דף הבית קצת עלינו צור קשר
פרישה בי. פור יועצי פרישה בע"מ
תכנון כלכלי פיטורין סימולטור מס
 
ייעוץ פרישה
מצגות
והרצאות
פורום מחשבונים
פיצויי פיטורים
תהליך ייעוץ פרישה או עזיבת מקום עבודה
פרישה מצה"ל
כתבות פרישה
תוכנית כלכלית לתקופת הפרישה
פרישה בטלויזיה
טפסים מס הכנסה
את/ה נמצא/ת ב: דף הביתמס הכנסהחובת דיווח למס הכנסה

הגשת דוח שנתי - מס הכנסה - לשנת המס 2015

מי צריך להגיש את דוח למס הכנסה ? מהו המועד להגשת הדוח ? אלו מסמכים יש לאסוף ולצרף לדוח השנתי ?

 
פורש יקר
 
במידה וביצעת פריסת מס על כספי פיצויי פיטורים ו/או מענק פרישה בעת פרישתך מהעבודה או פריסה של היוון פנסיה חייב במס - כאמור חלה עליך חובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה בכל אחת משנות הפריסה, (נעיר כי ייתכנו מצבים נוספים בהם חלה עליך חובה להגיש דוח שנתי! ראה קישורים נוספים בהמשך המאמר), כמו כן, במידה ופרשת מעבודתך במהלך שנת המס 2015 ולאחר מועד הפרישה לא היו לך הכנסות נוספות...סבירות גבוהה כי כדאי לך להגיש דוח שנתי למס הכנסה גם אם אינך חייב וזאת מתוך מטרה ליהנות מהחזר מס שנגבה ממך ביתר מהמשכורות ששולמו לך עד למועד הפרישה, פדיון ימי חופשה וכדומה.
 
קרא בנוסף את המאמר - באילו מצבים עשוי להיווצר החזר מס הכנסה לפורשים ?
 
 

הנדון: היערכות לקראת הגשת הדוח השנתי למס הכנסה לשנת 2015

 

המועד להגשת הדוח השנתי למס הכנסה:

132. (א) דו"ח לפי סעיף 131 יימסר לפקיד השומה לא יאוחר מיום 30 באפריל של כל שנה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1) אדם שהדו"ח שלו מבוסס על מערכת חשבונאות מלאה, לפי שיטת החשבונאות הכפולה, ימסור את הדו"ח לפי אותו סעיף קטן, לא יאוחר מיום 31 במאי בכל שנה;

(1א) יחיד החייב בהגשת דוח עצמאי מקוון – יגיש אותו עד יום 31 במאי שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדוח;

(2) אדם שנקבעה לו תקופת שומה מיוחדת, חייב למסור את הדו"ח כאמור לא יאוחר מתום חמישה חדשים מהיום שבו נסתיימה אותה תקופת שומה מיוחדת.

לגבי המועד האחרון הסופי להגשת הדוח השנתי למס הכנסה אנו ממליצים בכל שנה להתעדכן שכן כמעט בכל שנה רשות המסים מעניקה לציבור הנישומים הארכה להגשת הדוח.
 
להלן: הודעת רשות המסים על דחיית המועד האחרון להגשת הדוח השנתי לשנת המס 2015 - הודעה על דחיה.

להלן פירוט המסמכים הדרושים לצורך הגשת הדוח:

 1. טופס 161 (העתק).
 2. אישור פקיד השומה לפריסת המס - במקרים בהם בוצעה פריסה של כספי פיצויים ו/או מענק פרישה ו/או היוון פנסיה חייבים במס. (העתק)
 3. אישורי ניכוי מס במקור – יש לצרף לדוח השנתי (כאשר הוא מוגש לראשונה) את כל האישורים מכל הקופות בדבר סך המס שנוכה בפועל מכספי הפיצויים בעת הפרישה או עזיבת מקום העבודה (כך גם במקרים של היוון פנסיה) (במידת הצורך יש לפנות לחברת הביטוח או לקופת הגמל על מנת לדרוש את האישורים הנ"ל, אין להסתפק בפלטי מחשב או תדפיסי תנועות בחשבון קופת הגמל אלא חובה לקבל אישור ניכוי מס במקור מסודר המיועד להגשה לרשויות המס).(מקור)
 4. טופס 106 – שכר עבודה - ממקומות העבודה בהם עבדת במהלך השנה (מקור).
 5. טופס 106 – פנסיה - למקבלי פנסיה חודשית (קרן פנסיה / חברת ביטוח / פנסיה מפעלית). (מקור)
 6. אישורים מיוחדים במקרים חריגים על הקלות במס בשל נכות ו/או מחלה קשה.
 7. אישורי ניכוי מס במקור מהכנסות נוספות, באם ישנן. (מקור)
 8. ביטוח לאומי - אישור שנתי על כספים חייבים במס שנתקבלו מהמוסד לביטוח לאומי, בדרך כלל מדובר בדמי אבטלה. (אישור שנתי רשמי שיש לדרוש אותו מהמוסד לביטוח לאומי המפרט את כל התקבולים לרבות הצגת ניכוי מס ההכנסה מאותם התשלומים) (מקור).
 9. ביטוח לאומי - אישור שנתי רשמי על תשלומים שוטפים במידה ושולמו באופן עצמאי למוסד לביטוח לאומי, (דמי ביטוח לאומי ומס בריאות) (מקור).
 10. חשבוניות מס וקבלות בגין תשלומים עבור ייעוץ מס. (מקור)
 11. משכנתאות - אישור שנתי לצורך מס עבור תשלום פרמיה לביטוח חיים (מקור).
 12. אסמכתאות לתשלום הוצאות אחזקה במוסד של ילד, בן זוג או הורה, ו/או הצהרה בשל ילדים נטולי יכולת. (בכפוף להגדרות בפקודת מס הכנסה).
 13. קבלות על תרומות מוכרות לצורך מס ו/או הוצאות הנצחת זכרו של בן משפחה. (בכפוף להגדרות בפקודת מס הכנסה).(יש להקפיד לצרף רק קבלות בהן מצוין במפורש כי הן מוכרות לצורך מס). (מקור).
 14. אישורי מס בגין הפקדות בקופות גמל, פוליסות ביטוח חיים וקרנות פנסיה שלא במסגרת העבודה במעמד שכיר, דהיינו הפקדות במעמד עצמאי בלבד. (יש להקפיד לצרף רק את אישור המס בגין ההפקדות השוטפות באם בוצעו, אין צורך לצרף אישורים להצהרת הון ו/או את כל הדוחות השנתיים של כל הקופות ואין צורך לצרף אישורים בגין תשלומים לביטוח בריאות פרטי או ביטוח סיעודי) יש לדאוג לכך שהאישורים המצורפים לדוח השנתי לא יכללו תשלומים במעמד שכיר אלא רק במעמד עצמאי. (מקור)
 15. טופס 867 על כל נספחיו - אישורי ניכוי מס במקור מהכנסות מריבית ומרווח הון (בנקים / מוסדות פיננסיים).(מקור)
 16. העתק הודעות פקיד השומה (מ"ה) על ביצוע החזר מס לחשבונכם בבנק (בגין מס שנוכה במקור על ידי הבנק מהכנסות מריבית מפיקדון בנקאי או תכנית חיסכון והוחזר לחשבונכם, לאחר מכן, אוטומטית על ידי מ"ה). (סעיף זה מתייחס לגמלאים).
 17. הכנסות משכר דירה – יש לצרף העתק חוזה שכירות בתוקף הרלבנטי לאותה השנה (במידה ואין, יש לצרף הצהרה חתומה על ההכנסות משכר הדירה שנתקבלו במהלך השנה והעתק ההמחאות שנתקבלו), במידה ושולמו מקדמות מס בגין הכנסות משכר דירה יש לצרף את פנקס המקדמות.
 18. תאריכי לידה של הילדים - עד גיל 19 במידה ויש (למלא בטופס).
 19. מספר תעודת הזהות ותאריך הלידה של בן/בת הזוג. (למלא בטופס).
 20. פרטי חשבון בנק מלאים - (מספר בנק, סניף וחשבון) (למילוי בטופס למקרה של החזר מס) בצירוף צילום המחאה מבוטלת.
 21. יש לצרף את כל המסמכים של שני בני הזוג.
 

אם אינך בטוח כי חלה לגביך חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה עיין ב -

יש לשים לב לחובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה באופן מקוון (שידור הדוח השנתי באמצעות האינטרנט למס הכנסה). עיין ב- תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון), תש"ע-2010 .

 

 

 

 

 

 
לחצו על קישור זה וראו דוגמא חיה ואמיתית של פורש אשר הוטל עליו קנס כבד ומיותר בגין אי הגשת דוח שנתי מקוון במועד על פי החוק - חבל על כל שקל - ביצעתם פריסת מס ? הקפידו להגיש את הדוח במועד !
 

יתרונות רבים בהגשת הדוח השנתי למס הכנסה באמצעות רואה חשבון המומחה למיסוי ופרישה

 • מניעת טעויות המבוצעות על ידי הפורש בעת מילוי הדוח.
 • מניעת טעויות המבוצעות לעיתים קרובות על ידי פקידי מס הכנסה בעת הקלדת הדוח.
 • פוטנציאל ליצירת החזר מס גדול יותר כתוצאה מהגשה נכונה של הדוח לרבות ביצוע קיזוז הפסדים מרווחים בשוק ההון באופן אופטימלי.
 • מימוש מיטבי של הטבות המס לגמלאים ולפורשים.
 • ביצוע חישוב מוקדם וסימולציה מדוייקת ככל האפשר, בטרם הגשת הדוח למס הכנסה.
 • שירות של הגשת הדוח לפקיד השומה ושידור הדוח באופן מקוון למס הכנסה.
 • פיקוח ובקרה: בדיקת הדוח לאחר קליטתו במס הכנסה ופניה חוזרת למס הכנסה לתיקון טעויות.
 • לידיעתך, התשלום עבור הגשת הדוח הינו הוצאה מוכרת לצורך מס.

פנה אלינו להגשת הדוח השנתי למס הכנסה באמצעות רואה חשבון, מומחה למיסוי ופרישה, בדרך המשתלמת ביותר, בסופו של דבר...

הגשת דוח שנתי

 

 
מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.
דף קודם דף קודם הדפס את המאמר Bookmark and Share
 

 
תכנון
מס
קרא עוד...
תכנון
כלכלי
קרא עוד...
פיטורים
והתפטרות
קרא עוד...
 
   
 

   

 
 
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.
חזור למעלה
תקנון | דף הבית | קצת עלינו | צור קשר