 
 
(6) פרטי העמית שהועברו לממונה כאמור בסעיף קטן (א)(3), למעט מספר החשבון ותאריך הלידה שלו, יישמרו למטרת ביקורת לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים מיום שהועברו לממונה; בתום התקופה האמורה, ימחק הממונה את פרטי העמית.
 
 
 
 
 
 
(7) מספר החשבון של העמית, תאריך הלידה שלו, פרטים מזהים של קרן הפנסיה שבניהולה של החברה המנהלת שמסרה פרטי עמית כאמור בסעיף קטן (א)(3), פרטים מזהים של קרן הפנסיה שבניהולה של החברה המנהלת שלה הועברו פרטי עמית כאמור בסעיף קטן (א)(4), ומועדי העברת פרטי העמית כאמור יישמרו למטרת ביקורת לתקופה שלא תעלה על שנה מיום שהועבר המידע כאמור; בתום התקופה האמורה, ימחק הממונה את הפרטים.
 
 
 
 
 
 
(8) קיבלה חברה מנהלת מהממונה פרטי עמית כאמור בסעיף קטן (א)(4) והעמית מסר לה הודעה כאמור בסעיף קטן (א)(6), או אם לא הועברו כספים של עמית לפי הוראות סעיף קטן (א)(7), (8) או (10), תמחק החברה המנהלת את פרטי העמית שקיבלה בתוך עשרה ימים מיום קבלת ההודעה או מהיום שנדחתה בקשת ההעברה כאמור בסעיף קטן (א)(7), (8) או (10), לפי העניין ולא תעשה כל שימוש בפרטים.
 
 
 
 
 
 
(9) השר, באישור ועדת הכספים, יקבע הוראות בעניינים אלה:
 
 
 
 
 
 
 
(א) אופן איסוף המידע לפי הוראות סעיף קטן (א), שמירתו והשימוש בו;
 
 
 
 
 
 
 
(ב) אופן הגישה למערכת הטכנולוגית לעניין סעיף קטן (א), ובכלל זה הוראות לעניין מורשה הגישה למידע ואמצעי הזיהוי הנדרשים לשם שימוש במערכת הטכנולוגית, לרבות ביצוע פעולות בה;
 
 
 
 
 
 
 
(ג) בקרה על המערכת הטכנולוגית.
 
 
 
 
 
(ג) בסעיף זה –
 
 
 
 
 
"כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות" – זכאות לקבלת קצבה מקרן הפנסיה בשל פטירת עמית, ובלבד ששולמו דמי ביטוח בעד הזכאות;
 
 
 
 
 
"כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות" – זכאות לקבלת קצבת נכות מקרן הפנסיה;
 
 
 
 
 
"עמית לא-פעיל" – עמית בקרן פנסיה שבהתאם לתקנון קרן הפנסיה אין לו כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות או כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות ולא הופקדו בשלו כספים לקרן הפנסיה בעד אחד לפחות מ-12 החודשים שקדמו לחודש שבו חל המועד האחרון להעברת הפרטים לממונה לפי סעיף קטן (א)(3), כפי שהורה הממונה לפי אותו סעיף קטן; לעניין זה –
 
 
 
 
 
 
(1) לא יראו כהפקדה סכומים שמנוכים מחשבונו של עמית בקרן הפנסיה רק לשם תשלום בעד המשך שמירת הכיסוי הביטוחי בקרן;
 
 
 
 
 
 
(2) יראו כהפקדה גם כספים שרואים אותם לעניין זכויותיו של העמית כלפי הקרן המעבירה כאילו הופקדו במועדם לפי הוראות חוק הגנת השכר, התשי"ח–1958;
 
 
 
 
 
"עמית-פעיל" – עמית בקרן פנסיה שהופקדו בשלו כספים לקרן הפנסיה בעד אחד לפחות משני החודשים שקדמו לחודש שבו חל המועד האחרון להעברת הפרטים לממונה לפי סעיף קטן (א)(3); לעניין זה יראו כהפקדה גם כספים שרואים אותם לעניין זכויותיו של העמית כלפי הקרן המעבירה כאילו הופקדו במועדם לפי הוראות חוק הגנת השכר, התשי"ח–1958;
 
 
 
 
 
"פרטי העמית" – כל אלה:
 
 
 
 
 
 
(1) מספר תעודת הזהות של העמית, ולעניין עמית שאין לו מספר תעודת זהות – מספר הדרכון שלו;
 
 
 
 
 
 
(2) תאריך הלידה של העמית;
 
 
 
 
 
 
(3) מספר החשבון של העמית ותאריך פתיחת החשבון;
 
 
 
 
 
 
(4) בחשבון של עמית לא-פעיל – תאריך שינוי מעמד החשבון מחשבון של עמית-פעיל לחשבון של עמית לא-פעיל.
 
 
 
 
 
(ד) הממונה יגיש לוועדת הכספים דיווח על יישומו של סעיף זה לא יאוחר מיום ה' בניסן התשע"ז (1 באפריל 2017).
 
 
 
 
 
(ה) הוראות סעיף זה יעמדו בתוקפן עד ט"ו בניסן התשע"ח (31 במרס 2018)."
 
 
24ב. איחוד חשבונות בעת הצטרפות לקרן פנסיה
(א)
(1) הצטרף עמית לקרן פנסיה (בסעיף זה – הקרן הקולטת), תשלח החברה המנהלת של הקרן הקולטת הודעה לעמית שתכלול עדכון על הכוונה להעביר את המידע ולאתר את המידע כאמור בפסקה (3), במטרה להעביר את הכספים כאמור בפסקה (7), ועל זכותו להודיע לה שלא להעבירו כאמור בפסקה (2) (בסעיף זה – הודעת עדכון).
 
 
 
 
 
 
(2) עמית שקיבל הודעת עדכון רשאי להודיע לחברה המנהלת של הקרן הקולטת, בתוך 45 ימים מיום משלוח הודעת העדכון, כי הוא מתנגד לכך שהקרן הקולטת תפנה לחברות המנהלות של קרנות הפנסיה כדי לאתר כספים הרשומים על שמו בחשבונותיו בקרנות הפנסיה שבהן הוא עמית לא-מפקיד או בחלקם.
 
 
 
 
 
 
(3) לא מסר העמית לחברה המנהלת של הקרן הקולטת הודעה בתוך התקופה האמורה בפסקה (2), תפנה החברה המנהלת של הקרן הקולטת, לשאר החברות המנהלות של קרנות פנסיה, כדי לברר אם רשומים על שמו כספים בחשבונות בקרנות פנסיה שבהן הוא עמית לא-מפקיד (בסעיף קטן זה – הקרנות המעבירות) ותעביר להן לשם כך את מספר תעודת הזהות ואת תאריך הלידה של העמית, בלבד.
 
 
 
 
 
 
(4) קיבלה חברה מנהלת פנייה כאמור בפסקה (3), תשיב לחברה המנהלת של הקרן הקולטת אם יש כספים כאמור בפסקה (3); לעניין פסקה זו לא יראו עמית שמלאו לו 60 שנים לפחות ביום כ"ב בטבת התשס"ח (31 בדצמבר 2007), שרשומים על שמו כספים בחשבונותיו בקרן פנסיה כעמית לא-מפקיד, אם החשבונות שבהם רשומים על שמו אותם כספים נפתחו לפני המועד האמור.
 
 
 
 
 
 
(5) מצאה החברה המנהלת של הקרן הקולטת כי רשומים על שמו של העמית כספים בחשבונות בקרנות פנסיה שבהן הוא עמית לא-מפקיד, תשלח הודעה על כך לעמית שתכלול עדכון על הכוונה להעביר כספים כאמור בפסקה (7), על שמות קרנות הפנסיה שבהן הוא עמית לא-מפקיד ועל זכותו להודיע שאין להעביר את הכספים כאמור בפסקה (6).
 
 
 
 
 
 
(6) עמית שקיבל הודעה כאמור בפסקה (5) רשאי להודיע לחברה המנהלת של הקרן הקולטת, בתוך 45 ימים מיום משלוח ההודעה (בסעיף קטן זה – תקופת הבחירה), כי הוא מבקש שלא להעביר לחשבונו בקרן הקולטת את הכספים הרשומים על שמו בחשבונותיו בקרנות הפנסיה שבהן הוא עמית לא-מפקיד או בחלקם.
 
 
 
 
 
 
(7) לא הודיע העמית לחברה המנהלת של הקרן הקולטת כאמור בפסקה (6) עד תום תקופת הבחירה, יראו אותו כמי שהגיש בקשה להעברת הכספים האמורים באותה פסקה לחשבונו בקרן הפנסיה שאליה הצטרף לפי סעיף 23(ב)(2), בתום תקופת הבחירה, והחברה המנהלת של הקרן המעבירה תעביר את אותם כספים כאמור.
 
 
 
 
 
 
(8) העבירה קרן קולטת בקשה להעברת כספים כאמור בפסקה (7), תדחה החברה המנהלת של הקרן המעבירה בקשה שקיבלה אם בשל אותו עמית הופקד תשלום באחד לפחות מארבעת החודשים שקדמו למועד קבלת הבקשה בקרן המעבירה; לעניין זה –
 
 
 
 
 
 
 
(א) לא יראו כהפקדה סכומים שמנוכים מחשבונו של עמית בקרן הפנסיה רק לשם תשלום בעד המשך שמירת הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה שהקרן מחויבת לנכות לפי דין, אלא אם כן הורה העמית לחברה המנהלת של הקרן המעבירה, בכתב, לנכות מחשבונו סכומים לשם תשלום בעד המשך שמירת הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה כאמור או שבחר להפקיד בחשבונו בקרן המעבירה סכומים לשם תשלום בעד המשך שמירת הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה, והכול בשל תקופה שמעבר לתקופה שבה הקרן מחויבת לנכות לפי דין כאמור;
 
 
 
 
 
 
 
(ב) יראו כהפקדה גם כספים שרואים אותם לעניין זכויותיו של העמית כלפי הקרן המעבירה כאילו הופקדו במועדם לפי הוראות חוק הגנת השכר, התשי"ח–1958.
 
 
 
 
 
 
(9) לעניין עמית שהצטרף לקרן קולטת שהיא קרן חדשה מקיפה, שהוא עמית לא-מפקיד בקרן חדשה מקיפה ובקרן חדשה כללית המנוהלות בידי חברה מנהלת אחרת, יועברו הכספים הרשומים על שמו בקרן החדשה הכללית שבה הוא עמית לא-מפקיד לחשבונו בקרן החדשה הכללית שמנוהלת בידי החברה המנהלת של הקרן הקולטת כאמור בפסקה (7), ואם אין לאותו עמית חשבון בקרן החדשה הכללית שמנוהלת בידי החברה המנהלת של הקרן הקולטת – יועברו הכספים האמורים לחשבון חדש בקרן החדשה הכללית שמנוהלת בידי החברה המנהלת של הקרן הקולטת.
 
 
 
 
 
 
(10) לעניין עמית שהצטרף לקרן קולטת שהיא קרן חדשה כללית והוא עמית-מפקיד בקרן חדשה מקיפה ועמית לא-מפקיד בקרן חדשה כללית שמנוהלות בידי חברה מנהלת אחרת, תדחה החברה המנהלת האחרת בקשה כאמור בפסקה (7) שהעבירה אליה החברה המנהלת של הקרן הקולטת.
 
 
 
 
 
 
(11) קיבלה קרן קולטת מידע כאמור בפסקה (4) והעמית מסר לה הודעה כאמור בפסקה (6), או אם לא הועברו כספים של עמית לפי הוראות פסקה (8) או (10), תמחק החברה המנהלת את המידע שקיבלה כאמור בתוך עשרה ימים מיום שקיבלה את הודעת העמית כאמור או מהיום שנדחתה בקשת ההעברה כאמור בפסקה (8) או (10), לפי העניין, ולא תעשה כל שימוש במידע.
 
 
 
 
 
 
(12) הודעות לפי סעיף קטן זה יימסרו באופן ובמועד שהורה הממונה, ככל שלא נקבעו לפי סעיף קטן זה.
 
 
 
 
 
(ב) העברת מידע כאמור בסעיף זה, הגישה אליו, השימוש בו ושמירתו יהיו לשם ביצוע ההוראות לפי סעיף זה, בלבד.
 
 
 
 
 
(ג) בסעיף זה –
 
 
 
 
 
"עמית לא-מפקיד" – עמית בקרן פנסיה שמתקיימים בו שני אלה:
 
 
 
 
 
 
(1) לא הופקד בשלו תשלום לקרן הפנסיה בחודשיים שקדמו למועד קבלת הפנייה בקרן הפנסיה כאמור בסעיף קטן (א)(3); לעניין ההפקדה יחולו הוראות סעיף קטן (א)(8) סיפה;
 
 
 
 
 
 
(2) לא משולמת לו קצבה או קצבת נכות מקרן הפנסיה;
 
 
 
 
 
"קצבת נכות" – תשלומים המשולמים לעמית מקרן הפנסיה מדי חודש בחודשו באופן רציף, לפי תקנון קרן הפנסיה, בשל מקרה שבו איבד העמית את כושרו לעבוד, כולו או חלקו, לרבות תשלומים המשולמים לחשבון העמית בקרן הפנסיה;
 
 
 
 
 
"קרן פנסיה" – למעט קרן ותיקה."

 

תחילתו של סעיף 24א לחוק - ביום כ"ב באדר ב' התשע"ו (1 באפריל 2016).

תחילתו של סעיף 24ב לחוק - ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017).

 


 
   
איחוד חשבונות קיימים בקרנות פנסיה חדשות - הוראת שעה - חוזר פנסיה - 2016-3-3 - חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 30 ביוני 2016.
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.