דף הבית קצת עלינו צור קשר
יום חמישי 26 נובמבר 2015
פרישה פרישה
תכנון כלכלי פיטורין סימולטור מס
 
מצגות
והרצאות
פורום מחשבונים
תהליך ייעוץ לפרישה או עזיבת מקום עבודה
פרישה בטלויזיה
פרישה מצה"ל
פרישה בעיתונים
תוכנית כלכלית לתקופת הפרישה
את/ה נמצא/ת ב: דף הביתפנסיהפנסיה - מס על פנסיה

קצבה מוכרת - פטור ממס על קצבה מוכרת

לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - מידע עדכני והסברים - לאור תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה!

 

להלן סקירה של הזכאות לפטור ממס על "קצבה מוכרת" לאור תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה , לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה - פטור לקיצבה המשתלמת מאת מעביד או קופת גמל ולקיצבה המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה.

 

מהי קצבה מוכרת ?

"קצבה מוכרת" – חלק מקצבה המשולמת על ידי קופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה, הנובע מתשלומים פטורים;

הסבר:

ככלל, קצבה מוכרת הינה קצבה / פנסיה חודשית המשולמת מכספים שנצברו בקופת גמל לקצבה, עליהם כבר שולם המס בעת ההפקדה ו/או החוסך בקופת הגמל לא היה זכאי להטבות מס (כמו ניכוי או זיכוי) בעת ההפקדה ו/או מדובר בכספי פיצויים שהושארו בחשבון "חדש" בקופת הגמל לאחר ההתחשבנות עם מס הכנסה בעת עזיבת עבודה או פרישה או בכספי עמית שנפטר שהושארו על ידי המוטבים בחשבון "חדש" בקופת הגמל, והכל - כל עוד לא מדובר בקרן ותיקה.
 
 
לעניין ההגדרה, פקודת מס הכנסה מפנה לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005: "קרן ותיקה" – קופת גמל לקצבה שאושרה לראשונה לפי תקנות קופות גמל, לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995); (כאשר הגדרת קופת גמל לקצבה כוללת כיום קופת ביטוח). לכן, כיום, לפי עמדת רשות המסים קיצבה תוכל להחשב כ"קיצבה מוכרת" רק אם היא משולמת ע"י קופת גמל לקיצבה שהוקמה לאחר יום 1.1.95, בין אם היא קרן פנסיה (חדשה) ובין אם היא פוליסת ביטוח. זה המקום להזכיר לרשות המסים את עמדתה הקודמת: זהות המשלם - סע' 4.3 לחוזר מ"ה - הטבות מס לחסכון לטווח ארוך – מיום 1.6.2000: "קיצבה תוכל להחשב כ"קיצבה מוכרת" רק אם היא משולמת ע"י קופת גמל לקיצבה שהוקמה לאחר יום 1.1.95, או אם הוקמה לפני תאריך זה והיא "קופת ביטוח"". ואנו תוהים, לעניין זה, מה ההבדל בין פוליסת ביטוח משנת 1994 לבין פוליסת ביטוח משנת 1996 ?
 
עוד לעניין קרן ותיקה - מומלץ לעיין בקישור הבא:
 
 
 
"תשלומים פטורים" – כל אחד מאלה:

(1) סכומים ששולמו לקופת גמל לקצבה –

(א) על ידי מעבידיו של עובד, בעבור העובד, על חשבון מרכיב תגמולי המעביד, העולים על השיעור להפקדה כשהוא מוכפל במשכורתו של העובד או בסכום התקרה, לפי הנמוך;

(ב) על ידי העובד על חשבון מרכיב תגמולי העובד, העולים על השיעור המרבי להפקדה של מרכיב תגמולי העובד לפי סעיף 22 לחוק הפיקוח על קופות גמל, כשהוא מוכפל במשכורתו של העובד או בשכר הממוצע במשק לחודש, לפי הנמוך;

הסבר:

הכוונה לאותם כספי תגמולים, חלק המעביד, שהופקדו בקופת גמל לקצבה, שמעבר לשיעור של 7.5% * משכורת העובד (אך לא יותר מ- 4 פעמים השכר הממוצע במשק) וכן לאותם כספי תגמולים, חלק העובד, שהופקדו בקופת גמל לקצבה שמעבר לשיעור של 7% * משכורת העובד (אך לא יותר מהשכר הממוצע במשק), דהיינו לעניין תגמולי המעביד, כספים שבעת ההפקדה, במהלך תקופת העבודה, חוייבו במס ולעניין תגמולי העובד, לא זיכו את העובד בהטבת מס.

יש לשים לב כי טרם תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה, כל תגמולי העובד נחשבו ל"תשלומים פטורים" לעניין קצבה מוכרת.

(2) כספים שהועברו לחשבון חדש כאמור בסעיף 23(א)(2א) או (2ב) לחוק הפיקוח על קופות הגמל;

הסבר:

הכוונה לאותם כספי פיצויים שהושארו בחשבון "חדש" בקופת הגמל לאחר ההתחשבנות עם מס הכנסה בעת עזיבת עבודה או פרישה או כספי עמית שנפטר שהושארו על ידי המוטבים בחשבון "חדש" בקופת הגמל לאחר פטירתו של העמית (נזכיר כי האפשרות להשארת כספים אלו בקופת הגמל נפתחה "מחדש" בעקבות תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה)

להלן נוסח סעיף 23(א)(2א) או (2ב) לחוק הפיקוח על קופות גמל:

(2א) העברה של כספים ממרכיב הפיצויים בקופת גמל לא משלמת לקצבה או מקופת גמל אישית לפיצויים, לחשבון חדש בקופת גמל לא משלמת לקצבה על שמו של העמית, שלא יהיה ניתן להפקיד אליו תשלומי כספים נוספים, וזאת לאחר שנוכה מהסכום האמור מס בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה לגבי החלק שאינו פטור לפי סעיף 9(7א) לפקודה האמורה; כספים שהועברו לחשבון חדש כאמור לא יראו אותם כחלק ממרכיב הפיצויים לעניין סעיף זה;

(2ב) העברה של כספים המגיעים למוטב מקופת גמל לא משלמת לקצבה, מקופת גמל לתגמולים או מקופת גמל אישית לפיצויים, לחשבון חדש בקופת גמל לא משלמת לקצבה על שמו של המוטב, שלא יהיה ניתן להפקיד אליו תשלומי כספים נוספים;

(3) סכומים ששילם יחיד בעד עצמו לקופת גמל לקצבה, בלא תשלום מקביל מטעם מעביד, ושהיחיד אינו זכאי בשלהם לזיכוי לפי סעיף 45א או לניכוי לפי סעיף 47;

הסבר:

הכוונה לאותם כספים, שהופקדו באופן עצמאי בקופת גמל לקצבה, שבעת ההפקדה, במהלך תקופת החיסכון, החוסך לא היה זכאי להטבות מס (כמו ניכוי או זיכוי) בגין אותן הפקדות.

יש לשים לב כי טרם תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה, גם כספים שהופקדו באופן עצמאי בקופת גמל לקצבה והחוסך היה זכאי להטבת מס מסוג זיכוי (להבדיל מניכוי) בגין אותו חלק של הפקדות, נחשבו ל"תשלומים פטורים" לעניין קצבה מוכרת.

קצבה מוכרת - התנאים ואופן חישוב הפטור ממס –

(ב1) הקצבה המוכרת שמקבל אחד מאלה פטורה ממס:

(1) יחיד שמלאו לו 60 שנים;

(2) יחיד שפרש פרישה מוקדמת כאמור בפסקה (2) להגדרה "גיל פרישה" שבסעיף קטן (א)

הסבר:

מי זכאי לפטור ממס על "קצבה מוכרת" ?

מי שהגיע לגיל 60 או פרש "פרישה מוקדמת" בשל נכות יציבה בדרגה של 75% או יותר, שנקבעה על פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 9(5)(א), או על פי תקנות שהותקנו מכוח סעיף 9(5)(ב).

מהו גובה הפטור ממס ?

כל ה"קצבה המוכרת" כהגדרתה - פטורה ממס.

האם הפטור ממס על "קצבה מוכרת" בא על חשבון הפטור ממס על "קצבה מזכה" לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה ?

התשובה היא – לא ! בעקבות תיקון מס' 190 לפקודה, מעתה, אפשר ליהנות משני הפטורים גם יחד, הן מפטור ממס על "קצבה מוכרת" והן מפטור ממס על "קצבה מזכה".

נדגיש, כי לעניין פטור ממס על "קצבה מזכה", הפטור ממס יינתן בכפוף לעמידה בכל התנאים כמפורט בסעיף 9א לפקודת מס הכנסה, לרבות "נוסחת השילוב" הידועה לשמצה, אליה נתייחס, במאמר נפרד.

לסיכום,

לאחר שטרחנו לסקור בהרחבה, את כל הכללים הנוגעים לפטור ממס על "קצבה מוכרת" והסברנו כל סעיף וכל מונח,
אי אפשר שלא לסיים את המאמר בשאלה הגדולה מכולן:
 
נכון להיום, כמה זה מעשי לקבל פטור ממס על קצבה מוכרת ?
 
על השאלה לא נותר לנו אלא להשיב בשאלה: כמה זה באמת מעשי להמציא עבור פקיד השומה את כל הנתונים הדרושים לצורך חישוב ה"קצבה המוכרת" ?
 
ובאשר לכספי פיצויים נזילים וכספי עמית שנפטר, שהועברו ל"חשבון חדש בקופת גמל לא משלמת לקצבה" רצוי מאוד להוסיף ולשאול:
 
עד כמה זה כלכלי, להפוך את אותם הכספים, שהם נזילים וניתנים למשיכה כסכום חד פעמי, לקצבה חודשית לכל החיים, לפי תנאים חדשים בהם הפנסיה אינה קבועה ומשתנה לאורך כל תקופת הפנסיה בהתאם למצב שוק ההון והיא מחושבת לפי מקדמים חדשים המשקפים תוחלת חיים של צבים ?
נשאיר את זה לכם, כחומר למחשבה ונאחל לכם בהצלחה, בהשגת הפטור על "קצבה מוכרת"...
 
 
 
תחילה, תחולה והוראות מעבר - לעניין הוראות הסעיף החדשות - יש לעיין ביסודיות בסיפא של תיקון 190 לפקודה.
דף קודם דף קודם הדפס את המאמר Bookmark and Share
 
 
 
 
תכנון
מס
קרא עוד...
תכנון
כלכלי
קרא עוד...
פיטורין
והתפטרות
קרא עוד...
 
   
 

 ו ו פיצויי פיטורים ו פנסיה ו פיטורים ו טופס 161ד ו תכנון פרישה ו  B4 פרישה ו רצף פיצויים ו רצף קצבה ו יועץ פרישה ו אתר הפרישה הישראלי  ו קיבוע זכויות ו פרישה ו

 
 
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.
חזור למעלה
תקנון | דף הבית | קצת עלינו | צור קשר