דף הבית
אפס מכירות, 100% ייעוץ
לתאום פגישת ייעוץ
1599-500-570
בי. פור יועצי פרישה בע''מ פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורים
פיטורין והתפטרות
סרטונים
כתבות
מאמרים
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים

משיכה מקופת גמל וקרן השתלמות

משיכת כספים מקופת גמל הונית / לקצבה, קרן פנסיה, פוליסת ביטוח מנהלים, פוליסת תגמולים לעצמאים
טבלה מרכזת ופשוטה - כללי משיכת כספים (תקנות קופות גמל)
משיכת כספים מקופת גמל הונית/ לקצבה, קרן פנסיה או פוליסת ביטוח מנהלים או פוליסת תגמולים לעצמאים
תקנות קופות גמל - כל הכללים למשיכת כספים מתכניות החסכון הפנסיוני, במעמד שכיר ובמעמד עצמאי
משיכת כספים מקרן השתלמות
הוראות פקודת מס הכנסה
משיכת כספים מקופת גמל - חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה
נקבע במסגרת תיקון מס' 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 - מיום 29/07/2015 ובמסגרת תקנות חדשות מחודש ינואר 2016.
משיכת כספים מחשבון של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה
חוזר גופים מוסדיים 2017-9-8 - פורסם ביום 03/05/2017.
משיכה של כספי תגמולים בסכום חד פעמי פטור ממס במקרים של הכנסות נמוכות, הוצאות רפואיות או נכות.
עצמאים - משיכת כספים מקופת גמל לקצבה במקרה של אבטלה
חדש - מתוך - חיסכון וסיוע לעצמאים - פרק ב' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016.
משיכה שלא כדין - מתי וכמה מס נשלם ?
קצבה מזערית ? צבירה מזערית ? מידע ופרשנות
משיכת כספים מקופת גמל - סעיפי החוק הרלבנטיים - מעודכן לשנת 2017
סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 I סעיפים 34 + 34א + 38 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964 I סעיף 87 לפקודת מס הכנסה I סעיף 3 (1) לתקנות מס הכנסה (כללים בדבר חיוב במס על תשלומים לקרן שלא אושרה ותשלומים שלא כדין), תשכ"ב-1962 I סעיף 9 (17ב) לפקודת מס הכנסה I תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים), התשע"ו-2016
העברת כספים בין קופות גמל - לרבות קרן השתלמות, קרן פנסיה ופוליסת ביטוח - כללי מעבר
הטבלה מעודכנת בהתאם לכללים לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), תשס"ח-2008
העברת כספים בין קופות גמל
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), תשס"ח-2008
אופן החישוב של "סכום קצבה מזערי" – עמדה שנויה במחלוקת
מאמר שלישי בסדרה (פטור על קצבה מזכה לפי תיקון 190 לפקודה)
משיכה של "סכום צבירה מזערי" – סתירה בין הוראות מס הכנסה ?
מאמר רביעי בסדרה (פטור על קצבה מזכה לפי תיקון 190 לפקודה)
מועדי התשלום לעמית המושך כספים
תקנה 41יא לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964
תקרת פטור למשיכת כספים מקופת גמל לקצבה על ידי עצמאי במקרה של אבטלה
סעיף 9(7ב) לפקודת מס הכנסה (חדש)
ריבית פיגורים
תקנה 41יז1 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964
העברת כספים בין מסלולי השקעה בקופת גמל
תקנה 33ב לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964
העברת פוליסת ביטוח עם מקדם קצבה מובטח מחברת ביטוח אחת לחברת ביטוח אחרת
חוזר ביטוח 2016-1-12- פורסם ביום 31/08/2016.
העברת כספים בין קופות גמל - תיקון
חוזר גופים מוסדיים 2016-9-11 - פורסם ביום 19/07/2016.
העברת כספים בין קופות גמל
חוזר גופים מוסדיים 2015-9-1 - פורסם ביום 05/01/2015.
איסור העברה, שעבוד או עיקול של זכויות עמית בקופת גמל
איחוד חשבונות בקרן פנסיה
סעיף 24א + סעיף 24ב לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005
איחוד חשבונות קיימים בקרנות פנסיה חדשות - הוראת שעה
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 30 ביוני 2016
משיכת כספים מקרן השתלמות- סעיפי החוק הרלבנטיים
סעיף 9(16א), סעיף 9(16ב), סעיף 3(ה), סעיף 3(ה2), לפקודת מס הכנסה.
תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו מקרן השתלמות), תשנ"ח-1997
צו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו מקרן השתלמות כהכנסה), תשנ"ח-1997
קרן השתלמות - הגדרות חשובות
תקנות מס הכנסה (כללים לתנאים שבהם חשבונות שונים בקרן השתלמות ייחשבו לחשבון אחד), תשנ"ג-1993
החלת וותק של קרן השתלמות אחת על קרן השתלמות שניה לצורך משיכת כספים מקרן השתלמות
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים חלקית מקרן השתלמות), תשע"א-2011
סדר משיכת כספים מקרן השתלמות
כאן יכולה להיות הפרסומת שלך !
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
כאן יכולה להיות הפרסומת שלך !
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook Google Plus
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook +Google
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.