דף הבית
אפס מכירות, 100% ייעוץ
לתאום פגישת ייעוץ
1599-500-570
בי. פור יועצי פרישה בע''מ פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורים
פיטורין והתפטרות
סרטונים
כתבות
מאמרים
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים

פריסת מס

פריסת מענק פרישה חייב במס ופיצויי פיטורין חייבים במס.

 
לקראת מועד הפרישה ניחתים עליך מכל עבר מונחים מקצועיים רבים מעולם המיסוי שאינם בהכרח מוכרים לך, ביניהם "פריסת מס". במאמר זה ננסה להסביר בצורה פשוטה מהי פריסת מס.
 
בעת הפרישה מהעבודה, במטרה להקטין את נטל המס על כספי הפיצויים ומענקי הפרישה, בין היתר, ניתן לשקול לפרוס את כספי הפיצויים ומענקי הפרישה החייבים במס, על פני (עד) 6 שנים, ניתן לפרוס לאחור או קדימה. כבר כעת נדגיש כי במקרים מסוימים פריסת מס עשויה להוות לפורש חרב פיפיות ולכן מומלץ לבחון את הכדאיות של ביצוע הפריסה ואופן ביצוע הפריסה בהתאם לנתונים האישיים של הפורש ובסיוע של איש מקצוע.
 
בהתייחס לפריסה לאחור - ניתן לפרוס את החלק החייב במס לאחור - בחלקים שנתיים שווים על פני שנות העבודה שבשלהן משולמים מענקי הפרישה וכספי הפיצויים אך לא יותר מ- 6 שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו מענקי הפרישה וכספי הפיצויים.
 
בהתייחס לפריסה קדימה - יש כלל נוסף, על כל 4 שנות עבודה מגיעה לפורש שנת פריסה אחת, אך לא יותר מ- 6 שנות פריסה.
 
כמובן ששיקול הדעת לכמה שנים לפרוס את כספי הפיצויים החייבים במס (עד 6 שנים) הוא של הפורש ועליו לבחון זאת בכפוף לצפי ההכנסות העתידיות בשנים שלאחר הפרישה או להיסטוריית ההכנסות בשנים שלפני פרישתו מהעבודה, כאמור, ניתן לפרוס לשנים קודמות וניתן לפרוס לשנים הבאות.
 
 
 

ממה מושפעת הפריסה ואיך נקבע החיוב הסופי במס על כספי הפיצויים ?

 
הפריסה מושפעת מכל הכנסה חייבת במס (הכנסה פירותית, החייבת במס שולי) שיש לפורש לאחר פרישתו מהעבודה, (במידה ובחר בפריסה קדימה), לדוגמא: מדמי האבטלה במידה וקיבל, מהכנסה מעבודה חדשה, מפנסיה חודשית ממקום העבודה או מקרן פנסיה או מחברת ביטוח, לעיתים מפדיון ימי חופשה, תשלומים אחרים ושכר שקיבל עד למועד הפרישה (במידה ושנת הפריסה הראשונה זהה לשנה בה הוא פרש), כלומר, ההכנסה שנזקפת לנישום בכל אחת משנות הפריסה, "באה" בנוסף ליתר ההכנסות הנ"ל ולכן שיעור המס השולי האפקטיבי של הפריסה תלוי בגובה ההכנסה מהמקורות האחרים (על פי מדרגות המס).
 
עדכון חדש - שים לב ! אם אתה בעל הכנסות גבוהות, החל משנת המס 2013 לפי סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה יש מס נוסף על הכנסות גבוהות בשיעור של 2% נוספים, מעבר לשיעור המס השולי המירבי החל על יחיד בישראל. ייתכן ובהתאם לנתונים האישיים שלך, כל עוד אתה בעל הכנסות גבוהות עליך להביא עניין זה בחשבון באופן הנכון בעת הפעלת שיקול הדעת וקבלת ההחלטה האם לבצע פריסה או לא. (הכנסות גבוהות - הן מעבודה, הן מעסק, הן מקצבה חייבת במס, הן מפיצויים חייבים במס, הן מרווח הון ושבח מקרקעין, אפשר לומר כמעט הכל...חובה לקרוא את הסעיף, הכנסות גבוהות הינן הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה, העולה על 811,560 ש"ח לשנה נכון לשנת המס 2013).
 
מועד הפרישה במהלך השנה, גם לו יש חשיבות לא מבוטלת, בהתייחס לפריסה קדימה - פרישה לפני ה- 30 בספטמבר באותה השנה, תביא לכך ששנת הפריסה הראשונה תהיה אותה השנה בה הפורש פרש מהעבודה ומכיוון שבאותה שנת המס הייתה לפורש הכנסה מעבודה עד למועד הפרישה, סביר ששיעור המס שיחול על כספי הפיצויים יהיה גבוה יותר (לא בהכרח, מותנה בבדיקת הנתונים האישיים של הפורש). פרישה לאחר ה- 30 בספטמבר לאותה השנה, תביא לכך ששנת הפריסה הראשונה תהיה שנת המס הבאה בה לעיתים לפורש צפויה ירידה משמעותית בהכנסה וייתכן שבשל העדרותה של הכנסה מעבודה (במידה ולא חזר למעגל העבודה) שיעור המס השולי יהיה נמוך יותר.
 
בעת ביצוע פריסת מס (באמצעות פניה לפקיד השומה באזור המגורים): כאמור, תיקבע שנת הפריסה הראשונה ותיקבע מקדמה לתשלום המס. בעת הפרישה פקיד השומה קובע מהי המקדמה שיש לשלם על חשבון המס החל על כספי הפיצויים ובכל אחת משנות הפריסה יש להגיש דו"ח שנתי לתאום המס עד לסיום הפריסה. תשלום המקדמה בעת הפרישה אינו מהווה התחשבנות סופית!. בכל אחת מהשנים, במידה והמקדמה שנגבתה בעת הפרישה על ידי רשויות המס גבוהה מחבות המס בפועל באותה השנה, יגיע לפורש החזר מס, במידה והמקדמה שנגבתה בעת הפרישה על ידי רשויות המס נמוכה מחבות המס בפועל באותה השנה, הפורש יחויב בתשלום ההפרש. רק בתום כל שנות הפריסה ניתן לדעת מהו סך המס ששולם בפועל, אולם כמובן שניתן להעריך אותו באופן מקצועי כבר בעת הפרישה (בהתבסס על הנחות חישוב מסוימות).
 
פריסה קדימה - לדוגמא, מומלץ למי שצפויה לו ירידה בהכנסה לאחר הפרישה.
 
פריסה אחורה לדוגמא, מומלץ במקרים בהם העובד יצא לחופשה ללא תשלום במהלך שש השנים הקודמות לפרישה ובטח אם מתכוון להמשיך לעבוד בעתיד. פריסה לאחור תתאים גם למי שחל גידול ניכר בשכר סמוך לפרישה.
 
בעת קבלת ההחלטה האם לבצע פריסה או לא, האם לפרוס לאחור או קדימה - חובה להביא בחשבון גם את שיעורי המס השונים בין השנים. בשנים האחרונות חלו שינויים מהותיים בשיעורי המס ובמדרגות המס - שינויים אשר משפיעים בהכרח על קבלת החלטה כמו פריסה. ייתכן ומה שנראה לך כדאי במבט ראשון, לאחר בדיקה מקצועית ויסודית על ידי איש מקצוע יתברר כצעד לא נכון ולהיפך. לא מומלץ לפעול בפזיזות בנושא זה. יש להביא בחשבון נתונים רבים עד הפרט האחרון, כולל העלויות הכרוכות בהגשת הדוחות השנתיים למס הכנסה במהלך שנות הפריסה.
 
פריסת פיצויים - פריסה אחורה או פריסה קדימה ?
 
פריסת פיצויים ומענקי פרישה - אל תמהרו לעשות פריסה !

בטופס הפריסה 116ג העובד הצהיר כי:

 
(בנוסח עד ליום 29/12/2016 בו טרחה רשות המסים להסיר פסקה זו לאחר פניות חוזרות ונשנות מצידנו מהן התעלמה במשך שנים)

"ידוע לי כי פריסת ההכנסה היא לצרכי חישוב המס בלבד וכי לא אהיה רשאי לקזז כנגד סכום ההכנסה שנפרס, ניכויים ו/או פטורים כלשהם למעט ניכוי או פטור המגיעים כחוק בשנת המס בה נתקבלה ההכנסה אותה אני מבקש לפרוס."

(רשות המסים עדכנה את טופס הבקשה לפריסה (טופס 116ג))

הפרשנות שהיתה נהוגה עד 06/2007:

אם שנת הפריסה הראשונה הינה גם השנה בה נתקבל המענק / סכום הפיצויים דהיינו שנת הפרישה, אזי ניתן לנצל קיזוזים למיניהם, ניכויים, זיכויים ופטורים כנגד סכום הפריסה של אותה השנה ולגביי השנים הבאות לא תינתן האפשרות למעט ניצול נקודות זיכוי שלא נוצלו. אם שנת הפריסה הראשונה הינה השנה שלאחר השנה בה נתקבל המענק / סכום הפיצויים דהיינו לאחר שנת הפרישה, אזי לא ניתן לקזז כל קיזוז ולנצל פטורים, זיכויים וניכויים למעט נקודות זיכוי שלא נוצלו. הסיבה לאבחנה: חלק ההכנסה מהפריסה הנזקף לאותה השנה בה הופסקה העבודה הינו נחשב כהכנסה מעבודה לעומת חלק ההכנסה מהפריסה הנזקף לשנים הבאות לא נחשב כהכנסה מעבודה. מומלץ, בעת הפרישה לבחון את כל ההיבטים ולבצע בדיקות כדאיות בטרם ביצוע הפריסה, על ידי איש מקצוע.

 

דיון מחודש ופרשנות עדכנית לאור פסק דין שרל שבטון - קרא מאמר - פריסת מס
 
 
 
קביעת שנת הפריסה הראשונה:
 
• פרישה לפני 30/09 לאותה השנה, שיעור המס השולי עשוי להיות גבוה יותר.
• אפשרות ליצירת החזר מס כבר באותה שנת הפרישה.
 
 
לייעוץ מס בעת עזיבת מקום עבודה וביצוע פריסת מס אופטימלית מול מס הכנסה באמצעות רואה חשבון פנה אלינו - צור קשר
 
כל המידע אודות: פיצויי פיטורים
 
 
 
 
 
מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


 
 
 
   
 
חוזר מס הכנסה 78/5 (מקור "הסטורי" לעניין פריסת מענק פרישה, פיצויי פיטורים או היוון חייב במס) - "כללים לפריסת סכום מענק עקב פרישה חייב במס או סכום חייב במס שהתקבל עקב היוון קיצבה"
 
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook Google Plus
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook +Google
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.